KURS: Driftsoperatør VANN

Kurset er en del av Norsk Vanns utdanningsprogram for driftsoperatører som jobber med vann og avløp. Kurset er i all hovedsak bygget opp av leksjoner som inneholder én eller flere videoer, der hver leksjon som oftest avsluttes med en quiz med noen kontrollspørsmål eller oppgaver. Det digitale kursmateriellet tas som selvstudium og kombineres med fysiske samlinger og nettsamlinger.
Bruk av videoer er sentralt i dette e-læringskurset.

Viktig: Kandidater som skal gjennomføre dette e-læringskurset bør ha relevant grunnleggende bakgrunn/kompetanse fra prosessfag eller tilgrensende fag. Alternativt minimum 12 måneders erfaring fra drift av vannbehandlingsanlegg.

Vann er vårt viktigste næringsmiddel og en god og sikker vannkvalitet er en viktig betingelse for opprett­holdelsen av vår høye levestandard. Det hevdes at et lands vannforsyning er dets beste mål på landets levestandard.

Hver dag bruker norske husholdninger ca. 150 liter vann per person. Rundt 10 liter går til drikke og matlaging, mens det øvrige går til andre formål, som renhold, hygiene, klesvask, toalettspyling m.m.

Vannforsyningen dekker også behovene til andre enn husholdningene, som industribedrifter, brannvesen, arbeidsplasser, skoler, barnehager og helseinstitusjoner.

Ca. 1600 vannverk sørger for vannforsyning til 90 % av befolkningen, mens de øvrige 10 % har egen brønn eller mindre fellesanlegg. Av disse 1600 vannverkene er ca. 1100 kommunalt eller interkommunalt eid, ca. 400 er mindre samvirkevannverk eid av brukerne og ca. 100 er hyttevannverk.

90 % av vannforsyningen kommer fra overflatevannkilder, som innsjøer, tjern og elver, mens 10 % kommer fra grunnvannskilder. 42 % av vannproduksjonen fra kommunale vannverk går til husholdningene, 2 % går til fritidsboliger, 24 % går til næringsliv, mens ca. 32 % går tapt som lekkasjer på ledningsnettet.

Kravene til vannforsyningen er bl.a. gitt i drikkevannsforskriften.
Write your awesome label here.

Hva er inkludert?

  • 18 leksjoner
  • Spørsmål og oppgaver
  • Kursbevis

Målgruppe

Nåværende eller kommende driftsoperatører på vannbehandlingsanlegg som ikke har driftsoperatørbevis VA- fag eller tilfredsstillende vannfaglig teorikompetanse. Tilgang til kurset krever at du har bestått forkurs i vann. avløps og transportsystemer; eller har tilsvarende kunnskap.

Kursets mål

Driftspersonellet skal kunne utføre de ulike arbeidsoppgaver som skal gjøres på et vannbehandlingsanlegg på en slik måte at det ivaretar de miljø- og driftshensyn som anleggseier og samfunnet stiller. Driftspersonellet skal vise i praktisk arbeid at han/hun har de kunnskaper, ferdigheter og holdninger som ivaretar de mål som er satt for driften av vannbehandlingsanlegget.
Faglig ansvarlig

Ingrid Holøyen Skjærbakken

Ingrid er ansvarlig for rekruttering i Norsk Vann. Hun er kontaktperson for traineeVANN, utdanningsinstitusjonene og driftsassistansesamlingen. Ingrid er sekretær for VA-yngre.
Patrick Jones - Course author