Tilgjengelige kurs

Kurset ”Elektro for ikke-elektrikere” er et todagers kurs.

Kurset kan gjennomføres uten videre oppfølging og gir isolert sett ingen rett til utførelse av feilretting, feilsøking eller arbeid i elektriske anlegg.

Det er ikke krav om eventuelle forkunnskaper ved deltakelse på kurset.

Målgruppen er personell som i sitt daglige arbeid betjener eller vedlikeholder anlegg der elektriske komponenter inngår.  Også personell som prosjekterer VA-anlegg vil ha utbytte av kurset.

Kurs gir en god basisforståelse for instruert personell. Kurset, sammen med teoretisk/praktisk gjennomgang av stedlige instrukser, tilfredsstiller formelle krav til instruert personell.

Kurset er pålagt grunnkurs ved deltakelse i kurset “Elektrofagbevis for driftsoperatører”. “Elektrofagbevis for driftsoperatører” krever bestått fagbrev (mekaniker, driftsoperatør etc.).

Det er lagt vekt på å gjennomføre kurset uten bruk av kompliserte formelverk og uforståelige faguttrykk.

Hensikten med kurset, er som navnet tilsier, å gi ”ikke elektrikere” en innføring i forståelse av hvordan et elektroanlegg er bygd opp.

Kurset beskriver oppbyggingen av et forsyningsnett fra generator og frem til den enkelte energiforbruker, styretavlers oppbygging, hensikten med de forskjellige komponentene vi benytter og hvordan disse fungerer. Kurset omtaler også instrumentering, styring og overvåking av et VA-anlegg.

Det omhandler også hvem som kan gjøre hva i elektriske anlegg, og gjennomgår ansvarshavende sine plikter.

Kurset avsluttes med eksempler på arbeidsoppgaver for instruert personell. Det omfatter teoretisk gjennomgang av instrukser (eksempler) og praktisk øving.

Etter endt kurs er det meningen at kursdeltakerne har fått et godt grunnlag til å kunne lokalisere de mest vanlige feilkildene i et elektroanlegg, og kunne formidle dette videre til fagpersonell. For instruert personell er hensikten å gjøre han eller hun i stand til å oppfatte risiko og til å unngå fare som følge av elektrisitet.

I dette kurset gis en innføring i helse-miljø- og sikkerhet ved avløpsanlegg.
Målgruppen er de som arbeider i kommuner/avløpsanlegg som ledere og driftspersonell og som ønsker en innføring regelverk, helserisiko, verne og sikkerhetstiltak.

Kurset vil ikke bli kjørt i 2016, da endringer i kursinnholdet må gjøres først.

Les mer om kurset her.

Kurset gir en innføring i Norsk Vann sin bransjenorm for slam.
Ved påmelding til kurset får man en innføring i normen, tilgang til normdokumentet. Ved å delta på en obligatorisk dagssamling, der sentrale temaer i normen drøftes, får deltakeren et kursbevis. Samling forutsetter et visst antall deltakere for å få til en effektiv erfaringsoverføring.
Etter gjennomført kurs, kan bedriften gå videre til implementeringen av normen, inkl. en dagssamling.


Les mer her.

Kurs i kildesporing av i avløpsnettet. Kurset ble i 2011/2012 utvidet til også å omfatte sporing av feilkoblinger, oljelekkasjer mv.

Kurssamling skjer i Oslo, på KLIFs konferansesenter og i en kum i gåavstand fra konferansesenteret.

Kurset vil ikke bli kjørt i 2016 grunnet kapasitetsproblemer hos Norsk Vann.Les mer her.

Norsk Vann er i gang med å utvikle et tilbud til elever i den videregående skolen, hvor hovedmålet er å få rekruttering til VA-faget ved lærlingplasser i VA-bedrifter.

Her i denne kursportalen tenker vi å tilby en beskrivelse/presentasjon av "Lærlingskole for VA" for faglærere, veiledere og elever i den videregående skolen.

Et pilotprosjekt er gjennomført i 2014 med HIAS IKS, GIVAS IKS og Hedmark fylkeskommune som samarbeidspartnere.

For mer informasjon: kontakt Yngve Wold, Norsk Vann.

Målet med kurset er å gi et opplæringstilbud til personer som arbeider, eller skal arbeide, med vannforsyning og avløp uten å ha tilstrekkelig teoretisk bakgrunn. Hovedvekt vil legges på administrative forhold som regelverk, rapportering, planverk, osv. I den faglige delen gir kun en oversikt med prinsipper og hovedelementer. Kurset er en kombinasjon av nettbasert opplæring og samlinger.

Se mer om kurset her ...Ved spørsmål: kontakt kurssekretær på 62553030