VA ordbok0La ordboka stå på sortert alfabetisk, de andre fanene gir ingen mening da ordboka ikke er laget med kategorisering. Engelsk betegnelse står oppført til slutt. Mer info..

Savner du ord/uttrykk?- send en e-post.


Bla gjennom ordboken med denne indeksen

Spesielle tegn | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | ALLE

Side:  1  2  3  4  (Neste)
  ALLE

V

Vagabonderende strømmer

(Lekkstrømmer)

Elektriske strømmer i jorden som kan forekomme hvor dårlig isolert eller uisolert leder er lagt ned. Jfr. elektrisk drenering.

Leakage or stray current, vagabond or vagant current


Vakuumfilter

Enhet for avvanning av slam; består av trommel påspent sil- eller filterduk. Silduken utsettes seksjonsvis for innvendig vakuum, slik at vannet presses gjennom duken. Vannet bør ledes tilbake til renseanlegget. Vakuumfilter kan også utføres som skivefilter. Jfr. slamavvanning.

Vacuum filter


Vakuumsystem

Avløpssystem hvor det brukes luft som transportmiddel. Nødvendig trykkdifferanse oppnås ved vakuumpumpe. I avløpsteknikken brukes vakuumsystem for transport av klosettavløp til oppsamlingstank og eventuelt renseanlegg.

Vacuum-system


Vannanalyse

Det skjelnes i hovedtrekk mellom fysikalsk-kjemisk, mikrobiologisk og biologisk vannanalyse.

1. Fysikalsk-kjemisk vannanalyse omfatter måling av fysiske forhold (fargetall, turbiditet, temperatur m.v.) og bestemmelse av forskjellige kjemiske bestanddeler.

2. Mikrobiologisk (bakteriologisk) vannanalyse tar primært sikte på å påvise visse typer bakterier som indikerer forurensning med fekalier fra mennesker eller varmblodige dyr. Jfr. coliforme bakterier, Escherichia coli.

3. Ved biologisk vannanalyse foretas kvalitativ og/eller kvantitativ bestemmelse av forekomsten av planter og dyr, eventuelt også produksjonsstudier. Jfr. primærproduksjon, sekundærproduksjon.

Water analysis, water examination


Vannbalanse

Sammenhengen mellom tilførsel, magasinering og avgang av vann i en hydrologisk enhet (nedbørfelt, innsjø o.l.). Vannbalanse kan uttrykkes ved ligningen:

nedbør + tilrenning - fordunstning - avrenning ± magasinendring = 0

Water balance


Vannforbruk

Anvendelse av vann til private, offentlige eller industrielle formål. Jfr. vannforsyning.

Water consumption


Vannforekomst

(Vannkilde)

Water resource, water source


Vannforsyning

Levering av vann til forskjellige private, offentlige eller industrielle formål.

Water supply


Vannforurensning

Påvirkning av en vannmasse som endrer dens fysikse, kjemiske eller biologiske egenskaper i uønsket retning.

Water pollution


Vannglass

Handelsnavn på vandig oppløsning av natrium- eller kaliumsilikater. Vannglass benyttes bl.a. til å motvirke korrosjon og som tetningsmiddel for betong. Jfr. aktivert kiselsyre, aktivert silika.

Water glass


Vannkvalitet

Karakteriseres ved den kvalitative og kvantitative forekomst av forskjellige stoffer og organismer.

Water quality


Vannlås

Kum eller sluk med dykket sperre eller væskefylt, bøyet rør for å hindre utlufting av gass fra f.eks. ledning eller beholder.

Water seal, water trap


Vannledning

Ledning for fremføring av drikkevann, industrivann o.l. Vannledning er vanligvis lukket (rør, tunnel), men kan også være åpen (kanal, renne). Jfr. hovedvannledning, stikkledning.

Water conduit, water pipeline


Vannledningsnett

Rørnett for fremføring og fordeling av vann til forbrukere innenfor et område.

Water distribution system


Vannportalen

Dette er et eget nettsted knyttet til arbeidet med Vannforskriften og EUs Vanndirektiv. Les mer....(åpner i nytt vindu).

Vannregion

Vannregion er definert i Vannportalen, les mer...
På denne siden (som åpnes i nytt vindu) finner du også flere sentrale definisjoner innen vannforvaltningen.

Vannrenseanlegg

Anlegg for fremstilling av drikkevann. Karakteriseres ved de benyttede behandlingsprosesser. Jfr. renseanlegg.

Water treatment plant, purification plant, water works


Vannskille

Grense mellom nedbørfelt. For overflatevann går vannskillet langs forhøyninger i terrenget. Vannskille for overfaltevann og grunnvann er ikke alltid sammenfallende. Jfr. grunnvannskille.

Drainage divide, watershed (divide)


Vannstand

Vannoverflatens nivå i forhold til et referanseplan. I vassdrag og kunstige magasiner måles vannstand vanligvis i forhold til et fastmerke.

Water stage, water level


Vanntårn

Tårn med vannreservoar på toppen. Benyttes for å oppnå ønsket trykk i vannledningsnett i flate områder. Jfr. høydebasseng.

Water tower, elevated (storage) tank


Vannverk

Anlegg for magasinering, inntak, behandling, fremføring og distribusjon av vann til offentlig og industrielt bruk. Vannverk benyttes også om den organisasjon som eier og driver anleggene.

Water works


Varighetskurve

Kurve som viser sammenhengen mellom strørrelsen av en variabel og den del av observasjonstiden den variable har hatt minst/høyst samme verdi. Varighetskurve benyttes mye innen hydrologien, og observasjonstiden er da vanligvis ett år. Jfr. frekvenskurve.

Duration curve


Varmeveksler

Enhet for indirekte varmeoverføring fra et medium til et annet. Benyttes i VA-teknikken bl.a. ved oppvarming av slam.

Heat exchanger


Vaskemidler

(detergenter)

Kjemiske produkter til vaske og rengjøring. Moderne vaskemidler består av vaskeaktive stoffer (tensider) tilsatt hjelpestoffer, f.eks. byggere (alkalier, polyfosfater), smussbærere, blekemidler (natriumperborat), optiske hvitemidler og proteinspaltende enzymer. Jfr. tensider, byggere, såpe.

Detergents


Vasspest

Elodea canadensis. Undervannsplante som kan opptre i store mengder i  innsjøer og sakteflytende elver (eutrofieringsindikator). Vasspestinvasjon kan forårsake at andre, høyere vannplanter forsvinner eller reduseres sterkt i antall.

Water weed


Våt dosering

Volumetrisk tilmåling av kjemikalier i løsning eller suspensjon for tilsetting til vann eller avløpsvann. Jfr. tørrdosering.

Solution feeding


Våtforbrenning

(Våtoksydasjon)

Oksydasjon av organisk stoff, f.eks. slam, i løsning eller suspensjon ved å utsette væsken for høyt trykk og temperatur. Jfr. slamforbrenning, oppslutning.

Wet combustion, wet oxidation


Våtkompostering

Aerob biologisk nedbrytning av organisk stoff i slam ved lavt tørrstoffinnhold (3 – 5% TS). Ved lufttilførsel og isolering av reaktorer stiger temperaturen i slammet og en oppnår hygienisering.

Værstasjon

Meteorologisk stasjon for måling av nedbør, temperatur, luftfuktighet osv.

Weather station


Vindkjel

(Luftklokke)

Lukket, delevis luftfylt beholder tilknyttet vannførende ledning etter pumpe eller foran avstengningsanordning. Benyttes til energiutjevning ved plutselige endringer av hastigheten i ledningen, eller utjevning av trykk etter f.eks. en diskontinuerlig fortrengningspumpe. Jfr. hydrofortank.

Surge suppressor, air chamber, air vessel


Virkningsgrad

Generelt uttrykk for forholdet mellom innsats og utbytte. Er oftest brukt i forbindelse med energi. For pumper betegner virkningsgrad det effektive arbeid pumpen gjør i prosent av den energi som tilføres.

Efficiency


Virvelsjiktovn

Ovn for forbrenning av bl.a. kloakkslam. Det som skal forbrennes, ledes inn i et brennkammer med glødende sand som holdes svevende ved innblåsing av luft.

Fluidized bed oven


Viskositet

Den egenskap hos en væske (eller gass) som bestemmer de indre friksjonskrefter mellom partiklene ved deres innbyrdes bevegelse, dvs. væskens (eller gassens) seighet. Det skilles mellom dynamisk og kinematisk viskositet.

Viscosity


VKM

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) foretar uavhengige, vitenskapelige risikovurderinger for Mattilsynet av forhold som har å gjøre med trygg mat og spørsmål knyttet til dyrehelse, dyrevelferd, plantehelse og kosmetikk. I tillegg gjør VKM miljørisikovurderinger av genmodifiserte organismer (GMO) på oppdrag for Direktoratet for naturforvaltning, og kan også selv ta opp saker på eget initiativ.

Les mer ... (åpner i nytt vindu)

Volumbelastning

Forholdet mellom vannføring og volum av renseteknisk enhet. Angir vannets teoretiske oppholdstid i enheten. Benyttes bl.a. ved sedimenteringsenhet, biologisk filter og luftetank i aktivslamprosessen. Jfr. overflatebelastning.

Volumetric loadingSide:  1  2  3  4  (Neste)
  ALLE