VA ordbok0La ordboka stå på sortert alfabetisk, de andre fanene gir ingen mening da ordboka ikke er laget med kategorisering. Engelsk betegnelse står oppført til slutt. Mer info..

Savner du ord/uttrykk?- send en e-post.


Bla gjennom ordboken med denne indeksen

Spesielle tegn | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | ALLE

Side: (Forrige)   1  2  3  4  5  (Neste)
  ALLE

T

Toksisk pneumoni

Et akutt syndrom med influensalignende symptomer.

Total løftehøyde

(Samlet løftehøyde)

En pumpes totale (samlede) løftehøyde er den energitilvekst, uttrykt i mVS, som 1 kg væske mottar ved passering gjennom pumpen. Hvis pumpen arbeider med åpne beholdere på begge sider, er løftehøyden lik summen av den geodetiske løftehøyde, forskjell i hastighetshøyde og den samlede strømningsmotstand i ledningene, inklusiv innløpstap i sugeledningen, utløpstap i trykkledningen og tap pga retnings- og tversnittsforandringer. Hvis pumpen arbeider med lukkede beholdere (under trykk), inkluderer løftehøyden dessuten trykkdifferansen mellom rommene over vannspeilene på trykk- og sugesiden, omregnet i mVS.

Total delivery head, total discharge head


Totalt tilgjengelig restklor

Summen av fritt og bundet tilgjengelig restklor i vann, bestemt etter en viss kontakttid. Jfr. klorbehov, fritt tilgjengelig restklor, bundet tilgjengelig restklor.

Total available chlorine residual


Tørrdosering

Volumetrisk eller gravimetrisk tilmåling av kjemikalier i fast form for tilsetting til vann eller avløpsvann. Jfr. våtdosering.

Dry feeding


Tørroppstilt pumpe

Pumpe i eget pumperom tilkoblet suge- eller tilløpsledning fra separat pumpesump.

Dry sump pump, dry pit pump (US)


Tørrstoff

(TS)

Totalt innhold av oppløst og partikulært stoff i væske. Tørrstoff bestemmes ved inndamping, oftest 105 oC. Enhet: mg/l. Jfr. oppløst stoff, suspendert stoff.

Total solids, total residue, residue on evaporation, TS


Tørrværskurve

Kurve som viser vannstand eller vannføring i et vassdrag som funksjon av tiden i perioder uten nedbør. Tilsiget skyldes da tapping av grunnvannsmagasinet.

Depletion curve


Transpirasjon

Overføring av vanndamp fra planter til luften. Jfr. evapotranspirasjon.

Transpiration


Transportbånd

Endeløst bånd som går over et system av driv- og støtteruller, for transport av fast masse over kort avstand. Benyttes i VA-teknikken for transport av avvannet slam, sand og ristavfall.

Belt conveyor


Traversskrape

Slamskrape, ofte med eget skrapeblad for fjerning av flyteslam. Brukes både til sirkulære og rektangulære basseng. Slamskrapen er festet til en vogn som kjører på bassengkanten. Skrapen spenner fra sentrum til periferien ved et sirkulært basseng, og tvers over et rektangulært basseng.

Cross-conveyer sludge scraperSide: (Forrige)   1  2  3  4  5  (Neste)
  ALLE