VA ordbok0La ordboka stå på sortert alfabetisk, de andre fanene gir ingen mening da ordboka ikke er laget med kategorisering. Engelsk betegnelse står oppført til slutt. Mer info..

Savner du ord/uttrykk?- send en e-post.


Bla gjennom ordboken med denne indeksen

Spesielle tegn | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | ALLE

Side:  1  2  3  4  5  (Neste)
  ALLE

T

Tannhjulspumpe

Fortrengningspumpe hvor pumpevirkningen frembringes av roterende tannhjul. Jfr. fortrengningspumpe.

Gear pump


Tårnpresse

Enhet for avvanning av slam, utført som vertikalt oppførst silbåndpresse.

Tower filter press


Teledybde

(Frostdybde)

Dybden av det frosne jordlag. Teledybde varierer fra sted til sted avhengig av grunnforhold (jordarter) og klimatiske forhold.

Frost depth


Temperatursjiktning

(Temperaturlagdeling)

Tetthetslagdeling av vann pga stigende eller synkende temperatur med dypet. Jfr. sprangsjikt, termoklin.

Thermal stratification


Temporær hardhet

Hardhet som hovedsakelig skyldes vannets innhold av kalsium- og magnesiumbikarbonat. Temporær hardhet reduseres ved koking, idet karbondioksyd unnviker og kalsium- og magnesiumkarbonat felles ut (kjelestein). Bruk heller betegnelsen karbonathardhet. Jfr. hardhet, permanent hardhet.

Temporary hardness


Tensider

Kjemisk forbindelser som nedsetter vannets overflatespenning og derved øker dets fukteevne. Tensider i form av såpe eller oftest syntetiske stoffer, utgjør en viktig bestanddel av vaskemidler. Syntetiske tensider betegnes "harde", henholdsvis "bøte", alt ettersom de nedbrytes langsomt eller hurtig av mikroorganismer. Jfr. vaskemidler, byggere.

Tensides, surfactants, surface active agents


Termisk hydrolyse

Spalting av organisk materiale ved høy temperatur og høyt trykk. Ved slambehandling brukes over 130 grader Celsius og over 6 bar trykk.

Termofil

Temperaturområde over ca. 50 grader Celsius.

Termofil anaerob stabilisering av slam

Anaerob stabilisering av slam ved en temperatur på minimum 55 °C, der alle slampartiklene har vært utsatt for denne temperaturen i minst 2 timer.

Termohydrograf

Instrument for automatisk registrering av temperatur og fuktighet.

Hydrothermograph, thermohydrograph


Termoklin

Brukes om lag i en vannmasse der temperaturen forandres hurtig med dypet. Jfr. sprangsjikt, temperatursjiktning.

Thermocline


Terskel

Avgrenset forhøyning i bunnen av vassdrag eller sjøområde.

Sill


Terskelfjord

Fjordbasseng, vanligvis utgravd av isbreer, avgrenset ved et ytre grunt parti (terskel). De fleste norske fjorder er av denne type, ofte med et ekstremt forhold mellom terskeldyp og innenforliggende dyp. Karakteristisk for terskelfjord er sterk lagdeling, med et brakt overflatelag og stagnerende dypvann.

Sill fjord


Terskelverdi

Verdi som bestemmer om man skal følge nasjonalt regelverk eller EU direktiver i konkurransegjennomføringen.

Tettbebyggelse

En samling hus der avstanden mellom husene ikke er mer enn 50 meter. For større bygninger, herunder blokker, kontorer, lager, industribygg og idrettsanlegg, kan avstanden være opptil 200 meter til ett av husene i hussamlingen. Hussamlinger med minst fem bygninger, som ligger mindre enn 400 meter utenfor avgrensningen i første og andre punktum, skal inngå i tettbebyggelse. Avgrensningen av tettbebyggelse er uavhengig av kommune- og fylkesgrenser.

Dersom avløpsvann fra to eller flere tettbebyggelser, som nevnt i første ledd, samles opp og føres til ett felles renseanlegg eller utslippssted, regnes tettbebyggelse som én tettbebyggelse.


Tetthetsprøving

Mest vanlige metode for tetthetsprøving av rør, skjøter eller ledninger er å måle eventuelle trykkfall pr tidsenhet etter at røret, skjøten eller ledningen er satt under trykk (vann eller gass).

Test for leakproofness


Tilbakeslagsventil

Ventil som bare tillater gjennomløp en vei.

(Swing) check valve, non-return valve


Tilløp

1) I VA-teknikken om innkommende vann til teknisk anlegg.

2) Bivassdrag, sideelv.

Jfr. innløp, utløp, avløp.

Influent (1), tributary (2)


Timeprøve

Prøve som er sammensatt av enkeltprøver tatt i løpet av en time. Jfr. blandprøve.

Toksisitet

Giftighet.

Toxicity


Toksisk pneumoni

Et akutt syndrom med influensalignende symptomer.

Total løftehøyde

(Samlet løftehøyde)

En pumpes totale (samlede) løftehøyde er den energitilvekst, uttrykt i mVS, som 1 kg væske mottar ved passering gjennom pumpen. Hvis pumpen arbeider med åpne beholdere på begge sider, er løftehøyden lik summen av den geodetiske løftehøyde, forskjell i hastighetshøyde og den samlede strømningsmotstand i ledningene, inklusiv innløpstap i sugeledningen, utløpstap i trykkledningen og tap pga retnings- og tversnittsforandringer. Hvis pumpen arbeider med lukkede beholdere (under trykk), inkluderer løftehøyden dessuten trykkdifferansen mellom rommene over vannspeilene på trykk- og sugesiden, omregnet i mVS.

Total delivery head, total discharge head


Totalt tilgjengelig restklor

Summen av fritt og bundet tilgjengelig restklor i vann, bestemt etter en viss kontakttid. Jfr. klorbehov, fritt tilgjengelig restklor, bundet tilgjengelig restklor.

Total available chlorine residual


Tørrdosering

Volumetrisk eller gravimetrisk tilmåling av kjemikalier i fast form for tilsetting til vann eller avløpsvann. Jfr. våtdosering.

Dry feeding


Tørroppstilt pumpe

Pumpe i eget pumperom tilkoblet suge- eller tilløpsledning fra separat pumpesump.

Dry sump pump, dry pit pump (US)


Tørrstoff

(TS)

Totalt innhold av oppløst og partikulært stoff i væske. Tørrstoff bestemmes ved inndamping, oftest 105 oC. Enhet: mg/l. Jfr. oppløst stoff, suspendert stoff.

Total solids, total residue, residue on evaporation, TS


Tørrværskurve

Kurve som viser vannstand eller vannføring i et vassdrag som funksjon av tiden i perioder uten nedbør. Tilsiget skyldes da tapping av grunnvannsmagasinet.

Depletion curve


Transpirasjon

Overføring av vanndamp fra planter til luften. Jfr. evapotranspirasjon.

Transpiration


Transportbånd

Endeløst bånd som går over et system av driv- og støtteruller, for transport av fast masse over kort avstand. Benyttes i VA-teknikken for transport av avvannet slam, sand og ristavfall.

Belt conveyor


Traversskrape

Slamskrape, ofte med eget skrapeblad for fjerning av flyteslam. Brukes både til sirkulære og rektangulære basseng. Slamskrapen er festet til en vogn som kjører på bassengkanten. Skrapen spenner fra sentrum til periferien ved et sirkulært basseng, og tvers over et rektangulært basseng.

Cross-conveyer sludge scraper


Trekantoverløp

(V-overløp)

Jfr. overløp.

Triangylar weir, V-notch weir


Trommelfilter

(Roterende filter)

Filter for fjerning av partikulært materiale fra vann. Trommelfilter består av liggende, roterende trommel påspent filterduk eller med duk og separat filtersjikt, f.eks. cellulosemasse, som kontinuerlig påføres og skapes av for rengjøring. Jfr. trommelsil, mikrosil, vakuumfilter.

Drum filter, rotary filter


Trommelovn

Lang, roterende trommel montert med svakt fall for forbrenning av slam. Brennsone i ene enden, innmating av slam i motsatt ende. Trommelovn har motstrøms direkte tørking av slammet før forbrenning. Jfr. trommeltørke.

Rotary kiln incinerator


Trommelsil

Horisontal, roterende trommel påspent silduk eller plate for fjerning av partikulært materiale fra vann eller avløpsvann. Delvis neddykket i vann, vanligvis med radielt utadrettet vannstrøm. Utstyrt med overliggende spyleinnretning og/eller børste for renhold av silduken. Jfr. mikrosil, trommelfilter.

Drum screen, rotary screen macro-strainer


Trommeltørke

Enhet for termisk tørking av slam. Direktetørke som består av en lang roterende trommel montert med svak helning. Vanligvis benyttes varme røykgasser for tørkingen. Kan arbeide både mot- og medstrøms. Jfr. trommelovn.

Rotary kiln dryer


Trykkfilter

Lukket hurtigfilter for filtrering av vann ved overtrykk. Jfr. lukket filter.

Pressure filter


Trykklinje

Kurve som angir trykkhøydens variasjon i et lengdeprofil eller et tverrsnitt. Jfr. hydrostatisk trykklinje, hydraulisk trykklinje.

Pressure line


Trykkøkningspumpe

Pumpe som brukes til å forhøye trykket (f.eks. vannledningstrykket for høyt beliggende områder eller høyhus). I tilfeller hvor den brukes foran en annen pumpe for å sikre denne tilfredsstillende tiløpsforhold, kalles den også tilbringerpumpe.

Booster pump


Trykkreduksjonsbasseng

Basseng for reduksjon av trykk i vannledningsnett pga vannkildens beliggenhet i forhold til det aktuelle forsyningsområdet. Trykkreduksjonsbasseng tjener samtidig som utjevnings- og reservebasseng. Tilløpet reguleres ved flottørventil.

Pressure-reducing basin


Trykkreduksjonsventil

(Reduksjonsventil)

Ventil som ved hjelp av fjær-, vekt- eller flottørregulering, reduserer vanntrykk.

Pressure-reducing valve


Trykksone

Sone i et vannforsyningsanleggs distribusjonsområde hvor vanntrykket er tilnærmet likt. Trykksone bestemmes av ledningsnettets beliggenhet i forhold til vannkilden, og dets evne til å tåle trykk.

Pressure zone


Trykkstøt

Slag forårsaket av trykksvingninger som oppstår i rørledning ved hurtig forandring av volumstrøm.

Water hammer


Turbidimetri

Optisk metode for bestemmelse av turbiditet, basert på at hvitt lys blir spredt når det passerer gjennom en suspensjon. Reduksjonen av lysets intensitet i en bestemt retning måles med et turbidimeter. Ved måling av lysintensiteten vinkelrett på innfallsretningen benyttes betegnelsen nefelometri. Jfr. turbiditet.

Turbidimetry


Turbiditet

Mål for nedsatt siktbarhet i vann pga. suspendert stoff. Turbiditet bestemmes helst ved nefelometri, og i relasjon til en standard. Som standard anvendes suspensjoner av et veldefinert stoff, vanligvis formazin. Jfr. turbidimetri, FTU.

Turbidity


Turbulens

Uordnet, vivlende bevegelse i gass eller væske. Oppstår når strømningshastigheten overstiger en viss grense.

Turbulence


Turbulenskorrosjon

(Errosjonskorrosjon)

Korrosjon på metallet i en væske fremkalt av turbulent strøm. Turbulenskorrosjon forsterkes av suspenderte partikler i væsken.

Impingement attack, erosion corrosion


Turbulent strømning

Strøm i væske eller gass karakterisert ved hyppige og brå forandringer av hastigheten både i retning og størrelse. Jfr. Reynolds tall, laminær strømning.

Turbulent flowSide:  1  2  3  4  5  (Neste)
  ALLE