VA ordbok0La ordboka stå på sortert alfabetisk, de andre fanene gir ingen mening da ordboka ikke er laget med kategorisering. Engelsk betegnelse står oppført til slutt. Mer info..

Savner du ord/uttrykk?- send en e-post.


Bla gjennom ordboken med denne indeksen

Spesielle tegn | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | ALLE

Side: (Forrige)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  (Neste)
  ALLE

S

Slamkondisjonering

Behandling av slam for å endre de fysiske og/eller kjemiske egenskaper bl.a. for å bedre avvanningsegenskapene, vanligvis ved tilsetting av kjemikalier. Jfr. polyelektrolytter.

Sludge conditioning


Slamkonsentrasjon

Vannets innhold av slam angitt i vekt, suspendert stoff pr volumenhet, vanligvis i mg/l.

Sludge concentration, mixed liquor


Slamlodd


Slamlomme

Fordypning i sedimenteringsbasseng for oppsamling og konsentrering av slam.

Sludge pocket, sludge sump


Slamnivå

Dybde fra vannflate til et relativt tydelig avgrenset slamteppe f.eks. i sedimenteringsbasseng og slamfortykker.

Sludge level


Slamnivåmåler

Optisk instrument for å bestemme slamnivå f.eks. i sedimenteringsenhet. Slamnivå bestemmes ved at en lysstråle brytes når konsentrasjonen av suspendert stoff overskrider en bestemt verdi.

Sludge level meter


Slamproduksjon

Tilvekst av slammengde pr tidsenhet i biologiske renseanlegg. Slamproduksjon er særlig avhengig av belastningsforhold.

Sludge production


Slamresirkulering

Tilbakeføring av slam fra en renseteknisk enhet til en foranliggende. Vanligvis om tilbakeføring av slam fra sedimenteringsbasseng til luftetank i aktivslamprosessen. Jfr. returslam.

Sludge recirculation


Slamsentrifuge

Sentrifuge for utskilling av slampartikler fra en suspensjon. I VA-teknikken benyttes slamsentrifuge for avvanning av slam. Jfr. skruesentrifuge. separator.

Sludge centrifuge


Slamsirkulering

Blanding av slam i råtnetank for å oppnå best mulig utråtning. Slamsirkulering foregår ved rundpumping eller ved bruk av gass.

Sludge circulationSide: (Forrige)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  (Neste)
  ALLE