VA ordbok0La ordboka stå på sortert alfabetisk, de andre fanene gir ingen mening da ordboka ikke er laget med kategorisering. Engelsk betegnelse står oppført til slutt. Mer info..

Savner du ord/uttrykk?- send en e-post.


Bla gjennom ordboken med denne indeksen

Spesielle tegn | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | ALLE

Side: (Forrige)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  12  (Neste)
  ALLE

S

Slamavskiller

Enhet for fjerning av sedimenterbart stoff og flytestoffer fra avløpsvann. Slamavskiller har vanligvis flere kamre og volum for lagring av slam. Pga. hydraulisk dårlig utforming er det nødvendig med lang oppholdstid. Benyttes for spredt bebyggelse og mindre boligområder. Jfr. mekanisk rensing, septisk slam, septiktank.


Slamavvanning

Behandling av slam for å oppnå volumreduksjon ved fjerning av en del av vanninnholdet før viderebehandling eller deponering. Avvannet slam har vanligvis TS-innhold 15 - 30 %. Vanlig utstyr for slamavvanning: sentrifuge, vakuumfilter, silbåndpresse, filterpresse. Jfr. slamfortykking.

Sludge dewatering


Slambehandling

Fellesbetegnelse for behandling (fysisk, biologisk, kjemisk) av slam som er fjernet fra avløpsvann.

Sludge treatment


Slambelastningsfaktor

Brukt ved aktivslamanlegg. Slambelastningsfaktor betegner forholdet mellom tilført organisk stoffmengde pr døgn, målt som BOF, og anleggets innhold av aktivslam, vanligvis målt som flyktig suspendert stoff.

Sludge loading factor


Slamflukt

Uønsket avgang av slam fra slamavskillingsenhet, forårsaket av for høy hydraulisk belastning eller slamsvelling.

Sludge loss


Slamforbrenning

Forbrenning av avvannet kloakkslam. Jfr. etasjeovn, trommelovn, virvelsjiktovn, våtforbrenning.

Sludge incineratiom


Slamfortykker

Enhet for fortykking av slam ved sedimentering eller flotasjon. Slamfortykker har vanligvis kontinuerlig drift. Jfr. konsentrasjonstank, slamfortykking, flotasjonsfortykker.

Sludge thickener


Slamfortykking

(Slamkonsentrering)

Behandling av slam for å oppnå høyere slamkonsentrasjon ved fjerning av en del av vanninnholdet før viderebehandling eller deponering. Ved slamfortykking kan TS-konsentrasjoner på opptil ca 10 % oppnås. Jfr. slamfortykker, flotasjonsfortykker, slamavvanning.

Sludge thickening, sludge densifying, sludge concentrating


Slamindeks

Bruk heller slamvolumindeks.

Slamkompost

Stabilisert materiale som er dannet ved en aerob biologisk nedbrytning av organisk stoff i slam og tilsatsmateriale (strukturmateriale).


Side: (Forrige)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  12  (Neste)
  ALLE