VA ordbok0La ordboka stå på sortert alfabetisk, de andre fanene gir ingen mening da ordboka ikke er laget med kategorisering. Engelsk betegnelse står oppført til slutt. Mer info..

Savner du ord/uttrykk?- send en e-post.


Bla gjennom ordboken med denne indeksen

Spesielle tegn | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | ALLE

Side: (Forrige)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  12  (Neste)
  ALLE

S

Silbåndpresse

Enhet for mekanisk avvanning av slam som består av to endeløse silbånd som løper over et system av valser, slik at vannet presses ut av slammet. Silbåndpresse finnes både i horisontal og vertikal utførelse. Jfr. tårnpresse.

Filterbelt press


Silduk

Metall- eller tekstilduk som oppspent på trommel eller ramme benyttes for fjerning av partikulært stoff fra vann eller avløpsvann. Jfr. filterduk.

Sieve cloth


Silgods

Ved avløpsrenseanlegg ønsker man å fjerne "søppel" som transporteres i avløpsledningene, eksempelvis filler, Q-tips, plast o.l. Hvis dette ikke gjøres, medfører det problemer i etterfølgende rensetrinn i anlegget, eksempelvis tilstoppinger i pumper, slitasje, dårlig kvalitet på behandlet avløpsslam osv.
En mekanisk sil er betegnelsen på en innretning som tar ut denne søppla fra avløpsvannet - og det som tas ut, betegnes altså "silgods", og dette kjøres til avfallsdeponi.

Simultanfellingsanlegg

Anlegg for biologisk/kjemisk rensing av avløpsvann hvor tilsetning av kjemikalier skjer i forbindelse med aktivslamanlegg, slik at kjemikaliene blandes med og virker sammen med aktivslammet. Hovedhensikten med kjemikalietilsettingen er fjerning av fosfor. Jfr. primærfellingsanlegg, sekundærfellingsanlegg, forfellingsanlegg og etterfellingsanlegg.

Simultaneous precipitation plant


Sink

Grunnstoff (tungmetall) med kjemisk tegn Zn. Sink benyttes mye til korrosjonsbeskyttelse av jern og stål (galvanisering, forsinking, katodisk beskyttelse) og inngår som bestanddel i messing. Sinkforbindelser er giftige overfor fisk og andre akvatiske organismer.

Zinc


Sirkulasjonsperiode

Brukes om det tidsrom vannmassene i en innsjø sirkulerer, dvs. når det er vannutveksling mellom overflaten og dypere lag. Sirkulasjonen kan gå ned til et visst dyp (delsirkulasjon) eller til bunnen (fullsirkulasjon). De fleste norske innsjøer har en sirkulasjonsperiode om våren og en om høsten. Jfr. stagnasjonsperiode.

Circulation period


Skruesentrifuge

Enhet for mekaisk avvanning av slam ved sentrifugering. Slammet mates inn i et horisontalt sylindrisk/konisk roterende skall. Skruesentrifuge har innvendig transportskrue for utskruing av sedimentert slamkake. Skrue og skall roterer med forskjellig hastighet. For slamavvanning benyttes vanligvis sentrifuge med rotasjonshastighet fra 1200 til 3000 o/min. For kloakkslam oppnås vanligvis TS-innhold på 15 - 25 % i slamkaken.

Decanter, conveyor centrifuge


Skruetransportør

Transportskrue eller transportspiral montert i trau eller lukket rør for transport av fast masse over kort avstand. Kan monteres i sterk stigning. Benyttes i VA-teknikken for transport av kjemikalier, avvannet slam, sandfangmateriale o.l.

Screw conveyor


Skumskjerm

Delvis neddykket vertikal skjerm som skal hindre skum og flyteslam i å følge med vannstrømmen ut av et basseng.

Scum-board


Slamalder

Slammets midlere oppholdstid i aktivslamprosessen. Beregnet i døgn som forholdet mellom slammengde i luftebasseng og gjennomsnittlig slamuttak fra prossessen pr døgn.

Sludge ageSide: (Forrige)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  12  (Neste)
  ALLE