VA ordbok0La ordboka stå på sortert alfabetisk, de andre fanene gir ingen mening da ordboka ikke er laget med kategorisering. Engelsk betegnelse står oppført til slutt. Mer info..

Savner du ord/uttrykk?- send en e-post.


Bla gjennom ordboken med denne indeksen

Spesielle tegn | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | ALLE

Side: (Forrige)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  12  (Neste)
  ALLE

S

Sekundærfortynning

Spredning av avløpsvann i resipient pga. strøm, diffusjon og tetthetsforskjell mellom avløpsvann og omliggende vannmasser. Jfr. primærfortynning.

Sekundærproduksjon

Produksjon på grunnlag av organisk stoff dannet ved primærproduksjon. Sekundærproduksjon medfører nettoforbruk av organisk materiale. Dyr, sopp og de bakterier som lever av organisk materiale er sekundærprodusenter.

Secondary production


Sekundærslam

Slam fra biologisk rensetrinn. Jfr. biologisk slam, overskuddsslam.

Secondary sludge


Selvrensende hastighet

Minste hastighet gjennom rør for at de partikler avløpsvannet vanligvis inneholder kan holde seg oppslemmet og ikke avsettes i ledningene. Jfr. minstefall.

Self cleaning velocity


Selvrensingskapasitet

Selvrensingskapasitet benyttes om en naturlig vannforekomsts evne til å bryte ned tilførte forurensninger uten at det oppstår uønskede tilstander. Selvrensingskapasitet avhenger av forurensningens karakter (bl.a. oppløselighet, giftighet, nedbrytbarhet) og forholdene i resipienten (strømhastighet, lystilgang, temperatur o.a.).

Self-purifying capacity


Semipermeabel membran

Membran som bare er gjennomtrengelig for partikler (molekyler, ioner) under en viss størrelse. Jfr. osmose, omvendt osmose, dialyse, elektrodialyse.

Semipermeable membrane


Sentrifugalpumpe

Pumpe hvor energiøkningen skjer ved hjelp av et roterende pumpehjul. Sentrifugalpumpe inndeles gjerne i lav-, mellom- eller høytrykkspumper avhengig av løftehøyden, eller etter antall trinn, dvs. om det er ett eller flere løpehjul som frembringer den samlede løftehøyde. Sentrifugalpumpe omfatter pumper med radial-, halvaksial og aksialhjul (aksialpumpe, propellpumpe). Sentrifugalpumpe kalles også rotodynamisk pumpe.

Centrifugal pump


Sentrifuge

Enhet for mekanisk separasjon av to faser i en væske eller suspensjon. Det skilles mellom sentrifuge for væskeseparering og for avvanning. Sentrifuge benyttes mye til avvanning av slam. Jfr. skruesentrifuge, separator, slamavvanning, slamsentrifuge.

Centrifuge


Separator

Enhet for fjerning av suspendert stoff fra en væske eller separasjon av to væskefaser med forskjellig tetthet ved sentrifugering. I VA-teknikken benyttes separator for fortykking av fnokket slam. Separator gir høy gjenvinning og dårlig avvanning.

Separator, disc centrifuge


Separatsystem

Avløpssystem med to ledninger, en for spillvann og en for overvann/drensvann/takvann. Spillvannet føres vanligvis til renseanlegg, mens overvann m.v. vanligvis ledes direkte til vannforekomst. Jfr. fellessystem.

Separate sewer systemSide: (Forrige)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  12  (Neste)
  ALLE