VA ordbok0La ordboka stå på sortert alfabetisk, de andre fanene gir ingen mening da ordboka ikke er laget med kategorisering. Engelsk betegnelse står oppført til slutt. Mer info..

Savner du ord/uttrykk?- send en e-post.


Bla gjennom ordboken med denne indeksen

Spesielle tegn | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | ALLE

Side:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  12  (Neste)
  ALLE

S

Salinitet

Masse i gram av faste stoffer i 1 kg inndampet sjøvann etter at organisk stoff er fullstendig oksydert, bromid og jodid er omregnet til en ekvivalent mengde klorid og karbonat overført til oksyd. Salinitet angis vanligvis i promille. I praksis defineres salinitet ved den empiriske ligningen: S [‰] = 1,80655 · Cl [‰] hvor Cl [‰] er sjøvannets klorinitet.

Salinity


Salmonella

Er en type patogen (sykdomsfremkallende) bakterie. Se mer i Wikipedia.

Slekt av patogene bakterier som kan forekomme i tarmen hos mennesker og dyr. Forskjellige arter forårsaker vannbårne sykdommer som tyfoidfeber, paratyfoidfeber, salmonelloser.


Salpetersyre

Dette er en sterk syre og samtidig et sterkt oksidasjonsmiddel, og må behandles med forsiktighet. Kommer salpetersyren i kontakt med huden merkes det umiddelbart. Den er svært etsende (avhengig av konsentrasjon).
Se mer i Wikipedia.

Saltsyre

Saltsyre er en klar, fargeløs eller meget svak gulfarget væske.
Les mer i Wikipedia.

Sandfang

1) Kum, tank e.l. for utskilling/oppsamling av sand fra avløpsvann. Sandfang brukes ved drenering av gater og plasser før til knytning til hovedledning.

2) Basseng eller utvidet del av renne for utskilling av sand fra avløpsvann. Kan utføres for horisontal eller vertikal gjennomstrømning. Horisontalt sandfang kan være utstyrt med luftere for å hindre at lettere suspendert, organisk stoff sedimenterer.

Sand trap, catch pit, grit chamber


Sandfiltergrøft

Grøft fylt med sand for filtering av avløpsvann, med en øvre infiltrasjonsledning og en underliggende ledning for oppsamling og avledning til resipient. Benyttes for små avløpsmengder hvor resipienten er svak og forholdene på stedet ikke egner seg for naturlig infiltrasjon. Jfr. infiltrasjonsgrøft.


Sandspiss

(abessinierbrønn) Brønn for mindre grunnvannsforsyning, hvor et perforert rør med spiss er drevet ned i vannførende formasjon. Jfr. rørbrønn.

Abyssinian tube-well, abyssinian driven well


Sanitæranlegg

Innvendige rørledninger, utstyr, armatur og innretninger som er nødvendige for en bygnings vannforsyning og bortledning av avløpsvann.


Sanitæravløpsvann

Avløpsvann fra sanitærinnretninger. Jfr. kommunalt avløpsvann, spillvann.


Sanitært avløpsvann

Avløpsvann som i hovedsak skriver seg fra menneskers stoffskifte og fra husholdningsaktiviteter, herunder avløpsvann fra vannklosett, kjøkken, bad, vaskerom eller lignende.

Sanitærvæske

Formalinholdig væske, vanligvis ca 10 % konsentrasjon, med forskjellige maskeringsstoffer o.l. Benyttes i kjemikalieklosett for å hindre dekomponering av organisk stoff. Formalin binder proteinene og hindrer stoffomsetningen. Jfr. kjemisk inaktivering, kjemikalieklosett, formalin.


Såpe

Natrium- eller kaliumsalter av høyere fettsyrer. Fremstilles ved koking (forsåping) av dyre- eller plantefett med lut. Avhengig av de fettarter som anvendes, fås såpe med ulike egenskaper, f.eks. toalettsåpe, grønnsåpe, vaskerisåpe. Jfr. tensider.

Soap


Saprofytt

Organisme som lever av dødt organisk stoff. Jfr. parasitt.

Saprophyte 


Secchi-skive

(Sikteskive)

Hvit skive, med diameter 25 cm, som senkes ned i vann til bestemmelse av siktedyp.

Secchi disc


Sedimenterbart stoff

(Sedimenterbart materiale)

Den del av suspendert stoff i vann som har en slik partikkelstørrelse og -densitet at det kan skilles fra vann ved sedimentering. Sedimenterbart stoff angis vanligvis i [ml/l] etter sedimentering i 1/2 eller 2 h i Imhoff-glass eller målesylinder. Sedimenterbart stoff i van kan også angis i [mg/l]. Jfr. suspendert stoff, svevestoff.

Settleable matter, settleable solids


Sedimentering

Prosess for avskilling av suspendert stoff fra væske ved gravitasjon, vanligvis ved å redusere væskens hastighet så den blir så lav at den ikke kan transportere det suspenderte stoff.

Sedimentation, settling


Sedimenteringsbasseng

(Sedimenteringstank)

Tank eller beholder hvor vannet gis en viss oppholdstid slik at partikler i vannet kan sedimentere.

Sedimentation tank, sedimentation basin


Sedimenteringskurve

Kurve som beskriver sedimenteringsdistanse som funksjon av tid. Fremkommer ved måling av slamnivå i en sylinder ved bestemte tidsavsnitt.

Sedimentation diagram


Sedimenteringstank


Sekundærfellingsanlegg

Anlegg for mekanisk/kjemisk rensing av avløpsvann hvor fellingskjemikalier tilsettes i eget rensetrinn etter mekanisk rensing inkl. forsedimentering. Sekundærfellingsanlegg omfatter ikke enheter for biologisk rensing. Jfr. primærfellingsanlegg, forfellingsanlegg, simultanfellingsanlegg og etterfellingsanlegg.

Secondary precipitation plant


Sekundærfortynning

Spredning av avløpsvann i resipient pga. strøm, diffusjon og tetthetsforskjell mellom avløpsvann og omliggende vannmasser. Jfr. primærfortynning.

Sekundærproduksjon

Produksjon på grunnlag av organisk stoff dannet ved primærproduksjon. Sekundærproduksjon medfører nettoforbruk av organisk materiale. Dyr, sopp og de bakterier som lever av organisk materiale er sekundærprodusenter.

Secondary production


Sekundærslam

Slam fra biologisk rensetrinn. Jfr. biologisk slam, overskuddsslam.

Secondary sludge


Selvrensende hastighet

Minste hastighet gjennom rør for at de partikler avløpsvannet vanligvis inneholder kan holde seg oppslemmet og ikke avsettes i ledningene. Jfr. minstefall.

Self cleaning velocity


Selvrensingskapasitet

Selvrensingskapasitet benyttes om en naturlig vannforekomsts evne til å bryte ned tilførte forurensninger uten at det oppstår uønskede tilstander. Selvrensingskapasitet avhenger av forurensningens karakter (bl.a. oppløselighet, giftighet, nedbrytbarhet) og forholdene i resipienten (strømhastighet, lystilgang, temperatur o.a.).

Self-purifying capacity


Semipermeabel membran

Membran som bare er gjennomtrengelig for partikler (molekyler, ioner) under en viss størrelse. Jfr. osmose, omvendt osmose, dialyse, elektrodialyse.

Semipermeable membrane


Sentrifugalpumpe

Pumpe hvor energiøkningen skjer ved hjelp av et roterende pumpehjul. Sentrifugalpumpe inndeles gjerne i lav-, mellom- eller høytrykkspumper avhengig av løftehøyden, eller etter antall trinn, dvs. om det er ett eller flere løpehjul som frembringer den samlede løftehøyde. Sentrifugalpumpe omfatter pumper med radial-, halvaksial og aksialhjul (aksialpumpe, propellpumpe). Sentrifugalpumpe kalles også rotodynamisk pumpe.

Centrifugal pump


Sentrifuge

Enhet for mekanisk separasjon av to faser i en væske eller suspensjon. Det skilles mellom sentrifuge for væskeseparering og for avvanning. Sentrifuge benyttes mye til avvanning av slam. Jfr. skruesentrifuge, separator, slamavvanning, slamsentrifuge.

Centrifuge


Separator

Enhet for fjerning av suspendert stoff fra en væske eller separasjon av to væskefaser med forskjellig tetthet ved sentrifugering. I VA-teknikken benyttes separator for fortykking av fnokket slam. Separator gir høy gjenvinning og dårlig avvanning.

Separator, disc centrifuge


Separatsystem

Avløpssystem med to ledninger, en for spillvann og en for overvann/drensvann/takvann. Spillvannet føres vanligvis til renseanlegg, mens overvann m.v. vanligvis ledes direkte til vannforekomst. Jfr. fellessystem.

Separate sewer system


Septikslam

Slam fra slamavskiller eller septiktank som har gjennomgått en ufullstendig anaerob nedbrytning.

Septiktank

Slamavskiller for enkelthus beregnet for tømming av slam med 1/2 til 1 års mellomrom. Septiktank gir ufullstendig nedbrutt slam ved sur gjæring. Jfr. slamavskiller, septisk slam.

Septic tank


Septisk slam

Slam fra slamavskiller eller septiktank som har gjennomgått en ufullstendig anaerob nedbryting ved sur gjæring.

Septic sludge


Seston

Fellesbetegnelse på svevende organiske og uorganiske partikler i vann. Levende organismer: bioseston. Døde organismer og uorganiske partikler: abioseston.

Seston


Sigevann

1) Egentlig om vann i grunnen i bevegelse nedover mot grunnvannsspeilet.

2) Brukes også om avrenning fra fyllplasser o.l.

Jfr. infiltrasjonsvann, gravitasjonsvann.

Vadose water


Signifikans

Om en påstand er tilfeldig eller ikke.

Signifikansnivå

Grensen for å forkaste en påstand som undersøkes. Angis ofte med bokstaven p. Grensen for forkastelse settes ved p<0,05 eller <0,01.

Siktedyp

Det største dyp hvor en nedsenket hvit skive (Secchi-skive) såvidt er synlig. Siktedyp er vanlig benyttet som mål for vannets gjennomsiktighet.

Water transparency Secchi depth


Sikteskive


Sil

Innretning med påspent metall eller tekstilduk for fjerning av partikulært stoff fra væske. Jfr. filter, rist, mikrosil, silduk, grovsil, finsil.

Strainer, sieve


Silbåndpresse

Enhet for mekanisk avvanning av slam som består av to endeløse silbånd som løper over et system av valser, slik at vannet presses ut av slammet. Silbåndpresse finnes både i horisontal og vertikal utførelse. Jfr. tårnpresse.

Filterbelt press


Silduk

Metall- eller tekstilduk som oppspent på trommel eller ramme benyttes for fjerning av partikulært stoff fra vann eller avløpsvann. Jfr. filterduk.

Sieve cloth


Silgods

Ved avløpsrenseanlegg ønsker man å fjerne "søppel" som transporteres i avløpsledningene, eksempelvis filler, Q-tips, plast o.l. Hvis dette ikke gjøres, medfører det problemer i etterfølgende rensetrinn i anlegget, eksempelvis tilstoppinger i pumper, slitasje, dårlig kvalitet på behandlet avløpsslam osv.
En mekanisk sil er betegnelsen på en innretning som tar ut denne søppla fra avløpsvannet - og det som tas ut, betegnes altså "silgods", og dette kjøres til avfallsdeponi.

Simultanfellingsanlegg

Anlegg for biologisk/kjemisk rensing av avløpsvann hvor tilsetning av kjemikalier skjer i forbindelse med aktivslamanlegg, slik at kjemikaliene blandes med og virker sammen med aktivslammet. Hovedhensikten med kjemikalietilsettingen er fjerning av fosfor. Jfr. primærfellingsanlegg, sekundærfellingsanlegg, forfellingsanlegg og etterfellingsanlegg.

Simultaneous precipitation plant


Sink

Grunnstoff (tungmetall) med kjemisk tegn Zn. Sink benyttes mye til korrosjonsbeskyttelse av jern og stål (galvanisering, forsinking, katodisk beskyttelse) og inngår som bestanddel i messing. Sinkforbindelser er giftige overfor fisk og andre akvatiske organismer.

Zinc


Sirkulasjonsperiode

Brukes om det tidsrom vannmassene i en innsjø sirkulerer, dvs. når det er vannutveksling mellom overflaten og dypere lag. Sirkulasjonen kan gå ned til et visst dyp (delsirkulasjon) eller til bunnen (fullsirkulasjon). De fleste norske innsjøer har en sirkulasjonsperiode om våren og en om høsten. Jfr. stagnasjonsperiode.

Circulation period


Skruesentrifuge

Enhet for mekaisk avvanning av slam ved sentrifugering. Slammet mates inn i et horisontalt sylindrisk/konisk roterende skall. Skruesentrifuge har innvendig transportskrue for utskruing av sedimentert slamkake. Skrue og skall roterer med forskjellig hastighet. For slamavvanning benyttes vanligvis sentrifuge med rotasjonshastighet fra 1200 til 3000 o/min. For kloakkslam oppnås vanligvis TS-innhold på 15 - 25 % i slamkaken.

Decanter, conveyor centrifuge


Skruetransportør

Transportskrue eller transportspiral montert i trau eller lukket rør for transport av fast masse over kort avstand. Kan monteres i sterk stigning. Benyttes i VA-teknikken for transport av kjemikalier, avvannet slam, sandfangmateriale o.l.

Screw conveyor


Skumskjerm

Delvis neddykket vertikal skjerm som skal hindre skum og flyteslam i å følge med vannstrømmen ut av et basseng.

Scum-board


Slamalder

Slammets midlere oppholdstid i aktivslamprosessen. Beregnet i døgn som forholdet mellom slammengde i luftebasseng og gjennomsnittlig slamuttak fra prossessen pr døgn.

Sludge age


Slamavskiller

Enhet for fjerning av sedimenterbart stoff og flytestoffer fra avløpsvann. Slamavskiller har vanligvis flere kamre og volum for lagring av slam. Pga. hydraulisk dårlig utforming er det nødvendig med lang oppholdstid. Benyttes for spredt bebyggelse og mindre boligområder. Jfr. mekanisk rensing, septisk slam, septiktank.


Slamavvanning

Behandling av slam for å oppnå volumreduksjon ved fjerning av en del av vanninnholdet før viderebehandling eller deponering. Avvannet slam har vanligvis TS-innhold 15 - 30 %. Vanlig utstyr for slamavvanning: sentrifuge, vakuumfilter, silbåndpresse, filterpresse. Jfr. slamfortykking.

Sludge dewatering


Slambehandling

Fellesbetegnelse for behandling (fysisk, biologisk, kjemisk) av slam som er fjernet fra avløpsvann.

Sludge treatment


Slambelastningsfaktor

Brukt ved aktivslamanlegg. Slambelastningsfaktor betegner forholdet mellom tilført organisk stoffmengde pr døgn, målt som BOF, og anleggets innhold av aktivslam, vanligvis målt som flyktig suspendert stoff.

Sludge loading factor


Slamflukt

Uønsket avgang av slam fra slamavskillingsenhet, forårsaket av for høy hydraulisk belastning eller slamsvelling.

Sludge loss


Slamforbrenning

Forbrenning av avvannet kloakkslam. Jfr. etasjeovn, trommelovn, virvelsjiktovn, våtforbrenning.

Sludge incineratiom


Slamfortykker

Enhet for fortykking av slam ved sedimentering eller flotasjon. Slamfortykker har vanligvis kontinuerlig drift. Jfr. konsentrasjonstank, slamfortykking, flotasjonsfortykker.

Sludge thickener


Slamfortykking

(Slamkonsentrering)

Behandling av slam for å oppnå høyere slamkonsentrasjon ved fjerning av en del av vanninnholdet før viderebehandling eller deponering. Ved slamfortykking kan TS-konsentrasjoner på opptil ca 10 % oppnås. Jfr. slamfortykker, flotasjonsfortykker, slamavvanning.

Sludge thickening, sludge densifying, sludge concentrating


Slamindeks

Bruk heller slamvolumindeks.

Slamkompost

Stabilisert materiale som er dannet ved en aerob biologisk nedbrytning av organisk stoff i slam og tilsatsmateriale (strukturmateriale).

Slamkondisjonering

Behandling av slam for å endre de fysiske og/eller kjemiske egenskaper bl.a. for å bedre avvanningsegenskapene, vanligvis ved tilsetting av kjemikalier. Jfr. polyelektrolytter.

Sludge conditioning


Slamkonsentrasjon

Vannets innhold av slam angitt i vekt, suspendert stoff pr volumenhet, vanligvis i mg/l.

Sludge concentration, mixed liquor


Slamlodd


Slamlomme

Fordypning i sedimenteringsbasseng for oppsamling og konsentrering av slam.

Sludge pocket, sludge sump


Slamnivå

Dybde fra vannflate til et relativt tydelig avgrenset slamteppe f.eks. i sedimenteringsbasseng og slamfortykker.

Sludge level


Slamnivåmåler

Optisk instrument for å bestemme slamnivå f.eks. i sedimenteringsenhet. Slamnivå bestemmes ved at en lysstråle brytes når konsentrasjonen av suspendert stoff overskrider en bestemt verdi.

Sludge level meter


Slamproduksjon

Tilvekst av slammengde pr tidsenhet i biologiske renseanlegg. Slamproduksjon er særlig avhengig av belastningsforhold.

Sludge production


Slamresirkulering

Tilbakeføring av slam fra en renseteknisk enhet til en foranliggende. Vanligvis om tilbakeføring av slam fra sedimenteringsbasseng til luftetank i aktivslamprosessen. Jfr. returslam.

Sludge recirculation


Slamsentrifuge

Sentrifuge for utskilling av slampartikler fra en suspensjon. I VA-teknikken benyttes slamsentrifuge for avvanning av slam. Jfr. skruesentrifuge. separator.

Sludge centrifuge


Slamsirkulering

Blanding av slam i råtnetank for å oppnå best mulig utråtning. Slamsirkulering foregår ved rundpumping eller ved bruk av gass.

Sludge circulation


Slamskrape

Utstyr i sedimenteringsbasseng for transport av sedimentert slam til slamlomme og flyteslam til slamrenne. Jfr. kjedeskrape, traversskrape.

Sludge scraper


Slamstabilisering

Biokjemisk, kjemisk eller termisk prosess for nedbrytning av organisk stoff til mer stabile organiske eller uorganiske forbindelser. Den biologiske prosessen kan foregå ved oksydasjon eller reduksjon (aerobt eller anaerobt). Stabilisering fører til mindre luktulemper, reduksjon av tørrstoffmengde og letter ofte viderebehandling. Jfr. mineralisering.

Digestion


Slamsvelling

Utvikling av voluminøst slam med dårlige sedimenterings- og fortykningsegenskaper i aktivslamanlegg. Kan forårsakes av utilstrekkelig oksygentilførsel, tilførsel av giftstoffer eller ved spesielle belastningsforhold. Fører til utvikling av store mengder sopp i slammet. Ved slamsvelling stiger slamvolumindeks fra normalt 50-100 ml/g til 200 ml/g eller mer.

Sludge bulking


Slamtap


Slamteppe

Svevende slamlag i oppadstrømmende vannmasse. Forekommer spesielt i spissbunnede sedimenteringstanker i det nivå hvor slammets synkehastighet er i balanse med vannets stigehastighet. Slamteppe virker som et filter og holder tilbake mindre partikler med lavere synkehastighet enn vannets stigehastighet, som ellers ville gått i avløp.  

Slugde blanket


Slamvann

Vann skilt fra slam ved slamstabilisering, fortykking eller slamavvanning. Jfr. dekanteringsvann, rejekt.

Sludge liquor, supernatant liquor


Slamvolum

Volum av sedimentert slam i vann etter en bestemt henstandstid. Slamvolum måles i Imhoffkjegle eller målesylinder i ml/l. Jfr. sedimentertbart stoff.

Sludge volum


Slamvolumindeks

(SVI)

Forholdet mellom slamvolum i ml etter sedimentering av en 1000 ml prøve i 30 min og slamkonsentrasjon i g/l. Brukes for vurdering av slammets sedimenteringsegenskaper, lite egnet ved høye slamkonsentrasjoner.

Sludge volum index, SVI, sludge index


Soda

Handelsnavn på natriumkarbonat (Na2CO3). Kalsinert soda er vannfri, mens krystallsoda inneholder krystallvann. Soda benyttes til alkalisering av vann.

Soda


Sorpsjon

Fellesbetegnelse på adsorpsjon og absorpsjon. Anvendes gjerne når det er tvil om hvilken av disse som foreligger.

Sorption


Spaltesil

Selvrensende skråstilt finspaltet sil. Spalteåpninger 0,025 - 2 mm. Plan eller buet silflate (plansil, buesil), enkelte også med sprang i silflaten. Spesielt profilerte horisontale rette eller buete silstaver. Vannet føres ovenfra på tvers av silstavene. Benyttes for fjerning av partikulært materiale fra avløpsvann.

Stationary screen, cross flow screen


Spenningskorrosjon

Korrosjon på metall forsterket av en mekanisk spenningstilstand hos metallet. Spenningskorrosjon kan enten føre til brudd mellom krystallkornene (interkrystallinsk korrosjon) eller gjennom dem (transkrystallinsk korrosjon).

Stress corrosion


Spillvann

Forurenset avløpsvann fra bebyggelse og industri. Særlig benyttet om avløpsvann som ledes bort i egen ledning ved seperatsystem. Jfr. kommunalt avløpsvann, industriavløpsvann.

Sewage


Spillvannsledning

Ledning for transport av forurenset avløpsvann fra bebyggelse og industri. Jfr. overvannsledning, fellesledning.

Sewer


Sprangsjikt

(Metalimnion)

Lag i en vannmasse der en av vannets egenskaper, vanligvis tetthet, hurtig forandres med dypet. I termisk lagdelte innsjøer betegner sprangsjikt sjiktet (metalimnion) mellom overflatelaget og dypvannet (hypolimnion). I saltvann spiller forskjell i saltholdighet oftest større rolle enn temperaturgradienten. Jfr. haloklin, pyknoklin, stagnasjonsperiode, temperatursjiktning.

Thermocline, metalimnion (gjelder innsjøer)


Spuntvegg

Støttevegg som anvendes ved byggearbeider. Består av tettstående, ofte sammenkoblede tre- eller stålplanker drevet ned i grunnen. Spuntvegg tjener til å oppta sidetrykk fra vann, jord og steinmasser i byggegrop eller grøft.

Sheet pile curtain


Spylekum

Kum med anordning for å spyle avløpsledning med dårlig fall. Spylingen skjer manuelt eller automatisk gjennom ventil e.l.

Flushing pipe


Spylevann

1) Vann for tilbakespyling av hurtigsandfilter.

2) Vann for rengjøring ved spyling.

Backwash water, wash water


SS


Stabilisering

Behandling som har som hovedmål å redusere luktulempene ved disponering av slam og annet organisk materiale.

Stabiliseringsgrad

Forholdet mellom mengde nedbrytbart organisk stoff ved uttak og ved tilførsel til en slamstabiliseringsenhet. Def. gir kun et relativt tall for stabiliseringsgrad, idet det ikke tas hensyn til grad av stabilitet før slammet tas inn i stabiliseringsenheten. Det arbeides med å finne mer eksakte målemetoder for å angi stabiliseringsgrad ved ulike slamtyper hvor stabiliseringsgrad vurderes i forhold til luktulemper ved lagring.

Degree of stability


Stagnasjonsperiode

Brukes om det tidsrom det er lagdeling av vannmassene i en innsjø, i norske innsjøer vanligvis om sommeren (sommerstagnasjon) og vinteren (vinterstagnasjon). Jfr. sirkulasjonsperiode.

Stagnation period


STAMI

Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har arbeidet lenge med arbeidsmiljøundersøkelser ved avløpsrenseanlegg.
Hvis du vil gå til STAMI sin nettside, klikk her.

Statisk løftehøyde

Geodetisk løftehøyde økt med trykkforskjellen på vannoverflaten. Ved pumping mellom frie vannoverflater er statisk løftehøyde lik geodetisk løftehøyde. Jfr. manometrisk løftehøyde, total løftehøyde.

Static head


Statisk sugehøyde

Geodetisk sugehøyde redusert med overtrykket på innløpssidens vannoverflate. Jfr. manometrisk sugehøyde.

Static suction head


Statisk trykkhøyde

En pumpes statiske trykkhøyde en den geodetiske trykkhøyde økt med overtrykket på utløpssidens vannoverflate. Jfr. manometrisk trykkhøyde.

Static pressure head


Stempelpumpe

Oscillerende fortrengningspumpe med rettlinjet frem- og tilbakegående fortrengningselement (stempel) som avvekslende suger/trykker væske fra lavere til høyere nivå. Stempelpumpe kalles enkeltvirkende eller dobbeltvirkende, avhengig av om en eller begge stempelsider arbeider.

Piston pump, bucket pump


Stengeventil

Stoppventil.

Shut-off valve


Sterilisering

Metoder som tar sikte på å utrydde mikrobielt liv. Jfr. desinfeksjon.

Sterilization


Sterkklorering

Tilsetting av klor til vann i så store konsentrasjoner at klorbehovet overskrides betydelig. Etter sterkklorering er det ofte nødvendig å avklore vannet for å hindre lukt- og smaksulemper. Tilsetting av større klormengder over et kort tidsrom for å uskadeliggjøre mikrobielle og kjemiske forurensninger eller fjerne begroing i rørledninger m.m. betegnes gjerne sjokk-klorering. Jfr. klorbehov, svakklorering, avklorering.

Superchlorination, overchlorination


Stikkledning

1) På avløpssiden kalles stikkledning uttrekk og brukes om forbindelsesledningen mellom en bygning og hovedavløpssystem for området.

2) På vannsiden kalles stikkledning innlegg og brukes om forbindelsesledningen mellom en bygning og hovedvannledning for området.

Service pipe, house connection


Stivkrampe

Stivkrampe er en sykdom i nervesystemet forårsaket av en infeksjon.
Les mer i Wikipedia.

Stoffkartotekforskriften

Denne forskriften gjelder virksomheter hvor helsefarlige stoffer blir fremstilt,pakket, brukt eller oppbevart på en måte som kan innebære helserisiko. Med "helsefarlige stoffer" menes her helsefarlige kjemikalier, brann- og eksplosjonsfarlige stoffer, og giftig eller helsefarlig biologisk materiale.

Det stilles krav om opprettelse av stoffkartotek for helsefarlige stoffer, og til hvilke opplysninger kartoteket skal omfatte.

Det er arbeidsgivers plikt å sørge for at bestemmelsene i forskriften følges.


Strømhastighet

Velocity of flow, current velocity, stream velocity

Sublimasjon

Direkte overgang fra fast form til gassform og tilbake til fast form. Sublimasjon brukes også om overgangen fast form/gassform eller omvendt.

Sublimation


Sulfatkorrosjon, gipskorrosjon

Korrosjon på betong i vann med så høyt sulfatinnhold at det dannes voluminøse sulfatholdige mineraler (etringitt, gips) med resulterende sprengvirkning.

Sulphate corrosion


Sulfatreduksjon

Reduksjon av sulfat til hydrogensulfid. Bakteriell sulfatreduksjon er et eksempel på anaerob respirasjon. Jfr. svovelbakterier.

Sulphate reduction


Sur gjæring

Første fase ved anaerob nedbryting av organisk stoff. Gir organiske syrer o.a. som sluttprodukt. Ved lave temperaturer dominerer sur gjæring. Når sur gjæring dominerer i råtnetank, blir stabiliseringsprosessen ufullstendig og driftsvansker oppstår, bl.a. med luktproblemer. Jfr. metangjæring.

Acid fermentation


Suspendert stoff

(Suspendert materiale, SS)

Vannets innhold av oppslemmet, partikulært materiale. Kan inndeles i sedimenterbart stoff og svevestoff. SS bestemmes ved filtrering eller sentrifugering og tørking av fraskilt stoff ved definert temperatur, oftest 105 oC. Enhet: mg/l. Jfr. tørrstoff, oppløst stoff, turbiditet.

Suspended matter, suspended solids, non-filterable residue, SS


Svakklorering

Tilsetning av små konsentrasjoner klor til vann, oftest mindre enn 0,5 g/m3, hovedsakelig for desinfeksjon. Jfr. sterkklorering.

Marginal chlorination, simple chlorination


Svartvann

Svensk betegnelse for klosettavløpsvann, mest benyttet i forbindelse med vakuumsystem. Jfr. BDT-vann, gråvann.

Svevstoff

(ikke sedimenterbart stoff)

Finfordelt suspendert stoff som holder seg i suspensjon i stillestående vann. Jfr. suspendert stoff, sedimenterbart stoff.

Nonsettleable solids


Svovelbakterier

Uensartet gruppe som omfatter både fargeløse og klorofyllholdige bakterier. De fargeløse svovelbakteriene har anaerob respirasjon og reduserer sulfat til hydrogensulfid (sulfatreduksjon). De fargede former har fotosyntese der hydrogensulfid oksyderes til svovel og videre til sulfat.

Sulphate bacteria


Svoveldioksid

Fargeløs gass med stikkende lukt. Dannes bl.a. ved forbrenning av olje, kull og annet svovelholdig materiale. Svoveldioksid oksyderes i atmosfæren til svovelsyre, og gir opphav til sur nedbør som forårsaker forsurning av vassdrag og jordsmonn, samt korrosjon. Svoveldioksid er et kraftig reduksjonsmiddel, og benyttes til avklorering av vann. Formel: SO2.

Sulphur dioxide


Svovelsyre

Svovelsyre er en sterk syre, som i gassfase er luktfri og uten farge.
Les mer i Wikipedia.

Svovelvannstoff

Foreldet betegnelse - bruk hydrogdensulfid.

Symbiose

Samliv mellom organismer (symbionter) av forskjellig art. Symbiose skader ingen av partene og kan være til fordel for en eller begge. Jfr. parasitt.

Symbiosis


Syre

Stoff som har evne til å avspalte hydrogenioner, H+ (egentlig protoner). Sure, vandige oppløsninger har pH-verdi under 7. Jfr. base, pH-verdi.

AcidSide:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  12  (Neste)
  ALLE