VA ordbok0La ordboka stå på sortert alfabetisk, de andre fanene gir ingen mening da ordboka ikke er laget med kategorisering. Engelsk betegnelse står oppført til slutt. Mer info..

Savner du ord/uttrykk?- send en e-post.


Bla gjennom ordboken med denne indeksen

Spesielle tegn | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | ALLE

Side: (Forrige)   1  2  3  4  (Neste)
  ALLE

R

Regnbed

Beplantet forsenking i terrenget der vann lagres på overflaten og infiltrer til grunnen eller overvannsnettet.


Regnvannsoverløp

Overløp hovedsakelig benyttet ved fellessystem, for avlastning av nedenforliggende ledning eller renseanlegg ved store nedbørmengder eller snøsmelting. Regnvannsoverløp trer i funksjon når tørrværsvannføringen overskrides et visst antall ganger, vanligvis mellom 1 og 10. Jfr. fortynningsfaktor, overløpsinnstilling.

Stormwater overflow


Regulert vannføring

Egentlig enhver vannføring som er påvirket av vassdragsregulering. Brukes vanligvis om den minste vannføring i en reguleringsperiode.

Regulated discharge, regulated flow


Rejekt

Utskilt vann fra mekanisk slamavvanningsutstyr. Jfr. slamvann, dekanteringsvann.

Reject


Relativ fuktighet

Forholdet mellom vanndampinnholdet i luften og den maksimale vanndampmengde denne kan inneholde ved vedkommende temperatur. Relativ fuktighet uttrykkes vanligvis i prosent.

Relative humidity


Renseanlegg

I VA-teknikken om anlegg for behandling av vann eller avløpsvann ved mekaniske, biologiske eller kjemiske metoder for fjerning av uønsket stoff, samt tilsetting av desinfeksjonsmidler for å drepe mikroorganismer. Kan også omfatte tilsetting av kjemikalier for å bedre vannets bruksegenskaper. Jfr. vannrenseanlegg, kloakkrenseanlegg.

Treatment plant


Renseeffekt

Virkningsgraden i en renseprosess med hensyn til fjerning av uønskede stoffer, vanligvis angitt i prosent.

Purification efficiency


Resipient

Mottager. Brukes bl.a. om vannforekomster som mottar avløpsvann.

Recipient


Resirkulering

1) Benyttes i vid betydning om stoff som kan brukes om igjen til et eller annet nyttig formål f.eks. anvendelse av avispapir til ny papirproduksjon, bruk av slam til jordforbedringsmiddel.

2) Benyttes i snever betydning om tilbakeføring av vann, kjemikalier m.v. til et tidligere trinn i en prosess.

Jfr. gjenvinning.


Resorpsjon

Brukes i VA-teknikken om vegetasjonens opptak av avløpsvann som er tilført på eller nær markoverflaten ( i rotsonen).

ResorptionSide: (Forrige)   1  2  3  4  (Neste)
  ALLE