VA ordbok0La ordboka stå på sortert alfabetisk, de andre fanene gir ingen mening da ordboka ikke er laget med kategorisering. Engelsk betegnelse står oppført til slutt. Mer info..

Savner du ord/uttrykk?- send en e-post.


Bla gjennom ordboken med denne indeksen

Spesielle tegn | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | ALLE

Side:  1  2  3  4  (Neste)
  ALLE

R

Råkloakk

Ubehandlet kommunalt avløpsvann.

Raw sewage, crude sewage, crude wastewater


Rammeavtale

Avtale inngått mellom en eller flere oppdragsgivere og en eller flere leverandører som har til formål å fastsette vilkårene for de kontraktene som skal tildeles i løpet av en bestemt periode, særlig med hensyn til pris og eventuelt planlagte mengder.

Råslam

Slam som ikke er stabilisert og/eller hygienisert.

Ubehandlet slam fra forskjellige rensetrinn for behandling av avløpsvann. Jfr. primærslam.

Raw sludge


Råtnetank

Lukket enhet for biologisk stabilisering av slam, uten tilgang på fritt oksygen. Vanligvis med utstyr for oppvarming, sirkulasjon, mekanisk omrøring og gassoppsamling. Slamråtning utføres ofte i to trinn. Jfr. anaerob slambehandling, anaerob respirasjon, slamstabilisering.

Sludge digestion tank, digester


Råtning

Omdannelse av organisk stoff til stabiliserte forbindelser i råtnetank under medvirkning av anarobe mikroorganismer. Jfr. mesofil slamråtning, termofil slamråtning, sur gjæring, metangjæring.

Digestion


Redoks-potensial

Uttrykk for en oppløsnings oksyderende eller reduserende evne. Redoks-potensial bestemmes ved å måle potensialforskjellen mellom en inaktiv elektrode av et edelmetall, vanligvis platina, og en referanseelektrode. Jfr. elektrodepotensial.

Redox potential, ORP


Redoks-reaksjon

Forkortelse for reduksjons/oksydasjons-reaksjon. Redoks-reaksjon er karakterisert ved elektronoverganger mellom de reagerende stoffer. Det stoff som opptar elektroner (oksydasjonsmidlet) blir selv redusert på bekostning av et annet stoff (reduksjonsmidlet) som bli oksydert, dvs. avgir elektroner.

Redox reaction


Reduksjonsventil


Referanseelektrode

Elektrode med et definert elektrodepotensial, avhengig av elektrolyttkonsentrasjon og temperatur. Den primære referanseelektrode er normalhydrogenelektroden med potensial 0 volt. Til praktisk bruk er andre referanseelektroder, f.eks. kalomelelektroden og sølv/sølvkloridelektroden, mer hensiktsmessige. Jfr. elektrode, elektrodepotensial.

Reference electrode


Regenerering

Reetablering av opprinnelig (funksjonsdyktig) kvalitet, av f.eks. benyttet ionebyttermasse, aktivkull, silikagel. Jfr. aktivering, reaktivering.


Regnbed

Beplantet forsenking i terrenget der vann lagres på overflaten og infiltrer til grunnen eller overvannsnettet.


Regnvannsoverløp

Overløp hovedsakelig benyttet ved fellessystem, for avlastning av nedenforliggende ledning eller renseanlegg ved store nedbørmengder eller snøsmelting. Regnvannsoverløp trer i funksjon når tørrværsvannføringen overskrides et visst antall ganger, vanligvis mellom 1 og 10. Jfr. fortynningsfaktor, overløpsinnstilling.

Stormwater overflow


Regulert vannføring

Egentlig enhver vannføring som er påvirket av vassdragsregulering. Brukes vanligvis om den minste vannføring i en reguleringsperiode.

Regulated discharge, regulated flow


Rejekt

Utskilt vann fra mekanisk slamavvanningsutstyr. Jfr. slamvann, dekanteringsvann.

Reject


Relativ fuktighet

Forholdet mellom vanndampinnholdet i luften og den maksimale vanndampmengde denne kan inneholde ved vedkommende temperatur. Relativ fuktighet uttrykkes vanligvis i prosent.

Relative humidity


Renseanlegg

I VA-teknikken om anlegg for behandling av vann eller avløpsvann ved mekaniske, biologiske eller kjemiske metoder for fjerning av uønsket stoff, samt tilsetting av desinfeksjonsmidler for å drepe mikroorganismer. Kan også omfatte tilsetting av kjemikalier for å bedre vannets bruksegenskaper. Jfr. vannrenseanlegg, kloakkrenseanlegg.

Treatment plant


Renseeffekt

Virkningsgraden i en renseprosess med hensyn til fjerning av uønskede stoffer, vanligvis angitt i prosent.

Purification efficiency


Resipient

Mottager. Brukes bl.a. om vannforekomster som mottar avløpsvann.

Recipient


Resirkulering

1) Benyttes i vid betydning om stoff som kan brukes om igjen til et eller annet nyttig formål f.eks. anvendelse av avispapir til ny papirproduksjon, bruk av slam til jordforbedringsmiddel.

2) Benyttes i snever betydning om tilbakeføring av vann, kjemikalier m.v. til et tidligere trinn i en prosess.

Jfr. gjenvinning.


Resorpsjon

Brukes i VA-teknikken om vegetasjonens opptak av avløpsvann som er tilført på eller nær markoverflaten ( i rotsonen).

Resorption


Returslam

Slam som føres fra et senere til et tidligere trinn i en prosess. Vanligvis om tilbakeføring av aktivslam fra sedimenteringsenhet til luftebasseng.

Return sludge


Returslamforhold

Volumetrisk forholdstall mellom returslammengde og innkommende avløpsvannmengde i aktivslamanlegg.

Sludge recirculation ratio, return sludge ratio


Reynolds tall

Dimensjonsløs faktor som uttrykker graden av turbulens i en strømning.

Re = (V · d) / v

Re = Reynolds tall, V = relativ væskehastighet (m/s), v = kinematisk viskositet (m2/s)

Reynolds' number


Risiko

Er et begrep som står sentralt i arbeidet med Helse-miljø-og sikkerhet (HMS).

Definisjon:
Risiko= sannsynlighet x konsekvens

Rist

Enhet for avskilling av grovpartikulært materiale fra vann eller avløpsvann, vanligvis skråstilte, parallelle staver. En skiller mellom: finrist, grovrist, håndrenset rist, maskinrenset rist. Jfr. filter, sil.

Screen


Ristgods

Ved avløpsrenseanlegg ønsker man å fjerne "søppel" som transporteres i avløpsledningene, eksempelvis filler, Q-tips, plast o.l. Hvis dette ikke gjøres, medfører det problemer i etterfølgende rensetrinn i anlegget, eksempelvis tilstoppinger i pumper, slitasje, dårlig kvalitet på behandlet avløpsslam osv.
Rist er betegnelsen på en innretning som tar ut denne søppla fra avløpsvannet - og det som tas ut, betegnes altså "ristgods", og dette kjøres til avfallsdeponi.

Rotameter

Vertikalt montert, konisk utformet rør med svevelegeme for kontinuerlig måling av gjennomstrømmende væske eller gass. Kombinert  med diggerensialtrykkregulator benyttes rotameter for konstant mengderegulering, bl.a. ved dosering av klorgass.

Rotameter, flow meter, purge meter


Rotasjonspumpe


Roterende fortrengningspumpe

(Rotasjonspumpe)

Fortrengningspumpe med roterende fortrengningselementer som danner arbeidskamre. Disse vil under rotasjonen utvides på sugesiden og forminskes på trykksiden, og forårsake en kontinuerlig strømning av den pumpede væske. Eks.: tannhjulspumpe, eksenterskruepumpe, lamellpumpe.

Rotary-displacement pump


Rørbrønn

Brønn for større grunnvannsforsyning, hvor et rør med gjennomgående spalter er drevet ned i vannførende formasjon. Røret tjener samtidig som utforing av brønnen. Jfr. sandspiss, borebrønn.

Driven well, tube well


Røreverk

Mekanisk innretning for omrøring i flokkuleringsbasseng, slamfortykker, råtnetank etc. Kan utføres med vertikal og horisontal aksel.

Paddle mechanism, paddles, agitator


Rørgalleri

Rom, gang eller tunnel med større rør- og ventilarrangement.

Pipe gallery


Ruhetskoeffisient

I vannføringsformler en koeffisient som gir et mål for friksjonen mellom vann og berøringsflate. Forskjellige uttrykk for koeffisienten brukes.

Coefficient of roughness


Rustknoll

Avsetning av korrosjonsprodukter over en groptæring på jern eller stål.

Tubercle of rust, nodule of rustSide:  1  2  3  4  (Neste)
  ALLE