VA ordbok0La ordboka stå på sortert alfabetisk, de andre fanene gir ingen mening da ordboka ikke er laget med kategorisering. Engelsk betegnelse står oppført til slutt. Mer info..

Savner du ord/uttrykk?- send en e-post.


Bla gjennom ordboken med denne indeksen

Spesielle tegn | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | ALLE

Side:  1  2  3  4  5  6  (Neste)
  ALLE

P

Parasitt

Organisme som lever i eller på en vertsorganisme og får sin næring helt eller delvis fra denne. Jfr. saprofytt og symbiose.

Parasite


Pasteurisering

Oppvarming til minimum 65 °C i minst 30 minutter (vanligvis 70 grader C i 30 minutter).

Patogen

Sykdomsfremkallende.

Pathogenic


Patogene bakterier

Sykdomsfremkallende bakterier.

Pe


Peptisering

Tilbakeføring av en gel til kolloidal oppløsning. Jfr. koagulering, hydrofile kolloider.

Peptization


Peristaltisk pumpe

Fortrengningspumpe. Pumping ved periodisk sammenklemming av myk slange ved hjelp av et knastesystem som beveger seg i pumperetningen. Peristaltisk pumpe benyttes vanligvis til prøvetaking og som doseringspumpe.

Peristaltic pump


Perkolasjon

Langsom bevegelse av vann gjennom lag av porøst materiale. Jfr. infiltrasjon.

Percolation


Permabilitet

Gjennomtrengelighet.

Permeability


Permanent hardhet

Hardhet i vann som ikke reduseres ved koking, i motsetning til temporær hardhet. Bruk heller betegnelsen ikke-karbonathardhet. Jfr. hardhet.

Permanent hardness


Permanganattall

Mål for innholdet av kjemisk nedbrytbart organisk stoff i vann, bestemt ved oksydasjon med kaliumpermanganat (permanganatmetoden). Vanligvis blir mindre enn halvparten av det organiske materiale oksydert. Enhet: mg KMnO4/l. Jfr. kjemisk oksygenforbruk.

Permanganate value


Permutitt

Gruppe komplekse, hydrerte aluminiumsilikater, naturlige eller syntetiske, med kationebytteregenskaper.

Permutite, zeolite


Permutittfilter

Filter med permutitt som filtermasse. Benyttes for bløtgjøring av vann. Jfr. permutitt.

Permutite filter


Persistent

Brukes om stoffer, f.eks. pesticider, som nedbrytes langsomt i organismer og i naturen.

Persistent


Personekvivalent

(Pe)

Spesifikk belastning eller forbruk pr person med hensyn til vannvolum og/eller forurensningsmengde pr døgn, målt som BOF, fosfor eller nitrogen. Benyttes i VA-teknikken for omregning av beslastninger fra f.eks. sykehus, restauranter og industri til ekvivalent befolkningsmengde.

I henhold til forurensningsforskriften defineres 1 personekvivalent (pe) som følger:
1 pe = den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk
oksygenforbruk målt over 5 døgn, BOF5, på 60 g oksygen per døgn.


For spillvann fra husholdninger kan en regne med følgende spesifikke
forurensningsmengder:

Biokjemisk oksygenforbruk (BOF5) 60 g/pe·d
Kjemisk oksygenforbruk (KOF) 120 g/pe·d
Fosfor (P) 1,8 g/pe·d
Nitrogen (N) 12 g/pe·d
Suspendert stoff (SS) 70 g/pe·dPopulation equivalent


Personekvivalent, pe

Den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk målt over fem døgn, BOF5, på 60 g oksygen per døgn. Avløpsanleggets størrelse i pe beregnes på grunnlag av største ukentlige mengde som samlet går til overløp, renseanlegg eller utslippspunkt i løpet av året, med unntak av uvanlige forhold som for eksempel skyldes kraftig nedbør.

Pesticid

Stoff som brukes for å drepe uønskede organismer. Det skilles mellom insekticider, herbicider (mot planter), algicider, fungicider (mot sopp) og baktericider.

Pesticide


pH-meter

Instrument for bestemmelse av oppløsningers pH-verdi, basert på måling av potensialforskjellen mellom en glasselektrode - som er følsom overfor forandringer i hydrogenionaktiviteten - og en referanseelektrode. Jfr. pH-verdi.

pH-meter


pH-verdi

Mål for konsentrasjon av hydrogenioner (H+) i vandige oppløsninger. pH defineres som den negative logaritme til hydrogenionaktiviteten, angitt i mol/l (M), og uttrykkes ved en skala som går fra 0-14. Nøytralpunktet ligger på pH 7. Sure oppløsninger har pH-verdi under 7 og basisk over 7. pH kan bestemmes kolorimetrisk ved bruk av fargeindikatorer, men måles fortrinnsvis potensiometrisk med et pH-meter.

pH-value


Piezometertrykk

Summen av trykkhøyden og stillingshøyde i et punkt på en strømlinje.

Piezometer pressure


Pitotrør

Instrument for måling av summen av hastighets- og trykkhøyde i væske eller gass, utformet som et bøyd rør med åpning mot strømretningen. Benyttes for bestemmelse av strømhastigheten i rør.

Pitot tube


Plankton

Frittsvevende dyr og planter i vann. I ferskvann består plankton hovedsakelig av mikroskopiske alger, enkelte sopp og bakterier, protozoer, hjuldyr og krepsdyr. I sjøvann omfatter plankton flere grupper og tildels makroskopiske organismer. Jfr. seston, benthos.

Plankton


Plastrør

Fellesbetegnelse på en rekke kunsstoffrør av forskjellige materialer. Plastrør er vanlig brukt til (hoved)vannledninger, grunnavløpsrør og avløpsrør og rørdeler til bruk over kjellergulv i bygninger. Av materialtyper skilles bl.a. mellom:

PVC (polyvinylklorid)
PEL (Polyetylen med lav densitet)
PEH (Polyetylen med høy densitet)
ABS (akrylnitril-butadien-styren)
PP (polypropylen)
GUP (glassfiberarmert umettet polyester)

 

Plastic pipe


Pluviogram

Kurve som viser nedbørens variasjon med tiden.

Pluviogramme


Pneumatisk ejektor

(for avløpsvann)

Tank for oppsamling av avløpsvann, hvor komprimert luft ved nivåstyring tilføres automatisk for å presse avløpsvannet opp i ledningsanlegg. Liten fare for tilstopping.

Pneumatic sewage pump


Pneumoni

Lungebetennelse, se Wikipedia

Podeslam

Slam med høyt innhold av ønskede mikroorganismer. Tilsettes ved oppstarting av biologiske prosesser. Podeslam er mest benyttet ved drift av råtnetanker.

Seed sludge


Poliomyelitt

Poliomyelitt forårsakes av polivirus. Akutt virusinfeksjon.

Se mer i Wikipedia.

Polyelektrolytter

Elektrolytt av polymere organiske stoffer. Fremstilles syntetisk. Benyttes som hjelpekoagulanter ved kjemisk felling av vann og avløpsvann og som kondisjoneringsmiddel ved slamavvanning. Jfr. polymer.

Polyelectrolytes


Polyklorerte bifenyler

(PCB)

Gruppe syntetiske klorerte hydrokarboner som inngår i mindre mengder i en rekke industriprodukter, f.eks. visse typer olje, maling, lakk, plast, gummi og isolasjonsmateriale. PCB er meget stabile overfor termisk, kjemisk og mikrobiell påvirkning. Rester av PCB finnes i nesten alt biologisk materiale, men særlig hos de høyere ledd i næringskjedene. Jfr. klorerte hydrokarboner.

Polychlorinated biphenyls


Polymer

Kjemisk forbindelse dannet ved sammenslutning (polymerisasjon) av flere identiske, enkle molekyler (monomere). Eks.: plaststoffer, polyelektrolytter.

Polymere


Populasjon

Antall individer av én art innen et område.

Population


Porevann

Vann i porer i jord- og bergarter.

Intersticial water, pore-water


Porevolum

Volumet av porer og hulrom i jord og fjell.

Pore volum, porosity


Porøsitet

Forholdet mellom volum av hulrom (porer) og samlet volum av en jordart eller bergart. Porøsitet angis vanligvis i prosent.

Porosity


Potensiell evapotranspirasjon

Den maksimale vannmengde som, hvis den var til stede, ville blir overført fra jordoverflaten til luften ved evapotranspirasjon. Potensiell evapotranspirasjon er avhengig av jordoverflatens beskfaffenhet og de meteorologiske forhold. Jfr. evapotranspirasjon.

Potential evapotranspiration


ppm

Parts per million (ppm) (engelsk for deler per million) er en enhet for angivelse av konsentrasjon. En ppm er lik en enhet per million, altså en milliondel. På norsk brukes enten «ppm» eller «deler per million».

ppm tilsvarer milliliter per kubikkmeter (ml/m³) og er i forbindelse med erosjonsintensitet regnet som ppm = tørrvekt/vekt av prøve. Dette vil si at delene per million er målt i milliondeler som volumenheter.

Se nærmere i Wikipedia.Prevalens

Forekomst ved et gitt tidspunkt, vanligvis angitt i prosent (%.).

Primærfellingsanlegg

Anlegg for mekanisk/kjemisk rensing av avløpsvann hvor fjerning av kjemiske fnokker skjer i samme enhet som primærslam. Primærslam etterfølges ikke av biologisk rensetrinn. Hovedhensikten med kjemikalietilsettingen er fjerning av fosfor. Jfr. sekundærfellingsanlegg, forfellingsanlegg, simultanfellingsanlegg og etterfellingsanlegg.

Primary precipitation plant


Primærfortynning

(Initialfortynning)

Den umiddelbare fortynning ved utslipp i resipient. Primærfortynning er hovedsakelig bestemt av avløpsstrålens kinetiske energi og tetthetsforskjeller mellom avløpsvann og omliggende vannmasser. Primærfortynning kan økes vesentlig ved bruk av diffusor. Jfr. sekundærfortynning.

Initital dilution, primary dilution


Primærproduksjon

Produksjon av organisk stoff fra uorganiske forbindelser, enten ved fotosyntese eller ved kjemosyntese. Bare klorofyllholdige planter og enkelte bakterier er primærprodusenter. Jfr. sekundærproduksjon.

Primary production


Primærslam

Ubehandlet slam fra mekanisk renseanlegg eller forsedimenteringsenhet. Jfr. råslam.

Primary sludge


Privat avløpsnett

Avløpsnett som ikke er allment tilgjengelig for tilknytning.

Problemavfall

Avfall som må behandles og disponeres på spesiell måte pga fare for akutte eller kroniske effekter på mennesker og/eller miljø. Eks.: løsningsmidler, oljeavfall, tungmetallslam.

Problem waste, hazardous waste


Proporsjonaldosering

Tilsetting av kjemikalier til vann eller avløpsvann i forhold til gjennomstrømmende vannmengde.

Proportional feed


Proporsjonalprøve

Blandprøve hvor vannmengden pr prøveuttak er proporsjonal med vannføringen.

Proportional sample, composite


Prosessavløpsvann

Avløpsvann preget av å ha vært benyttet i industrielle prosesser. Prosessavløpsvann vil være forurenset med partikulært og/eller oppløst stoff. Jfr. industriavløpsvann.

Process effluent, process waste water


Proteiner

Makromolekylære, nitrogenholdige organiske stoffer. Karakteristiske for levende celler.

Proteins


Protozoer

Urdyr. Encellede dyr som bl.a. omfatter ciliater, amøber og flagellater.

Protozoa


Prøvepumping

Undersøkelse av kapasiteten til et grunnvannsførende lag ved pumping. I undersøkelsen inngår registrering av utpumpet vannmengde og vannstandsvariasjoner, samt bestemmelse av vannkvalitet.

Pumping test


Pulviograf

(Registrerende nedbørmåler)

Instrument for automatisk registrering av nedbør som funksjon av tiden.

Pluviograph, rain recorder


Pumpediagram

(Pumpekarakteristikk)

Grafisk fremstilling av en pumpes karakteristiske data, vanligvis angitt som væskemengde pr tidsenhet (Q) som funksjon av samlet løftehøyde (H), QH-kurve (trotlekurve). I et mer komplett pumpediagram fins gjerne også kurver for virkningsgrad, effektbehov og sugeevne.

Pump diagram, pump curves


Pumpehjul

Roterende element i pumper som overfører effekten fra pumpeakselen til væsken.

Impeller


Pumpehus

Den del av pumpen som omgir og leder væskestrømmen.

Pump casing, pump barrel


Pumpekarakteristikk


Pumpestasjon

Anlegg for pumping av vann eller avløpsvann.

Pump(ing) station


Pumpesump

Mindre kum e.l. for oppsamling av tilrenningsvann for pumping.

Sump


Pyknoklin

Lag i vannmasse med hurtig økning i tetthet med dypet, enten pga økende saltholdighet (haloklin), avtagende temperatur (termoklin) eller en kombinasjon. Jfr. sprangsjikt.

PycnoclineSide:  1  2  3  4  5  6  (Neste)
  ALLE