VA ordbok0La ordboka stå på sortert alfabetisk, de andre fanene gir ingen mening da ordboka ikke er laget med kategorisering. Engelsk betegnelse står oppført til slutt. Mer info..

Savner du ord/uttrykk?- send en e-post.


Bla gjennom ordboken med denne indeksen

Spesielle tegn | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | ALLE

Side: (Forrige)   1  2  3  4  (Neste)
  ALLE

O

Organisk stoff

Materiale bygget opp av kjemiske forbindelser av grunnstoffet karbon. Brukes oftest om stoffer som stammer fra plante- eller dyreriket, men omfatter også forbindelser som fremstilles syntetisk. Jfr. uorganiske forbindelser.

Organic matter


Organotrof

Brukes om organismer som bruker organiske forbindelser som oksyderbart substrat. Organtrofe organismer ernærer seg heterotroft. Jfr. litotrof.

Organotrophic


Oseanografi

Vitenskapen om havet (fysikk, kjemi, biologi). Jfr. hydrologi, limnologi, marin biologi.

Oceanography


Osmose

Diffusjon av et oppløsningsmiddel gjennom en membran som er ugjennomtrengelig for det oppløste stoffs molekyler. Oppløsningsmidlet vil bevege seg fra den minst konsentrerte til den mest konsentrerte oppløsningen. Derved oppstår en trykkforskjell som betegnes osmotisk trykk. Jfr. dialyse, elektroosmose, omvendt osmose, semipermeabel membran.

Osmosis


Overflateavrenning

Nedbør som renner av på jordoverflaten uten å nå ned til grunnvannsspeilet. Jfr. avrenning på markoverflaten, grunnvannsavrenning.

Surface run-off


Overflatebelastning

Hydraulisk belastning pr flateenhet. I VA-teknikken vanligvis om belastningen på sedimenteringsbasseng og andre rensetekniske enheter uttrykt i m/h eller (m3/m2h).

Surface load, overflow rate


Overløp

Arrangement for avleding eller måling av væskemengder. Utforming avhenger av funksjon og væskemengde. Overløp kan også anvendes om den vannmengde som avledes/måles.

Overflow, weir


Overløpsinnstilling

I forbindelse med regnvannsoverløp angir overløpsinnstilling forholdet mellom totalvannføring, (spillvann, infiltrasjonsvann, regnvann) og midlere tørrværsvannføring når overløpet trer i funksjon. Jfr. fortynningsfaktor.


Overskuddsslam

Den del av det aktive slammet som tas ut av aktivslamprosessen. Jfr. biologisk slam, sekundærslam.

Excess sludge, surplus sludge


Overvann

Overflateavrenning (regn, smeltevann) fra gårdsplasser, gater, takflater osv. som avledes på overflaten, i overvannsledning (separatsystem) eller sammen med spillvann (fellessystem). Overvann benyttes også om vann på islagt vassdrag eller sjø.

Storm water run-offSide: (Forrige)   1  2  3  4  (Neste)
  ALLE