VA ordbok0La ordboka stå på sortert alfabetisk, de andre fanene gir ingen mening da ordboka ikke er laget med kategorisering. Engelsk betegnelse står oppført til slutt. Mer info..

Savner du ord/uttrykk?- send en e-post.


Bla gjennom ordboken med denne indeksen

Spesielle tegn | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | ALLE

Side: (Forrige)   1  2  3  4  (Neste)
  ALLE

O

Oksygenunderskudd

(Oksygensvikt)

Underskudd på oppløst oksygen i forhold til metningskonsentrasjonen. Jfr. oksygenmetning.

Oxygen deficiency


Oligotrof

Om vannforekomster, spesielt innsjøer, med et lavt innhold av plantenæringsstoffer og liten primær-produksjon. Jfr. eutrof, mesotrof.

Oligotrophic


Oljeholdig avløpsvann

Spillvann og overvann som inneholder motorolje, smørefett, parafin, white-spirit, bensin og lignende. I dette ligger også spillvann fra vask og avfetting av kjøretøyer, motorvask og lignende.

Oljeutskiller

(Bensinutskiller)

Enhet for å fjerne olje, bensin eller andre væsker fra avløpsvann. Jfr. fettutskiller.

Oil separator, gasoline separator


Omvendt osmose

Diffusjon av et oppløsningsmiddel gjennom en semipermeabel membran fra en mer konsentrert til en mindre konsentrert oppløsning. Dette skjer ved å pålegge et ytre mottrykk som er større enn det osmotiske trykk. Omvendt osmose benyttes bl.a. ved avsalting av sjøvann. Jfr. osmose.

Reverse osmosis


Oppholdstid

Forholdet volum/vannføring i et vannsystem. En skiller ofte mellom teoretisk oppholdstid og aktuell oppholdstid. I det siste tilfelle tas hensyn til kostslutningsstrømmer osv.

Detention period (time), retention period (time)


Oppløst oksygen

Gassformig (molekylært) oksygen oppløst i vann. Oppløseligheten avtar med økende temperatur og saltinnhold, og tiltar med økende trykk. Undersøkelser av oppløst oksygen kan gi opplysninger om biologisk stoffomsetning og organisk belastning. Oppløst oksygen bestemmes etter Winklers metode eller ved elektrokjemisk analyse. Enhet: mg O2/l. Jfr. oksygenunderskudd.

Dissolved oxygen, DO


Oppløst stoff

Uorganisk eller organisk forbindelser oppløst i væske. Oppløst stoff bestemmes ved inndamping, oftest ved 105 oC, av prøve som har passert spesifisert filter. Enhet: mg/l. Jfr. tørrstoff, suspendert stoff.

Dissolved solids, DS, dissolvded matter


Oppslutning

(Våtoppslutning)

Benyttes i kjemisk analyse om nedbrytning av visse forbindelser i en prøve med kjemikalier, vanligvis under forhøyet temperatur og/eller trykk. Ved en totaloppslutning blir prøven fullstendig oppløst og tilstedeværende organisk stoff mineralisert. Jfr. mineralisering, våtforbrenning.

Wet oxidation, digestion


Ordbok

Ordbok er lagt inn i nettportalen slik at ord/uttrykk forklares.


Side: (Forrige)   1  2  3  4  (Neste)
  ALLE