VA ordbok0La ordboka stå på sortert alfabetisk, de andre fanene gir ingen mening da ordboka ikke er laget med kategorisering. Engelsk betegnelse står oppført til slutt. Mer info..

Savner du ord/uttrykk?- send en e-post.


Bla gjennom ordboken med denne indeksen

Spesielle tegn | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | ALLE

Side:  1  2  3  4  (Neste)
  ALLE

O

Obligat

Obligatorisk, tvunget. Benyttes f.eks. om obligat anaerobe organismer, som har et anaerobt stoffskifte og som ikke tåler nærvær av fritt oksygen. Obligat aerobe organismer må ha adgang til fritt oksygen. Jfr. fakultativ.

Obligate


Obstruktiv lungesykdom

Sykdom med økt motstand mot luftstrømmen i bronkienes forgreininger.

Offentlig avløpsnett

Avløpsnett som er allment tilgjengelig for tilknytning.

Oksydasjon

Kjemisk reaksjon karakterisert ved at elektroner blir avgitt. Jfr. redoks-reaksjon.

Oxidation


Oksygen

Oksygen (også kalt surstoff) ligger i gruppe 16 i detperiodiske system. Rent oksygen (O2) opptrer som gass inaturen, og er en forutsetning for levende organismer her på Jorden. Oksygen kan også opptre i forbindelser sammen med de fleste andre grunnstoffer. Pågrunn av sin høye elektronegativitet danner det lett forbindelser med metaller.

Se Wikipedia for mer informasjon.

Grunnstoff med kjemisk tegn O. Fargeløs gass, utgjør ca. 20 % av atmosfæren og inngår i forbindelser med de fleste grunnstoffer. Sammen med hydrogen danner oksygen vann. Oksygen i vann er nødvendig for  alt liv, for aerobe organismer i fri form, og for anaerobe organismer i bundet form. Jfr. oppløst oksygen.

Oxygen


Oksygenbalanse

Balanse mellom biokjemisk forbruk av oksygen og tilført oksygen i vassdrag og sjøområder.

Oxygen balance


Oksygeneringskapasitet

Et luftesystems evne til å tilføre oksygen til vann eller avløpsvann.

Oxygenation capacity


Oksygenforbruk

(biokjemisk eller kjemisk)

Se biokjemisk oksygenforbruk og kjemisk oksygenforbruk.  


Oksygenmetning

Den normalt høyeste konsentrasjon av oksygen i vann ved gitte betingelser (temperatur, trykk o.a.). Forbigående overmetning kan forekomme som følge av fotosyntese. Jfr. oppløst oksygen, oksygenunderskudd.

Oxygen saturation


Oksygenopptakshastighet

Hastighet med hvilken mikroorganismer opptar oppløst oksygen fra en slamprøve uten oksygentilførsel. Mål for biologisk aktivitet i slam ved biologisk rensing og aerobslamstabilisering. Måles oftest som mg O/g FSS · h.

Oxygen up-take rate


Oksygenunderskudd

(Oksygensvikt)

Underskudd på oppløst oksygen i forhold til metningskonsentrasjonen. Jfr. oksygenmetning.

Oxygen deficiency


Oligotrof

Om vannforekomster, spesielt innsjøer, med et lavt innhold av plantenæringsstoffer og liten primær-produksjon. Jfr. eutrof, mesotrof.

Oligotrophic


Oljeholdig avløpsvann

Spillvann og overvann som inneholder motorolje, smørefett, parafin, white-spirit, bensin og lignende. I dette ligger også spillvann fra vask og avfetting av kjøretøyer, motorvask og lignende.

Oljeutskiller

(Bensinutskiller)

Enhet for å fjerne olje, bensin eller andre væsker fra avløpsvann. Jfr. fettutskiller.

Oil separator, gasoline separator


Omvendt osmose

Diffusjon av et oppløsningsmiddel gjennom en semipermeabel membran fra en mer konsentrert til en mindre konsentrert oppløsning. Dette skjer ved å pålegge et ytre mottrykk som er større enn det osmotiske trykk. Omvendt osmose benyttes bl.a. ved avsalting av sjøvann. Jfr. osmose.

Reverse osmosis


Oppholdstid

Forholdet volum/vannføring i et vannsystem. En skiller ofte mellom teoretisk oppholdstid og aktuell oppholdstid. I det siste tilfelle tas hensyn til kostslutningsstrømmer osv.

Detention period (time), retention period (time)


Oppløst oksygen

Gassformig (molekylært) oksygen oppløst i vann. Oppløseligheten avtar med økende temperatur og saltinnhold, og tiltar med økende trykk. Undersøkelser av oppløst oksygen kan gi opplysninger om biologisk stoffomsetning og organisk belastning. Oppløst oksygen bestemmes etter Winklers metode eller ved elektrokjemisk analyse. Enhet: mg O2/l. Jfr. oksygenunderskudd.

Dissolved oxygen, DO


Oppløst stoff

Uorganisk eller organisk forbindelser oppløst i væske. Oppløst stoff bestemmes ved inndamping, oftest ved 105 oC, av prøve som har passert spesifisert filter. Enhet: mg/l. Jfr. tørrstoff, suspendert stoff.

Dissolved solids, DS, dissolvded matter


Oppslutning

(Våtoppslutning)

Benyttes i kjemisk analyse om nedbrytning av visse forbindelser i en prøve med kjemikalier, vanligvis under forhøyet temperatur og/eller trykk. Ved en totaloppslutning blir prøven fullstendig oppløst og tilstedeværende organisk stoff mineralisert. Jfr. mineralisering, våtforbrenning.

Wet oxidation, digestion


Ordbok

Ordbok er lagt inn i nettportalen slik at ord/uttrykk forklares.

Organisk stoff

Materiale bygget opp av kjemiske forbindelser av grunnstoffet karbon. Brukes oftest om stoffer som stammer fra plante- eller dyreriket, men omfatter også forbindelser som fremstilles syntetisk. Jfr. uorganiske forbindelser.

Organic matter


Organotrof

Brukes om organismer som bruker organiske forbindelser som oksyderbart substrat. Organtrofe organismer ernærer seg heterotroft. Jfr. litotrof.

Organotrophic


Oseanografi

Vitenskapen om havet (fysikk, kjemi, biologi). Jfr. hydrologi, limnologi, marin biologi.

Oceanography


Osmose

Diffusjon av et oppløsningsmiddel gjennom en membran som er ugjennomtrengelig for det oppløste stoffs molekyler. Oppløsningsmidlet vil bevege seg fra den minst konsentrerte til den mest konsentrerte oppløsningen. Derved oppstår en trykkforskjell som betegnes osmotisk trykk. Jfr. dialyse, elektroosmose, omvendt osmose, semipermeabel membran.

Osmosis


Overflateavrenning

Nedbør som renner av på jordoverflaten uten å nå ned til grunnvannsspeilet. Jfr. avrenning på markoverflaten, grunnvannsavrenning.

Surface run-off


Overflatebelastning

Hydraulisk belastning pr flateenhet. I VA-teknikken vanligvis om belastningen på sedimenteringsbasseng og andre rensetekniske enheter uttrykt i m/h eller (m3/m2h).

Surface load, overflow rate


Overløp

Arrangement for avleding eller måling av væskemengder. Utforming avhenger av funksjon og væskemengde. Overløp kan også anvendes om den vannmengde som avledes/måles.

Overflow, weir


Overløpsinnstilling

I forbindelse med regnvannsoverløp angir overløpsinnstilling forholdet mellom totalvannføring, (spillvann, infiltrasjonsvann, regnvann) og midlere tørrværsvannføring når overløpet trer i funksjon. Jfr. fortynningsfaktor.


Overskuddsslam

Den del av det aktive slammet som tas ut av aktivslamprosessen. Jfr. biologisk slam, sekundærslam.

Excess sludge, surplus sludge


Overvann

Overflateavrenning (regn, smeltevann) fra gårdsplasser, gater, takflater osv. som avledes på overflaten, i overvannsledning (separatsystem) eller sammen med spillvann (fellessystem). Overvann benyttes også om vann på islagt vassdrag eller sjø.

Storm water run-off


Overvannsledning

Ledning for transport av overvann og eventuelt drensvann ved separatsystemet. Jfr. spillvannsledning, fellesledning.

Storm water sewer


Ozon

Modifikasjon (allotrop) av oksygen. Formel O3. Ved vanlig temperatur og trykk er oksygen en fargeløs, eksplosiv gass som er meget giftig og har en karakteristisk lukt. Oksygen er et kraftig oksydasjonsmiddel og benyttes innen vannbehandling. Jfr. ozonering.

Ozone


Ozonering

Behandling av vann med ozon, hovedsakelig for å bleke fargede komponenter samt fjerne lukt og smak. Ozon har sterkere bakteriedrepende virkning enn klor, men ozonkonsentrasjonen i vannet avtar raskt.

OzonizationSide:  1  2  3  4  (Neste)
  ALLE