VA ordbok0La ordboka stå på sortert alfabetisk, de andre fanene gir ingen mening da ordboka ikke er laget med kategorisering. Engelsk betegnelse står oppført til slutt. Mer info..

Savner du ord/uttrykk?- send en e-post.


Bla gjennom ordboken med denne indeksen

Spesielle tegn | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | ALLE

Side:  1  2  3  (Neste)
  ALLE

N

Natriumhydroksid

Natriumhydroksid (natronlut) er en klar, fargløs og luktfri væske.
Les mer på Wikipedia.

Natriumhydroksyd

Sterk base som bl.a. benyttes til alkalisering av vann. Formel: NaOH.

Sodium hydroxide


Natriumhypokloritt

Natriumsaltet av underklorsyrling. Natriumhypokloritt fås i handelen i form av vandige oppløsninger, som vanligvis inneholder 10 - 15 % klor og benyttes mye til klorering av drikkevann i mindre anlegg. Formel: NaOCl.

Natriumhypokloritt er en sterkt alkalisk væske.
Les mer på Wikipedia.

Sodium hypochlorite


Natriumkarbonat

Natriumsalt av karbonsyre. Natriumkarbonat reagerer basisk og benyttes til alkalisering av vann. Formel: Na2CO3. Jfr. soda.

Sodium carbonate


Natriumsilikat

Natriumsalt av kiselsyre. Løst i vann kalles natriumsilikat vannglass. Brukes som korrosjonsinhibitor og tetningsmiddel for betong. Formel: Na2SiO3.

Sodium silicate


Natriumsulfitt

Natriumsalt av svovelsyrling. Natriumsulfitt er et kraftig reduksjonsmiddel som benyttes bl.a. til avklorering av drikkevann og fjerning av oppløst oksygen i kjelevann. Formel: Na2SO3.

Sodium sulphite


Natronlut

Oppløsning av natriumhydroksyd i vann.

(Caustic) soda lye


Næringssalt

(Plantenæringsstoff)

Fellesbetegnelse på uorganiske forbindelser som er nødvendig for planters vekst. Omfatter makronæringssalter (nitrat, fosfat m.fl.) og en rekke stoffer som trengs i små mengder (sporelementer). Jfr. næringsstoff.

Nutrient salt


Næringsstoff

Generell betegnelse på stoffer som er nødvendige for organismmers vekst. Næringsstoff omfatter makro- og mikronæringsstoffer (sporelementer). Jfr. næringssalt.

Nutrient


Nedbørfelt

(Nedslagsfelt)

Avgrenset område på jordoverflaten som omfatter ett dreneringssystem. Nedslagsfelt skilles fra tilgrensende områder ved vannskiller.

Drainage basin, catchment area, watershed


Nedbørhøyde

Mengden av nedbør, vanligvis uttrykt i mm vannhøyde, som er falt på et bestemt sted i et gitt tidsrom.

Depth of precipitation


Nedbørintensitet

Forholdet mellom nedbørmengde og den tid som har gått med for å gi denne mengde. Angis i mm/min for sterke regnskyll.

Precipitation intensity


Nedbørmåler

Innretning for oppsamling og måling av nedbør.

Jfr. pluviograf


Nedbørstasjon

Meteorologisk stasjon for observasjon av nedbør (samt snødekke og snødybde).

Precipitation station


Nedbrytning

(biol.)

Organismers spalting av organisk stoff til enklere forbindelser. Jfr. katabolisme, biologisk rensing, mineralisering, slamstabilisering.

Decomposition


Nisje

(økol.)

Den artspesifikke kombinasjon av levested, funksjon i økosystemet og krav til fysisk/kjemisk miljø. Jfr. habitat.

Niche


Nitratbakterier

Bakterier som kan oksydere nitritt til nitrat.

Nitric bacteria


Nitrater

Salter av salpetersyre. Nitrater dannes ved naturlig, mikrobiell oksydasjon av andre nitrogenforbindelser og er viktige næringssalter. Formel for nitrationet: NO3-. Jfr. nitrifikasjon.

Nitrates


Nitrifikasjon

(Nitrifisering)

Bakteriell oksydasjon av ammonium til nitritt (ved arter av Nitrosomonas) og videre til nitrat (ved arter av Nitrobacter). Jfr. denitrifikasjon.

Nitrification


Norsk Akkreditering (NA)

Et forvaltningsorgan under Nærings- og handelsdepartementet med nasjonalt ansvar for teknisk akkreditering. Det eneste organ i Norge som utfører teknisk akkreditering.

Nøytralisering

Tilsetning av en sur oppløsning til en basisk - eller omvendt - slik at blandingen blir nøytral (pH 7). Ved nøytralisering reagerer hydrogenioner (H+) med hydroksylioner (OH-) under dannelse av vann. Jfr. pH-verdi, avsyring.

Neutralization


Nøytralpunkt

Angir overgang mellom sur og basisk oppløsning, dvs. pH 7. Jfr. pH-verdi.

Neutral pointSide:  1  2  3  (Neste)
  ALLE