VA ordbok0La ordboka stå på sortert alfabetisk, de andre fanene gir ingen mening da ordboka ikke er laget med kategorisering. Engelsk betegnelse står oppført til slutt. Mer info..

Savner du ord/uttrykk?- send en e-post.


Bla gjennom ordboken med denne indeksen

Spesielle tegn | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | ALLE

Side:  1  2  3  4  (Neste)
  ALLE

M

Magasinprosent

Effektivt magasin angitt i prosent av gjennomsnittlig årstilsig til det reservoar som betraktes.

Storage (capacity) percentage


Magnesium

Grunnstoff, metall, med kjemisk tegn Mg. Magnesium forekommer i naturen bl.a. som karbonater (dolomitt, magnesitt). Oppløste magnesiumsalter gir opphav til hardt vann.

Magnesium


Magnomasse

(dolomittisk filtermateriale) Dolomitt brent ved lav temperatur slik at bare magnesiumkarbonatet spaltes til oksyd. Anvendes som basisk filtermedium ved behandling av drikkevann.

Magno mass


Målesylinder

Laboratorieutstyr for volumtrisk måling av væsker. I VA-teknikken vanligvis gradert énliters sylinder for måling av slam volum. Jfr. Imhoffglass.

Graded cylinder


Mammutlufter

Utstyr for tilførsel av luft til vann eller avløpsvann etter mammutpumpeprinsippet.

Mammothaerator, airlift aerator


Mammutpumpe

Pumpe som består av vertikalt rør med lufttilførsel i bunnen. Mammutpumpe benyttes ved liten nivåhevning i forhold til neddykkingen. Den virker delvis ved at vann eller avløpsvann fortrenges av den innblåste luft eller gass, delvis ved at luft/vannblandingen har lavere tetthet enn omkringliggende væske, slik at blandingen drives opp av det hydrostatiske trykk. Benyttes mye for pumping av slam i aktivslamanlegg.

Airlift pump


Mangan

Grunnstoff, metall, med kjemisk tegn Mn. Mangan er et viktig sporelement for planter og dyr. Høyt manganinnhold i vann kan gi bruksmessige ulemper ved misfarging av vannet og utfelling av manganoksyder (brunstein).

Manganese


Manometer

Instrument for måling av væske- eller gasstrykk.

Manometer


Manometrisk løftehøyde

En pumpes manometriske løftehøyde er summen av pumpes manometriske sugehøyde og manometrisk trykkhøyde.

Manometric head


Manometrisk sugehøyde

En pumpes manometrisk sugehøyde er summen av statisk sugehøyde og friksjonstap mellom pumpens sentrum og væskenivået på sugesiden. Jfr. geodetisk sugehøyde.

Manometric suction head


Manometrisk trykkhøyde

En pumpes manometrisk trykkhøyde er summen av statisk trykkhøyde og friksjonstap mellom pumpens sentrum og høyeste væskenivå på trykksiden. Jfr. geodetisk trykkhøyde.

Manometric pressure head


Marin biologi

Vitenskapen om livet i havet. Jfr. hydrobiologi, limnologi, oseanografi.

Marine biology


Markvann

Vann i den umettede sone. Markvann er dels bundet til jordpartiklene og er dels i bevegelse pga. tyngdekraften. Jfr. umettet sone, infiltrasjonsvann.

Soil water


Marmor

Kalkstein omkrystallisert ved geologiske prosesser. Formel: CaCO3.

Marble


Marmorfilter

Filtermateriale av knust marmor. Anvendes som basisk filtermasse. Er bare effektivt for meget bløtt vann.

Marble filter


Maskinrenset rist

Vanligvis finrist med maskindrevet rensegaffel for fjerning av tilbakeholdt materiale. Ofte diskontinerlig, automatisk drift. Jfr. håndrenset rist.

Mechanically cleaned screen


Maursyre

Maursyre er en fargeløs væske.
Les mer på Wikipedia.

Median

Det midterste måleresultat i en observasjonsrekke når resultatene er ordnet etter verdien.

Median


Mekanisk renseanlegg

Anlegg for fjerning av flytende og sedimenterbart materiale fra avløpsvann. Består vanligvis av rist, sandfang, sedimenteringsbasseng og enheter for slambehandling.

Primary treatment plant


Mekanisk rensing

Rensing av vann eller avløpsvann med mekaniske hjelpemidler, f.eks. rist, sil, sedimentering eller flotasjon.

Primary treatment


Membranpumpe

Fortrengningspumpe som er utstyrt med en membran (diafragma) i stedet for stempel. Ved membranens bevegelse/formforandring oppnås den nødvendige volumforandring.

Diaphragm pump


Merkaptaner

Avledes av hydrogensulfid og har en meget sterk og irriterende lukt som kan forårsake kvalme og hodepine. Høye konsentrasjoner kan forårsake bevisstløshet.

Mesofil

Temperaturområde mellom 20 og 40 °C

Mesofil slamråtning

Slamråtning i det temperaturområdet hvor de mesofile bakterier har optimale livsbetingelser (20 - 40 oC). Jfr. metangjæring.

Mesophilic sludge digestion


Mesotrof

Om vannforekomster, spesielt innsjøer med et middels innhold av plantenæringsstiffer. Jfr. eutrof, oligotrof.

Mesotrophic


Metabolisme

Stoffskifte. Stoffomsetning i organismer. Jfr. anabolisme, katabolisme.

Metabolism


Metan

Er en luktfri gass som er lettere en luft. Den utgjør ikke noen forgiftningsrisiko, men det er en risiko for eksplosjoner ved gitte konsentrasjoner. Sammen med CO2 kan metan også utgjøre en fare for oksygenmangel, da disse gassene kan fortrenge oksygenet i lufta. Se mer i Wikipedia.

Metanbakterier

Bakterier som bryter ned organisk stoff bl.a. til metan. Viktige ved anaerob nedbryting av kloakkslam. Metanbakterier trives best i temperaturområdet 30-37 oC og er ømfintlige for temperaturvariasjoner.

Methane bacteria


Metangjæring

(Alkalisk råtning)

Nedbryting hvor organisk stoff hovedsakelig overføres til metan og karbondioksyd. Prosessen foregår ved hjelp av metanbakterier som foretrekker et svakt alkalisk miljø (pH 7 - 7,5) og temperaturen i området 30 - 37 oC. Metangjæring spiller en viktig rolle ved anaerob slamstabilisering. Jfr. mesofil slamråting, sur gjæring, anaerob slambehandling, slamstabilisering.

Methane fermentation, alkaline fermentation


Mettet sone

Den del av grunnen hvor porene er fullstendig fylt med vann. Jfr. umettet sone, grunnvann, kapillarvann.

Zone of saturation


Mikrobiell korrosjon

Korrosjon fremkalt eller påskyndet av mikroorganismer, f.eks. bakterier (bakteriekorrosjon).

Microbial corrosion


Mikroorganisme

Organisme som ikke kan observeres med det blotte øye. Kan være planter (mikrofytter), dyr (mikrozoer) eller bakterier.

Microorganism


Mikroorganismer

Bakterier, soppsporer

Mikrosil

Vanligvis trommelsil med silduk med maskeåpning fra ca 5 til 50 µm. Beregnet på fjerning av finpartikulært materiale fra vann eller avløpsvann. Jfr. trommelsil.

Micro-strainer


Mineralisering

Nedbrytning av organisk stoff til enkle uorganiske forbindelser. Prosessen kan foregå termisk, kjemisk eller ved mikroorganismer. Jfr. oppslutning, nedbrytning, slamstabilisering.

Mineralization


Minstefall

(minimumsfall)

Det fall en avløpsledning må ha for at vannet skal oppnå selvrensende hastighet ved en viss fyllingsgrad. Jfr. selvrensende hastighet.


Morfologi

Sier noe om organismers oppbygging.
Se Wikipedia


Side:  1  2  3  4  (Neste)
  ALLE