VA ordbok0La ordboka stå på sortert alfabetisk, de andre fanene gir ingen mening da ordboka ikke er laget med kategorisering. Engelsk betegnelse står oppført til slutt. Mer info..

Savner du ord/uttrykk?- send en e-post.


Bla gjennom ordboken med denne indeksen

Spesielle tegn | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | ALLE

Side:  1  2  3  (Neste)
  ALLE

L

Lamellpumpe

Fortrengningspumpe der pumpevirkningen frembringes av bevegelige lameller. Disse beveger seg i en rotor som er eksentrisk lagret i et sylindrisk pumpehus. Jfr. roterende fortrengningspumpe.

Vane pump


Lamellsedimentering

Sedimentering i enheter med parallelle, skråstilte, plane eller korrugerte plater (lameller) med 50 - 70 o helling. Kan belastes vesentlig høyere enn konvensjonelle sedimenteringsenheter ved at den effektive sedimenteringsflate er øket.

Lamella sedimentation


Laminær strømning

Strøm uten turbulens, karakterisert ved paralelle strømlinjer. Jfr. turbulent strøm, Reynolds tall.

Laminar flow, steady flow


Langsomfilter

Sandfilter for biologisk og mekanisk rensing av drikkevann. Vanlig overflatebelastning for filteret 0,1 - 0,2 m3/m2h. Intermittent drift med lang driftsperioder. Rengjøring ved mekanisk fjerning av filterhuden. Jfr. hurtigfilter.

Slow sand filter


Langtidslagret slam

Avvannet råslam som har ligget i haug eller ranke i minst 3 år, uten tilførsel eller uttak av slam i lagringsperioden.
Langtidslagring av avvannet slam vil tilfredsstille gjødselvareforskriftens hygieniseringskrav med tilstrekkelig sikkerhetsmargin dersom lagringstiden settes til 3 år. Slammet vil fortsatt kunne gi luktulemper og ha dårlige bruksegenskaper.

Langtidslufter

Anlegg for biologisk rensing av avløpsvann etter aktivslammetoden. Hovedenhetene for langtidslufter er luftebasseng og sedimenteringsbasseng. Avløpsvannet har lang oppholdstid i luftebassenget (slambelastningsfaktor lavere enn 0,1). Langtidslufting blir hovedsakelig benyttet for små renseanlegg. Jfr. konvensjonelt aktivslamanlegg.

Extended aeration plant


Lavgradig rensing

Term med uklar betydning. Brukt om mekanisk rensing av avløpsvann. Spesifiser heller rensemetode. Jfr. høygradig rensing.


Lavtrykkspumpe

Pumpe med lavt leveringstrykk. Når lavtrykkspumpe er en sentrifugalpumpe, er det vanligvis ett-trinnspumpe. Løftehøyde mindre enn 20 mVS. Jfr. høytrykkspumpe.

Low pressure pump


Ledningsevne

Brukes upresist om konduktivitet.

Legionella

Legionella er aktuelt i forhold til VA-faget, spesielt i tilknytning til scrubbere ved fjerning av lukt.

Lenkene nedenfor åpnes i nytt vindu.

Lenke til Arbeidstilsynet

Lenke til Wikipedia om temaet

Lenke til Folkehelseinstituttet

Lekasjesøking

Lokalisering av lekkasje på vannledning, vanligvis ved lytting etter lekkasjelyd eller f.eks. ved trykktapsmåling der lytting er vanskelig pga stort leggedyp e.l.

Leakage detection


Lekkasjedetektor


Lekkasjesøker

(Lekkasjedetektor)

Apparatur for avlytting av lekkasjelyder. Består av mikrofon, forsterker og høretelefon. Jfr. lekkasjesøking.

Leakage detector (for listening)


Lekkstrømskorrosjon

Elektrokjemisk korrosjon på metall i jord fremkalt av elektriske strømmer. Jfr. elektrisk drenering, vagabonderende strømmer.

Stray current corrosion


LEL

LEL står for : Lower Explosive Limit.
Eksempelvis aktuelt ved måling av metangass-nivå ved biogassanlegg knyttet til vurdering av eksplosjonsfare.

Lensepumpe

Pumpe for fjerning av vann fra anlegg eller terreng, f.eks. på byggeplasser. Lensepumpe har vanligvis robust utførelse og tåler tørrgang og transport av partikulært materiale.

Drainage pump


Limnigraf

Registrerende vannstandsmåler.

Water level recorder


Limnigram

Kurve som viser vannstandens variasjon med tiden.

Water level graph


Limnologi

Av gresk limne: innsjø. Vitenskapen om fysiske, kjemiske og biologiske forhold i innlandsforekomster av vann. Jfr. hydrobiologi, hydrologi, marin biologi, oseanografi.

Limnology


Litotrof

Brukes om organismer som bruker uorganiske stoffer som oksyderbart substrat. Med unntak av de som trenger organiske vekstfaktorer, er litotrofe organismer autotrofe i sin ernæring. Jfr. organotrof.

Litotrophic


LOA

Lov om offentlige anskaffelser.

Løftehøyde


Luftebasseng

(Luftetank)

Basseng eller tank for lufting av vann eller avløpsvann.

Aeration tank


Luftesystem

System for tilførsel av luft til vann eller avløpsvann ved overrisling, mekanisk omrøring eller innblåsing.

Aeration system


Luftet sandfang

Enhet for avskilling av sand fra avløpsvann, med lufteutstyr for å hindre sedimentering av organisk stoff.

Aerated grit chamber


Luftfuktighet

(Fuktighet)

Luftens innhold av vanndamp. Jfr. relativ fuktighet.

Humidity


Lukket filter

Filter innebygd i lukket beholder, vanligvis av stål. Benyttes oftest som trykkfilter.

Closed filter


Luktgrense

Den laveste konsentrasjon hvorved et luktende stoff kan merkes.

Odour threshold


Lut

Betegnelse på oppløsning av natriumhydroksyd (NaOH) eller kaliumhydroksyd (KOH) i vann. Lut reagerer sterkt basisk. Jfr. base.

Lye


Lysimeter

Innretning for studium av infiltrasjon, fordunstning og avrenning. Lysimeter består av et nedsenket basseng med innold tilsvarende uberørte jordlag og vegetasjon. Bassengets overflate er i nivå med naturlig terreng. Jfr. evaporimeter.

LysimeterSide:  1  2  3  (Neste)
  ALLE