VA ordbok0La ordboka stå på sortert alfabetisk, de andre fanene gir ingen mening da ordboka ikke er laget med kategorisering. Engelsk betegnelse står oppført til slutt. Mer info..

Savner du ord/uttrykk?- send en e-post.


Bla gjennom ordboken med denne indeksen

Spesielle tegn | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | ALLE

Side: (Forrige)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Neste)
  ALLE

K

Kiselgur

Fossile kiselager (diatoméer). Består vesentlig av silisiumdioksyd. Suspensjoner av finpulverisert kiselgur har vært brukt som standard ved bestemmelse av turbiditet i vann.

Diatomaceous earth


Kjedeskrape

Slam- eller sandskrape for rektangulære sedimenteringsbasseng. Langsomtgående, endeløse kjeder med påmonterte skrapeblad, som transporterer sedimentene til slamlomme. Ofte benyttet til fjerning av flyteslam ved returføring i overflaten.

Chain scraper


Kjeldahlnitrogen

Summen av ammonium/ammoniakk og organisk bundet nitrogen i en prøve. Jfr. Kjeldahls metode.

Kjeldahl nitrogen


Kjeldahls metode

Metode til analyse av nitrogen. Benyttes bl.a. for avløpsvann og slam. Prøven behandles med svovelsyre, hvorved organisk bundet nitrogen overføres til ammonium, som bestemmes. Analysen gir summen av ammonium/ammoniakk og organisk bundet nitrogen.

Kjeldahl method


Kjemikalieforskriften

Forskriftens formål er å sikre arbeidstakernes sikkerhet og helse mot farer knyttet til bruk av kjemikalier, blant annet kreftfremkallende og arvestoffskadelige stoffer. Forskriften omfatter også røyk- og kjemikaliedykking.

Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene blir gjennomført. Forskriften gjelder alle arbeidsplasser der farlige kjemikalier forekommer - også i virksomheter som ikke sysselsetter arbeidstakere.


Kjemikalieklosett

Tørrklosett hvor det er tilført en kjemikalieoppløsning (sanitærvæske) som skal gjøre avføringen tyntflytende og luktfri, samt uskadeliggjøre smittestoffer. Jfr. sanitærvæske.

Chemical toilet


Kjemisk inaktivering

Tilsetning av kjemikalier for å hindre biokjemisk aktivitet eller kjemisk reaksjon, f.eks. nøytralisering for å hindre korrosjon, tilsetning av sanitærvæske (formalin) eller kalk for å hindre dekomponering av organisk stoff. Jfr. kalkstabilisering, kalkbehandling.

Chemical inactivation, stabilization


Kjemisk korrosjon

Korrosjon ved direkte oksydasjon av metaller i vannfritt miljø, eller korrosjon på ikke-metaller ved oppløsning av materialet. Jfr. elektrokjemisk korrosjon, utlutende korrosjon.

Chemical corrosion


Kjemisk oksygenforbruk

(KOF)

Mål for innholdet av kjemisk nedbrytbart organisk stoff i vann. KOF bestemmes ved tilsetning av overskudd av et oksydasjonsmiddel, oftest kaliumpermanganat eller kaliumdikromat, under standardiserte betingelser. Resultatet angis i mg O/l, eventuelt i mg KMnO4/l (permanganattall) eller mg K2Cr2O7/l (dikromattall). Jfr. biokjemisk oksygenforbruk.

Chemical oxygen demand, COD


Kjemisk renseanlegg

Anlegg for kjemisk rensing av vann eller avløpsvann. Jfr. primærfellingsanlegg, sekundærfellingsanlegg, simultanfellingsanlegg, forfellingsanlegg, etterfellingsanlegg, kjemisk rensing.

Chemical treatment plant Side: (Forrige)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Neste)
  ALLE