VA ordbok0La ordboka stå på sortert alfabetisk, de andre fanene gir ingen mening da ordboka ikke er laget med kategorisering. Engelsk betegnelse står oppført til slutt. Mer info..

Savner du ord/uttrykk?- send en e-post.


Bla gjennom ordboken med denne indeksen

Spesielle tegn | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | ALLE

Side:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Neste)
  ALLE

K

Kadmium

Grunnstoff (tungmetall) med kjemisk tegn Cd. Kadmium benyttes til korrosjonsbeskyttelse (kadmimering) og inngår som bestanddel i enkelte loddemetaller og andre legeringer. Kadmiumforbindelser er meget giftige og akkumuleres i visse organer hos dyr og mennesker.

Cadmium


Kalium

Grunnstoff med kjemisk tegn K. Viktig plantenæringsstoff.

Potassium


Kaliumpermanganat

Kaliumsaltet av permangansyre. Kaliumpermanganat er et kraftig oksydasjonsmiddel og benyttes til behandling av drikkevann samt bestemmelse av kjemisk oksygenforbruk i vann. Formel: KMnO4. Jfr. permanganattall.

Potassium permanganate


Kalkbehandlet slam

Avvannet slam som er tilsatt brent kalk i slike mengder at temperaturen i slammet har økt til over 55 °C og holdt dette nivået i minst to timer.

Kalkbehandling

Kalk tilsettes drikkevann for å høyne drikkevannets pH til 8 - 8,5 og derved reduseres vannets korrosivitet.

Lime dosage


Kalklesker

Utstyr for fremstilling av kalsiumhydroksyd (lesket kalk) i form av kalkmelk fra kalsiumoksyd (brent kalk) ved oppblanding i vann. Reaksjonen skjer under utvikling av varme.

Lime slaker


Kalkmelk

Kalsiumhydroksyd (hydratkalk) som er oppslemmet og delvis oppløst i vann. Jfr. kalkvann.

Milk of lime, lime milk, lime cream


Kalkstabilisering

I VA-teknikken: tilsetting av kalk for å hindre at biologiske prosesser foregår i slam (pH ca. 11 eller mer). Kalktilsetting gir en tilstandsfiksering og ikke stabilisering i ordets egentlige betydning. Jfr. slamstabilisering, kjemisk inaktivering.

Lime stabilization


Kalkvann

Mettet oppløsning av kalsiumhydroksyd (hydratkalk) i vann. Jfr. kalkmelk.

Lime water


Kalsium

Grunnstoff med kjemisk tegn Ca. Kalsium forekommer i naturen særlig som karbonater (kalkstein o.a.). Oppløste kalsiumsalter gir opphav til hardt vann.

Calcium


Kalsiumhydroksyd

Sterk base dannet ved reaksjon mellom kalsiumoksyd og vann. Handelsvaren betegnes hydratkalk. Formel: Ca(OH)2.

Calcium hydroxide


Kalsiumhypokloritt

Kalsiumsaltet av underklorsyrling. Handelsvaren inneholder ca. 70 % klor og benyttes til klorering av drikkevann. Formel: Ca(OCl)2.

Calcium hypochlorite


Kapillarsone

Den sone i jordbunnen over grunnvannsspeilet som inneholder kapillarvann.

Capillary fringe


Kapillarvann

Vann som holdes i jordbunnen over grunnvannsspeilet som følge av kapillarkrefter. Jfr. kapillarsone.

Capillary water


Kapillær sugetid

(CST)

Mål for en slamtypes avvanningsegenskaper. Bestemmes ved tiden det tar for slamvann å bevege seg over en bestemt avstand på et kalibrert filterpapir under bestemte betingelser.

Capillary suction time, CST


Karbon

Grunnstoff med kjemisk tegn C. Karbonatomene har utpreget evne til å danne kjeder og ringer og gir derved opphav til et meget stort antall kjemiske forbindelser. Jfr. organisk stoff.

Carbon


Karbonater

Salter av karbonsyre. Forekommer oppløst i naturlig vann med en pH-verdi over 8,3. Formel for karbonationet: CO32-. Jfr. bikarbonater, karbonsyre.

Carbonates


Karbonatlikevekt

Kjemisk likevekt i vann mellom uoppløst kalsiumkarbonat, oppløst karbondioksyd og kalsiumbikarbonat. Vann i likevekt vil verken oppløse eller utfelle kalsiumkarbonat. Vannet er aggressivt når det inneholder mer karbondioksyd enn det som tilsvarer likevekten, og kalkutfellende når det inneholder mindre. Likevektsforholdene i vann studeres best ved grafisk fremstilling.

Carbonate equilibrium


Karbondioksid

Er en gass hvor molekylene er satt sammen av ett karbon- og to oksygenatomer. Man uttaler navnet ofte etter gassens kjemiske formel, CO2. Karbondioksid forekommer i atmosfæren og utgjorde før den industrielle revolusjon ca. 0,028 volumprosent av luften. I dag er konsentrasjonen steget til 0,038 % på grunn av menneskelig aktivitet.

Ved atmosfærens trykk kan karbondioksid kun eksistere i to faser: gass (når temperaturen er over −78,5°C) og fast stoff (kalt tørris). Når fast karbondioksid oppvarmes, smelter det altså ikke, men går direkte over til gass, dvs. sublimerer.

Se nærmere i Wikipedia.


Karbondioksyd

Fargeløs gass, utgjør ca. 0,03 % av atmosfæren. Karbondioksyd løses i vann og danner bikarbonat som er det viktigste anion i ferskvann. Grønne planter opptar karbondioksyd og bygger opp høyere organiske forbindelser (kullsyreassimilasjon). Formel: CO2.

Carbon dioxide


Karbonmonoksid

Er en fargeløs, luktfri gass som er lettere enn luft. Kalles også kullos.
Den bindes sterkere enn oksygenet til hemoglobinet (et molekyl som har som oppgave å transportere oksygen rundt i blodet - se nærmere i Wikipedia) i de røde blodlegemene og blokkerer oksygentransporten til vevene.

Karbonsyre

Dannes ved reaksjon mellom karbondioksyd og vann. Karbonsyre er en svak syre som danner to rekker salter, bikarbonater (hydrogenkarbonater) og karbonater. Formel: H2CO3.

Carbonic acid


Katabolisme

Biologisk nedbrytning av komplekst organisk stoff til enklere forbindelser under frigjøring av energi. Jfr. metabolisme, anabolisme.

Catabolism


Kation

Positivt ladet ion. I et elektrisk felt vil kationene vandre mot den negative elektrode, katoden. Jfr. ion, anion.

Cation


Katode

Den negative elektrode under elektrolyse. Ved katoden foregår en reduksjon. Jfr. elektrolyse, anode.

Cathode


Katodisk beskyttelse

Elektrokjemisk korrosjonsbeskyttelse av metaller fremkalt ved senkning av elektrodepotensialet. Metallet som skal beskyttes, gjøres katodisk enten ved hjelp av en påtrykt spenning eller ved tilslutning til et mindre edelt metall (aktivanode, offeranode).Cathodic protection

Kaustisk soda

Handelsnavn på natriumhydroksyd.

Caustic soda


Kavitasjon

Dannelse av gassblærer ved undertrykk, og sammenklapping av disse i turbulent vannstrøm med stor hastighet. Dette kan føre til tæring på fast overflate omtrent som ved syreangrep. Kavitasjon brukes også om selve angrepet og har betydning bl.a. for skipspropeller og vannturbiner.

Cavitation


Ketoner

Ketoner er organiske komponenter, se mer i Wikipedia. Ketoner dannes under anaerobe forhold. Noen ketoner er meget flyktige og kan ha bedøvende effekter samt ha ubehagelig lukt. Ketoner tas opp gjennom hud og luftveier.

Kinetisk energi

Bevegelsesenergi.

Kinetic energy


Kiselgur

Fossile kiselager (diatoméer). Består vesentlig av silisiumdioksyd. Suspensjoner av finpulverisert kiselgur har vært brukt som standard ved bestemmelse av turbiditet i vann.

Diatomaceous earth


Kjedeskrape

Slam- eller sandskrape for rektangulære sedimenteringsbasseng. Langsomtgående, endeløse kjeder med påmonterte skrapeblad, som transporterer sedimentene til slamlomme. Ofte benyttet til fjerning av flyteslam ved returføring i overflaten.

Chain scraper


Kjeldahlnitrogen

Summen av ammonium/ammoniakk og organisk bundet nitrogen i en prøve. Jfr. Kjeldahls metode.

Kjeldahl nitrogen


Kjeldahls metode

Metode til analyse av nitrogen. Benyttes bl.a. for avløpsvann og slam. Prøven behandles med svovelsyre, hvorved organisk bundet nitrogen overføres til ammonium, som bestemmes. Analysen gir summen av ammonium/ammoniakk og organisk bundet nitrogen.

Kjeldahl method


Kjemikalieforskriften

Forskriftens formål er å sikre arbeidstakernes sikkerhet og helse mot farer knyttet til bruk av kjemikalier, blant annet kreftfremkallende og arvestoffskadelige stoffer. Forskriften omfatter også røyk- og kjemikaliedykking.

Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene blir gjennomført. Forskriften gjelder alle arbeidsplasser der farlige kjemikalier forekommer - også i virksomheter som ikke sysselsetter arbeidstakere.


Kjemikalieklosett

Tørrklosett hvor det er tilført en kjemikalieoppløsning (sanitærvæske) som skal gjøre avføringen tyntflytende og luktfri, samt uskadeliggjøre smittestoffer. Jfr. sanitærvæske.

Chemical toilet


Kjemisk inaktivering

Tilsetning av kjemikalier for å hindre biokjemisk aktivitet eller kjemisk reaksjon, f.eks. nøytralisering for å hindre korrosjon, tilsetning av sanitærvæske (formalin) eller kalk for å hindre dekomponering av organisk stoff. Jfr. kalkstabilisering, kalkbehandling.

Chemical inactivation, stabilization


Kjemisk korrosjon

Korrosjon ved direkte oksydasjon av metaller i vannfritt miljø, eller korrosjon på ikke-metaller ved oppløsning av materialet. Jfr. elektrokjemisk korrosjon, utlutende korrosjon.

Chemical corrosion


Kjemisk oksygenforbruk

(KOF)

Mål for innholdet av kjemisk nedbrytbart organisk stoff i vann. KOF bestemmes ved tilsetning av overskudd av et oksydasjonsmiddel, oftest kaliumpermanganat eller kaliumdikromat, under standardiserte betingelser. Resultatet angis i mg O/l, eventuelt i mg KMnO4/l (permanganattall) eller mg K2Cr2O7/l (dikromattall). Jfr. biokjemisk oksygenforbruk.

Chemical oxygen demand, COD


Kjemisk renseanlegg

Anlegg for kjemisk rensing av vann eller avløpsvann. Jfr. primærfellingsanlegg, sekundærfellingsanlegg, simultanfellingsanlegg, forfellingsanlegg, etterfellingsanlegg, kjemisk rensing.

Chemical treatment plant 


Kjemisk rensing

Rensing av vann eller avløpsvann ved tilsetting av kjemikalier for koagulering, flokkulering og fjerning av dannede partikler. Jfr. utfelling, primærfellingsanlegg, sekundærfellingsanlegg, forfellingsanlegg, simultanfellingsanlegg og etterfellingsanlegg.

Chemical treatment, chemical purification


Kjemisk slam

Slam dannet ved tilsetting av kjemikalier til vann eller avløpsvann.

Chemical sludge


Kjemisk stabilisering

Egentlig prosess for kjemisk oksydasjon av organisk stoff til stabile organiske og uorganiske forbindelser. Kjemisk stabilisering skjer vanligvis ved tilsetting av et oksydasjonsmiddel under høyt trykk eller høy temperatur. Jfr. slamstabilisering, mineralisering, kalkstabilisering.

Chemical oxidation


Kjemoklin

Lag i en vannmasse der vannets kjemiske egenskaper forandres hurtig med dypet. Jfr. haloklin.

Chemocline


Kjemosyntese

Dannelse av organisk stoff fra uorganisk materiale ved hjelp av energi fra oksydasjon av uorganiske forbindelser. Eks. på kjemosyntetiserende organismer: fargeløse svovelbakterier, nitrifikasjonsbakterier. Jfr. fotosyntese.

Kjemotrof

Betegner organismer som får energi ved oksydasjon av ulike kjemiske stoffer. Jfr. fototrof.

Chemotrophic


Kjøkkenkvern

(Avfallskvern)

Utstyr for oppmaling av kjøkkenavfall under tilsetting av vann. Kjøkkenkvern er vanligvis montert i utslagsvask.

Garbage grinder


Kjølevann

Vann som benyttes for å fjerne overskuddsvarme fra en prosess eller en utstyrsdel. Vannet kan benyttes direkte, eller indirekte ved varmeveksler. Utslipp av kjølevann kan medføre uønsket temperaturstigning i resipient. Jfr. industrivann, industriavløpsvann.

Cooling water


Kjøving

Dannelse av sarr og bunnis i elver, eller av issvuller fra mindre vannsig.

Formation of frazil ice


Kloakkrenseanlegg

Anlegg for fjerning av uønskede stoffer fra avløpsvann. Beskrives vanligvis ved sine mekaniske, kjemiske eller biologiske prosesstrinn. Jfr. renseanlegg.

Sewage treatment plant


Kloakkstopp

Tilstopping av avløpsøedning som kan føre til oppstuvning av avløpsvann i ledningsnett og evt. kjelleroversvømmelse.

Stoppage, blockage, sewer stoppage


Klor

Grunnstoff med kjemisk tegn Cl. Klor benyttes mye innen vannbehandling, primært som desinfeksjonsmiddel. Jfr. klorgass, klorering.

Chlorine


Kloraminer

Nitrogenholdige klorforbindelser som benyttes til desinfeksjon av bl.a. drikkevann. Kloraminer dannes når først ammoniakk og deretter klor doseres til vannet. Den øyeblikkelige desinfiserende virkningen av kloraminer er mindre enn av klor, men da kloraminer er mer stabile oppnås til gjengjeld en langtidseffekt.

Chloramines


Klorbehov

Klormengden som er nødvendig for oksydasjon av organsik og uorgansik materiale i vann. Klorbehov bestemmes som differanse mellom tilsatt klormengde og mengden av tilgjengelig klor i vannet etter en viss konakttid. Jfr. fritt tilgjengelig restklor, bundet tilgjengelig restklortotalt tilgjengelig restklor.

Chlorine demand


Klordioksyd

Gul, giftig gass som lukter klor, formel ClO2. Klordioksyd er normalt mer effektivt enn klor for oksydasjon av fenoler og visse andre stoffer som setter lukt og smak på vann, men er her i landet ikke tillatt anvendt til desinfeksjon av drikkevann.

Chlorine dioxide


Klorering

Behandling av vann med klor, hovedsakelig i desinfeksjonsøyemed. Klorering foretas ved tilsetning av klorgass eller klorholdige kjemikalier til vannet, f.eks. natriumhypokloritt (NaOCl), kalsiumhypokloritt (Ca(OCl2)) eller klorkalk (CaOCl2). Jfr. desinfeksjon.

Chlorination


Klorerte hydrokarboner

Gruppe organiske forbindelser av grunnstoffene hydrogen, karbon og klor. Klorerte hydrokarboner omfatter bl.a. en rekke syntetisk fremstilte pesticider (DDT, lindan, dieldrin, heptaklor, m.fl.) som passerer gjennom næringskjedene og akkumuleres i fettvevet hos organismer. Klorerte hydrokarboner kan være årsak til forgiftninger, særlig av kronisk art.

Chlorinated hydrocarbons


Klorfenoler

Gruppe organiske forbindelser som bl.a. oppstår ved klorering av fenolholdig vann. Klorfenoler gir lukt- og smaksulemper selv i meget små konsentrasjoner. Jfr. fenoler.

Chlorophenols


Klorgass

Klor i molekylær form, formel Cl2. Klor er en gulgrønn, giftig gass med stikkende lukt. En oppløsning av klorgass i vann betegnes klorvann. Jfr. klorering.

Chlorine gas


Klorofyll

Fellesbetegnelse på en gruppe grønne fargestoffer, hvorav klorofyll finnes i alle fotosyntetiserende organismer. Jfr. fotosyntese.

Chlorophyll


Klosettavløpsvann

Den del av avløpsvannet fra vanlig husholdning som kommer fra klosett. Vannmengden varierer med klosettypen. I vakuumsystem anvendes egen ledning for klosettavløpsvann. Jfr. gråvann, BDT-vann.


Knekkpunktklorering

Tilsetning av klor til vann inntil det såkalte knekkpunkt er nådd. Ved knekkpunkt er vannets klorbehov dekket, og en ytterligere dosering av klor vil derfor resultere i en økning av fritt tilgjengelig restklor som er proporsjonal med den tilsatteklormengde. Jfr. fritt tilgjengelig restklor, klorbehov.

Breakpoint chlorination, free residual chlorination


Koagulant

Kjemikalie for koagulering og flokkulering (kjemisk felling) av vann eller avløpsvann. Jfr. hovedkoagulant, hjelpekoagulant.

Coagulant, flocculant


Koagulering

Brukes generelt om utfelling fra kolloidale oppløsninger. Ved kjemisk rensing av vann eller avløpsvann betegner koagulering den umiddelbare prosess etter kjemikalietilsetningen. Jfr. gel, peptisering, flokkulering.

Coagulation


Kobber

Grunnstoff med kjemisk tegn Cu. Kobber benyttes mye som rørmateriale, i elektriske ledninger og som bestanddel i legeringer, f.eks. messing. Kobberforbindelser er meget giftige overfor fisk og andre akvatiske organismer, og benyttes som pesticid. Jfr. kobbersulfat.

Copper


Kobbersulfat

Kobbersakt av svovelsyre. Oppløsninger av kobbersulfat har vært brukt til å bekjempe alger i innsjøer. Stoffet har usikker og forbigående effekt, og er også giftig for andre akvatiske organismer. Formel: CuSO4 · 5 H2O.

Copper sulphate


KOF


KOFA

Klagenemnda for offentlige anskaffelser.

Koliforme bakterier


Kolorimeter

Instrument for måling av lysintensitet (fargeintensitet). Jfr. kolorimetri.

Colorimeter


Kolorimetri

(fotometri)

Optisk metode for å bestemme et stoffs konsentrasjon, basert på at lys blir absorbert når det passerer gjennom en oppløsning. Intensiteten av det gjennomfallende (transmitterte) lys registreres visuelt eller måles med et instrument (kolorimeter, fotometer). Kolorimetri benyttes mye i kjemisk vannanalyse. Vannprøven tilsettes vanligvis et reagens som danner en farget forbindelse med den komponent som skal bestemmes. Intensiteten av det transmitterte lys gir et mål for konsentrasjonen av komponenten.

Colorimetry, photometry


Kombinertsystem


Kommunalt avløpsvann

Sanitært avløpsvann og avløpsvann som består av en blanding av sanitært avløpsvann og industrielt avløpsvann og/eller overvann. Dersom mengden sanitært avløpsvann ikke overstiger 200 pe og sanitært avløpsvann samtidig utgjør mindre enn 5 % av avløpsvannet, regnes avløpsvannet ikke som kommunalt avløpsvann.

Kompost

Stabilisert materiale som er dannet ved en aerob biologisk nedbryting av organisk stoff ved høy tørrstoffkonsentrasjon. Kompost benyttes som jordforbedringsmiddel. Jfr. kompostering.

Compost


Kompostering

Endogen, termofil, aerob prosess for stabilisering av organisk stoff. Foregår bare ved høy tørrstoffkonsentrasjon (min 40 %). I VA-teknikken gjennomføres kompostering vanligvis på slam i forbindelse med fast avfall.

Composting


Kompressor

Maskin for sammentrykking av luft eller gass og levering under høyt trykk. Jfr. blåsemaskin.

Compressor


Kondensjoneringsmiddel

Organiske og uorganiske kjemikalier for å forbedre fortykkings- eller avvanningsegenskaper for slam. Jfr. hjelpekoagulant, polyelektrolytter.

Conditioning aid/agent


Kondisjoneringsmiddel

Organiske og uorganiske kjemikalier for å forbedre fortykkings- eller avvanningsegenskaper for slam. Jfr. hjelpekoagulant, polyelektrolytter.

Conditioning aid/agent


Konduktivitet

(Spesifikk (elektrolytisk) ledningsevne)

En elektrolytts evne til å lede elektrisk strøm mellom to elektroder med gitt overflate og avstand. Konduktivitet inngår i fysikalsk-kjemisk vannanalyse og gir uttrykk for vannets innhold av oppløste salter (egentlig ioner). Konduktivitet måles med et konduktometer ved en definert temperatur, og angis i Siemens (S = 1 /ohm) pr lengdenhet:

1 mS/m = 10-5S/cm,     1 µS/cm = 10-6S/cm.

Conductivity, specific (elektrolytic) conductance 


Konkurranse med forhandlinger

Anskaffelsesprosedyre hvor oppdragsgiver har adgang til å forhandle med en eller flere leverandører.

Konsentrasjonstank

Enhet for fortykking av slam. Slammet tilføres porsjonsvis, og slamvann dekanteres før tømming av fortykket slam. Jfr. slamfortykker.

Batch thickener, sludge thickener


Konsesjon

Tillatelse fra offentlig myndighet, f.eks. i forbindelse med vassdragsregulering, bruksrett til vannfall og utslipp av forurensende stoffer.

Kontaktbasseng

I VA-teknikken om basseng hvor væsker eller gass og væske, føres sammen for blanding og kontakt. Mest benyttet i forbindelse med kontaktstabiliseringsanlegg og desinfisering.

Contact basin, contact tank


Kontaktstabiliseringsanlegg, biosorpsjonsanlegg

Anlegg for biologisk rensing av avløpsvann etter aktivslammetoden. Returslam luftes i et aktiveringsbasseng før det blandes med innkommende avløpsvann i et kontaktbasseng. Egen enhet for aerob slamstabilisering inngår vanligvis i anlegget.

Biosorption plant, contact-stabilization plant


Kontakttid

Oppholdstid i kontaktbasseng, vanligvis i forbindelse med desinfisering.

Contact period


Kontaminert vann

Generelt om vann som er forurenset slik at det ikke kan benyttes til tiltenkt formål. Benyttes spesielt om vann som er forurenset med radioaktivt materiale.

Contaminated water


Konveksjon

Overføring ved vertikal bevegelse i luft eller væsker. Brukes særlig om varmeoverføring. Jfr. adveksjon.

Convection


Konvensjonelt aktivslamanlegg

Aktivslamanlegg med mekansik forrensing, luftebasseng og ettersedimenteringsbasseng. Vanlig slambelastningsfaktor for konvensjonelle anlegg ca. 0,2-0,5. Jfr. langtidslufter.

Conventional activated sludge plant 


Kopperas

Handelsnavn på jern(II)sulfat.

Copperas, green vitriol


Korrosiv

Brukes om medium, f.eks. fuktig luft eller surt vann, som kan fremkalle eller påskynde korrosjon.

Corrosive


Korrosivt vann

Vann som pga. lav pH-verdi eller høyt innhold av visse ioner kan fremkalle eller påskynde korrosjon. Jfr. aggressivt vann, sulfatkorrosjon.

Corrosive water


Korrosjon

Kjemisk eller elektrokjemisk angrep på et materiale av det omgivende medium. Korrosjon benyttes også om den skade som oppstår ved angrepet. Jfr. atmosfærisk korrosjon, elektrokjemisk korrosjon, filiform korrosjon, kjemisk korrosjon, mikrobiell korrosjon, spenningskorrosjon, turbulenskorrosjon.

Corrosion


Korrosjonsbeskyttelse

Beskyttelse mot korrosjon kan oppnås ved elektrokjemiske metoder (aktiv korrosjonsbeskyttelse), tilsetning av en korrosjonshibitor eller påføring av et korrosjonshindrende belegg (passiv korrosjonsbeskyttelse). Jfr. katodisk beskyttelse, elektrisk drenering.

Corrosion protection


Korrosjonshastighet

Hastighetsforløp av korrosjon, angis vanligvis i vekttap pr flate- og tidsenhet, f.eks. mg/dm2/døgn (mdd), eller angrepsdybde pr tidsenhet, f.eks. mm/år.

Corrosion rate


Korrosjonsinhibitor

Kjemisk forbindelse som ved tilsetning - vanligvis i små mengder - nedsetter korrosjonen betydelig. Eks.: natriumbenzoat, kromater.

Corrosion inhibitor, corrosion preventive


Kortslutning

I VA-teknikken om en hydraulisk situasjon hvor vann beveger seg langs korteste veg fra innløp til utløp i et system, uten å fordeles over systemets fulle tverrsnitt, slik at aktuell oppholdstid blir vesentlig kortere enn teoretisk oppholdstid.

Short-circuiting


Kostra

Kostra står for Kommune-stat-rapportering.
Om Kostra - les mer..(åpner i nytt vindu)


Kritisk hastighet

Den hastighet i et tverrsnitt av en væskestrøm hvor energinivået i strømmen er minst. Inntrer ved overgangen fra strømmende til strykende forhold. Ved denne hastighet har en kritisk dybde (Froudes tall = 1).

Critical velocity


Kronisk bronkitt

En luftveissykom som defineres som hoste med slim i minst 3 måneder pr år i minst 2 sammenhengende år.

Kulvert

Åpen gjennomføring for vann under vei eller jernbane. Brukes også som betegnelse på store, armerte falsrør med fot.

Culvert, drainage duct


Kumring

Betongring som brukes ved bygging av brønn, kum, sandfang eller tank.

Riser (section)


Kvikksølv

Grunnstoff med kjemisk tegn Hg. Flytende ved vanlige temperaturer. Kvikksølvforbindelser, særlig organiske, er meget giftige. Kvikksølv oppkonsentreres ved passasje gjennom næringskjedene, og opptas i organer hos dyr og mennesker. Pga. skadevirkningene er bruk av kvikksølvpreparater som fungicider sterkt avtagende.

MercurySide:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Neste)
  ALLE