VA ordbok0La ordboka stå på sortert alfabetisk, de andre fanene gir ingen mening da ordboka ikke er laget med kategorisering. Engelsk betegnelse står oppført til slutt. Mer info..

Savner du ord/uttrykk?- send en e-post.


Bla gjennom ordboken med denne indeksen

Spesielle tegn | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | ALLE

Side:  1  2  3  4  (Neste)
  ALLE

I

Imhoffglass

(spissbunnglass)

Kjegleformet énliters glass for volumetrisk måling av sedimenterbart stoff. Pga. spiss bunn spesielt egnet for måling av små slammengder. Jfr. slamvolum, målesylinder.

Imhoff cone


Immunitet

Medfødt eller ervervet motstandskraft mot infeksjon.

Immunity


In situ

På vedkommende sted.

In situ


Indikatororganisme

Organisme som er knyttet til lokaliteter med karakteristiske miljøforhold, f.eks. høye konsentrasjoner av jern, salter m.m. Benyttes for å påvise eller indikere f.eks. forurensningstilstand.

Indicator organism, biological indicator


Industriavløpsvann

Avløpsvann som har vært benyttet til industrielle formål. Kan inneholde partikulært eller oppløst stoff (prosessvann) eller være oppvarmet (kjølevann). Jfr. industrivann.

Industrial waste water


Industrielt avløpsvann


Industrivann

Vann til industri for bruk som prosess- eller kjølevann. Sterkt varierende kvalitetskrav. Jfr. kjølevann, industriavløpsvann.

Industrial water


Infeksjon

Betennelse etter smitte med levende mikroorganismer.

Infection


Infektiv

Betyr : levende

Infiltrasjon

Inntrengning av vann i løsmasser eller oppsprukket fjell. Kunstig infiltrasjon benyttes både til å behandle vann i vannforsyningsøyemed og til rensing av avløpsvann. Infiltrasjon betegner også innlekking av grunnvann i avløpssystem. Jfr. perkolasjon.

Infiltration


Infiltrasjonsgrøft

(Infiltrasjonskanal, infiltrasjonsbasseng)

Grøft, kanal eller basseng for infiltrering av vann eller avløpsvann i permeable masser. Jfr. infiltrasjon.

Infiltration ditch, infiltration channel, infiltration basin, infiltration trench


Infiltrasjonskapasitet

Jordens (grunnens) evne til å oppta vann.

Infiltration capacity


Infiltrasjonsvann

Egentlig om vann som trenger fra jordoverflaten og ned i grunnen. Brukes også om vann i den umettede sone som er i bevegelse nedover mot grunnvannet. Slikt vann betegnes også sigevann eller synkevann. Infiltrasjonsvann benyttes også om vann som trenger inn i avløpssystem fra grunnen. Jfr. umettet sone, markvann, infiltrasjon.

Infiltration water


Inflammasjon

Betennelse, se mer i Wikipedia.

Inhibitor

Brukes bl.a. om stoff som hemmer kjemiske reaksjoner eller hindrer organismers vekst. Eks.: korrosjonsinhibitor, antibiotika.

Inhibitor


Inkubator

Laboriatoriekammer med regulert lys og temperatur for bl.a. dyrking av bakterier etc. ved biologiske undersøkelser. Jfr. inkubere.

Incubator


Inkubere

Dyrking av organismer i rom med regulert temperatur, lys etc. (inkubator).

Incubate


Inndampningsrest

Upresis betegnelse; bruk heller tørrstoff (ufiltrert prøve), eventuelt oppløst stoff (filtrert prøve).

Innløp

Det sted hvor vann renner inn i et naturlig basseng eller teknisk anlegg. Jfr. tilløp, utløp, avløp.

Inlet


Innløpssone

Lokalt område omkring innløpsarrangement.

Inlet zone


Innsjø

(vatn)

Kan innledes i: obligotrofe -, eutrofe -, mesotrofe -, dystrofe innsjøer.


Lake 


Inntak

Arrangement for å lede vann inn til renseanlegg, pumpestasjon osv. eller begynnelsen på en inntaksledning. Ved vannverk skilles mellom inntak med faste og variable inntaksdyp.

Inlet (-structure, -port, -plant)


Inntaksdam

Demning ved vanninntaket for vannverk, kraftverk o.l.

Intake dam


Inntaksledning

Ledning fra vannkilde til renseanlegg, pumpestasjon eller distribusjonsnett, ofte utstyrt med sil eller rist.

Inlet pipe


Inntaksmagasin

Vannmagasin ved vanninntak. Benyttes vanligvis når inntak av vann ikke skjer direkte fra et reguleringsmagasin.

Intake storage, intake basin


Inntaksrist

Rist i inntaksbasseng eller inntakskammer for å hindre større gjenstander (fisk, grener, o.l.) i å følge med vannet.

Intake screen


Inntakssil

Silinntaksledning eller i inntakskammer for å hindre fisk, større partikler o.l. i å følge med vannnet.

Intake strainer


Intermittent drift

Drift med periodiske avbrytelser.

Intermittent operation


Internkontrollforskriften

Den som er ansvarlig for virksomheten, plikter å sørge for systematisk oppfølging av krav fastsatt i :

  • arbeidsmiljøloven
  • forurensningsloven
  • brann- og eksplosjonsvernloven
  • produktkontrolloven
  • sivilbeskyttelsesloven
  • genteknologiloven
  • strålevernloven
  • lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr.

Det kreves aktivitet i form av kartlegging, risikovurdering og handlingsplaner, samt iverksetting av rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av krav. Systemet (og aktiviteten i den forbindelse) skal systematisk overvåkes og gjennomgås. Forskriften krever bred medvirkning fra arbeidstakerne både ved innføring og utøvelse av systemet.Ion

Atom eller atomgruppe som er blitt elektrisk ladet ved å avgi, eventuelt oppta, ett eller flere elektroner. Ionene transporterer strømmen i en elektrolytt. Jfr. anion, kation.

Ion


Ionebytte

Reversibel prosess for utbytting av ioner mellom en oppløsning og et fast stoff (ionebytter). Ionebytte benyttes bl.a. ved avsalting og avherding av vann.

Ion exchange


Ionebytter

Fast stoff som i kontakt med en oppløsning reversibelt kan oppta eller avgi positive ioner (kationbytter) eller negative ioner (anionbytter).

Ion exchanger


Ionebytterfilter

Filter hvor filtermassen er en ionebytter.

Ion exchange filter


Irrigasjon

Kunstig vanning av jordbruksarealer.

Irrigation


Isoterm

Linje (på kart) trukket gjennom punkter med samme temperatur.

IsothermeSide:  1  2  3  4  (Neste)
  ALLE