VA ordbok0La ordboka stå på sortert alfabetisk, de andre fanene gir ingen mening da ordboka ikke er laget med kategorisering. Engelsk betegnelse står oppført til slutt. Mer info..

Savner du ord/uttrykk?- send en e-post.


Bla gjennom ordboken med denne indeksen

Spesielle tegn | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | ALLE

Side:  1  2  3  4  5  (Neste)
  ALLE

G

Galvanisk korrosjon

Forsterket elektrokjemisk korrosjon fremkalt ved direkte kontakt mellom ulike metaller i en væske.

Galvanic corrosion, contact corrosion


Gardia

Giardia lamblia er en protozoo som hos mennesker kan infisere mage-tarm kanalen. Infeksjon fører til giardiase, en type gastroenteritt med symptomer som diaré, oppkast, rap med smak av råtne egg og magekramper. Giardia smitter fra avføring til munn, og kan overleve lenge i vann i sin cysteform.

Se nærmere..... (Wikipedia, åpner i nytt vindu)

Gassbrenner

I VA-teknikken utstyr for forbrenning av overskuddsgass fra råtnetank.

Gas burner, waste gas burner


Gasslås

Væskefylt sperre for å hindre tilbakestrømning eller utstrømning av gass fra ledning eller beholder. I VA-teknikken oftest benyttet ved råtnetank og gassbeholder. Jfr. vannlås.

Gas trap


Gassutbytte

I VA-teknikken den mengde gass som produseres pr. tilført mengde organisk stoff i en råtnetank.

Gas yield, gas production


Gastroenterit

Magesyke. Kan gi feber, magevondt, blodig diaré.

gebyr

Når kommuner fakturerer sine abonnenter benyttes følgede betegnelser:


Abonnementsgebyr vann (subscription fee water)

Abonnementsgebyr avløp (subscription fee wastewater)

Stipulert mengde vann (stipulated amount of water)

Stipulert mengde avløp (stipulated amount of wastewater)Gel

Geléaktig masse dannet ved koagulering av en kolloidal oppløsning (sol).

Gel


Geodetisk løftehøyde

En pumpes geodetiske løftehøyde er høydeforskjellen mellom vannspeilene på suge- og trykksiden. Jfr. statisk løftehøyde, total løftehøyde, manometrisk løftehøyde.

Geodetic head


Geodetisk sugehøyde

Høydeforskjellen mellom en pumpes sentrum og vannspeilet på sugesiden. Geodetisk sugehøyde kan være positiv eller negativ. Jfr. statisk sugehøyde, manometrisk sugehøyde.

Geodetic suction head


Geodetisk trykkhøyde

Høydeforskjellen mellom en pumpes sentrum og høyeste væskenivå på trykksiden. Jfr. manometrisk trykkhøyde, statisk trykkhøyde.

Geodetic pressure head


Giftighet

Toxicity

Gitterrist

Rist benyttet som gangbane.

Lattice, grate


Gjæring


Gjennomsnittlig minstevannføring

Artimetrisk middel av årlig minstevannføringer i en gitt periode i uregulerte vassdrag.

Mean minimum flow


Gjenvinning

Utvinning av nyttbare stoffer fra avfall. Jfr. resirkulering.

Recovery


Gjenvinningsgrad

Den relative eller prosentvise andel av et bestemt stoff som tilbakevinnes fra et avfallsprodukt. Benyttes også om virkningsgraden med hensyn til uttatt suspendert stoff i form av slamkake ved slamavvanning.

Rate of recovery


Gjødselstoff


Gjødselvareforskriften

Dette er en forskrift som regulerer gjødselvaretyper av ulike slag, inklusive avløpsslam. Forskriften setter bl.a krav til innhold av miljøgifter og krav til stabilisering og hygienisering av slammet før bruk.
Gjødselvareforskriften finner du her (åpnes i nytt vindu).


Gløderest

Vekt av tørrstoff etter gløding i ovn ved definert temperatur i området 500 - 650 oC. Mål for innhold av uorganisk stoff. Ved analyse av vann måles gløderest i mg/l, ved analyse av slam i prosent av tørrstoff. Gløderest måles også for suspendert stoff, må da spesifiseres. Jfr. glødetap.

(Total) fixed solids, residue on ignition


Glødetap

Vektdifferanse mellom tørrstoff og gløderest. Mål for innhold av organisk stoff. Ved analyse av vann måles glødetap i mg/l, ved analyse av slam i prosent av tørrstoff. Glødetap måles også for suspendert stoff, må da spesifiseres. Jfr. flyktig suspendert stoff, gløderest.

Ignition loss, loss on ignition, volatile solids, VS, volatile matter


Gram-negative/Gram-positive bakterier

En klassifisering av bakterier ut fra en fargeteknikk. Mange Gram-negative bakterier er patogene (sykdomsfremkallende).

Les her på Wikipedia


Gråvann

Svensk betegnelse. Den del av avløpsvannet fra vanlig husholdning som kan tilbakeføres til avløp fra kjøkken, bad og vaskerom. Klosettavløp er ikke inkludert i gråvann. Uttrykket benyttes mest i forbindelse med vakuumstystem. Jfr. BDT-vann, klosettavløpsvann.


Gravitasjonsvann

Vann i den umettede sone som beveger seg fritt under påvirkning av tyngdekraften. Jfr. umettet sone, sigevann, markvann, kapillarvann.

Gravitation water


Grenrør

Rørdel med sideløp i vinkel med hovedløpet.

Branch pipe


Grensesjikt

Når en væske strømmer langs en flate, oppstår friksjonskrefter mellom væsken og flaten, som forårsaker markert reduksjon i hastigheten i et tynt væskelag (grensesjiktet) langs flaten.

Boundary layer


Gropkorrosjon


Groptæring

Lokal korrosjon på metallflate slik at det oppstår groper i denne. Groptæring på jern og stål betegnes gravrust. Jfr. rustknoll.

Pitting


Grovlufting

Trykklufting gjennom diffusor med åpninger 2 mm og større.

Large bubble aeration


Grovsil

Enhet med grovmasket silduk for avskilling av partikulært materiale fra vann eller avløpsvann. Vanligvis med maskeåpninger 5 mm og større.

Coarse screen, coarse strainer


Grønnalger

Gruppe alger som bl.a. er karakterisert ved å inneholde klorofyll. Jfr. alger.

Green algae, chlorophyceae


Grønne sertifikater

Et marked for elsertifikater, eller grønne sertifikater, vil fungere slik at produsenter av fornybar elektrisitet tildeles sertifikater tilsvarende energimengden de produserer. I tillegg kan myndighetene kreve at alle som kjøper strøm også må kjøpe en viss mengde sertifikater. Det oppstår da en etterspørsel etter sertifikatene og de vil få en pris. Dette gir en ekstra inntekt til produsenter av fornybar elektrisitet. Kjøp av sertifikater kan også være frivillig. Da vil prisen på sertifkatene være avhengig av individuelle preferanser.

I et system med produksjonsstøtte, såkalte ”feed-in”-tariffer, bestemmer myndighetene prisen på elektrisitet gjennom tilskuddene som gis, mens markedet bestemmer hvor mye som bygges ut. I et marked med grønne sertifikater, derimot, bestemmer myndighetene hvor mye som skal bygges ut, mens tilskuddet (sertifikatprisen) bestemmes i markedet.

Kilde: regjeringen.no

Grønne tak

Vegetasjon på tak. Deles i intensive, semi-intensive og ekstensive typer avhengig av tykkelse på vekstmedium og bruksområder. Tidligere var torv det vanligste vekstmediet. I dag benyttes også vekstmedium med mineralsk opphav.


Grunnvann

Vann i den mettede sone i grunnen, dvs. under grunnvannsspeilet. Jfr. markvann.

Ground water


Grunnvannsavrenning

Nedbør som har trengt ned til grunnvannsmagasinet og renner av som grunnvann. Jfr. overflateavrenning.

Ground-water runoff, base runoff


Grunnvannskille

Grenselinje mellom to grunnvannsområder som drenerer til hvert sitt avrenningsområde.

Ground-water divide


Grunnvannsspeil

Grunnvannets øvre grense. Under denne grensen er grunnen alltid mettet med vann. Jfr. grunnvannstand.

Ground-water table


Grunnvannsstrøm

Grunnvann i bevegelse i grunnvannsførende lag.

Ground-water flow


Grunnvannstand

Grunnvannsspeilets nivå i et punkt i forhold til referanseplan (fast merke). Jfr. vannstand.

Ground-water level


Grunnvannsundersøkelse

Undersøkelse for å kartlegge forekomst og utbredelse av grunnvannsførende lag, grunnvannets strømning og sammensetning. Jfr. prøvepumping.

Ground-water inventory


Gulsott


GUP-rør

(Glassfiberarmert umettet polyester plastrør)

Se plastrør.Side:  1  2  3  4  5  (Neste)
  ALLE