VA ordbok0La ordboka stå på sortert alfabetisk, de andre fanene gir ingen mening da ordboka ikke er laget med kategorisering. Engelsk betegnelse står oppført til slutt. Mer info..

Savner du ord/uttrykk?- send en e-post.


Bla gjennom ordboken med denne indeksen

Spesielle tegn | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | ALLE

Side:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Neste)
  ALLE

F

Fakultativ

Leilighetsvis, valgfri. Benytter f.eks. om fakultativ anaerobe organismer som kan vokse i nærvær eller fravær av fritt oksygen. Jfr. obligat.

Facultative


Fallkum

Kum på spillvanns- eller overvannsledning med fritt vannfall inn i kummen. Benyttes for å begrense strømningshastigheten i de tilknyttede ledninger. Jfr. energidemper.

Drop man hole


Fargetall

Mål for vannets farge. Fargetall bestemmes visuelt eller instrumentelt i relasjon til en standard av kaliumheksakloroplatinat (K2PtCl) og koboltklorid (CoCl2). Enhet: mg Pt/l. Jfr. humus.

Colour


Feces

(fekalier)

Ekskrementer, avføring.

Faeces, excrements


Fekal coli

Uheldig betegnelse på termostabile, coliforme bakterier. Jfr. coliforme bakterier.


FEL

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Se DSBs sider (åpnes i nytt vindu).

Fellesledning

(Kombinertledning)

Ledning for samlet borttransport av spillvann, overvann, drensvann og evt. takvann. Jfr. spillvannsledning, overvannsledning.


Fellessystem

(Kombinertsystem)

Avløpssystem hvor spillvann, overvann, drensvann og evt. takvann ledes bort i felles ledning. Jfr. separatsystem.

Combined sewerage system


Fellingskjemikalier

Kjemikalie (normalt jern- eller aluminiumsalter, eller kalk) for koagulering og flokkulering (kjemisk felling) av avløpsvann.

Fellingsmiddel


Fenoler

Gruppe organiske forbindelser med karakteristisk lukt og smak. Fenoler er giftige og forekommer i visse typer industrielt avløpsvann, og dannes også i naturlig vann ved nedbrytning av plantematerialer. Fenoler fjernes ved adsorpsjonaktivert karbon eller ved oksydasjon. Jfr. klorfenoler, klordioksyd.

Phenols


Fermentering

(Gjæring)

Type av anaerob nedbrytning, der organisk stoff virker både som oksyderbart substrat og oksydasjonsmiddel.

Fermentation


Ferriklorid

Bruk heller jern(III)klorid.

Ferrisulfat

Bruk heller jern(III)sulfat.

Ferrosulfat

Bruk heller jern(II)sulfat.

Fettfang


Fettutskiller

Enhet for å fjerne fett og annet lett flytende stoff fra avløpsvann. Forekommer ofte i kombinasjon med luftet sandfang. Jfr. oljeutskiller.

Grease trap, grease separator


FEV1

Forsert ekspiratorisk volum: Det volum som pustes ut i løpet av første sekund ved forsert utblåsning (kraftig utblåsning).

Fikseringsmiddel

Brukes i biologien om stoffer som dreper organismer. Fikseringsmiddel benyttes til å gjøre prøver egnet for oppbevaring. Eks.: formalin, alkohol, iseddik.

Fixative


Filiform korrosjon

Trådformet korrosjon under belegg på metallflater.

Filiform corrosion, threadform corrosion


Filter

Enhet med et filtermedium av porøst, fibrig eller kornet materiale for utskilling av finfordelte, faste parikler fra væske eller gass.

Filter


Filterbelastning

Hydraulisk belastning: Vannmengde tilført pr. filtervolum eller -flate og tidsenhet. Forurensningsbelastning: Mengde BOF, peronekvivalenter eller suspendert stoff pr. filtervolum eller -flate og tidsenhet. Jfr. biologisk filter, hurtigfilter, langsomfilter.

Filter loading


Filterduk

Vevd duk for vakuumfilter eller trykkfilter. Jfr. silduk.

Filter(ing) cloth


Filterhastighet

Egentlig filtreringshastighet. Vanligvis teoretisk vannhastighet gjennom et filter. Beregnes som vannmengde pr brutto filteroverflate. Jfr. filterkapasitet.

Rate of filtration


Filterkapasitet

Nominell kapasitet for et filter som overflate- eller volumbelastning. Jfr. filterhastighet.

Filter capacity


Filtermateriale

(Filtermedium)

Materiale (sand, kiselgur, aktivkull, stein, plastmedium o.l.) i ulike typer filter for rensing av vann eller avløpsvann. Benyttes hurtigfilter, langsomfilter, biologisk filter.

Filter medium


Filtermotstand

Trykktap ved vannets bevegelse gjennom et filter.

Filter head loss


Filterpresse

(Kammerfilterpresse)

Enhet for mekanisk avvanning av slam. Vanligvis diskontinuerlig operasjon med oppfylling av slam i kammer forsynt med filterduk. Kamrene sammenklemmes ved høyt trykk, slik at slamvann presses ut gjennom filterduken. Tømming av slamkaken ved åpning i kamrene. Ved bruk av filterpresse oppnås vanligvis høyt tørrstoffinnhold i slamkaken. Jfr. silbåndpresse, vakuumfilter, slamavvanning.

Filter press


Filterrør

Perforert eller slisset rørseksjon i enden av foringsrøret i en dypbrønn i løsmasser.

Filter pipe


Filtersand

Sand som nyttes ved filtrering av vann og avløpsvann.

Filtersand


Filterspyling

Rengjøring av filtermateriale ved returspyling med renset vann, eventuelt også luft. Spylehastighet for hurtigsandfilter oftest 30 m/h eller mer. Filterspyling kan også omfatte overflatespyling av filter.

Filter back wash


Filtrat

Væske som har passert gjennom et filter.

Filtrate, filter effluent


Filtrering

Prosess for fjerning av partikler fra væske og gass ved hjelp av filter.

Filtering, filtration


FKE

Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk.

Se lovdata (åpnes i nytt vindu).

Flagellater

Uensartet gruppe protozoer, vanligsvis med en eller to svingtråder (flageller). Flagellater er som regel bevegelige. Enkelte lever i kolonier. Flagellater inkluderer både autotrofe og heterotrofe former.

Flagellates


Flashtørke


Flatebelastning


Flensemuffe

Rørdel med flens på en side og muffe på den andre siden.

Flange and bell piece


Flensespiss

Rørdel med flens på en side og spissende på den andre siden.

Flange and spigot end piece


Flermediafilter

Filter oppbygget og benyttet som hurtigfilter i flere sjikt med forskjellige egenskaper, f.eks. kornstørrelse og/eller egenvekt, adsorpsjonsevne og kjemiske egenskaper. Flermediafilter benyttes hovedsakelig for fremstilling av drikkevann.

Multiple media filter


Flokkulant

Bruk heller koagulant.

Flokkulering

Ved kjemisk rensing av vann eller avløpsvann betegner flokkulering den prosess som følger etter koaguleringsprosessen. Gjennom forsiktig omrøring skjer en oppbygging (agglomering) av mikrofnokker (primærpartikler) til større fnokker. Jfr. koagulering.

Flocculation


Flokkuleringsbasseng

Basseng med forsiktig omrøring av vannmassene for flokkulering av suspensjoner.

Flocculation basin (tank)


Flokkuleringsmiddel


Flotasjon

Prosess for separasjon av to faser. I VA-teknikken benyttes prosessen bl.a. for separasjon av slam fra vann og for fortykking av slam. Slammet gjøres lettere enn vann ved tilførsel av finfordelte luftblærer og bringes dermed til overflaten. Jfr. sedimentering.

Flotation


Flotasjonsfortykker

Enhet for fortykking av slam. Slampartiklene gjøres lettere enn vann ved tilsetting av finfordelte luftblærer, og fortykkes ved vannoverflaten. Egner seg spesielt for fortykking av fnokket slam.

Flotation thickener


Flottørkammer

Kammer for nivåregistrering ved flottører.

Float chamber


Fluorescens-mikroskop

Analysemetode for bakterier og sporer fra muggsopp. Mikroorganismene merkes med et fluorescerende stoff som letter gjenkjennelse.

Fluoridering

Tilsetting av fluorider til drikkevann for å forebygge tannråte.

Fluoridation


Fluvial avsetning


Flygel

Instrument for måling av strømhastigheten i vann (elver, bekker og kanaler). Flygel består av roterende propell og telleverk.

Rotating meter, current meter


Flyktig suspendert stoff

(FSS)

Den del av suspendert stoff som forsvinner ved gløding ved 600oC. Jfr. glødetap.

Volatile suspended solids, VSS, mixed liquor volatile suspended solids, MLVSS


Flytende overløp

Overløp festet til flytelegeme. Heves og senkes med vannstanden, og har derved konstant kapasitet.

Floating weir


Flyteskjema

Blokkdiagram som viser hoveddelene i et anlegg, prosessgang og enhetenes innbyrdes avhengighet.

Flow diagram, flowsheet


Flyteslam

Lett slam og fett som akkumuleres på vannoverflaten i fettfang eller sedimenteringsbasseng.

Scum, floating sludge


Flyteslamrenne

Renne for oppsamling av flyteslam, vanligvis i forsedimenteringsbasseng.

Floating sludge trough


Flyteslamskjerm

Se skumbrett.

Flyteslamskrape

Skrape for transport av flyteslam. Se slamskrape.

Skimmer


Fnokk

Løs sammensetning av lette partikler med svak innbyrdes binding, dannes i en løsning ved tilsetting av koagulant eller ved biokjemiske prosesser. Jfr. flokkulering.

Floc


Fnokkdannelse


Fnokkoppbygging


FOA

Forskrift om offentlige anskaffelser

Forbrenning

Prosess for termisk oksydasjon av organisk stoff. Forbrenning gir aske og forskjellige røykgasser som sluttprodukt. Jfr. våtforbrenning.

Incineration


Fordampning

Overgang fra væske til gassform. Jfr. fordunstning.

Vaporization


Fordrøyningsbasseng

Se utgjevningsbasseng.

Fordunstning

Overgang fra væske/fast stoff til gassform ved temperatur lavere enn væskens/stoffets kokepunkt. I stringent meteorologisk terminologi brukes betegnelsen bare om overgang av vann fra flytende form til gassform, mens sublimasjon brukes om overgang fra fast form til gassform. Jfr. fordampning.

Evaporation


Forfellingsanlegg

Anlegg for kjemisk og biologisk rensing av avløpsvann der kjemisk rensing foretas foran et biologisk rensetrinn. Jfr. primærfellingsanlegg, sekundærfellingsanlegg, simultanfellingsanlegg og etterfellingsanlegg.

Pre-precipitation plant


Foringsrør

Gjenstående borerør eller separat nedsatt støtterør i dypbrønn. Brønnfilteret utgjør vanligvis nederste del. Jfr. filterrør.

Well casing


Forklorering

Klorering som foretas før annen vannbehandling.

Prechlorination


Forlufting

Lufting av vann eller avløpsvann som forbehandling.

Pre-aeration


Formalin

Middel til fiksering (konservering) av biologisk materiale og vannprøver. Handelsvaren inneholder ca. 40 % formaldehyd, HCHO. Jfr. fikseringsmiddel, sanitærvæske.

Formalin


Formazin

Syntetisk organisk forbindelse. Suspensjoner av formazin brukes som standard ved bestemmelse av turbiditet i vann. Resultatet angis i FTU (Formazin Turbidity Units).

Formazin


Forsedimentering

Utskilling av sedimenterbare partikler før viderebehandling av vann eller avløpsvann.

Primary sedimentation


Forsedimenteringsbasseng

Se sedimenteringsbasseng og forsedimentering.

Primary sedimentation basin (tank), primary settling basin (tank)


Forsedimentert slam


Forskrift om kjemikalier

Forskrift om kjemikalier kan du lese nærmere om her.

Forsøksanlegg

(Pilotanlegg)

Benyttes i VA-teknikken om anlegg i liten teknisk målestokk for undersøkelse av bestemte prosessmessige forhold og/eller dimensjoneringskriterier ved behandling av vann eller avløpsvann.

Pilot plant


Fortrengningspumpe

Pumpe hvor pumpevirkningen oppnås ved at et bevegelig element eller en gass fortrenger den pumpede masse fra et arbeidskammer. Kapasiteten er avhengig av volumforandringen pr. tidsenhet i arbeidskammeret og uavhengig av mottrykket. Jfr. stempelpumpe, membranpumpe, pneumatisk ejektor, roterende fortrengningspumpe, rotasjonspumpe.

Displacement pump


Fortykker


Fortykket slam

Slam som har gjennomgått gravitasjonsfortykking eller maskinell fortykking for å fjerne en del av vanninnholdet (tørrstoffinnhold normalt fra 3 til 7%, vanninnhold: 93-97%).

Fortykking


Fortynningsfaktor

Angir mengden av regnvann/infiltrasjonsvann i forhold til midlere tørrværstilrenning i et avløpsnett. Benyttes bl.a. i forbindelse med regnvannsoverløp. Jfr. overløpsinnstilling.


Forurensningsforskriften

Forskriften finner du her (lenke, åpnes i nytt vindu).
Lenke til SFT (åpnes i nytt vindu)

Fosfater

Salter av fosforsyre. Fosfater er viktige næringssalter. Det sjelnes mellom enkle fosfater (ortofosfater) og komplekse fosfater (polyfosfater, metafosfater). Komplekse fosfater benyttes bl.a. i syntetiske vaskemidler og innen vannbehandling til å motvirke korrosjon ved utfelling av kalsiumforbindelser. Formel for ortofosfationet: PO43-.

Phosphates


Fosfor

Grunnstoff med kjemisk tegn P. I vann foreligger forsfor som ortofosfater, polyfosfater eller organisk bundet. Fosfor er et viktig plantenæringsstoff.

Phosphorus


Fosforsyre

Fosforsyre er en middels sterk syre.
Les mer i Wikipedia.

Fotometer

Instrument for måling av lysintensitet. Jfr. kolorimetri.

Photometer


Fotometri


Fotosyntese

Dannelse av karbohydrater fra karbondioksyd og vann ved utnyttelse av lysenergi absorbert av klorofyll. Jfr. assimilasjon, autotrof, kjemosyntese.

Photosynthesis


Fototrof

Betegnelse på organismer som benytter lys som energikilde. Jfr. kjemotrof.

Phototrophic


Frekvenskurve

Kurve som viser sammenhengen mellom størrelse og frekvens (hyppighet) av en variabel. Jfr. varighetskurve.

Frequency curve


Fribord

Basseng eller rennekants høyde over væskeflate.

Freeboard


Friksjonskoeffisient

Dimensjonsløs koeffisient for friksjonsmotstand. Benyttes i hydraulikken for friksjonsmotstand i rør. Friksjonskoeffisient inngår i Darcy Weissbachs ligning.

Coefficient of friction


Friksjonstap

Energitap pga. friksjon.

Friction loss


Fritt ammonium

Uheldig betegnelse på en prøves innhold av ammonium og ammoniakk.


Fritt karbondioksyd

Karbondioksyd som inngår i karbonatlikevekten i form av fri karbonsyre.

Free carbon dioxide


Fritt klor

Forkortet betegnelse på fritt tilgjengelig restklor.


Fritt oksygen

Bruk heller oppløst oksygen.

Fritt tilgjengelig restklor

Klor som foreligger i vannet i form av underklorsyrling (HOCl) og/eller hypoklorittioner (OCl-), bestemt etter en viss kontakttid. Jfr. klorbehov, bundet tilgjengelig restklor, totalt tilgjengelig restklor.

Free available chlorine residual


Frostfri dybde

Den minste dybde vann- og/eller avløpsledninger må legges på for at de normalt ikke skal fryse.

Frost depth


FSL

Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg.

Se lovdata.no (åpnes i nytt vindu).

FSS


FTU

(Formazin Turbidity Units)

Enhet for angivelse av turbiditet. Jfr. formazin.


Fullsirkulasjon

Jfr. sirkulasjonsperiode

Overturn


FVC

Forsert vitalkapasitet: Det luftvolum som pustes ut ved maksimal utpust.

Fyllingsgrad

Forholdet mellom fyllingshøyde og maksimal væskehøyde i rør, kanal eller basseng. Fyllingsgrad angis ofte i prosent. Jfr. fyllingsprosent.

Relative depth of flow


Fyllingsprosent

Innhold av vann angitt i forhold til fullt magasin.

Percentage of filling


Fysikalsk-kjemisk vannanalyseSide:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Neste)
  ALLE