VA ordbok0La ordboka stå på sortert alfabetisk, de andre fanene gir ingen mening da ordboka ikke er laget med kategorisering. Engelsk betegnelse står oppført til slutt. Mer info..

Savner du ord/uttrykk?- send en e-post.


Bla gjennom ordboken med denne indeksen

Spesielle tegn | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | ALLE

Side:  1  2  3  4  5  (Neste)
  ALLE

E

EDTA

Internasjonal forkortelse for etylendiamintetraeddiksyre, som danner komplekse forbindelser med de fleste metallioner. Standardoppløsninger av EDTA, vanligvis i form av dinatriumsaltet, benyttes ved bestemmelse av total hardhet i vann. Jfr. hardhet.


Effluent

Bruk heller avløp.

Eksenterskruepumpe

Roterende fortrengningspumpe hvor fortrengningen skjer ved at en glatt skrue av spesiell form roterer eksentrisk i en innvendig profilert stator av elastisk materiale. Benyttes i VA-teknikken til pumping av kjemikalieløsninger og slam. Utstyrt med tilbringerskrue, kan den også pumpe slam med meget høyt tørrstoffinnhold. Jfr. fortrengningspumpe, roterende fortrengningspumpe.

Helical rotor pump


Ekspansjonsmuffe

Rørdel som ofte benyttes ved skjøting for å muliggjøre at sammenstøtende rør eller deler kan utvide seg eller beveges. Ekspansjonsmuffe kan kompensere temperaturutvidelser ved lange rørledninger, eller benyttes som passtykke for å lette montering av rørdeler i kummer.

Expansion piece


Ekspansjonsskjøt

Skjøt som skal tillate bevegelse (forlengelse eller sammentrekning) i de tilstøtende deler.

Expansion joint


Eksponering

Ytre påvirkninger av helseskadelige faktorer.

Eksponeringsmåling

Måling av forurensning av arbeidsatmosfæren. Utføres fortrinnsvis med personbåret utstyr i inhalasjonssonen.

Ekspropriasjon

(oreigning)

Tvangservervelse av fast eiendom, bygning, bruksrett, servitutt m.v. Ekspropriasjon kan bare skje med hjemmel i lov (Oreigningsloven), og det skal svares full erstatning.

Expropriation


EL-området

Forskrifter som gjelder - se DSBs sider (åpnes i nytt vindu).

Elektrisk drenering

Beskyttelse mot lekkstrømskorrosjon ved å lede bort vagabonderende strømmer fra en metallkonstruksjon, f.eks. vannledningsrør, ved at en uisolert elektrisk leder graves ned slik at strømmene følger den. Jfr. vagabonderende strømmer.

Electrical drainage


Elektrode

Elektrisk leder i kontakt med en elektrolyttoppløsning. Jfr. anode, katode.

Electode


Elektrodepotensial

Elektrisk potensialforskjell mellom en elektrode (indikatorelektrode) og en referanseelektrode. Elektrodepotensial angis i volt (V) i forhold ti normalhydrogenelektrodens potensial som konvensjonsmessig er satt lik null. Jfr. elektrode, referanseelektrode.

Electrode potential


Elektrodialyse

Metode for å fjerne elektrolytter fra oppløsninger, ved at ionene passerer gjennom eller holdes tilbake av et system av delvis gjennomtrengelige membraner i et elektrisk felt. Elektrodialyse benyttes bl.a. ved avsalting av sjøvann. Jfr. dialyse, elektroosmose, semipermeabel membran.

Electrodialysis


Elektrokjemisk korrosjon

Korrosjon på metall fremkalt av elektrokjemisk reaksjoner, vanligvis i fuktig miljø. Jfr. galvanisk korrosjon, lekkstrømskorrosjon.

Electrochemical corrosion


Elektrolyse

Spalting av en kjemisk forbindelse i et elektrisk felt. Jfr. elektrolytt.

Electrolysis


Elektrolytisk dissosiasjon

Betegner det forhold at visse kjemiske fobindelser (elektrolytter) spaltes (dissosieres) i positivt og negativt ladede ioner ved oppløsning i vann. Jfr. elektrolytt.

Electrolytic dissociation


Elektrolytisk rensing

Kjemisk rensing av vann ved hjelp av elektrolyse.

Electrolytic treatment


Elektrolytt

Kjemisk forbindelse som i vandig oppløsning eller i smeltet tilstand er helt eller delevis spaltet (dissosiert) i ioner og derfor leder elektrisk strøm. Elektrolytt omfatter syrer, baser og salter. Jfr. elektrolytisk dissosiasjon.

Electrolyte


Elektroosmose

Diffusjon av et oppløsningsmiddel gjennom et porøst medium under påvirkning av et elektrisk felt. Jfr. osmose, elektrodialyse.

Electroosmosis


Elveavsetning

(Alluvialavsetning)

Materiale (grus, sand, leire) som avsettes fra elvevann.

Alluvial deposit, alluvium


Elvemunning

Vann i overgangsområde mellom ferskvann og sjø ved utløpet av en elv.

Emulgeringsmiddel

(emulgator)

Middel til å fordele olje eller fett i vann. Jfr. emulsjon.

Emulsifying agent


Emulsjon

Fordeling av væskedråper i en annen væske. Jfr. dispersjon.

Emulsion


Endemorene

Morene dannet ved front av isbre, ved at materiale som transporteres i og under breen, avsettes der.

Terminal moraine, end moraine


Endogen respirasjon

Nedbrytning av lagringsprodukter eller annet cellemateriale ved ånding. Endogen respirasjon spiller primært en rolle ved utilstrekkelig næringstilgang, f.eks. ved biologisk slamstabilisering. Jfr. assimilativ respirasjon.

Endogenous respiration


Endoparasitter

Endoparasitter, se i Wikipedia.

Endotoksin

Endotoksin er en såkalt lipopolysackarid på utsiden av Gram-negative bakterier. Disse binder seg til celler i luftveiene og aktiverer en betennelsesreaksjon. Dette kan måles gjennom prøvetaking i luft. Endotoksiner er biologisk aktive og kan gi helseskade som luftveisirritasjon, tette luftveier og feberanfall. Se mer i Wikipedia.

Energidemper

Arrangement for reduksjon av kinetisk energi. Benyttes dels for å hindre uønsket slitasje som følge av høye hastigheter, dels for å hindre brudd som følge av høyt trykk i bend o.l. ved høye hastigheter. Energidemper har vanligvis en utforming hvor væskehastigheten reduseres ved bruk av solide terskler eller andre hindringer i væskestrømmen som skaper kraftig turbulens. Ordet energidemper er egentlig misvisende idet den kinetiske energi omdannes til varme.

Energy dissipator


Enkel rankekompostering

Enkel rankekompostering av avvannet slam (d.v.s. minimum tilsetting av strukturmateriale i forholdet ca. 1:1 på volumbasis) vil tilfredsstille gjødselvareforskriftens hygieniseringskrav med tilstrekkelig margin dersom lagringstiden settes til 2 år. Vending av ranker/hauger 1-2 ganger pr. år vil forbedre slammets bruksegenskaper og redusere luktpotensialet.

Enteritt

Tarmbetennelse.

Enteritis


Enzymer

Proteiner som virker katalyserende på biokjemiske reaksjoner. Enzymer dannes i levende celler, og hvert enzym aktiverer bare ett enkelt eller en liten gruppe stoffer. Endoenzymer er virksomme innenfor cellen, ektoenzymer skilles ut og virker på substrat utenfor cellen. Enzymer benyttes i vaskemidler for spalting av proteiner.

Enzymes


Epidemi

Utbrudd av smittsom sykdom hos et stort antall mennesker eller i et antall utover det vanlige nivå. Epidemi brukes også om samtidig masseopptreden av ikke smittsom sykdom.

Epidemie


Epidemisk sykdom

Jfr. epidemi.

Epidemic disease


Erosjon

Mekanisk tæring på jordoverflaten (fast fjell og løsmasser) som skyldes vann, vind eller is.

Erosion


Eruptiv bergart

Bergart dannet ved størkning av materiale fra jordens indre (magma).

Igneous rock


Escherichia coli

(E.coli)

Baterie som er til stede i menneskers og pattedyrs tarm. Nyttes som indikator på fekal forurensning. Slik forurensning innebærer fare for forekomst av patogene bakterier og vira. E.coli brukes ofte feilaktig i drikkevannsbakteriologi om termostabile coliforme bakterier. Jfr. coliforme bakterier.


Etasjeovn

Vertikal enhet for direkte forbrenning av slam. Slam og ristavfall føres fra toppen av ovnen, i labyrintstrømning motstrøms røkgasser via etasjeskillere ved hjelp av skrapeverk. Brennkammer i bunnen av ovnen. Jfr. etasjetørke.

Multiple heart incinerator


Etasjetørke

Vertikal enhet for direkte termisk tøring av slam. Slam føres i labyrintstrømning motstrøms røkgasser fra toppen av tørken via etasjeskillere. Skrapverk blander og transporterer slammet. Jfr. etasjeovn.

Multiple hearth dryer, multiple tray dryer


Eternitrør

Firmabetegnelse for asbestsementrør.

Etterfellingsanlegg

Anlegg for biologisk/kjemisk rensing av avløpsvann der det kjemiske rensetrinn kommer etter et biologisk rensetrinn.

Post-precipitation plant


Etterklorering

Klorering som foretas etter annen vannbehandling.

Postchlorination


Ettersedimenteringsbasseng


Ettersedimenteringstank

(Ettersedimenteringsbasseng, klaringstank)

Tank for fjerning av sedimenterbart stoff. Etterfølger biologisk eller kjemisk renseenhet.

Secondary sedimentation tank (basin), final sedimentation tank (basin), secondary clarifier, final clarifier, humus tank


Eufotisk, fotisk

Tilstedeværelse av lys. Om det øvre lag av en vannmasse, der det er nok lys for nettoproduksjon av organisk stoff ved fotosyntese. Jfr. afotisk.

Euphotic


Eutrof

Om vannforekomster, spesielt innsjøer, som er rike på plantenæringsstoffer og med høy planteproduksjon. Jfr. mesotrof, oligotrof, dystrof.

Eutrophic


Eutrofiering

Utvikling mot et miljø rikt på plantenæringsstoffer og stor planteproduksjon.

Eutrophication


Evaporimeter

(Fordunstningsmåler)

Instrument for måling av fordunstning. Jfr. evapotranspirasjon, lysimeter.

Evaporimeter


Evapotranspirasjon

(total fordunstning)

Samlet overføring av vann fra jordoverflaten til luften, dvs. fordunstning pluss transpirasjon. Jfr. potensiell evapotranspirasjon.

EvapotranspirationSide:  1  2  3  4  5  (Neste)
  ALLE