VA ordbok0La ordboka stå på sortert alfabetisk, de andre fanene gir ingen mening da ordboka ikke er laget med kategorisering. Engelsk betegnelse står oppført til slutt. Mer info..

Savner du ord/uttrykk?- send en e-post.


Bla gjennom ordboken med denne indeksen

Spesielle tegn | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | ALLE

Side:  1  2  3  4  (Neste)
  ALLE

D

Dekanteringsvann

Vann som tappes av slamfortykker etter at slammet har sedimentert. Jfr. slamvann, rejekt.

Decant


Dekantersentrifuge


Demineralisering


Den ansvarlige

Den som er ansvarlig for virksomheten. Som ansvarlig regnes den som kan holdes ansvarlig, jf. forurensningsloven § 7.

Denitrifikasjon

Bakteriell reduksjon av nitrit og nitrat til fritt nitrogen. Denitrifikasjon er et eksempel på anaerob respirasjon. Jfr. nitrifikasjon.

Denitrification


Desinfeksjon

Fjerning eller uskadeliggjøring av sykdomsfremkallende organismer. (Bakterier, sopp og virus fjernes, men ikke bakteriesporer). Jfr. sterilisering, pasteurisering.

Disinfection


Destillasjon

Prosess som omfatter fordampning og etterfølgende kondensasjon av væske. Destillasjon benyttes til å skille stoffer med ulike kokepunkter. Jfr. avsalting.

Destillation


Detergenter


Dialyse

Atskilling av kolloider fra ekte oppløsninger ved filtrering gjennom en delvis gjennomtrengelig membran. Jfr. osmose, elektrodialyse, semipermeabel membran.

Dialysis


Diatomeer, kiselalger

Encellede, mikroskopiske planter med kiselskall. Omfatter både benthiske og planktoniske former. Viktige primærprodusenter i sjøvann og ferskvann. Betegnes også kiselalger.

Diatoms 


Differensialhastighet

I VA-teknikken spesielt om turtallsforskjellen mellom sentrifugekule og skrue. Jfr. skruesentrifuge.

Differential speed 


Diffusjon

Det fenomen at molekyler eller ioner skifter plass pga varmebevegelse. Væsker diffunderer i hverandre ved at molekyler eller ioner beveger seg fra steder med høyere konentrasjon til steder med lavere konsentrasjon uten ytre påvirkning.

Diffusion 


Diffusor

Perforert eller porøst rør eller plate for fordeling av luft i vann eller avløpsvann. Benyttes også om enhet som fordeler avløpsvann i resipient.

Diffusor


Diffusorlufting

Tilførsel av oksygen til vann eller avløpsvann ved innblåsing av trykkluft gjennom diffusorer plassert i væsken. Jfr. diffusor.

Direkte tørke

Typebetegnelse på enhet for termisk tørking av slam ved direkte kontakt mellom slam og varme gasser. Jfr. trommeltørke, etasjetørke, flashtørke.

Direct dryer


Direktefellingsanlegg

Eldre betegnelse på primær- og sekundærfellingsanlegg.

Direct precipitation plant


Dispergert luft

Finfordelt luft, frigjort fra en løsning av luft i vann ved reduksjon av trykk. Benyttes til flotasjon av suspendert stoff. Jfr. dispersjon.

Dispersed air


Dispersjon

Fordeling av et stoff (dispergert fase) i et annet (dispergeringsmiddel). Dispersjon kan inndeles etter aggregattilstanden av stoffene (fast, flytende eller gassformig). Eks.: emulsjon, suspensjon, kolloidal oppløsning.

Dispersion


Dissimilasjon

Nedbrytning av komplekst organisk stoff til enklere forbindelser. Jfr. assimilasjon.

Dissociation


Dissosiasjon

Spalting av kjemiske forbindelser i enklere atomgrupper eller atomer. En spesiell form av dissosiasjon er elktrolytisk dissosiasjon, der molekyler i vann spaltes i positivt og negativt ladete ioner. (Den omvendte prosessen kalles assosiasjon.)

Dissociation


Dosering

Tilsetting av kjemikalier til vann, avløpsvann eller slam i bestemte mengder. Jfr. tørrdosering, våtdosering, proporsjonaldosering.

Dosage


Doseringspumpe

Pumpe for tilsetting av kjemikalier, i oppløst eller suspendert form, til vann, avløpsvann eller slam, manuelt eller automatisk styrbar. Jfr. våtdosering.

Metering pump, chemical feed pump


Døgnprøve

Blandprøve uttatt over ett døgn.

Dreiekolbeblåser

Lavtrykkskompressor som består av hus med to rotasjonselementer som har motsatt dreieretning. Rotasjonselementene (kolbene) komprimerer og fortrenger luften. Benyttes for tilførsel av luft (oksygen) til vann og avløpsvann. Jfr. blåsemaskin, kompressor.

Rotary piston blower


Drensvann

Vann som ledes bort fra grunnen under terrengoverflaten.

Drainage water


Drikkevann

Drinking water, potable water

Drikkevannsforskriften

Formålet med drikkevannsforskriften er å sikre forsyning av vann i tilfredsstillende mengde og kvalitet til drikke, andre næringsmiddelformål og hygienisk bruk. Forskriften inneholder en rekke sentrale bestemmelser vedrørende bl.a.:

* Vannverkseiers ansvar og opplysningsplikt
* Krav om godkjenning.
* Krav til leveringssikkerhet.
* Krav til beredskapsplan.
* Krav til vannkvalitet.
* Krav om to hygieniske barrierer.
* Godkjennings- og tilsynsmyndigheter.

Lenke til forskriften (åpner nytt vindu til Lovdata)

Duktile rør


Duktile støpejernsrør

Rør som ofte anvendes til hovedvannledninger pga. stor seighet og styrke.

Ductile cast-iron pipe


Duplikatsystem

Svensk betegnelse for avløpssystem hvor det anvendes egen ledning for kloakkvann og egen ledning for overvann, drensvann og takvann. Bruk heller separatsystem.

Dypvannsutslipp

Utledning av avløpsvann på stort dyp for å oppnå innlagring og/eller fortynning av avløpsvann i sjø eller innsjø. Jfr. diffusor.


Dysenteri

(bakteriell)

Akutt, smittsom tarminfeksjon forårsaket av baterieslekten, Shigella. Dysenteri kalles også blodgang, og er karakterisert ved tarmkramper, diaré og feber. Kan være vannbåren.

Dysentery


Dystrof

Om innsjøer med vann preget av høyt innhold av humus - og derved brunfarget. Dystrofe innsjøer er som regel karakterisert ved liten produktivitet grunnet lavt innhold av oppløste salter.

DystrophicSide:  1  2  3  4  (Neste)
  ALLE