VA ordbok0La ordboka stå på sortert alfabetisk, de andre fanene gir ingen mening da ordboka ikke er laget med kategorisering. Engelsk betegnelse står oppført til slutt. Mer info..

Savner du ord/uttrykk?- send en e-post.


Bla gjennom ordboken med denne indeksen

Spesielle tegn | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | ALLE

Side: (Forrige)   1  ...  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  ...  102  (Neste)
  ALLE

S

Spillvannsledning

Ledning for transport av forurenset avløpsvann fra bebyggelse og industri. Jfr. overvannsledning, fellesledning.

Sewer


Sprangsjikt

(Metalimnion)

Lag i en vannmasse der en av vannets egenskaper, vanligvis tetthet, hurtig forandres med dypet. I termisk lagdelte innsjøer betegner sprangsjikt sjiktet (metalimnion) mellom overflatelaget og dypvannet (hypolimnion). I saltvann spiller forskjell i saltholdighet oftest større rolle enn temperaturgradienten. Jfr. haloklin, pyknoklin, stagnasjonsperiode, temperatursjiktning.

Thermocline, metalimnion (gjelder innsjøer)


Spuntvegg

Støttevegg som anvendes ved byggearbeider. Består av tettstående, ofte sammenkoblede tre- eller stålplanker drevet ned i grunnen. Spuntvegg tjener til å oppta sidetrykk fra vann, jord og steinmasser i byggegrop eller grøft.

Sheet pile curtain


Spylekum

Kum med anordning for å spyle avløpsledning med dårlig fall. Spylingen skjer manuelt eller automatisk gjennom ventil e.l.

Flushing pipe


Spylevann

1) Vann for tilbakespyling av hurtigsandfilter.

2) Vann for rengjøring ved spyling.

Backwash water, wash water


SS


Stabilisering

Behandling som har som hovedmål å redusere luktulempene ved disponering av slam og annet organisk materiale.

Stabiliseringsgrad

Forholdet mellom mengde nedbrytbart organisk stoff ved uttak og ved tilførsel til en slamstabiliseringsenhet. Def. gir kun et relativt tall for stabiliseringsgrad, idet det ikke tas hensyn til grad av stabilitet før slammet tas inn i stabiliseringsenheten. Det arbeides med å finne mer eksakte målemetoder for å angi stabiliseringsgrad ved ulike slamtyper hvor stabiliseringsgrad vurderes i forhold til luktulemper ved lagring.

Degree of stability


Stagnasjonsperiode

Brukes om det tidsrom det er lagdeling av vannmassene i en innsjø, i norske innsjøer vanligvis om sommeren (sommerstagnasjon) og vinteren (vinterstagnasjon). Jfr. sirkulasjonsperiode.

Stagnation period


STAMI

Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har arbeidet lenge med arbeidsmiljøundersøkelser ved avløpsrenseanlegg.
Hvis du vil gå til STAMI sin nettside, klikk her.


Side: (Forrige)   1  ...  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  ...  102  (Neste)
  ALLE