VA ordbok0La ordboka stå på sortert alfabetisk, de andre fanene gir ingen mening da ordboka ikke er laget med kategorisering. Engelsk betegnelse står oppført til slutt. Mer info..

Savner du ord/uttrykk?- send en e-post.


Bla gjennom ordboken med denne indeksen

Spesielle tegn | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | ALLE

Side:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  102  (Neste)
  ALLE

A

Abiotisk

Av ikke-biologisk natur. Benyttes om fysisk-kjemiske miljøfaktorer, f.eks. surhetsgrad, temperatur, lys og fuktighet. Jfr. biotisk.

Abiotic


Absolutt ruhet, ruhet

Den diameter av ensartede korn som gir samme friksjonsmotstand som den naturlige ruhet i et gitt rør.

Absolute roughness


Absorpsjon

Inntrenging og opptak av et stoff, eventuelt elektromagnetisk stråling ("lys"), i det indre av et annet stoff. Jfr. adsorpsjon, sorpsjon.

Absorption


Aciditet

Mål for vannets evne til å motvirke basiske (alkaliske) komponenter. Aciditet bestemmes ved titrering med en standardoppløsning av en base - vanligvis natriumhydroksyd - til en bestemt pH-verdi. Enhet: ml 0,1 N NaOH/l. Jfr. alkalitet.

Acidity


Administrativ norm

Retningslinjer for forurensning i arbeidsatmosfæren, satt av Arbeidstilsynet ut fra tekniske, økonomiske og medisinske vurderinger. Se Arbeidstilsynet om temaet.

Adsorpsjon

Oppkonsentrering av et stoff på overflaten av en væske eller et fast stoff som følge av tiltrekningskrefter (adhesjon). Jfr. absorpsjon, sorpsjon.

Adsorption


Adveksjon

Overføring av varme m.v. gjennom horisontalbevegelser i luft og vann. Varmeutveksling i atmosfæren skjer for en stor del gjennom adveksjon. Jfr. konveksjon.

Advection


Aerob

Om forhold hvor fritt oksygen er til stede. Jfr. anaerob.

Aerobic


Aerob respirasjon

Ånding ved hjelp av fritt oksygen som endelig oksydasjonsmiddel. Jfr. fermentering, anaerob respirasjon.

Aerobic respiration


Aerob slambehandling

Mikrobiell prosess for omdanning av organisk stoff i slam til stabile forbindelser ved tilførsel av oksygen (lufting). Jfr. anaerob slambehandling.

Aerobic sludge digestion


Aerob slamstabilisering

Mikrobiell prosess for omdanning av organisk stoff i slam til stabile forbindelser ved tilførsel av oksygen (lufting).

Aerob, termofil forbehandling

Aerob biologisk nedbrytning av organisk stoff med korte oppholdstider (1,5-2 timer). Prosessen produserer varme som resulterer i en hygienisering av slammet.


Aerosoler

Aerosoler er ørsmå partikler av enten fast stoff eller væske i en gass. Se mer i Wikipedia.

Afotisk

Egentlig fravær av lys. Om det dypere lag av vannmasse, der det ikke er tilstrekkelig lys for nettoproduksjon av organsik stoff ved fotosyntese. Jfr. eufotisk.

Aphotic


Agar

Agar er et næringssubstrat som bakteriene kan vokse videre på for å danne kolonier som så telles (kimtall). Det brukes ulike type agar for å optimalisere vekstbetingelser for den mikroorganismen som du ønsker å undersøke.

Agar, agar-agar

Geléaktig stoff som utvinnes av visse rødalger. Smelter ved 80-90 oC og stivner ved omkring 40 oC. Hovedbestanddelen er svovelsyreestere av galaktosepolymerer. Benyttes som grunnsubstans i faste næringsmedier for bakterier, alger, o.a.

Agar


Agarbakterier

Fellesbetegnelse på bakterier som utvikles på og spalter agar.

Agar bacteria


Aggressiv karbondioksyd

Karbondioksyd i vann utover det som skal til for å holde en gitt mengde kalsium i løsning i nærvær av hydrogenkarbonat. Aggressiv karbondioksyd fremmer korrosjon. Jfr. karbonatlikevekt.

Aggressive carbon dioxide


Aggressivitet

Vannets evne til å angripe og skade fast materiale (f.eks. betong) ved oppløsing av kalsiumkarbonat.

Aggressivity


Aggressivt vann

Vann som virker oppløsende på kalsiumkarbonat og dermed kan fremkalle korrosjon. Aggressivt vann inneholder vanligvis overskudd av karbondioksyd. Jfr. korrosivt vann.

Aggressive water


Akkreditering

Akkreditering er en offisiell anerkjennelse av en organisasjons kompetanse og evne til å utføre angitte oppgaver i samsvar med gitte krav.

Aksialpumpe

Se sentrifugalpumpe.

Axial flow pump


Aktiv korrosjonsbeskyttelse

Se katodisk beskyttelse.

Active corrosion protection


Aktivering, reaktivering

1. (biol.) Vanligvis om separat lufting av returslam i aktivslamprosessen før blanding med innkommende avløpsvann for å øke slammets evne til å ta opp uorganisk stoff.

2. (kjemisk) Delprosess ved fremstilling av aktivkull, aktivert silika og andre kjemikaler. Se også regenerering.

Activation, reavtivation, reaeration


Aktiveringsbasseng

Basseng for lufting av returslam før det blandes med avløpsvann i aktivslamprosessen. Jfr. aktivering, reaktivering, kontaktstabiliseringsanlegg.

Activation basin, reaeration basin


Aktivert karbon

Høyporøst karbon, vanligvis trekull, med stor spesifikk overflate, som har evne til å adsorbere andre stoffer. Aktivert karbon benyttes innen vannbehandling til å fjerne lukt- og smakesfremkallende komponenter og fargede forbindelser. Dette skjer enten ved at vannet passerer gjennom et filter med granulert aktivert karbon eller oppslemmes med aktivert karbon i pulverform som senere skilles ut ved sedimentering eller filltrering. Jfr. adsorpsjon, avklorering, aktivkullfilter.

Activated carbon


Aktivert kiselsyre

Negativt ladet kolloidal oppløsning, dannet ved delevis nøytralisering av oppløste natriumsilikater med sure forbindelser. Aktivert kiselsyre fremmer fnokkdannelse hos positivt ladet kolloider, f.eks. aluminiumhydroksyd, og benyttes derfor som hjelpekoagulant ved kjemisk rensing av vann. Jfr. koagulering, vannglass.

Activated silica


Aktivert silika


Aktivert slam


Aktivkull


Aktivkullfilter

Filter med filtermasse av aktivert karbon i granulert form.

Activated carbon filter


Aktivslam

Biologisk fnokket slam produsert i avløpsvann ved vekst av mikroorganismer under tilførsel av oksygen. Mikroorganismene absorberer og bryter ned organsik stoff i avløpsvannet.

Activated sludge


Aktivslamanlegg

Anlegg for biologisk rensing av avløpsvann etter aktiveringsmetoden. Det skjelnes mellom høybelastet, konvensjonelt og lavbelastet aktivslamanlegg.

Activated sludge plant


Aktivslamanlegg, lavbelastet


Aktivslammetode

Metode for biologisk rensing av avløpsvann ved hjelp av aktivslam. Oksygen tilføres vanligvis ved kunstig lufting. Aktivslam separeres fra det rensende avløpsvann og føres i retur til luftebasseng, hvor det svever fritt i vannmassene. Overskuddslam tas ut av prosessen for viderebehandling/deponering.

Activated sludge process


Akutt forurensning

Akutt forurensning defineres som ikke planlagt forurensning av betydning, som inntrer plutselig og som det ikke er gitt tillatelse til. Miljøkonsekvensene av akutt forurensning vil avhenge av hva slags utslipp det er snakk om, utslippsmengde og hvor utslippet skjer.


Akvatisk

Brukes om planter eller dyr som lever og formerer seg i vann.

Aquatic


Akvatisk miljø

Vannmiljø.

Akvatiske organisme

Organisme som lever i vann.

Aquatic organism


Akvedukt

Vannledning eller kanal hvor vannet vanligvis renner med fritt vannspeil. For å oppnå jevnt fall, legges den både over og under terrenget på en bruformet konstruksjon. Akvedukt er særlig kjent fra romertiden.

Aqueduct


Akvifer

Én eller flere geologiske formasjoner med tilstrekkelig porøsitet og permeabilitet til at en betydelig mengde grunnvann kan strømme gjennom eller utvinnes.

Aquifer


Aldehyder

Aldehyder dannes under anaerobe forhold og virker irriterende på øyne og luftveier, samt at de har ubehagelig lukt. Se mer i Wikipedia.

Alger

Plantegruppe som omfatter både encellede og flercellede former. Størrelsen varierer fra noen få µm til flere m. De aller fleste alger er autotrofe. Alger inndeles hovedsakelig etter fargestoffsammensetningen i blågrønnalger, rødalger, grønnalger, brunalger, dinoflagellater, diatoméer o.a. Alger omfatter både plankton og benthos. Både i ferskvann og i havet utgjør alger det vesentlige av primærproduksjonen.

Algae


Alkalier

Vanlig betegnelse på elektrolytter med basisk (alkalisk) reaksjon. Jfr. base, alkalisering, alkalitet.

Alkalies


Alkalisering

Tilsetning av kjemikalier (alkalier) til vann for å øke alkaliteten (heve pH-verdien). Mest brukt er kalsiumhydroksyd (Ca(OH)2), natriumhydroksyd (NaOH) og natriumkarbonat (Na2CO3). Jfr. alkalitet.

Alkalitet

Mål for vannets evne til å binde sure komponenter. Alkalitet skyldes primært innholdet av bikarbonater (hydrogenkarbonater), karbonater og hydroksyder, og bestemmes ved titrering med en standardoppløsning av en syre - vanligvis saltsyre - til en bestemt pH-verdi. Titrering til pH 8,3 (fenolftalein-alkalitet, p-alkalitet) gir summen av karbonater og hydroksyder, mens titrering til pH 4-5 (metylorange-alkalitet, p-alkalitet) gir total alkalitet. Differansen mellom m- og p-alkalitet uttrykker innholdet av bikarbonater, og omregnes ofte til bikarbonathardhet. Enhet: ml 0,1 N HCl/l. Jfr. Aciditet, hardhet.

Alkalinity


Allergiske effekter

Helseeffekter forårsaket av en overreaksjon av immunforsvaret. Sensibiliserte (overfølsomme) personer får plager ved mye lavere doser enn ikke sensibiliserte personer.

Aluminiumsulfat

Aluminiumsalt av svovelsyre. Aluminiumsulfat benyttes som hovedkoagulant ved kjmisk rensing av vann. Formel: Al2(SO4)3 · 18 H2O.

Aluminium sulphate, alum,

aluminum sulphate (US)


Alveoler

Lungeblærer i nedre del av luftveiene der gassutvekslingen skjer. Se mer i Wikipedia.

Aminer

Aminer er en stor gruppe av organiske forbindelser som inneholder nitrogen. Noen aminer er meget giftige (toksiske) og andre er hudirriterende. Aminer dannes under anaerobe forhold. Se mer i Wikipedia.

Aminosyre

Organisk syre med aminogruppe(r). Mellomtrinn ved nedbrytning av proteiner.

Amino acid


Ammoniakk

Fargeløs, giftig gass med stikkende lukt. Ammoniakk dannes bl.a. ved mikrobiell nedbrytning av nitrogenholdige organsike forbindelser. Formel: NH3. Jfr. denitrifikasjon, ammonium.

Er en gass med gjennomtrengende, stikkende lukt. Ammoniakkdamper har en irriterende virkning på øye og luftveier og medfører rennende øyne og hoste. Den kan også forårsake uvelhet og hodepine. Se mer i Wikipedia.

Ammonia


Ammonium

Ion som oppstår ved reaksjon mellom ammoniakk og vann. Ammonium er en viktig nitrogenkilde for planter. Ammonium danner salter analogt med metallioner. Formel: NH4+.

Ammonium


Anabolisme

Stoffskifteprosesser der det finner sted oppbygging av komplekse organiske forbindelser ut fra enklere molekyler (uorganiske eller organiske). Jfr. metabolisme og katabolisme.

Anabolism


Anaerob

Om forhold hvor fritt oksygen ikke er til stede. Jfr. aerob.

Anaerobic


Anaerob respirasjon

Ånding uten tilgang på fritt oksygen, dvs. at uorganiske forbindelser som nitrat, sulfat eller karbonat virker som endelig oksydasjonsmiddel. Anaerob respirasjon finnes bare hos enkelte bakterier. Jfr. aerob respirasjon, fermentering, denitrifikasjon, sulfatreduksjon.

Anaerobic respiration


Anaerob slambehandling

Mikrobiell prosess for omdanning av organisk stoff i slam til stabile forbindelser uten tilførsel av oksygen. Jfr. aerob slambehandling, slamstabilisering.

Anaerobic sludge digestion


Anaerob slamstabilisering

Mikrobiell prosess uten tilførsel av oksygen for omdanning av organisk stoff i slam til stabile forbindelser. Prosessen produserer biogass. Også kalt utråtning eller biogassanlegg.

Anaerobt stabilisert og tørket slam

Slam som har gjennomgått anaerob slamstabilisering, avvanning og tørking slik at tørrstoffinnholdet er over 85 %. (Tørket slam fra VEAS har lavere tørrstoffinnhold). Foreligger som granulat eller pellets.

Anboring

Montering av anboringsklammer og boring av hull på en hovedvannledning (oftest under trykk), for tilknytting av stikkledning.

Tapping


Anboringsklammer

Klave av jern med kik-kran- Benyttes for tilknytning av stikkledning til hovedvannledning. Jfr. anboring.

Tapping sleeve


Anion

Negativt ladet ion. I et elektrisk felt vil anionene vandre mot den positive elektrode, anoden. Jfr. ion, kation.

Anion


Anode

Den positive elektroden under elektrolyse. Ved anoden foregår en oksydasjon. Jfr. elektrolyse, katode.

Anode


Anoksisk

Oksygenfritt. Brukes ofte i forbindelse med forhold i bunnvann i fjorder.


Antiseptisk

Tilstand som er tilnærmet fri for sykdomsfremkallende mikroorganismer. Jfr. desinfeksjon, aseptisk.

Antiseptic


Å

Åpen anbudskonkurranse

Anskaffelsesprosedyre som tillater alle interesserte leverandører å gi tilbud, men som ikke tillater forhandling.

A

Arbeid ved avløpsanlegg

Forskriften retter seg mot arbeidsgiver og gjelder for arbeid ved alle typer avløpsanlegg. Ved spesielle typer avløp, som f.eks. giftbad fra kjemisk og galvanoteknisk industri, må det tas særskilte forholdsregler. Arbeidsgiver har plikt til å skaffe seg kunnskap om arten av avløp i det enkelte tilfelle, og ta de forholdsregler som beskrives i forskriften.

Avløpsanlegg omfatter avløpsnett, evt. pumpestasjon, renseanlegg og utløpsledning.


Arbeidsmiljøloven

Loven har som formål:

 • å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet,
 • å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet,
 • å legge til rette for tilpasninger i arbeidsforholdet knyttet til den enkelte arbeidstakers forutsetninger og livssituasjon,
 • å gi grunnlag for at arbeidsgiver og arbeidstakerne i virksomhetene selv kan ivareta og utvikle sitt arbeidsmiljø i samarbeid med arbeidslivets parter og med nødvendig veiledning og kontroll fra offentlig myndighet,
 • å bidra til et inkluderende arbeidsliv

Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene i loven blir overholdt.

Lenke til va-jus.noArtesisk grunnvann

Grunnvann som står under så stort trykk at vannet vil stige over terrengnivå ved boring ned til grunnvannsreservoaret. Artesisk grunnvann finnes gjerne i bassengformasjoner hvor et permeabelt lag (grunnvannførende) er innkapslet mellom to tette lag. Jfr. artesisk kilde.

Artesian groundwater


Artesisk kilde

Kilde som får tilførsel fra et vannførende lag, hvor vannet står under trykk. Jfr. artesisk grunnvann, kilde.

Artesian spring


Aseptisk

Tilstand fri for levende mikroorganismer. Jfr. sterilisering, antiseptisk.

Aseptic


Assimilasjon

Organismers opptak av grunnstoffer eller enkle forbindelser og videre oppbygging til komplekst cellemateriale, f.eks. karbonsyreassimilasjon ved fotosyntese. Jfr. dissimilasjon.

Assimilation


Assimilativ respirasjon

Nedbrytning av opptatt næring ved ånding. Jfr. endogen respirasjon.

Assimilative respiration


Atmosfærisk korrosjon

Korrosjon fremkalt av fuktig, eventuelt også forurenset luft.

Atmospheric corrosion


Atopi

En persons tendens til å utvikle allergiske responser (lgE). Personer som har allergier for et vanligvis harmløst stoff (pollen, husstøv) er atopikere. Se lommelegen.

Automatisk prøvetaker

Utstyr for proporsjonal og/eller tidsstyrt prøvetaking fra vann.

Automatic sampler


Autotrof

Egentlig om organismer som bare behøver tilførsel av uorganisk næringsstoffer til oppbygging av eget cellemateriale i motsetning til heterotrofe organismer. Autotrofe brukes om fotosyntetiserende (klorofyllholdige) planter og bakterier (fotoautotrofe) og om kjemosyntetiserende bakterier (kjemoautotrofe). Mange autotrofe må likevel ha tilgang på små mengder organisk stoff (vitaminer). Jfr. litotrof, fototrof, kjemotrof, heterotrof.

Autothrophic


Avgiftning

Fjerning av skadelige eller giftige kjemiske stoffer, f.eks. tungmetaller, cyanider og pesticider fra vann og avløpsvann. Eks.: oksydasjon av cyanider, reduksjon av kromater, nøytralisering av syrer og baser.

Detoxification


Avherding, bløtgjøring

Delevis eller fullstendig fjerning av vannets innhold av kalsium- og magnesiumioner, f.eks. ved bruk av en kationbytter. Jfr. hardt vann, avsalting.

Softening


Avherdingsfilter, bløtgjøringsfilter

Filter for fjerning av kalsium- og magnesiumioner fra vann, eller for å bytte ut disse ioner med alkalimetallioner. Filtermedium kan være permutittjord eller syntetisk ionebyttere. Jfr. permutittfilter.

Softening filter


Avklorering

Delevis eller fullstendig fjerning av klor i vann (etter klorering) ved hjelp av kjemiske eller fysiske midler. Avklorering foretas vanligvis ved tilsetning av et reduksjonsmiddel - f.eks. svoveldioksyd, natriumsulfitt eller natriumtiosulfat - evt. ved adsorpsjonaktivert karbon. Jfr. sterkklorering.

Dechlorination


Avløp

1) I VA-teknikken vanligvis utstrømmende vann fra teknisk anlegg.

2) Den vannmengde som i et bestemt tidsrom renner fra et område (nedbørfelt, bebyggelse osv.) og passerer et gitt tverrsnitt av et naturlig eller kunstig vannløp.

Jfr. utløp, tilløp, innløp.

Effluent, discharge, run-off


Avløpsanlegg

Ethvert anlegg for håndtering av avløpsvann. Anlegg som omfatter avløpsnett, eventuelt pumpestasjon, renseanlegg og utløpsledning.

Sewerage system


Avløpsledning

Ledning for transport av avløpsvann.

Sewer


Avløpsnett

Det samlede system av ledninger i et avløpsanlegg eller innen et avgrenset område. 

Et transportsystem som samler opp og fører avløpsvann fra bolighus eller andre bygninger med innlagt vann. 

Sewer system


Avløpspumpe, kloakkpumpe

Ulike typer pumper for transport av avløpsvann.

Sewage pump


Avløpsslam

Slam som oppstår i forbindelse med avløpsrenseanlegg, septiktanker/slamskillere, mindre innretninger og samlekammer for avslamming av sanitært avløpsvann og overvann og andre oppsamlingstanker med ubehandlet avløpsslam. Slam fra privét, biologiske toaletter o.a., materiale fra rist og sandfang, samt slam fra renseanlegg for industriell prosessavløpsvann regnes ikke som avløpsvann.


Avløpssystem

Teknisk anlegg for transport av avløpsvann. Avhengig av i hvilken grad ulike typer avløpsvann føres i atskilte ledninger, brukes forskjellige betegnelser på avløpssystemet (f.eks. fellessystem, separatsystem).

Sewerage system


Avløpsvann

Fellesbetegnelse for alt vann som har vært brukt, enten det er blitt forurenset eller ikke. Både sanitært og industrielt avløpsvann og overvann.

Waste water


Avrenning på markoverflaten

Avrenning av nedbør på markoverflaten, uten at dette trenger ned i grunnen. Jfr. overflateavrenning.

Overland flow


Avrenningskoeffisient, avløpskoeffisient

Forholdet mellom avrenning fra et område og nedbøren over samme område. Avrenningskoeffisient er bl.a. avhengig av overflatens permeabilitet, beskaffenhet og fallforhold i terrenget.

Run-off coefficient


Avrop

Kjøp etter en på forhånd inngått rammeavtale. Avtalen bestemmer hvilke betingelser kunden har krav på, og et avrop er derfor en bestilling hvor betingelsene er sikret.

Avsalting

Reduksjon av innhold av mineralsalter fra f.eks. sjøvann, for å gjøre det brukbart for vannforsyning og vanning. Kan skje gjennom destilasjon (f.eks. ved bruk av solvarme), frysing, ionebytting, elektrodialyse og omvendt osmose. Jfr. salinitet.

Desalting, desalination


Avskjærende ledning

En avskjærende ledning "kutter" flere avløpsledninger for å samle opp (avskjære) vannføringen i et avløpsnett.

Collector, interceptor


Avstivning

System av rammer og planke- eller spuntvegger som støtter opp sideveggene i en grøft for å hindre utrasing.

Staying, shoring, stay bracing


Avsyring

Fjerning av overskudd av fri syre fra vann. Den overskytende fri syre i naturlig vann er vanligvis aggresiv karbondioksyd. Denne reduseres ved lufting, ved dosering av alkali eller ved å la vannet passere et basisk filtermateriale. Jfr. aciditet, alkalitet.

Deacidification


Avvannet slam

Slam som er behandlet slik at det oppnås en volumreduksjon ved fjerning av en del av vanninnholdet. Avvannet slam ligger i haug og inneholder normalt fra 20 til 40 % tørrstoff (60 til 80 % vann).

B

Bakterier

Samlebetegnelse på uensartet gruppe av mikroorganismer. For det meste encellede former med cellestørrelse i området 1 - 10 µm. Bakterier inkluderer også en del flercellede, trådformede organismer. De fleste er fargeløse og ernærer seg heterotroft eller kjemoautotroft.

Bacteria


Bakterier, koliforme


Bakterietall, kimtall

Antall bakterier som utvikles under standard betingelser fra et bestemt vannvolum etter fortynning i agar.

Plate count


Bar

Enhet for atmosfærisk trykk.

1 bar ~= 750 mm kvikksølvsøyle

1 bar ~= 75/76 atmosfære


Base

Stoff som har evne til å motta hydrogenioner, H+ (egentlig protoner). Basiske, vandige oppløsninger har pH-verdier over 7. Jfr. syre, lut, pH-verdi.

Base


Basisk filtermasse

Filtermateriale som binder karbondioksyd i vann. Benyttes til å redusere vannets aggressivitet. Jfr. marmorfilter og magnomasse.

Basic filter mass


BDT-vann

Svensk betegnelse for avløpsvann fra "bad, disk og tvätt". Jfr. gråvann, klosettavløpsvann.


Begrenset anbudskonkurranse

Anskaffelsesprosedyre som bare tillater de leverandører som er invitert av oppdragsgiver å gi tilbud, men som ikke tillater forhandling.


Beisevæske, beisebad

Kjernikalieoppløsning for fjerning av oksyder og lignende belegg fra overflaten av metaller før videre behandling (forsinking, forkromrning, lakkering e.l.) Beisevæske består vanligvis av en syre (svovelsyre, saltsyre, fosforsyre) og vil etter bruk inneholde betydelige mengder metallsalter. Kan benyttes som koagulant.

Pickle, pickling bath


Bekkelukking

Tiltak/anordning for å lukke en bekk ved å lede den inn i rør, kanal eller tunnel.


Benthos

Fellesbetegnelse på vannlevende planter og dyr som er knyttet til bunnen eller et fast underlag. Jfr. plankton, seston.

Benthos


Bentonitt

Forvitret vulkansk aske. Brukes bl. a. som hjelpekoagulant og til adsorpsjon av olje og fett for å bekjempe forurensninger av slike stoffer.

Bentonite


Bikarbonater

Alminnelig betegnelse på hydrogenkarbonater, salter av karbonsyre. I naturlig vann med en pH-verdi lik 8,3 ener lavere, er oppløste b. årsaken til vannets alkalitet. Formel for bikarbonationet: HCO3-. Jfr. karbonater, karbonsyre.

BicarbonatesBikarbonathardhet

Mål for vannets innhold av bikarbonater. Bikarbonathardhet beregnes fra bikarbonatalkaliteten. Jfr. alkalitet, hardhet.

Bicarbonate hardness


BIN

Bedriftsintern norm. Er et kriterium for vurdering av eksponering for forurensning som ikke har administrativ norm. Arbeidstilsynet forlanger at slike kriterier fastsettes av bedrifter basert på tilgjengelig kunnskap og evne for å ha kontroll med eksponeringsnivå.

Bioaerosol

Små dråper eller partikler finfordelt i luft av biologisk opprinnelse som blant annet kan inneholde døde og levende mikroorganismer og komponenter fra disse.

Biocid

Stoff med evnen til å drepe liv. Se pesticid.

Biocide


Bioflokkulering

Utnyttelse av adsorpsjonsevnen hos aktivslam for oppbygging av fnokker.

Bioflocculation


Biogassanlegg


Biokjemisk oksygenforbruk

BOF, mål for mengden av oksygenforbrukende materiale i vann. BOF bestemmes ved å måle reduksjonen i oksygen i en vannprøve som er hensatt i mørke over en bestemt tid og ved en bestemt temperatur (vanligvis 5 døgn og 20 °C, BOF5). Denne metoden gir et mål for den bakterielle nedbrytning av organisk materiale i vannprøven. BOF er en nyttig faktor ved undersøkelser av bl.a. vannforurensning.

Biochemical oxyden demand, BOD


Biologisk dam

Opprinnelig grunne og vide dammer/laguner for rensing av avløpsvann ved lang oppholdstid. Biologisk aerob prosess ved tilførsel av oksygen gjennom overflaten og ved hjelp av fotosyntetiserende alger under påvirkning av sollys.

Oxidation pond, stabilization pond, lagoon


Biologisk filter

Enhet for biologisk rensing av avløpsvann, bestående av et filtermedium av stein eller kunststoff. På filtermediet dannes et slimlag (hud) av mikroorgansimer som fjerner organisk stoff fra avløpsvannet som spres over filteret.

Trickling filter, sprinkling filter


Biologisk oksydasjon

Prosess hvorved levende organismer bryter ned organisk stoff til mer stabile forbindelser. Jfr. oksydasjon og slamstabilisering.

Biological oxidation


Biologisk oksygenforbruk


Biologisk renseanlegg

Jfr. biologisk rensing.

Biological treatment plant


Biologisk rensing

Rensing av vann ener avløpsvann for å fjerne suspendert og oppløst organisk stoff ved hjelp av mikroorganismer. Jfr. biologisk oksydasjon, aktivslamanlegg, biologisk filter, biologisk dam.

Biological treatment, secondary treatment


Biologisk slam

Slam fra biologiske renseprosesser (levende og døde mikroorganismer).

Den del av slammet i biologiske renseanlegg som består av levende mikroorganismer. Biologisk slam brukes ofte likeverdig med aktivslam, men omfatter også slam fra biologisk filter. Jfr. sekundærslam, overskuddsslam.

Biological sludge


Biomasse

Den totale mengden levende organismer (evt. bestemte arter eller grupper) på et gitt sted og tidspunkt. Biomasse angis som vekt pr. flate- eller volumenhet.

Biomass


Biosorpsjonsanlegg

Se kontaktstabiliseringsanlegg.

Biotisk

Av biologisk natur. Benyttes om miljøfaktorer som er et resultat av biologisk aktivitet. Jfr. abiotisk.

Biotic


Blågrønnalger

Primitiv gruppe alger uten avgrenset kjerne og med ukjønnet formering. Blågrønnalger er sterkt varierende av farge og omfatter både benthiske og planktoniske former. Flere av de sistnevnte er kjent som vannblomstdannende.

Blugreen algae, cyanphyceae


Blandprøve

Prøve som er sammensatt av enkeltprøver, tatt proporsjonalt til vannføringen, eller med bestemte tidsintervaller over en viss tidssyklus. Jfr. proporsjonalprøve, timeprøve, døgnprøve.

Composite sample


Blåsemaskin

Utstyr for produksjon av lavtrykksluft. Benyttes om maskiner for tilførsel av luft (oksygen) til vann og avløpsvann. Jfr. dreiekolbeblåser, kompressor.

Blower


Bløtgjøring


Bløtt vann

Vann med lavt innhold av kalsium- og magnesiumsalter. Internasjonalt regnes vann som bløtt når hardheten er lavere enn 50 mg CaO pr. liter. Jfr. hardhet.

Soft water


Bly

Grunnstoff med kjemisk tegn Pb. Bly inngår som bestanddel i messing, loddmetaller og andre legeringer. Blyforbindelser er meget giftige.

Lead


BOF


BOF-belastning

Belastning med organisk stoff målt som biokjemisk oksygenforbruk.

Borebrønn

Brønn for vannforsyning fra fjell eller event. løsmasser, utført med boremaskin. Jfr. rørbrønn.

Drilled well, bored well


Brent kalk, ulesket kalk

Handelsnavn på kalsiumoksyd (CaO) fremstilt i teknisk målestokk ved gløding av kalsiumkarbonat (kalkstein). Jfr. hydratkalk.

Quick lime, burnt lime, unslaked lime


Brønnboring, dypbrønnboring

Boring etter vann med boremaskin. Jfr. borebrønn.

Deep well drilling, well boring


Buesil


Buffer

Vandig oppløsning av en eller flere kjemiske forbindelser med en definert pH-verdi som ikke forandres nevneverdig ved moderat tilsetning av sure eller basiske forbindelser.

Buffer (solution)


Bufferevne


Bufferkapasitet

Evne hos vann eller jord til å motsette seg forandring i pH-verdi ved tilsetning av sure eller basiske forbindelser. Jfr. alkalitet, aciditet.

Buffer capacity


Bundet klor

Forkortet betegnelse på bundet tilgjengelig restklor.

Bundet tilgjengelig restklor

Klor som foreligger i vannet i form av kloraminer og/eller organiske klorforbindelser. Bundet tilgjengelig restklor kan bestemmes etter en viss kontakttid. Jfr. klorbehov, fritt tilgjengelig restklor, kloraminer.

Combined available chlorine residual


Bunnmorene

Morenemateriale som er dannet under isbre. Bunnmorene er vanligvis tett og består av usortert materiale, fra leire til blokker.

Ground moraine, ground till


Bunnskrape

Skrape for transport av sedimentert slam.

Bottom scraper


C

Coliforme bakterier

Aerobe og fakultativt anaerobe, Gramnegative, ikke sproredannende stavbakterier som forgjører laktose med dannelse av syre og gass innen 48 timer ved 37 oC (35 oC). Laktoseforgjæring med syre og gassdannelse under disse betingelser (persumptiv prøve på c.b.) indikerer forurensning med tarmbakterier. En sikrere indikasjon på slik forurensning krever rendyrking og videre differensiering bl.a. ved hjelp av prøve på gassdannelse ved 44oC (termostabile c.b.). Jfr Escherichia coli.

Coliform bacteria


Coliforme bakterier, termostabile


CRP

C-reaktiv protein - et mål på inflammasjon/infeksjon.

Cyanider

Salter av hydrogencyanid ("blåsyre"). Forekommer bl.a. i avløpsvann fra galvanoteknisk industri. Cyanider er meget giftige, men kan oksyderes til cyanater som er mindre giftige. Formel for cyanidionet: CN-

Cyanides


D

Dekanteringsvann

Vann som tappes av slamfortykker etter at slammet har sedimentert. Jfr. slamvann, rejekt.

Decant


Dekantersentrifuge


Demineralisering


Den ansvarlige

Den som er ansvarlig for virksomheten. Som ansvarlig regnes den som kan holdes ansvarlig, jf. forurensningsloven § 7.

Denitrifikasjon

Bakteriell reduksjon av nitrit og nitrat til fritt nitrogen. Denitrifikasjon er et eksempel på anaerob respirasjon. Jfr. nitrifikasjon.

Denitrification


Desinfeksjon

Fjerning eller uskadeliggjøring av sykdomsfremkallende organismer. (Bakterier, sopp og virus fjernes, men ikke bakteriesporer). Jfr. sterilisering, pasteurisering.

Disinfection


Destillasjon

Prosess som omfatter fordampning og etterfølgende kondensasjon av væske. Destillasjon benyttes til å skille stoffer med ulike kokepunkter. Jfr. avsalting.

Destillation


Detergenter


Dialyse

Atskilling av kolloider fra ekte oppløsninger ved filtrering gjennom en delvis gjennomtrengelig membran. Jfr. osmose, elektrodialyse, semipermeabel membran.

Dialysis


Diatomeer, kiselalger

Encellede, mikroskopiske planter med kiselskall. Omfatter både benthiske og planktoniske former. Viktige primærprodusenter i sjøvann og ferskvann. Betegnes også kiselalger.

Diatoms 


Differensialhastighet

I VA-teknikken spesielt om turtallsforskjellen mellom sentrifugekule og skrue. Jfr. skruesentrifuge.

Differential speed 


Diffusjon

Det fenomen at molekyler eller ioner skifter plass pga varmebevegelse. Væsker diffunderer i hverandre ved at molekyler eller ioner beveger seg fra steder med høyere konentrasjon til steder med lavere konsentrasjon uten ytre påvirkning.

Diffusion 


Diffusor

Perforert eller porøst rør eller plate for fordeling av luft i vann eller avløpsvann. Benyttes også om enhet som fordeler avløpsvann i resipient.

Diffusor


Diffusorlufting

Tilførsel av oksygen til vann eller avløpsvann ved innblåsing av trykkluft gjennom diffusorer plassert i væsken. Jfr. diffusor.

Direkte tørke

Typebetegnelse på enhet for termisk tørking av slam ved direkte kontakt mellom slam og varme gasser. Jfr. trommeltørke, etasjetørke, flashtørke.

Direct dryer


Direktefellingsanlegg

Eldre betegnelse på primær- og sekundærfellingsanlegg.

Direct precipitation plant


Dispergert luft

Finfordelt luft, frigjort fra en løsning av luft i vann ved reduksjon av trykk. Benyttes til flotasjon av suspendert stoff. Jfr. dispersjon.

Dispersed air


Dispersjon

Fordeling av et stoff (dispergert fase) i et annet (dispergeringsmiddel). Dispersjon kan inndeles etter aggregattilstanden av stoffene (fast, flytende eller gassformig). Eks.: emulsjon, suspensjon, kolloidal oppløsning.

Dispersion


Dissimilasjon

Nedbrytning av komplekst organisk stoff til enklere forbindelser. Jfr. assimilasjon.

Dissociation


Dissosiasjon

Spalting av kjemiske forbindelser i enklere atomgrupper eller atomer. En spesiell form av dissosiasjon er elktrolytisk dissosiasjon, der molekyler i vann spaltes i positivt og negativt ladete ioner. (Den omvendte prosessen kalles assosiasjon.)

Dissociation


Dosering

Tilsetting av kjemikalier til vann, avløpsvann eller slam i bestemte mengder. Jfr. tørrdosering, våtdosering, proporsjonaldosering.

Dosage


Doseringspumpe

Pumpe for tilsetting av kjemikalier, i oppløst eller suspendert form, til vann, avløpsvann eller slam, manuelt eller automatisk styrbar. Jfr. våtdosering.

Metering pump, chemical feed pump


Døgnprøve

Blandprøve uttatt over ett døgn.

Dreiekolbeblåser

Lavtrykkskompressor som består av hus med to rotasjonselementer som har motsatt dreieretning. Rotasjonselementene (kolbene) komprimerer og fortrenger luften. Benyttes for tilførsel av luft (oksygen) til vann og avløpsvann. Jfr. blåsemaskin, kompressor.

Rotary piston blower


Drensvann

Vann som ledes bort fra grunnen under terrengoverflaten.

Drainage water


Drikkevann

Drinking water, potable water

Drikkevannsforskriften

Formålet med drikkevannsforskriften er å sikre forsyning av vann i tilfredsstillende mengde og kvalitet til drikke, andre næringsmiddelformål og hygienisk bruk. Forskriften inneholder en rekke sentrale bestemmelser vedrørende bl.a.:

* Vannverkseiers ansvar og opplysningsplikt
* Krav om godkjenning.
* Krav til leveringssikkerhet.
* Krav til beredskapsplan.
* Krav til vannkvalitet.
* Krav om to hygieniske barrierer.
* Godkjennings- og tilsynsmyndigheter.

Lenke til forskriften (åpner nytt vindu til Lovdata)

Duktile rør


Duktile støpejernsrør

Rør som ofte anvendes til hovedvannledninger pga. stor seighet og styrke.

Ductile cast-iron pipe


Duplikatsystem

Svensk betegnelse for avløpssystem hvor det anvendes egen ledning for kloakkvann og egen ledning for overvann, drensvann og takvann. Bruk heller separatsystem.

Dypvannsutslipp

Utledning av avløpsvann på stort dyp for å oppnå innlagring og/eller fortynning av avløpsvann i sjø eller innsjø. Jfr. diffusor.


Dysenteri

(bakteriell)

Akutt, smittsom tarminfeksjon forårsaket av baterieslekten, Shigella. Dysenteri kalles også blodgang, og er karakterisert ved tarmkramper, diaré og feber. Kan være vannbåren.

Dysentery


Dystrof

Om innsjøer med vann preget av høyt innhold av humus - og derved brunfarget. Dystrofe innsjøer er som regel karakterisert ved liten produktivitet grunnet lavt innhold av oppløste salter.

Dystrophic


E

EDTA

Internasjonal forkortelse for etylendiamintetraeddiksyre, som danner komplekse forbindelser med de fleste metallioner. Standardoppløsninger av EDTA, vanligvis i form av dinatriumsaltet, benyttes ved bestemmelse av total hardhet i vann. Jfr. hardhet.


Effluent

Bruk heller avløp.

Eksenterskruepumpe

Roterende fortrengningspumpe hvor fortrengningen skjer ved at en glatt skrue av spesiell form roterer eksentrisk i en innvendig profilert stator av elastisk materiale. Benyttes i VA-teknikken til pumping av kjemikalieløsninger og slam. Utstyrt med tilbringerskrue, kan den også pumpe slam med meget høyt tørrstoffinnhold. Jfr. fortrengningspumpe, roterende fortrengningspumpe.

Helical rotor pump


Ekspansjonsmuffe

Rørdel som ofte benyttes ved skjøting for å muliggjøre at sammenstøtende rør eller deler kan utvide seg eller beveges. Ekspansjonsmuffe kan kompensere temperaturutvidelser ved lange rørledninger, eller benyttes som passtykke for å lette montering av rørdeler i kummer.

Expansion piece


Ekspansjonsskjøt

Skjøt som skal tillate bevegelse (forlengelse eller sammentrekning) i de tilstøtende deler.

Expansion joint


Eksponering

Ytre påvirkninger av helseskadelige faktorer.

Eksponeringsmåling

Måling av forurensning av arbeidsatmosfæren. Utføres fortrinnsvis med personbåret utstyr i inhalasjonssonen.

Ekspropriasjon

(oreigning)

Tvangservervelse av fast eiendom, bygning, bruksrett, servitutt m.v. Ekspropriasjon kan bare skje med hjemmel i lov (Oreigningsloven), og det skal svares full erstatning.

Expropriation


EL-området

Forskrifter som gjelder - se DSBs sider (åpnes i nytt vindu).

Elektrisk drenering

Beskyttelse mot lekkstrømskorrosjon ved å lede bort vagabonderende strømmer fra en metallkonstruksjon, f.eks. vannledningsrør, ved at en uisolert elektrisk leder graves ned slik at strømmene følger den. Jfr. vagabonderende strømmer.

Electrical drainage


Elektrode

Elektrisk leder i kontakt med en elektrolyttoppløsning. Jfr. anode, katode.

Electode


Elektrodepotensial

Elektrisk potensialforskjell mellom en elektrode (indikatorelektrode) og en referanseelektrode. Elektrodepotensial angis i volt (V) i forhold ti normalhydrogenelektrodens potensial som konvensjonsmessig er satt lik null. Jfr. elektrode, referanseelektrode.

Electrode potential


Elektrodialyse

Metode for å fjerne elektrolytter fra oppløsninger, ved at ionene passerer gjennom eller holdes tilbake av et system av delvis gjennomtrengelige membraner i et elektrisk felt. Elektrodialyse benyttes bl.a. ved avsalting av sjøvann. Jfr. dialyse, elektroosmose, semipermeabel membran.

Electrodialysis


Elektrokjemisk korrosjon

Korrosjon på metall fremkalt av elektrokjemisk reaksjoner, vanligvis i fuktig miljø. Jfr. galvanisk korrosjon, lekkstrømskorrosjon.

Electrochemical corrosion


Elektrolyse

Spalting av en kjemisk forbindelse i et elektrisk felt. Jfr. elektrolytt.

Electrolysis


Elektrolytisk dissosiasjon

Betegner det forhold at visse kjemiske fobindelser (elektrolytter) spaltes (dissosieres) i positivt og negativt ladede ioner ved oppløsning i vann. Jfr. elektrolytt.

Electrolytic dissociation


Elektrolytisk rensing

Kjemisk rensing av vann ved hjelp av elektrolyse.

Electrolytic treatment


Elektrolytt

Kjemisk forbindelse som i vandig oppløsning eller i smeltet tilstand er helt eller delevis spaltet (dissosiert) i ioner og derfor leder elektrisk strøm. Elektrolytt omfatter syrer, baser og salter. Jfr. elektrolytisk dissosiasjon.

Electrolyte


Elektroosmose

Diffusjon av et oppløsningsmiddel gjennom et porøst medium under påvirkning av et elektrisk felt. Jfr. osmose, elektrodialyse.

Electroosmosis


Elveavsetning

(Alluvialavsetning)

Materiale (grus, sand, leire) som avsettes fra elvevann.

Alluvial deposit, alluvium


Elvemunning

Vann i overgangsområde mellom ferskvann og sjø ved utløpet av en elv.

Emulgeringsmiddel

(emulgator)

Middel til å fordele olje eller fett i vann. Jfr. emulsjon.

Emulsifying agent


Emulsjon

Fordeling av væskedråper i en annen væske. Jfr. dispersjon.

Emulsion


Endemorene

Morene dannet ved front av isbre, ved at materiale som transporteres i og under breen, avsettes der.

Terminal moraine, end moraine


Endogen respirasjon

Nedbrytning av lagringsprodukter eller annet cellemateriale ved ånding. Endogen respirasjon spiller primært en rolle ved utilstrekkelig næringstilgang, f.eks. ved biologisk slamstabilisering. Jfr. assimilativ respirasjon.

Endogenous respiration


Endoparasitter

Endoparasitter, se i Wikipedia.

Endotoksin

Endotoksin er en såkalt lipopolysackarid på utsiden av Gram-negative bakterier. Disse binder seg til celler i luftveiene og aktiverer en betennelsesreaksjon. Dette kan måles gjennom prøvetaking i luft. Endotoksiner er biologisk aktive og kan gi helseskade som luftveisirritasjon, tette luftveier og feberanfall. Se mer i Wikipedia.

Energidemper

Arrangement for reduksjon av kinetisk energi. Benyttes dels for å hindre uønsket slitasje som følge av høye hastigheter, dels for å hindre brudd som følge av høyt trykk i bend o.l. ved høye hastigheter. Energidemper har vanligvis en utforming hvor væskehastigheten reduseres ved bruk av solide terskler eller andre hindringer i væskestrømmen som skaper kraftig turbulens. Ordet energidemper er egentlig misvisende idet den kinetiske energi omdannes til varme.

Energy dissipator


Enkel rankekompostering

Enkel rankekompostering av avvannet slam (d.v.s. minimum tilsetting av strukturmateriale i forholdet ca. 1:1 på volumbasis) vil tilfredsstille gjødselvareforskriftens hygieniseringskrav med tilstrekkelig margin dersom lagringstiden settes til 2 år. Vending av ranker/hauger 1-2 ganger pr. år vil forbedre slammets bruksegenskaper og redusere luktpotensialet.

Enteritt

Tarmbetennelse.

Enteritis


Enzymer

Proteiner som virker katalyserende på biokjemiske reaksjoner. Enzymer dannes i levende celler, og hvert enzym aktiverer bare ett enkelt eller en liten gruppe stoffer. Endoenzymer er virksomme innenfor cellen, ektoenzymer skilles ut og virker på substrat utenfor cellen. Enzymer benyttes i vaskemidler for spalting av proteiner.

Enzymes


Epidemi

Utbrudd av smittsom sykdom hos et stort antall mennesker eller i et antall utover det vanlige nivå. Epidemi brukes også om samtidig masseopptreden av ikke smittsom sykdom.

Epidemie


Epidemisk sykdom

Jfr. epidemi.

Epidemic disease


Erosjon

Mekanisk tæring på jordoverflaten (fast fjell og løsmasser) som skyldes vann, vind eller is.

Erosion


Eruptiv bergart

Bergart dannet ved størkning av materiale fra jordens indre (magma).

Igneous rock


Escherichia coli

(E.coli)

Baterie som er til stede i menneskers og pattedyrs tarm. Nyttes som indikator på fekal forurensning. Slik forurensning innebærer fare for forekomst av patogene bakterier og vira. E.coli brukes ofte feilaktig i drikkevannsbakteriologi om termostabile coliforme bakterier. Jfr. coliforme bakterier.


Etasjeovn

Vertikal enhet for direkte forbrenning av slam. Slam og ristavfall føres fra toppen av ovnen, i labyrintstrømning motstrøms røkgasser via etasjeskillere ved hjelp av skrapeverk. Brennkammer i bunnen av ovnen. Jfr. etasjetørke.

Multiple heart incinerator


Etasjetørke

Vertikal enhet for direkte termisk tøring av slam. Slam føres i labyrintstrømning motstrøms røkgasser fra toppen av tørken via etasjeskillere. Skrapverk blander og transporterer slammet. Jfr. etasjeovn.

Multiple hearth dryer, multiple tray dryer


Eternitrør

Firmabetegnelse for asbestsementrør.

Etterfellingsanlegg

Anlegg for biologisk/kjemisk rensing av avløpsvann der det kjemiske rensetrinn kommer etter et biologisk rensetrinn.

Post-precipitation plant


Etterklorering

Klorering som foretas etter annen vannbehandling.

Postchlorination


Ettersedimenteringsbasseng


Ettersedimenteringstank

(Ettersedimenteringsbasseng, klaringstank)

Tank for fjerning av sedimenterbart stoff. Etterfølger biologisk eller kjemisk renseenhet.

Secondary sedimentation tank (basin), final sedimentation tank (basin), secondary clarifier, final clarifier, humus tank


Eufotisk, fotisk

Tilstedeværelse av lys. Om det øvre lag av en vannmasse, der det er nok lys for nettoproduksjon av organisk stoff ved fotosyntese. Jfr. afotisk.

Euphotic


Eutrof

Om vannforekomster, spesielt innsjøer, som er rike på plantenæringsstoffer og med høy planteproduksjon. Jfr. mesotrof, oligotrof, dystrof.

Eutrophic


Eutrofiering

Utvikling mot et miljø rikt på plantenæringsstoffer og stor planteproduksjon.

Eutrophication


Evaporimeter

(Fordunstningsmåler)

Instrument for måling av fordunstning. Jfr. evapotranspirasjon, lysimeter.

Evaporimeter


Evapotranspirasjon

(total fordunstning)

Samlet overføring av vann fra jordoverflaten til luften, dvs. fordunstning pluss transpirasjon. Jfr. potensiell evapotranspirasjon.

Evapotranspiration


F

Fakultativ

Leilighetsvis, valgfri. Benytter f.eks. om fakultativ anaerobe organismer som kan vokse i nærvær eller fravær av fritt oksygen. Jfr. obligat.

Facultative


Fallkum

Kum på spillvanns- eller overvannsledning med fritt vannfall inn i kummen. Benyttes for å begrense strømningshastigheten i de tilknyttede ledninger. Jfr. energidemper.

Drop man hole


Fargetall

Mål for vannets farge. Fargetall bestemmes visuelt eller instrumentelt i relasjon til en standard av kaliumheksakloroplatinat (K2PtCl) og koboltklorid (CoCl2). Enhet: mg Pt/l. Jfr. humus.

Colour


Feces

(fekalier)

Ekskrementer, avføring.

Faeces, excrements


Fekal coli

Uheldig betegnelse på termostabile, coliforme bakterier. Jfr. coliforme bakterier.


FEL

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Se DSBs sider (åpnes i nytt vindu).

Fellesledning

(Kombinertledning)

Ledning for samlet borttransport av spillvann, overvann, drensvann og evt. takvann. Jfr. spillvannsledning, overvannsledning.


Fellessystem

(Kombinertsystem)

Avløpssystem hvor spillvann, overvann, drensvann og evt. takvann ledes bort i felles ledning. Jfr. separatsystem.

Combined sewerage system


Fellingskjemikalier

Kjemikalie (normalt jern- eller aluminiumsalter, eller kalk) for koagulering og flokkulering (kjemisk felling) av avløpsvann.

Fellingsmiddel


Fenoler

Gruppe organiske forbindelser med karakteristisk lukt og smak. Fenoler er giftige og forekommer i visse typer industrielt avløpsvann, og dannes også i naturlig vann ved nedbrytning av plantematerialer. Fenoler fjernes ved adsorpsjonaktivert karbon eller ved oksydasjon. Jfr. klorfenoler, klordioksyd.

Phenols


Fermentering

(Gjæring)

Type av anaerob nedbrytning, der organisk stoff virker både som oksyderbart substrat og oksydasjonsmiddel.

Fermentation


Ferriklorid

Bruk heller jern(III)klorid.

Ferrisulfat

Bruk heller jern(III)sulfat.

Ferrosulfat

Bruk heller jern(II)sulfat.

Fettfang


Fettutskiller

Enhet for å fjerne fett og annet lett flytende stoff fra avløpsvann. Forekommer ofte i kombinasjon med luftet sandfang. Jfr. oljeutskiller.

Grease trap, grease separator


FEV1

Forsert ekspiratorisk volum: Det volum som pustes ut i løpet av første sekund ved forsert utblåsning (kraftig utblåsning).

Fikseringsmiddel

Brukes i biologien om stoffer som dreper organismer. Fikseringsmiddel benyttes til å gjøre prøver egnet for oppbevaring. Eks.: formalin, alkohol, iseddik.

Fixative


Filiform korrosjon

Trådformet korrosjon under belegg på metallflater.

Filiform corrosion, threadform corrosion


Filter

Enhet med et filtermedium av porøst, fibrig eller kornet materiale for utskilling av finfordelte, faste parikler fra væske eller gass.

Filter


Filterbelastning

Hydraulisk belastning: Vannmengde tilført pr. filtervolum eller -flate og tidsenhet. Forurensningsbelastning: Mengde BOF, peronekvivalenter eller suspendert stoff pr. filtervolum eller -flate og tidsenhet. Jfr. biologisk filter, hurtigfilter, langsomfilter.

Filter loading


Filterduk

Vevd duk for vakuumfilter eller trykkfilter. Jfr. silduk.

Filter(ing) cloth


Filterhastighet

Egentlig filtreringshastighet. Vanligvis teoretisk vannhastighet gjennom et filter. Beregnes som vannmengde pr brutto filteroverflate. Jfr. filterkapasitet.

Rate of filtration


Filterkapasitet

Nominell kapasitet for et filter som overflate- eller volumbelastning. Jfr. filterhastighet.

Filter capacity


Filtermateriale

(Filtermedium)

Materiale (sand, kiselgur, aktivkull, stein, plastmedium o.l.) i ulike typer filter for rensing av vann eller avløpsvann. Benyttes hurtigfilter, langsomfilter, biologisk filter.

Filter medium


Filtermotstand

Trykktap ved vannets bevegelse gjennom et filter.

Filter head loss


Filterpresse

(Kammerfilterpresse)

Enhet for mekanisk avvanning av slam. Vanligvis diskontinuerlig operasjon med oppfylling av slam i kammer forsynt med filterduk. Kamrene sammenklemmes ved høyt trykk, slik at slamvann presses ut gjennom filterduken. Tømming av slamkaken ved åpning i kamrene. Ved bruk av filterpresse oppnås vanligvis høyt tørrstoffinnhold i slamkaken. Jfr. silbåndpresse, vakuumfilter, slamavvanning.

Filter press


Filterrør

Perforert eller slisset rørseksjon i enden av foringsrøret i en dypbrønn i løsmasser.

Filter pipe


Filtersand

Sand som nyttes ved filtrering av vann og avløpsvann.

Filtersand


Filterspyling

Rengjøring av filtermateriale ved returspyling med renset vann, eventuelt også luft. Spylehastighet for hurtigsandfilter oftest 30 m/h eller mer. Filterspyling kan også omfatte overflatespyling av filter.

Filter back wash


Filtrat

Væske som har passert gjennom et filter.

Filtrate, filter effluent


Filtrering

Prosess for fjerning av partikler fra væske og gass ved hjelp av filter.

Filtering, filtration


FKE

Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk.

Se lovdata (åpnes i nytt vindu).

Flagellater

Uensartet gruppe protozoer, vanligsvis med en eller to svingtråder (flageller). Flagellater er som regel bevegelige. Enkelte lever i kolonier. Flagellater inkluderer både autotrofe og heterotrofe former.

Flagellates


Flashtørke


Flatebelastning


Flensemuffe

Rørdel med flens på en side og muffe på den andre siden.

Flange and bell piece


Flensespiss

Rørdel med flens på en side og spissende på den andre siden.

Flange and spigot end piece


Flermediafilter

Filter oppbygget og benyttet som hurtigfilter i flere sjikt med forskjellige egenskaper, f.eks. kornstørrelse og/eller egenvekt, adsorpsjonsevne og kjemiske egenskaper. Flermediafilter benyttes hovedsakelig for fremstilling av drikkevann.

Multiple media filter


Flokkulant

Bruk heller koagulant.

Flokkulering

Ved kjemisk rensing av vann eller avløpsvann betegner flokkulering den prosess som følger etter koaguleringsprosessen. Gjennom forsiktig omrøring skjer en oppbygging (agglomering) av mikrofnokker (primærpartikler) til større fnokker. Jfr. koagulering.

Flocculation


Flokkuleringsbasseng

Basseng med forsiktig omrøring av vannmassene for flokkulering av suspensjoner.

Flocculation basin (tank)


Flokkuleringsmiddel


Flotasjon

Prosess for separasjon av to faser. I VA-teknikken benyttes prosessen bl.a. for separasjon av slam fra vann og for fortykking av slam. Slammet gjøres lettere enn vann ved tilførsel av finfordelte luftblærer og bringes dermed til overflaten. Jfr. sedimentering.

Flotation


Flotasjonsfortykker

Enhet for fortykking av slam. Slampartiklene gjøres lettere enn vann ved tilsetting av finfordelte luftblærer, og fortykkes ved vannoverflaten. Egner seg spesielt for fortykking av fnokket slam.

Flotation thickener


Flottørkammer

Kammer for nivåregistrering ved flottører.

Float chamber


Fluorescens-mikroskop

Analysemetode for bakterier og sporer fra muggsopp. Mikroorganismene merkes med et fluorescerende stoff som letter gjenkjennelse.

Fluoridering

Tilsetting av fluorider til drikkevann for å forebygge tannråte.

Fluoridation


Fluvial avsetning


Flygel

Instrument for måling av strømhastigheten i vann (elver, bekker og kanaler). Flygel består av roterende propell og telleverk.

Rotating meter, current meter


Flyktig suspendert stoff

(FSS)

Den del av suspendert stoff som forsvinner ved gløding ved 600oC. Jfr. glødetap.

Volatile suspended solids, VSS, mixed liquor volatile suspended solids, MLVSS


Flytende overløp

Overløp festet til flytelegeme. Heves og senkes med vannstanden, og har derved konstant kapasitet.

Floating weir


Flyteskjema

Blokkdiagram som viser hoveddelene i et anlegg, prosessgang og enhetenes innbyrdes avhengighet.

Flow diagram, flowsheet


Flyteslam

Lett slam og fett som akkumuleres på vannoverflaten i fettfang eller sedimenteringsbasseng.

Scum, floating sludge


Flyteslamrenne

Renne for oppsamling av flyteslam, vanligvis i forsedimenteringsbasseng.

Floating sludge trough


Flyteslamskjerm

Se skumbrett.

Flyteslamskrape

Skrape for transport av flyteslam. Se slamskrape.

Skimmer


Fnokk

Løs sammensetning av lette partikler med svak innbyrdes binding, dannes i en løsning ved tilsetting av koagulant eller ved biokjemiske prosesser. Jfr. flokkulering.

Floc


Fnokkdannelse


Fnokkoppbygging


FOA

Forskrift om offentlige anskaffelser

Forbrenning

Prosess for termisk oksydasjon av organisk stoff. Forbrenning gir aske og forskjellige røykgasser som sluttprodukt. Jfr. våtforbrenning.

Incineration


Fordampning

Overgang fra væske til gassform. Jfr. fordunstning.

Vaporization


Fordrøyningsbasseng

Se utgjevningsbasseng.

Fordunstning

Overgang fra væske/fast stoff til gassform ved temperatur lavere enn væskens/stoffets kokepunkt. I stringent meteorologisk terminologi brukes betegnelsen bare om overgang av vann fra flytende form til gassform, mens sublimasjon brukes om overgang fra fast form til gassform. Jfr. fordampning.

Evaporation


Forfellingsanlegg

Anlegg for kjemisk og biologisk rensing av avløpsvann der kjemisk rensing foretas foran et biologisk rensetrinn. Jfr. primærfellingsanlegg, sekundærfellingsanlegg, simultanfellingsanlegg og etterfellingsanlegg.

Pre-precipitation plant


Foringsrør

Gjenstående borerør eller separat nedsatt støtterør i dypbrønn. Brønnfilteret utgjør vanligvis nederste del. Jfr. filterrør.

Well casing


Forklorering

Klorering som foretas før annen vannbehandling.

Prechlorination


Forlufting

Lufting av vann eller avløpsvann som forbehandling.

Pre-aeration


Formalin

Middel til fiksering (konservering) av biologisk materiale og vannprøver. Handelsvaren inneholder ca. 40 % formaldehyd, HCHO. Jfr. fikseringsmiddel, sanitærvæske.

Formalin


Formazin

Syntetisk organisk forbindelse. Suspensjoner av formazin brukes som standard ved bestemmelse av turbiditet i vann. Resultatet angis i FTU (Formazin Turbidity Units).

Formazin


Forsedimentering

Utskilling av sedimenterbare partikler før viderebehandling av vann eller avløpsvann.

Primary sedimentation


Forsedimenteringsbasseng

Se sedimenteringsbasseng og forsedimentering.

Primary sedimentation basin (tank), primary settling basin (tank)


Forsedimentert slam


Forskrift om kjemikalier

Forskrift om kjemikalier kan du lese nærmere om her.

Forsøksanlegg

(Pilotanlegg)

Benyttes i VA-teknikken om anlegg i liten teknisk målestokk for undersøkelse av bestemte prosessmessige forhold og/eller dimensjoneringskriterier ved behandling av vann eller avløpsvann.

Pilot plant


Fortrengningspumpe

Pumpe hvor pumpevirkningen oppnås ved at et bevegelig element eller en gass fortrenger den pumpede masse fra et arbeidskammer. Kapasiteten er avhengig av volumforandringen pr. tidsenhet i arbeidskammeret og uavhengig av mottrykket. Jfr. stempelpumpe, membranpumpe, pneumatisk ejektor, roterende fortrengningspumpe, rotasjonspumpe.

Displacement pump


Fortykker


Fortykket slam

Slam som har gjennomgått gravitasjonsfortykking eller maskinell fortykking for å fjerne en del av vanninnholdet (tørrstoffinnhold normalt fra 3 til 7%, vanninnhold: 93-97%).

Fortykking


Fortynningsfaktor

Angir mengden av regnvann/infiltrasjonsvann i forhold til midlere tørrværstilrenning i et avløpsnett. Benyttes bl.a. i forbindelse med regnvannsoverløp. Jfr. overløpsinnstilling.


Forurensningsforskriften

Forskriften finner du her (lenke, åpnes i nytt vindu).
Lenke til SFT (åpnes i nytt vindu)

Fosfater

Salter av fosforsyre. Fosfater er viktige næringssalter. Det sjelnes mellom enkle fosfater (ortofosfater) og komplekse fosfater (polyfosfater, metafosfater). Komplekse fosfater benyttes bl.a. i syntetiske vaskemidler og innen vannbehandling til å motvirke korrosjon ved utfelling av kalsiumforbindelser. Formel for ortofosfationet: PO43-.

Phosphates


Fosfor

Grunnstoff med kjemisk tegn P. I vann foreligger forsfor som ortofosfater, polyfosfater eller organisk bundet. Fosfor er et viktig plantenæringsstoff.

Phosphorus


Fosforsyre

Fosforsyre er en middels sterk syre.
Les mer i Wikipedia.

Fotometer

Instrument for måling av lysintensitet. Jfr. kolorimetri.

Photometer


Fotometri


Fotosyntese

Dannelse av karbohydrater fra karbondioksyd og vann ved utnyttelse av lysenergi absorbert av klorofyll. Jfr. assimilasjon, autotrof, kjemosyntese.

Photosynthesis


Fototrof

Betegnelse på organismer som benytter lys som energikilde. Jfr. kjemotrof.

Phototrophic


Frekvenskurve

Kurve som viser sammenhengen mellom størrelse og frekvens (hyppighet) av en variabel. Jfr. varighetskurve.

Frequency curve


Fribord

Basseng eller rennekants høyde over væskeflate.

Freeboard


Friksjonskoeffisient

Dimensjonsløs koeffisient for friksjonsmotstand. Benyttes i hydraulikken for friksjonsmotstand i rør. Friksjonskoeffisient inngår i Darcy Weissbachs ligning.

Coefficient of friction


Friksjonstap

Energitap pga. friksjon.

Friction loss


Fritt ammonium

Uheldig betegnelse på en prøves innhold av ammonium og ammoniakk.


Fritt karbondioksyd

Karbondioksyd som inngår i karbonatlikevekten i form av fri karbonsyre.

Free carbon dioxide


Fritt klor

Forkortet betegnelse på fritt tilgjengelig restklor.


Fritt oksygen

Bruk heller oppløst oksygen.

Fritt tilgjengelig restklor

Klor som foreligger i vannet i form av underklorsyrling (HOCl) og/eller hypoklorittioner (OCl-), bestemt etter en viss kontakttid. Jfr. klorbehov, bundet tilgjengelig restklor, totalt tilgjengelig restklor.

Free available chlorine residual


Frostfri dybde

Den minste dybde vann- og/eller avløpsledninger må legges på for at de normalt ikke skal fryse.

Frost depth


FSL

Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg.

Se lovdata.no (åpnes i nytt vindu).

FSS


FTU

(Formazin Turbidity Units)

Enhet for angivelse av turbiditet. Jfr. formazin.


Fullsirkulasjon

Jfr. sirkulasjonsperiode

Overturn


FVC

Forsert vitalkapasitet: Det luftvolum som pustes ut ved maksimal utpust.

Fyllingsgrad

Forholdet mellom fyllingshøyde og maksimal væskehøyde i rør, kanal eller basseng. Fyllingsgrad angis ofte i prosent. Jfr. fyllingsprosent.

Relative depth of flow


Fyllingsprosent

Innhold av vann angitt i forhold til fullt magasin.

Percentage of filling


Fysikalsk-kjemisk vannanalyse


G

Galvanisk korrosjon

Forsterket elektrokjemisk korrosjon fremkalt ved direkte kontakt mellom ulike metaller i en væske.

Galvanic corrosion, contact corrosion


Gardia

Giardia lamblia er en protozoo som hos mennesker kan infisere mage-tarm kanalen. Infeksjon fører til giardiase, en type gastroenteritt med symptomer som diaré, oppkast, rap med smak av råtne egg og magekramper. Giardia smitter fra avføring til munn, og kan overleve lenge i vann i sin cysteform.

Se nærmere..... (Wikipedia, åpner i nytt vindu)

Gassbrenner

I VA-teknikken utstyr for forbrenning av overskuddsgass fra råtnetank.

Gas burner, waste gas burner


Gasslås

Væskefylt sperre for å hindre tilbakestrømning eller utstrømning av gass fra ledning eller beholder. I VA-teknikken oftest benyttet ved råtnetank og gassbeholder. Jfr. vannlås.

Gas trap


Gassutbytte

I VA-teknikken den mengde gass som produseres pr. tilført mengde organisk stoff i en råtnetank.

Gas yield, gas production


Gastroenterit

Magesyke. Kan gi feber, magevondt, blodig diaré.

gebyr

Når kommuner fakturerer sine abonnenter benyttes følgede betegnelser:


Abonnementsgebyr vann (subscription fee water)

Abonnementsgebyr avløp (subscription fee wastewater)

Stipulert mengde vann (stipulated amount of water)

Stipulert mengde avløp (stipulated amount of wastewater)Gel

Geléaktig masse dannet ved koagulering av en kolloidal oppløsning (sol).

Gel


Geodetisk løftehøyde

En pumpes geodetiske løftehøyde er høydeforskjellen mellom vannspeilene på suge- og trykksiden. Jfr. statisk løftehøyde, total løftehøyde, manometrisk løftehøyde.

Geodetic head


Geodetisk sugehøyde

Høydeforskjellen mellom en pumpes sentrum og vannspeilet på sugesiden. Geodetisk sugehøyde kan være positiv eller negativ. Jfr. statisk sugehøyde, manometrisk sugehøyde.

Geodetic suction head


Geodetisk trykkhøyde

Høydeforskjellen mellom en pumpes sentrum og høyeste væskenivå på trykksiden. Jfr. manometrisk trykkhøyde, statisk trykkhøyde.

Geodetic pressure head


Giftighet

Toxicity

Gitterrist

Rist benyttet som gangbane.

Lattice, grate


Gjæring


Gjennomsnittlig minstevannføring

Artimetrisk middel av årlig minstevannføringer i en gitt periode i uregulerte vassdrag.

Mean minimum flow


Gjenvinning

Utvinning av nyttbare stoffer fra avfall. Jfr. resirkulering.

Recovery


Gjenvinningsgrad

Den relative eller prosentvise andel av et bestemt stoff som tilbakevinnes fra et avfallsprodukt. Benyttes også om virkningsgraden med hensyn til uttatt suspendert stoff i form av slamkake ved slamavvanning.

Rate of recovery


Gjødselstoff


Gjødselvareforskriften

Dette er en forskrift som regulerer gjødselvaretyper av ulike slag, inklusive avløpsslam. Forskriften setter bl.a krav til innhold av miljøgifter og krav til stabilisering og hygienisering av slammet før bruk.
Gjødselvareforskriften finner du her (åpnes i nytt vindu).


Gløderest

Vekt av tørrstoff etter gløding i ovn ved definert temperatur i området 500 - 650 oC. Mål for innhold av uorganisk stoff. Ved analyse av vann måles gløderest i mg/l, ved analyse av slam i prosent av tørrstoff. Gløderest måles også for suspendert stoff, må da spesifiseres. Jfr. glødetap.

(Total) fixed solids, residue on ignition


Glødetap

Vektdifferanse mellom tørrstoff og gløderest. Mål for innhold av organisk stoff. Ved analyse av vann måles glødetap i mg/l, ved analyse av slam i prosent av tørrstoff. Glødetap måles også for suspendert stoff, må da spesifiseres. Jfr. flyktig suspendert stoff, gløderest.

Ignition loss, loss on ignition, volatile solids, VS, volatile matter


Gram-negative/Gram-positive bakterier

En klassifisering av bakterier ut fra en fargeteknikk. Mange Gram-negative bakterier er patogene (sykdomsfremkallende).

Les her på Wikipedia


Gråvann

Svensk betegnelse. Den del av avløpsvannet fra vanlig husholdning som kan tilbakeføres til avløp fra kjøkken, bad og vaskerom. Klosettavløp er ikke inkludert i gråvann. Uttrykket benyttes mest i forbindelse med vakuumstystem. Jfr. BDT-vann, klosettavløpsvann.


Gravitasjonsvann

Vann i den umettede sone som beveger seg fritt under påvirkning av tyngdekraften. Jfr. umettet sone, sigevann, markvann, kapillarvann.

Gravitation water


Grenrør

Rørdel med sideløp i vinkel med hovedløpet.

Branch pipe


Grensesjikt

Når en væske strømmer langs en flate, oppstår friksjonskrefter mellom væsken og flaten, som forårsaker markert reduksjon i hastigheten i et tynt væskelag (grensesjiktet) langs flaten.

Boundary layer


Gropkorrosjon


Groptæring

Lokal korrosjon på metallflate slik at det oppstår groper i denne. Groptæring på jern og stål betegnes gravrust. Jfr. rustknoll.

Pitting


Grovlufting

Trykklufting gjennom diffusor med åpninger 2 mm og større.

Large bubble aeration


Grovsil

Enhet med grovmasket silduk for avskilling av partikulært materiale fra vann eller avløpsvann. Vanligvis med maskeåpninger 5 mm og større.

Coarse screen, coarse strainer


Grønnalger

Gruppe alger som bl.a. er karakterisert ved å inneholde klorofyll. Jfr. alger.

Green algae, chlorophyceae


Grønne sertifikater

Et marked for elsertifikater, eller grønne sertifikater, vil fungere slik at produsenter av fornybar elektrisitet tildeles sertifikater tilsvarende energimengden de produserer. I tillegg kan myndighetene kreve at alle som kjøper strøm også må kjøpe en viss mengde sertifikater. Det oppstår da en etterspørsel etter sertifikatene og de vil få en pris. Dette gir en ekstra inntekt til produsenter av fornybar elektrisitet. Kjøp av sertifikater kan også være frivillig. Da vil prisen på sertifkatene være avhengig av individuelle preferanser.

I et system med produksjonsstøtte, såkalte ”feed-in”-tariffer, bestemmer myndighetene prisen på elektrisitet gjennom tilskuddene som gis, mens markedet bestemmer hvor mye som bygges ut. I et marked med grønne sertifikater, derimot, bestemmer myndighetene hvor mye som skal bygges ut, mens tilskuddet (sertifikatprisen) bestemmes i markedet.

Kilde: regjeringen.no

Grønne tak

Vegetasjon på tak. Deles i intensive, semi-intensive og ekstensive typer avhengig av tykkelse på vekstmedium og bruksområder. Tidligere var torv det vanligste vekstmediet. I dag benyttes også vekstmedium med mineralsk opphav.


Grunnvann

Vann i den mettede sone i grunnen, dvs. under grunnvannsspeilet. Jfr. markvann.

Ground water


Grunnvannsavrenning

Nedbør som har trengt ned til grunnvannsmagasinet og renner av som grunnvann. Jfr. overflateavrenning.

Ground-water runoff, base runoff


Grunnvannskille

Grenselinje mellom to grunnvannsområder som drenerer til hvert sitt avrenningsområde.

Ground-water divide


Grunnvannsspeil

Grunnvannets øvre grense. Under denne grensen er grunnen alltid mettet med vann. Jfr. grunnvannstand.

Ground-water table


Grunnvannsstrøm

Grunnvann i bevegelse i grunnvannsførende lag.

Ground-water flow


Grunnvannstand

Grunnvannsspeilets nivå i et punkt i forhold til referanseplan (fast merke). Jfr. vannstand.

Ground-water level


Grunnvannsundersøkelse

Undersøkelse for å kartlegge forekomst og utbredelse av grunnvannsførende lag, grunnvannets strømning og sammensetning. Jfr. prøvepumping.

Ground-water inventory


Gulsott


GUP-rør

(Glassfiberarmert umettet polyester plastrør)

Se plastrør.


H

Habitat

En organismes (arts) levested. Jfr. nisje.

Habitat


HACCP

Internkontrollsystemer basert på HACCP-prinsippene (HACCP = Hazard Analysis and Critical Control Points). Slike internkontrollsystemer brukes bl.a. innenfor nær-ingsmiddelindustrien og på vannverk, og omfatter bl.a. en risikovurdering som grunnlag for å komme fram til de kritiske kontrollpunktene i f.eks. en hygieniseringsprosess.

Haloklin

Lag i en vannmasse der vannets saltinnhold forandres hurtig med dypet. Jfr. kjemoklin.

Halocline


Håndrenset rist

Vanligvis grovrist hvor tilbakeholdt materiale fjernes for hånd med egnet redskap. Jfr. maskinrenset rist.

Manually cleaned screen


Hardhet

Det skilles mellom total hardhet, karbonathardhet og ikke-karbonathardhet:

1) Total hardhet er et mål for vannets innhold av to- eller flerverdige kationer, hovedsakelig kalsium og magnesium. Bestemmes ved titrering med EDTA. Enhet (i Norge): mg CaO/l eller tyske hardhetsgrader. Jfr. EDTA, hardhetsgrad.

2) Karbonathardhet er den del av den totale hardhet som er ekvivalent med summen av bikarbonat- og karbonatalkaliteten. Jfr. alkalitet, temporær hardhet.

3) Ikke-karbonathardhet er den del av den totale hardhet som ikke utfgjøres av karbonathardhet. Skyldes vesentlig sulfater, men også klorider og nitrater. Jfr. permanent hardhet.

Hardness 


Hardhetsgrad

Enhet for hardhet i vann. Alle hardhetsdannende ioner angis som den ekvivalente mengde kalsiumoksyd (CaO) eller kalsiumkarbonat (CaCO3). I Norge angis hardhet i mg CaO/l.

Hardness degree


Hardt vann

Vann med høyt innhold av kalsium- og magnesiumsalter. Hardt vann skummer dårlig med såpe, fordi kalsium og magnesium danner tungtløselige forbindelser som felles ut. Jfr. hardhet.

Hard water


Hardt vaskemiddel

Vaskemiddel med vanskelig biologisk nedbrytbare tensider.

Hard detergent


Hardy-Cross-metoden

Metode for dimensjonering av fordelingsnett i vannforsyningsanlegg.

Hardy-Cross method


Hastighet, selvrensende


Hepatitt

Betyr betennelse i leveren. Se mer i Wikipedia om Hepatitt-A. Se også Helsetilsynet.

(Viral)

Betennelse i leveren forårsaket av virus. Hepatitt kalles også smittsom gulsott, epidemisk hepatitt eller infeksiøs hepatitt. Kan være vannbåren.

Hepatits


Heterotrof

Om organismer som trenger tilførsel av organsik materiale for å bygge opp eget cellemateriale, i motsetning til autotrofe organismer. Eks.: dyr, sopp, de fleste bakterier. Jfr. organtrof, kjemotrof, fototrof.

Heterotrophic


Hevert

Ledning eller rør hvor væske transporteres via høyere nivå enn væskens overflate ved hjelp av nivåforskjell mellom væskeoverflaten og ledningens utløp. For å starte bevegelsen må ledningen først fylles.

Siphon, syphon


Hjelpekoagulant

Kjemikalie til hjelp ved flokkulering for å øke fnokkstørrelse, -styrke og -tetthet. Benyttes i små mengder i tillegg til hovedkoagulant og i sammenheng med slamavvanning. Mest brukt er polyelektrolytter og aktivert silika. Jfr. kondisjoneringsmiddel.

Coagulant aid


Hovedavløpsledning

(Hovedkloakk)

Hovedavløpsledning kan deles i samleledninger for avløp fra bebyggelse og veier/plasser via stikkledninger og slukledninger, og stamledninger som tar imot avløp fra samleledninger. Jfr. hovedvannledning.

Main sewer, trunk sewer


Hovedkoagulant

Vanligvis om det fellingsmiddel som benyttes mest av ved kjemisk rensing av vann og avløpsvann. Vanligvis benyttes aluminiumsulfat, jernsalter eller kalk. Jfr. koagulant, hjelpekoagulant.

Hovedledning

Se hovedvannledning, hovedavløpsledning.

Main (pipeline), trunk (pipeline) 


Hovedplan

Innenfor vann og avløp opererer vi med begrepet "hovedplan".

Dette er overordnede planer for henholdsvis vannforsyning og avløp i en kommune som vedtas politisk i kommunen.

Eksempel på overordnede mål:
 • Sikre rent drikkevann til alle kommunens innbyggere
 • Oppnå vedtatte miljømål for vannforekomstene
 • Legge vekt på bærekraftige løsninger


Hovedvannledning

Hovedvannledning kan inndeles i stamledninger som bringer vannet fra vannkilden til lokale fordelingsledninger, og fordelingsledninger som forbrukerne kobler seg til med stikkledninger (innlegg). Stamledninger har vanligvis diameter 300 mm eller mer, mens fordelingsledninger har diameter 150 - 300 mm. Jfr. hovedavløpsledning.

Water main


Høybelastet aktivslamanlegg

Aktivslamanlegg med slambelastningsfaktor vanligvis høyere enn 1,5.

High-rate activated sludge plant, modified aeration plant


Høydebasseng

Basseng for etablering av fast utgangstrykk for vannforsyningsområde. Høydebasseng kan også fungere som utjevningsbasseng eller reduksjonsbasseng. Jfr. utjevningsbasseng, reduksjonsbasseng, vanntårn.

Elevated basin, elevated reservoir


Høyeste høyvannføring

(Absolutt største vannføring)

Den største observerte vannføring i vassdrag.

Maximum flood discharge


Høygradig rensing

Term med uklar betydning. Tidligere brukt om mekanisk/biologisk rensing av avløpsvann. Spesifiser heller rensemetode. Jfr. lavgradig rensing.


Høytrykkspumpe

Pumpe med høyt leveringstrykk. Vanligvis flertrinns sentrifugalpumpe med løftehøyde over 50 mVS. Jfr. lavtrykkspumpe.

High pressure pump


Høyvannsperiode

(flomperiode)

Periode hvor vannføringen er over middelvannføring.

High water period, flood period


Humus

Samleuttrykk for organiske forbindelser i jord. Vannløselig humus er en blanding av et stort antall makromolekylære forbindelser, dannet av ufullstendig nedbrutte planterester. Humus gir vann av gulbrun farge. Humusholdig vann finnes særlig i myr- og skogområder. Jfr. dystrof.

Humus


Hurtigfilter

Enhet for utskilling av finfordelte, faste partikler fra vann ved filtrering gjennom et gradert sjikt av sand eller annet kornet materiale. Vannhastighet vanligvis i området 3 - 10 m/h. Enhetene er utstyrt for tilbakespyling med vann, evt. også luft, for fjerning av utskilt materiale fra filtermediet. Hurtigfilter utføres som åpne enheter og som lukkede enheter under trykk. Hurtigfilter benyttes hovedsakelig for rensing av vann til drikkevannsformål. Jfr. trykkfilter, langsomfilter.

Rapid filter


Hurtigtørke

Enhet for direkte termisk tørking av slam. Flertrinns prosess med hurtig konsistensforandring av innkommende slam ved innblanding med varmt, ferdig tørket slam. Tørking og pneumatisk transport av slammet ved hjelp av varme røykgasser. Utskilling av tørket slam i syklon.

Flash dryer


Hydrant

Innretning for tapping av vann. I forbindelse med brannvern kalles den vanligvis brannhydrant. Hydrant består av en underjordisk del med ventiler i frostfri dybde og en del over jorden med kuplingsanordning for slanger.

Hydrant


Hydratkalk

(lesket kalk) Handelsnavn på kalsiumhydroksyd fremstilt ved behandling (lesking) av kalsiumoksyd (brent kalk) med vann. Benyttes til pH-justering og som fellingsmiddel for vann og avløpsvann. Brukes også til behandling av kloakkslam. Jfr. kalkmelk, kalkvann.

Hydrated lime, slaked lime


Hydraulikk

Den del av hydromekanikken som har å gjøre med praktiske anvendelser av vann eller annen væske i bevegelse.

Hydraulics


Hydraulisk belastning

Tilført vannmengde pr tidsenhet til reneanlegg e.l. Angis som overflate- eller volumbelastning.

Hydraulic load


Hydraulisk gradient

Energilinjens gradient.

Hydraulic gradient


Hydraulisk middeldybde

I et tverrsnitt av væskestrømmen regnes hydraulisk middelhøyde vanligvis som forholdet mellom arealet av væskestrømmen og bredden av væskeoverflaten.

Hyraulic mean depth


Hydraulisk sprang

(Vannstandssprang)

Hydraulisk sprang forekommer ved overgang fra strykende til strømmende forhold i åpen kanal. Væskeoverflaten heves plutselig lokalt, og i hevningssonen har man karakteristisk, turbulente strømninger.

Hydraulic jump


Hydraulisk trykklinje

Kurve som angir trykkhøydens variasjon i et lengdeprofil eller tverrsnitt for væske i bevegelse.

Hydraulic pressure line


Hydraulisk virkningsgrad

En pumpes hydraulisk virkningsgrad er forholdet mellom oppnådd løftehøyde og teoretisk løftehøyde. Hydraulisk virkningsgrad ligger vanligvis mellom 0,70 og 0,95.

Hydraulic efficiency


Hydraulsik radius

Tverrsnittsarealet av en væskestrøm dividert med lengden av den våte omkrets.

Hydraulic radius


Hydrobiologi

Vitenskapen om livet i akvatiske miljøer (både ferskvann og saltvann). Jfr. limnologi, hydrologi, marin biologi, oseanografi.

Hydrobiology


Hydrodynamikk

Vitenskapen om væskers bevegelse. Jfr. hyrdomekanikk, hydrostatikk.

Hydrodynamics


Hydrofil

Brukes om stoffer som tiltrekker eller fuktes av vann. Jfr. hydrofile kolloider, hydrofob.

Hydrophilic


Hydrofile kolloider

Kolloider som stabiliseres av vannmolekyler og danner geler som sveller i vann.

Hydrophilic colloids


Hydrofob

Brukes om stoffer som frastøter eller ikke fuktes av vann. Jfr. hydrofil.

Hydrophobic


Hydroforanlegg

Trykkforsterkeranlegg for vann hvor en pumpe styres av trykket i en vann-luft tank (hydrofortank). Hydroforanlegg benyttes mest for små vannforsyningsanlegg.

Water pressure system, hydrophor system


Hydrofortank

Lukket, delevis luftfylt beholder tilknyttet et pumpeanleggs høytrykkside. Brukes i hydroforanlegg for å redusere pumpens gangtid, og kan erstatte høydebasseng som trykkutjevningsenhet i små vannforskyningsanlegg. Jfr. hydroforanlegg, vindkjel.

Pressure tank


Hydrogen

Hydrogen er et grunnstoff med kjemisk betegnelse H, som er fargeløs og luktfri. Sammen med oksygen danner hydrogen vann.
Les mer på Wikipedia.

Hydrogen


Hydrogenkarbonater


Hydrogenperoksid

Hydrogenperoksid er en kraftig oksidant.
Les mer på Wikipedia.

Hydrogensulfid

Hydrogensulfid er en fargeløs gass og kjennetegnes med en lukt som minner om råtne egg. Ved høye konsentrasjoner vil luktesansen lammes og gassen vil derved oppleves som luktfri. Hydrogensulfid dannes ved anaerob bakteriell nedbrytning av svovelholdig organisk stoff, eller ved reduksjon av sulfat. Formel: H2S.

Se mer i Wikipedia.

Hydrogen sulphide


Hydrogeologi

Vitenskapen om vannet i grunnen, både i løsmasser og fast fjell.

Hydrogeology


Hydrografi

Egentlig geografisk beskrivelse av vannforekomster på jordoverflaten. Brukes ofte om kjemiske og fysiske forhold i ferskvann og sjøvann.

Hydrography


Hydrogram

Kurve som viser vannføring eller vannstand på et bestemt punkt i et vassdrag som funksjon av tiden.

Hydrograph


Hydrologi

Vitenskapen om vannet i naturen, dets forekomst og egenskaper.

Hydrology


Hydrologisk kretsløp


Hydrologisk syklus

Vannets sirkulasjon mellom jordoverflaten og atmosfæren. Kretsløpet omfatter nedbør, lagring av vann, avrenning, fordunstning og transport i atmosfæren.

Hydrologic cycle


Hydrolyse

Spalting av visse salter i ioner som reagerer med vann under dannelse av syre eller base. Jfr. elektrolytisk dissosiasjon, dissosiasjon.

Hydrolysis


Hydromekanikk

Vitenskapen om væskers likevekt (hydrostatikk) og bevegelse (hydrodynamikk).

Hydromechanics


Hydrometer

Instrument for bestemmelse av væskers egenvekt.

Hydrometer


Hydrometri

Vannmåling; brukes særlig om måling av vannstand og vannføring.

Hydrometry


Hydrostatikk

Vitenskapen om væskers likevekt. Jfr. hydromekanikk, hydrodynamikk.

Hydrostatics


Hydrostatisk trykk

(vanntrykk)

Det trykk som vannet utøver f.eks. mot en dam. Vanligvis angitt som høyde av vannsøylen eller trykk pr flateenhet.

Hydrostatic pressure


Hydrostatisk trykklinje

Kurve som angir trykkhøyden i et lengdeprofil eller tverrsnitt når væsken er i ro.

Hydrostatic pressure line


Hydrosyklon

Utstyr for sentrifugalavskilling av partikler med høy tetthet fra en væske.

Hydrocyclone


Hygiene

Vitenskapen om den sykdomsforebyggende og helsefremmende medisin.

Hygiene


Hygienisering

Behandling som har som hovedmål å redusere faren for overføring av smittestoffer til mennesker, dyr eller planter ved bruk eller annen håndtering av det organiske materialet.

Hygienisert og anaerobt stabilisert slam

Avvannet slam som er hygienisert ved aerob, termofil forbehandling, pasteurisering eller termisk hydrolyse og deretter anaerobt stabilisert.

Hygrograf

Registrerende hygrometer.

Hygrograph


Hygrometer

Instrument til direkte måling av luftfuktighet.

Hygrometer


Hygroskopisk vann

Kondensert vann på overflaten av faste stoffer, f.eks. jordpartikler.

Hygroscopic water


Hypokloritter

Salter av underklorsyrling. Hypokloritter anvendes som desinfeksjonsmidler. Formel for hypoklorittionet: OCl-. Jfr. natriumhypokloritt, kalsiumhypokloritt.

Hypochlorites


I

Imhoffglass

(spissbunnglass)

Kjegleformet énliters glass for volumetrisk måling av sedimenterbart stoff. Pga. spiss bunn spesielt egnet for måling av små slammengder. Jfr. slamvolum, målesylinder.

Imhoff cone


Immunitet

Medfødt eller ervervet motstandskraft mot infeksjon.

Immunity


In situ

På vedkommende sted.

In situ


Indikatororganisme

Organisme som er knyttet til lokaliteter med karakteristiske miljøforhold, f.eks. høye konsentrasjoner av jern, salter m.m. Benyttes for å påvise eller indikere f.eks. forurensningstilstand.

Indicator organism, biological indicator


Industriavløpsvann

Avløpsvann som har vært benyttet til industrielle formål. Kan inneholde partikulært eller oppløst stoff (prosessvann) eller være oppvarmet (kjølevann). Jfr. industrivann.

Industrial waste water


Industrielt avløpsvann


Industrivann

Vann til industri for bruk som prosess- eller kjølevann. Sterkt varierende kvalitetskrav. Jfr. kjølevann, industriavløpsvann.

Industrial water


Infeksjon

Betennelse etter smitte med levende mikroorganismer.

Infection


Infektiv

Betyr : levende

Infiltrasjon

Inntrengning av vann i løsmasser eller oppsprukket fjell. Kunstig infiltrasjon benyttes både til å behandle vann i vannforsyningsøyemed og til rensing av avløpsvann. Infiltrasjon betegner også innlekking av grunnvann i avløpssystem. Jfr. perkolasjon.

Infiltration


Infiltrasjonsgrøft

(Infiltrasjonskanal, infiltrasjonsbasseng)

Grøft, kanal eller basseng for infiltrering av vann eller avløpsvann i permeable masser. Jfr. infiltrasjon.

Infiltration ditch, infiltration channel, infiltration basin, infiltration trench


Infiltrasjonskapasitet

Jordens (grunnens) evne til å oppta vann.

Infiltration capacity


Infiltrasjonsvann

Egentlig om vann som trenger fra jordoverflaten og ned i grunnen. Brukes også om vann i den umettede sone som er i bevegelse nedover mot grunnvannet. Slikt vann betegnes også sigevann eller synkevann. Infiltrasjonsvann benyttes også om vann som trenger inn i avløpssystem fra grunnen. Jfr. umettet sone, markvann, infiltrasjon.

Infiltration water


Inflammasjon

Betennelse, se mer i Wikipedia.

Inhibitor

Brukes bl.a. om stoff som hemmer kjemiske reaksjoner eller hindrer organismers vekst. Eks.: korrosjonsinhibitor, antibiotika.

Inhibitor


Inkubator

Laboriatoriekammer med regulert lys og temperatur for bl.a. dyrking av bakterier etc. ved biologiske undersøkelser. Jfr. inkubere.

Incubator


Inkubere

Dyrking av organismer i rom med regulert temperatur, lys etc. (inkubator).

Incubate


Inndampningsrest

Upresis betegnelse; bruk heller tørrstoff (ufiltrert prøve), eventuelt oppløst stoff (filtrert prøve).

Innløp

Det sted hvor vann renner inn i et naturlig basseng eller teknisk anlegg. Jfr. tilløp, utløp, avløp.

Inlet


Innløpssone

Lokalt område omkring innløpsarrangement.

Inlet zone


Innsjø

(vatn)

Kan innledes i: obligotrofe -, eutrofe -, mesotrofe -, dystrofe innsjøer.


Lake 


Inntak

Arrangement for å lede vann inn til renseanlegg, pumpestasjon osv. eller begynnelsen på en inntaksledning. Ved vannverk skilles mellom inntak med faste og variable inntaksdyp.

Inlet (-structure, -port, -plant)


Inntaksdam

Demning ved vanninntaket for vannverk, kraftverk o.l.

Intake dam


Inntaksledning

Ledning fra vannkilde til renseanlegg, pumpestasjon eller distribusjonsnett, ofte utstyrt med sil eller rist.

Inlet pipe


Inntaksmagasin

Vannmagasin ved vanninntak. Benyttes vanligvis når inntak av vann ikke skjer direkte fra et reguleringsmagasin.

Intake storage, intake basin


Inntaksrist

Rist i inntaksbasseng eller inntakskammer for å hindre større gjenstander (fisk, grener, o.l.) i å følge med vannet.

Intake screen


Inntakssil

Silinntaksledning eller i inntakskammer for å hindre fisk, større partikler o.l. i å følge med vannnet.

Intake strainer


Intermittent drift

Drift med periodiske avbrytelser.

Intermittent operation


Internkontrollforskriften

Den som er ansvarlig for virksomheten, plikter å sørge for systematisk oppfølging av krav fastsatt i :

 • arbeidsmiljøloven
 • forurensningsloven
 • brann- og eksplosjonsvernloven
 • produktkontrolloven
 • sivilbeskyttelsesloven
 • genteknologiloven
 • strålevernloven
 • lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr.

Det kreves aktivitet i form av kartlegging, risikovurdering og handlingsplaner, samt iverksetting av rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av krav. Systemet (og aktiviteten i den forbindelse) skal systematisk overvåkes og gjennomgås. Forskriften krever bred medvirkning fra arbeidstakerne både ved innføring og utøvelse av systemet.Ion

Atom eller atomgruppe som er blitt elektrisk ladet ved å avgi, eventuelt oppta, ett eller flere elektroner. Ionene transporterer strømmen i en elektrolytt. Jfr. anion, kation.

Ion


Ionebytte

Reversibel prosess for utbytting av ioner mellom en oppløsning og et fast stoff (ionebytter). Ionebytte benyttes bl.a. ved avsalting og avherding av vann.

Ion exchange


Ionebytter

Fast stoff som i kontakt med en oppløsning reversibelt kan oppta eller avgi positive ioner (kationbytter) eller negative ioner (anionbytter).

Ion exchanger


Ionebytterfilter

Filter hvor filtermassen er en ionebytter.

Ion exchange filter


Irrigasjon

Kunstig vanning av jordbruksarealer.

Irrigation


Isoterm

Linje (på kart) trukket gjennom punkter med samme temperatur.

Isotherme


J

Jartest

Laboratorieforsøk med kjemisk felling av vann eller avløpsvann. Vanligsvis utført  1 liters begerglass utstyrt med røreverk, for undersøkelse av fellingsbetingelser, koagulering, flokkulering og sedimenteringsforløp.

Jar-test


Jern(II)sulfat

Salt av toverdig jern med svovelsyre. Jern(II)sulfat benyttes som hovedkoagulant ved kjemisk rensing av vann og avløpsvann, vanligvis etter oksydasjon av jernet til treverdig tilstand med klor. Formel: FeSO4 · 7H2O. Jfr. kopperas.

Iron(II) sulphate, ferrous sulphate


Jern(III)klorid

Salt av treverdig jern med saltsyre. Jern(III)klorid benyttes som hovedkoagulant ved kjemisk rensing av vann og avløpsvann og til slamkondisjonering. Fomel: FeCl3 (vannfritt) eller FeCl3 · 6 H2O (med krystallvann).

Iron(III) chloride, ferric chloride


Jern(III)sulfat

Salt av treverdig jern med svovelsyre. Jern(III)sulfat benyttes som hovedkoagulant ved kjemisk rensing av vann og avløpsvann. Formel: Fe2(SO4)3 · 9 H2O.

Iron(III) sulphate, ferric sulphate


JTU

Forkortelse for Jackson Turbidity Units. Bruk heller FTU (Formazin Turbidity Units). Jfr. turbiditet, formazin.


K

Kadmium

Grunnstoff (tungmetall) med kjemisk tegn Cd. Kadmium benyttes til korrosjonsbeskyttelse (kadmimering) og inngår som bestanddel i enkelte loddemetaller og andre legeringer. Kadmiumforbindelser er meget giftige og akkumuleres i visse organer hos dyr og mennesker.

Cadmium


Kalium

Grunnstoff med kjemisk tegn K. Viktig plantenæringsstoff.

Potassium


Kaliumpermanganat

Kaliumsaltet av permangansyre. Kaliumpermanganat er et kraftig oksydasjonsmiddel og benyttes til behandling av drikkevann samt bestemmelse av kjemisk oksygenforbruk i vann. Formel: KMnO4. Jfr. permanganattall.

Potassium permanganate


Kalkbehandlet slam

Avvannet slam som er tilsatt brent kalk i slike mengder at temperaturen i slammet har økt til over 55 °C og holdt dette nivået i minst to timer.

Kalkbehandling

Kalk tilsettes drikkevann for å høyne drikkevannets pH til 8 - 8,5 og derved reduseres vannets korrosivitet.

Lime dosage


Kalklesker

Utstyr for fremstilling av kalsiumhydroksyd (lesket kalk) i form av kalkmelk fra kalsiumoksyd (brent kalk) ved oppblanding i vann. Reaksjonen skjer under utvikling av varme.

Lime slaker


Kalkmelk

Kalsiumhydroksyd (hydratkalk) som er oppslemmet og delvis oppløst i vann. Jfr. kalkvann.

Milk of lime, lime milk, lime cream


Kalkstabilisering

I VA-teknikken: tilsetting av kalk for å hindre at biologiske prosesser foregår i slam (pH ca. 11 eller mer). Kalktilsetting gir en tilstandsfiksering og ikke stabilisering i ordets egentlige betydning. Jfr. slamstabilisering, kjemisk inaktivering.

Lime stabilization


Kalkvann

Mettet oppløsning av kalsiumhydroksyd (hydratkalk) i vann. Jfr. kalkmelk.

Lime water


Kalsium

Grunnstoff med kjemisk tegn Ca. Kalsium forekommer i naturen særlig som karbonater (kalkstein o.a.). Oppløste kalsiumsalter gir opphav til hardt vann.

Calcium


Kalsiumhydroksyd

Sterk base dannet ved reaksjon mellom kalsiumoksyd og vann. Handelsvaren betegnes hydratkalk. Formel: Ca(OH)2.

Calcium hydroxide


Kalsiumhypokloritt

Kalsiumsaltet av underklorsyrling. Handelsvaren inneholder ca. 70 % klor og benyttes til klorering av drikkevann. Formel: Ca(OCl)2.

Calcium hypochlorite


Kapillarsone

Den sone i jordbunnen over grunnvannsspeilet som inneholder kapillarvann.

Capillary fringe


Kapillarvann

Vann som holdes i jordbunnen over grunnvannsspeilet som følge av kapillarkrefter. Jfr. kapillarsone.

Capillary water


Kapillær sugetid

(CST)

Mål for en slamtypes avvanningsegenskaper. Bestemmes ved tiden det tar for slamvann å bevege seg over en bestemt avstand på et kalibrert filterpapir under bestemte betingelser.

Capillary suction time, CST


Karbon

Grunnstoff med kjemisk tegn C. Karbonatomene har utpreget evne til å danne kjeder og ringer og gir derved opphav til et meget stort antall kjemiske forbindelser. Jfr. organisk stoff.

Carbon


Karbonater

Salter av karbonsyre. Forekommer oppløst i naturlig vann med en pH-verdi over 8,3. Formel for karbonationet: CO32-. Jfr. bikarbonater, karbonsyre.

Carbonates


Karbonatlikevekt

Kjemisk likevekt i vann mellom uoppløst kalsiumkarbonat, oppløst karbondioksyd og kalsiumbikarbonat. Vann i likevekt vil verken oppløse eller utfelle kalsiumkarbonat. Vannet er aggressivt når det inneholder mer karbondioksyd enn det som tilsvarer likevekten, og kalkutfellende når det inneholder mindre. Likevektsforholdene i vann studeres best ved grafisk fremstilling.

Carbonate equilibrium


Karbondioksid

Er en gass hvor molekylene er satt sammen av ett karbon- og to oksygenatomer. Man uttaler navnet ofte etter gassens kjemiske formel, CO2. Karbondioksid forekommer i atmosfæren og utgjorde før den industrielle revolusjon ca. 0,028 volumprosent av luften. I dag er konsentrasjonen steget til 0,038 % på grunn av menneskelig aktivitet.

Ved atmosfærens trykk kan karbondioksid kun eksistere i to faser: gass (når temperaturen er over −78,5°C) og fast stoff (kalt tørris). Når fast karbondioksid oppvarmes, smelter det altså ikke, men går direkte over til gass, dvs. sublimerer.

Se nærmere i Wikipedia.


Karbondioksyd

Fargeløs gass, utgjør ca. 0,03 % av atmosfæren. Karbondioksyd løses i vann og danner bikarbonat som er det viktigste anion i ferskvann. Grønne planter opptar karbondioksyd og bygger opp høyere organiske forbindelser (kullsyreassimilasjon). Formel: CO2.

Carbon dioxide


Karbonmonoksid

Er en fargeløs, luktfri gass som er lettere enn luft. Kalles også kullos.
Den bindes sterkere enn oksygenet til hemoglobinet (et molekyl som har som oppgave å transportere oksygen rundt i blodet - se nærmere i Wikipedia) i de røde blodlegemene og blokkerer oksygentransporten til vevene.

Karbonsyre

Dannes ved reaksjon mellom karbondioksyd og vann. Karbonsyre er en svak syre som danner to rekker salter, bikarbonater (hydrogenkarbonater) og karbonater. Formel: H2CO3.

Carbonic acid


Katabolisme

Biologisk nedbrytning av komplekst organisk stoff til enklere forbindelser under frigjøring av energi. Jfr. metabolisme, anabolisme.

Catabolism


Kation

Positivt ladet ion. I et elektrisk felt vil kationene vandre mot den negative elektrode, katoden. Jfr. ion, anion.

Cation


Katode

Den negative elektrode under elektrolyse. Ved katoden foregår en reduksjon. Jfr. elektrolyse, anode.

Cathode


Katodisk beskyttelse

Elektrokjemisk korrosjonsbeskyttelse av metaller fremkalt ved senkning av elektrodepotensialet. Metallet som skal beskyttes, gjøres katodisk enten ved hjelp av en påtrykt spenning eller ved tilslutning til et mindre edelt metall (aktivanode, offeranode).Cathodic protection

Kaustisk soda

Handelsnavn på natriumhydroksyd.

Caustic soda


Kavitasjon

Dannelse av gassblærer ved undertrykk, og sammenklapping av disse i turbulent vannstrøm med stor hastighet. Dette kan føre til tæring på fast overflate omtrent som ved syreangrep. Kavitasjon brukes også om selve angrepet og har betydning bl.a. for skipspropeller og vannturbiner.

Cavitation


Ketoner

Ketoner er organiske komponenter, se mer i Wikipedia. Ketoner dannes under anaerobe forhold. Noen ketoner er meget flyktige og kan ha bedøvende effekter samt ha ubehagelig lukt. Ketoner tas opp gjennom hud og luftveier.

Kinetisk energi

Bevegelsesenergi.

Kinetic energy


Kiselgur

Fossile kiselager (diatoméer). Består vesentlig av silisiumdioksyd. Suspensjoner av finpulverisert kiselgur har vært brukt som standard ved bestemmelse av turbiditet i vann.

Diatomaceous earth


Kjedeskrape

Slam- eller sandskrape for rektangulære sedimenteringsbasseng. Langsomtgående, endeløse kjeder med påmonterte skrapeblad, som transporterer sedimentene til slamlomme. Ofte benyttet til fjerning av flyteslam ved returføring i overflaten.

Chain scraper


Kjeldahlnitrogen

Summen av ammonium/ammoniakk og organisk bundet nitrogen i en prøve. Jfr. Kjeldahls metode.

Kjeldahl nitrogen


Kjeldahls metode

Metode til analyse av nitrogen. Benyttes bl.a. for avløpsvann og slam. Prøven behandles med svovelsyre, hvorved organisk bundet nitrogen overføres til ammonium, som bestemmes. Analysen gir summen av ammonium/ammoniakk og organisk bundet nitrogen.

Kjeldahl method


Kjemikalieforskriften

Forskriftens formål er å sikre arbeidstakernes sikkerhet og helse mot farer knyttet til bruk av kjemikalier, blant annet kreftfremkallende og arvestoffskadelige stoffer. Forskriften omfatter også røyk- og kjemikaliedykking.

Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene blir gjennomført. Forskriften gjelder alle arbeidsplasser der farlige kjemikalier forekommer - også i virksomheter som ikke sysselsetter arbeidstakere.


Kjemikalieklosett

Tørrklosett hvor det er tilført en kjemikalieoppløsning (sanitærvæske) som skal gjøre avføringen tyntflytende og luktfri, samt uskadeliggjøre smittestoffer. Jfr. sanitærvæske.

Chemical toilet


Kjemisk inaktivering

Tilsetning av kjemikalier for å hindre biokjemisk aktivitet eller kjemisk reaksjon, f.eks. nøytralisering for å hindre korrosjon, tilsetning av sanitærvæske (formalin) eller kalk for å hindre dekomponering av organisk stoff. Jfr. kalkstabilisering, kalkbehandling.

Chemical inactivation, stabilization


Kjemisk korrosjon

Korrosjon ved direkte oksydasjon av metaller i vannfritt miljø, eller korrosjon på ikke-metaller ved oppløsning av materialet. Jfr. elektrokjemisk korrosjon, utlutende korrosjon.

Chemical corrosion


Kjemisk oksygenforbruk

(KOF)

Mål for innholdet av kjemisk nedbrytbart organisk stoff i vann. KOF bestemmes ved tilsetning av overskudd av et oksydasjonsmiddel, oftest kaliumpermanganat eller kaliumdikromat, under standardiserte betingelser. Resultatet angis i mg O/l, eventuelt i mg KMnO4/l (permanganattall) eller mg K2Cr2O7/l (dikromattall). Jfr. biokjemisk oksygenforbruk.

Chemical oxygen demand, COD


Kjemisk renseanlegg

Anlegg for kjemisk rensing av vann eller avløpsvann. Jfr. primærfellingsanlegg, sekundærfellingsanlegg, simultanfellingsanlegg, forfellingsanlegg, etterfellingsanlegg, kjemisk rensing.

Chemical treatment plant 


Kjemisk rensing

Rensing av vann eller avløpsvann ved tilsetting av kjemikalier for koagulering, flokkulering og fjerning av dannede partikler. Jfr. utfelling, primærfellingsanlegg, sekundærfellingsanlegg, forfellingsanlegg, simultanfellingsanlegg og etterfellingsanlegg.

Chemical treatment, chemical purification


Kjemisk slam

Slam dannet ved tilsetting av kjemikalier til vann eller avløpsvann.

Chemical sludge


Kjemisk stabilisering

Egentlig prosess for kjemisk oksydasjon av organisk stoff til stabile organiske og uorganiske forbindelser. Kjemisk stabilisering skjer vanligvis ved tilsetting av et oksydasjonsmiddel under høyt trykk eller høy temperatur. Jfr. slamstabilisering, mineralisering, kalkstabilisering.

Chemical oxidation


Kjemoklin

Lag i en vannmasse der vannets kjemiske egenskaper forandres hurtig med dypet. Jfr. haloklin.

Chemocline


Kjemosyntese

Dannelse av organisk stoff fra uorganisk materiale ved hjelp av energi fra oksydasjon av uorganiske forbindelser. Eks. på kjemosyntetiserende organismer: fargeløse svovelbakterier, nitrifikasjonsbakterier. Jfr. fotosyntese.

Kjemotrof

Betegner organismer som får energi ved oksydasjon av ulike kjemiske stoffer. Jfr. fototrof.

Chemotrophic


Kjøkkenkvern

(Avfallskvern)

Utstyr for oppmaling av kjøkkenavfall under tilsetting av vann. Kjøkkenkvern er vanligvis montert i utslagsvask.

Garbage grinder


Kjølevann

Vann som benyttes for å fjerne overskuddsvarme fra en prosess eller en utstyrsdel. Vannet kan benyttes direkte, eller indirekte ved varmeveksler. Utslipp av kjølevann kan medføre uønsket temperaturstigning i resipient. Jfr. industrivann, industriavløpsvann.

Cooling water


Kjøving

Dannelse av sarr og bunnis i elver, eller av issvuller fra mindre vannsig.

Formation of frazil ice


Kloakkrenseanlegg

Anlegg for fjerning av uønskede stoffer fra avløpsvann. Beskrives vanligvis ved sine mekaniske, kjemiske eller biologiske prosesstrinn. Jfr. renseanlegg.

Sewage treatment plant


Kloakkstopp

Tilstopping av avløpsøedning som kan føre til oppstuvning av avløpsvann i ledningsnett og evt. kjelleroversvømmelse.

Stoppage, blockage, sewer stoppage


Klor

Grunnstoff med kjemisk tegn Cl. Klor benyttes mye innen vannbehandling, primært som desinfeksjonsmiddel. Jfr. klorgass, klorering.

Chlorine


Kloraminer

Nitrogenholdige klorforbindelser som benyttes til desinfeksjon av bl.a. drikkevann. Kloraminer dannes når først ammoniakk og deretter klor doseres til vannet. Den øyeblikkelige desinfiserende virkningen av kloraminer er mindre enn av klor, men da kloraminer er mer stabile oppnås til gjengjeld en langtidseffekt.

Chloramines


Klorbehov

Klormengden som er nødvendig for oksydasjon av organsik og uorgansik materiale i vann. Klorbehov bestemmes som differanse mellom tilsatt klormengde og mengden av tilgjengelig klor i vannet etter en viss konakttid. Jfr. fritt tilgjengelig restklor, bundet tilgjengelig restklortotalt tilgjengelig restklor.

Chlorine demand


Klordioksyd

Gul, giftig gass som lukter klor, formel ClO2. Klordioksyd er normalt mer effektivt enn klor for oksydasjon av fenoler og visse andre stoffer som setter lukt og smak på vann, men er her i landet ikke tillatt anvendt til desinfeksjon av drikkevann.

Chlorine dioxide


Klorering

Behandling av vann med klor, hovedsakelig i desinfeksjonsøyemed. Klorering foretas ved tilsetning av klorgass eller klorholdige kjemikalier til vannet, f.eks. natriumhypokloritt (NaOCl), kalsiumhypokloritt (Ca(OCl2)) eller klorkalk (CaOCl2). Jfr. desinfeksjon.

Chlorination


Klorerte hydrokarboner

Gruppe organiske forbindelser av grunnstoffene hydrogen, karbon og klor. Klorerte hydrokarboner omfatter bl.a. en rekke syntetisk fremstilte pesticider (DDT, lindan, dieldrin, heptaklor, m.fl.) som passerer gjennom næringskjedene og akkumuleres i fettvevet hos organismer. Klorerte hydrokarboner kan være årsak til forgiftninger, særlig av kronisk art.

Chlorinated hydrocarbons


Klorfenoler

Gruppe organiske forbindelser som bl.a. oppstår ved klorering av fenolholdig vann. Klorfenoler gir lukt- og smaksulemper selv i meget små konsentrasjoner. Jfr. fenoler.

Chlorophenols


Klorgass

Klor i molekylær form, formel Cl2. Klor er en gulgrønn, giftig gass med stikkende lukt. En oppløsning av klorgass i vann betegnes klorvann. Jfr. klorering.

Chlorine gas


Klorofyll

Fellesbetegnelse på en gruppe grønne fargestoffer, hvorav klorofyll finnes i alle fotosyntetiserende organismer. Jfr. fotosyntese.

Chlorophyll


Klosettavløpsvann

Den del av avløpsvannet fra vanlig husholdning som kommer fra klosett. Vannmengden varierer med klosettypen. I vakuumsystem anvendes egen ledning for klosettavløpsvann. Jfr. gråvann, BDT-vann.


Knekkpunktklorering

Tilsetning av klor til vann inntil det såkalte knekkpunkt er nådd. Ved knekkpunkt er vannets klorbehov dekket, og en ytterligere dosering av klor vil derfor resultere i en økning av fritt tilgjengelig restklor som er proporsjonal med den tilsatteklormengde. Jfr. fritt tilgjengelig restklor, klorbehov.

Breakpoint chlorination, free residual chlorination


Koagulant

Kjemikalie for koagulering og flokkulering (kjemisk felling) av vann eller avløpsvann. Jfr. hovedkoagulant, hjelpekoagulant.

Coagulant, flocculant


Koagulering

Brukes generelt om utfelling fra kolloidale oppløsninger. Ved kjemisk rensing av vann eller avløpsvann betegner koagulering den umiddelbare prosess etter kjemikalietilsetningen. Jfr. gel, peptisering, flokkulering.

Coagulation


Kobber

Grunnstoff med kjemisk tegn Cu. Kobber benyttes mye som rørmateriale, i elektriske ledninger og som bestanddel i legeringer, f.eks. messing. Kobberforbindelser er meget giftige overfor fisk og andre akvatiske organismer, og benyttes som pesticid. Jfr. kobbersulfat.

Copper


Kobbersulfat

Kobbersakt av svovelsyre. Oppløsninger av kobbersulfat har vært brukt til å bekjempe alger i innsjøer. Stoffet har usikker og forbigående effekt, og er også giftig for andre akvatiske organismer. Formel: CuSO4 · 5 H2O.

Copper sulphate


KOF


KOFA

Klagenemnda for offentlige anskaffelser.

Koliforme bakterier


Kolorimeter

Instrument for måling av lysintensitet (fargeintensitet). Jfr. kolorimetri.

Colorimeter


Kolorimetri

(fotometri)

Optisk metode for å bestemme et stoffs konsentrasjon, basert på at lys blir absorbert når det passerer gjennom en oppløsning. Intensiteten av det gjennomfallende (transmitterte) lys registreres visuelt eller måles med et instrument (kolorimeter, fotometer). Kolorimetri benyttes mye i kjemisk vannanalyse. Vannprøven tilsettes vanligvis et reagens som danner en farget forbindelse med den komponent som skal bestemmes. Intensiteten av det transmitterte lys gir et mål for konsentrasjonen av komponenten.

Colorimetry, photometry


Kombinertsystem


Kommunalt avløpsvann

Sanitært avløpsvann og avløpsvann som består av en blanding av sanitært avløpsvann og industrielt avløpsvann og/eller overvann. Dersom mengden sanitært avløpsvann ikke overstiger 200 pe og sanitært avløpsvann samtidig utgjør mindre enn 5 % av avløpsvannet, regnes avløpsvannet ikke som kommunalt avløpsvann.

Kompost

Stabilisert materiale som er dannet ved en aerob biologisk nedbryting av organisk stoff ved høy tørrstoffkonsentrasjon. Kompost benyttes som jordforbedringsmiddel. Jfr. kompostering.

Compost


Kompostering

Endogen, termofil, aerob prosess for stabilisering av organisk stoff. Foregår bare ved høy tørrstoffkonsentrasjon (min 40 %). I VA-teknikken gjennomføres kompostering vanligvis på slam i forbindelse med fast avfall.

Composting


Kompressor

Maskin for sammentrykking av luft eller gass og levering under høyt trykk. Jfr. blåsemaskin.

Compressor


Kondensjoneringsmiddel

Organiske og uorganiske kjemikalier for å forbedre fortykkings- eller avvanningsegenskaper for slam. Jfr. hjelpekoagulant, polyelektrolytter.

Conditioning aid/agent


Kondisjoneringsmiddel

Organiske og uorganiske kjemikalier for å forbedre fortykkings- eller avvanningsegenskaper for slam. Jfr. hjelpekoagulant, polyelektrolytter.

Conditioning aid/agent


Konduktivitet

(Spesifikk (elektrolytisk) ledningsevne)

En elektrolytts evne til å lede elektrisk strøm mellom to elektroder med gitt overflate og avstand. Konduktivitet inngår i fysikalsk-kjemisk vannanalyse og gir uttrykk for vannets innhold av oppløste salter (egentlig ioner). Konduktivitet måles med et konduktometer ved en definert temperatur, og angis i Siemens (S = 1 /ohm) pr lengdenhet:

1 mS/m = 10-5S/cm,     1 µS/cm = 10-6S/cm.

Conductivity, specific (elektrolytic) conductance 


Konkurranse med forhandlinger

Anskaffelsesprosedyre hvor oppdragsgiver har adgang til å forhandle med en eller flere leverandører.

Konsentrasjonstank

Enhet for fortykking av slam. Slammet tilføres porsjonsvis, og slamvann dekanteres før tømming av fortykket slam. Jfr. slamfortykker.

Batch thickener, sludge thickener


Konsesjon

Tillatelse fra offentlig myndighet, f.eks. i forbindelse med vassdragsregulering, bruksrett til vannfall og utslipp av forurensende stoffer.

Kontaktbasseng

I VA-teknikken om basseng hvor væsker eller gass og væske, føres sammen for blanding og kontakt. Mest benyttet i forbindelse med kontaktstabiliseringsanlegg og desinfisering.

Contact basin, contact tank


Kontaktstabiliseringsanlegg, biosorpsjonsanlegg

Anlegg for biologisk rensing av avløpsvann etter aktivslammetoden. Returslam luftes i et aktiveringsbasseng før det blandes med innkommende avløpsvann i et kontaktbasseng. Egen enhet for aerob slamstabilisering inngår vanligvis i anlegget.

Biosorption plant, contact-stabilization plant


Kontakttid

Oppholdstid i kontaktbasseng, vanligvis i forbindelse med desinfisering.

Contact period


Kontaminert vann

Generelt om vann som er forurenset slik at det ikke kan benyttes til tiltenkt formål. Benyttes spesielt om vann som er forurenset med radioaktivt materiale.

Contaminated water


Konveksjon

Overføring ved vertikal bevegelse i luft eller væsker. Brukes særlig om varmeoverføring. Jfr. adveksjon.

Convection


Konvensjonelt aktivslamanlegg

Aktivslamanlegg med mekansik forrensing, luftebasseng og ettersedimenteringsbasseng. Vanlig slambelastningsfaktor for konvensjonelle anlegg ca. 0,2-0,5. Jfr. langtidslufter.

Conventional activated sludge plant 


Kopperas

Handelsnavn på jern(II)sulfat.

Copperas, green vitriol


Korrosiv

Brukes om medium, f.eks. fuktig luft eller surt vann, som kan fremkalle eller påskynde korrosjon.

Corrosive


Korrosivt vann

Vann som pga. lav pH-verdi eller høyt innhold av visse ioner kan fremkalle eller påskynde korrosjon. Jfr. aggressivt vann, sulfatkorrosjon.

Corrosive water


Korrosjon

Kjemisk eller elektrokjemisk angrep på et materiale av det omgivende medium. Korrosjon benyttes også om den skade som oppstår ved angrepet. Jfr. atmosfærisk korrosjon, elektrokjemisk korrosjon, filiform korrosjon, kjemisk korrosjon, mikrobiell korrosjon, spenningskorrosjon, turbulenskorrosjon.

Corrosion


Korrosjonsbeskyttelse

Beskyttelse mot korrosjon kan oppnås ved elektrokjemiske metoder (aktiv korrosjonsbeskyttelse), tilsetning av en korrosjonshibitor eller påføring av et korrosjonshindrende belegg (passiv korrosjonsbeskyttelse). Jfr. katodisk beskyttelse, elektrisk drenering.

Corrosion protection


Korrosjonshastighet

Hastighetsforløp av korrosjon, angis vanligvis i vekttap pr flate- og tidsenhet, f.eks. mg/dm2/døgn (mdd), eller angrepsdybde pr tidsenhet, f.eks. mm/år.

Corrosion rate


Korrosjonsinhibitor

Kjemisk forbindelse som ved tilsetning - vanligvis i små mengder - nedsetter korrosjonen betydelig. Eks.: natriumbenzoat, kromater.

Corrosion inhibitor, corrosion preventive


Kortslutning

I VA-teknikken om en hydraulisk situasjon hvor vann beveger seg langs korteste veg fra innløp til utløp i et system, uten å fordeles over systemets fulle tverrsnitt, slik at aktuell oppholdstid blir vesentlig kortere enn teoretisk oppholdstid.

Short-circuiting


Kostra

Kostra står for Kommune-stat-rapportering.
Om Kostra - les mer..(åpner i nytt vindu)


Kritisk hastighet

Den hastighet i et tverrsnitt av en væskestrøm hvor energinivået i strømmen er minst. Inntrer ved overgangen fra strømmende til strykende forhold. Ved denne hastighet har en kritisk dybde (Froudes tall = 1).

Critical velocity


Kronisk bronkitt

En luftveissykom som defineres som hoste med slim i minst 3 måneder pr år i minst 2 sammenhengende år.

Kulvert

Åpen gjennomføring for vann under vei eller jernbane. Brukes også som betegnelse på store, armerte falsrør med fot.

Culvert, drainage duct


Kumring

Betongring som brukes ved bygging av brønn, kum, sandfang eller tank.

Riser (section)


Kvikksølv

Grunnstoff med kjemisk tegn Hg. Flytende ved vanlige temperaturer. Kvikksølvforbindelser, særlig organiske, er meget giftige. Kvikksølv oppkonsentreres ved passasje gjennom næringskjedene, og opptas i organer hos dyr og mennesker. Pga. skadevirkningene er bruk av kvikksølvpreparater som fungicider sterkt avtagende.

Mercury


L

Lamellpumpe

Fortrengningspumpe der pumpevirkningen frembringes av bevegelige lameller. Disse beveger seg i en rotor som er eksentrisk lagret i et sylindrisk pumpehus. Jfr. roterende fortrengningspumpe.

Vane pump


Lamellsedimentering

Sedimentering i enheter med parallelle, skråstilte, plane eller korrugerte plater (lameller) med 50 - 70 o helling. Kan belastes vesentlig høyere enn konvensjonelle sedimenteringsenheter ved at den effektive sedimenteringsflate er øket.

Lamella sedimentation


Laminær strømning

Strøm uten turbulens, karakterisert ved paralelle strømlinjer. Jfr. turbulent strøm, Reynolds tall.

Laminar flow, steady flow


Langsomfilter

Sandfilter for biologisk og mekanisk rensing av drikkevann. Vanlig overflatebelastning for filteret 0,1 - 0,2 m3/m2h. Intermittent drift med lang driftsperioder. Rengjøring ved mekanisk fjerning av filterhuden. Jfr. hurtigfilter.

Slow sand filter


Langtidslagret slam

Avvannet råslam som har ligget i haug eller ranke i minst 3 år, uten tilførsel eller uttak av slam i lagringsperioden.
Langtidslagring av avvannet slam vil tilfredsstille gjødselvareforskriftens hygieniseringskrav med tilstrekkelig sikkerhetsmargin dersom lagringstiden settes til 3 år. Slammet vil fortsatt kunne gi luktulemper og ha dårlige bruksegenskaper.

Langtidslufter

Anlegg for biologisk rensing av avløpsvann etter aktivslammetoden. Hovedenhetene for langtidslufter er luftebasseng og sedimenteringsbasseng. Avløpsvannet har lang oppholdstid i luftebassenget (slambelastningsfaktor lavere enn 0,1). Langtidslufting blir hovedsakelig benyttet for små renseanlegg. Jfr. konvensjonelt aktivslamanlegg.

Extended aeration plant


Lavgradig rensing

Term med uklar betydning. Brukt om mekanisk rensing av avløpsvann. Spesifiser heller rensemetode. Jfr. høygradig rensing.


Lavtrykkspumpe

Pumpe med lavt leveringstrykk. Når lavtrykkspumpe er en sentrifugalpumpe, er det vanligvis ett-trinnspumpe. Løftehøyde mindre enn 20 mVS. Jfr. høytrykkspumpe.

Low pressure pump


Ledningsevne

Brukes upresist om konduktivitet.

Legionella

Legionella er aktuelt i forhold til VA-faget, spesielt i tilknytning til scrubbere ved fjerning av lukt.

Lenkene nedenfor åpnes i nytt vindu.

Lenke til Arbeidstilsynet

Lenke til Wikipedia om temaet

Lenke til Folkehelseinstituttet

Lekasjesøking

Lokalisering av lekkasje på vannledning, vanligvis ved lytting etter lekkasjelyd eller f.eks. ved trykktapsmåling der lytting er vanskelig pga stort leggedyp e.l.

Leakage detection


Lekkasjedetektor


Lekkasjesøker

(Lekkasjedetektor)

Apparatur for avlytting av lekkasjelyder. Består av mikrofon, forsterker og høretelefon. Jfr. lekkasjesøking.

Leakage detector (for listening)


Lekkstrømskorrosjon

Elektrokjemisk korrosjon på metall i jord fremkalt av elektriske strømmer. Jfr. elektrisk drenering, vagabonderende strømmer.

Stray current corrosion


LEL

LEL står for : Lower Explosive Limit.
Eksempelvis aktuelt ved måling av metangass-nivå ved biogassanlegg knyttet til vurdering av eksplosjonsfare.

Lensepumpe

Pumpe for fjerning av vann fra anlegg eller terreng, f.eks. på byggeplasser. Lensepumpe har vanligvis robust utførelse og tåler tørrgang og transport av partikulært materiale.

Drainage pump


Limnigraf

Registrerende vannstandsmåler.

Water level recorder


Limnigram

Kurve som viser vannstandens variasjon med tiden.

Water level graph


Limnologi

Av gresk limne: innsjø. Vitenskapen om fysiske, kjemiske og biologiske forhold i innlandsforekomster av vann. Jfr. hydrobiologi, hydrologi, marin biologi, oseanografi.

Limnology


Litotrof

Brukes om organismer som bruker uorganiske stoffer som oksyderbart substrat. Med unntak av de som trenger organiske vekstfaktorer, er litotrofe organismer autotrofe i sin ernæring. Jfr. organotrof.

Litotrophic


LOA

Lov om offentlige anskaffelser.

Løftehøyde


Luftebasseng

(Luftetank)

Basseng eller tank for lufting av vann eller avløpsvann.

Aeration tank


Luftesystem

System for tilførsel av luft til vann eller avløpsvann ved overrisling, mekanisk omrøring eller innblåsing.

Aeration system


Luftet sandfang

Enhet for avskilling av sand fra avløpsvann, med lufteutstyr for å hindre sedimentering av organisk stoff.

Aerated grit chamber


Luftfuktighet

(Fuktighet)

Luftens innhold av vanndamp. Jfr. relativ fuktighet.

Humidity


Lukket filter

Filter innebygd i lukket beholder, vanligvis av stål. Benyttes oftest som trykkfilter.

Closed filter


Luktgrense

Den laveste konsentrasjon hvorved et luktende stoff kan merkes.

Odour threshold


Lut

Betegnelse på oppløsning av natriumhydroksyd (NaOH) eller kaliumhydroksyd (KOH) i vann. Lut reagerer sterkt basisk. Jfr. base.

Lye


Lysimeter

Innretning for studium av infiltrasjon, fordunstning og avrenning. Lysimeter består av et nedsenket basseng med innold tilsvarende uberørte jordlag og vegetasjon. Bassengets overflate er i nivå med naturlig terreng. Jfr. evaporimeter.

Lysimeter


M

Magasinprosent

Effektivt magasin angitt i prosent av gjennomsnittlig årstilsig til det reservoar som betraktes.

Storage (capacity) percentage


Magnesium

Grunnstoff, metall, med kjemisk tegn Mg. Magnesium forekommer i naturen bl.a. som karbonater (dolomitt, magnesitt). Oppløste magnesiumsalter gir opphav til hardt vann.

Magnesium


Magnomasse

(dolomittisk filtermateriale) Dolomitt brent ved lav temperatur slik at bare magnesiumkarbonatet spaltes til oksyd. Anvendes som basisk filtermedium ved behandling av drikkevann.

Magno mass


Målesylinder

Laboratorieutstyr for volumtrisk måling av væsker. I VA-teknikken vanligvis gradert énliters sylinder for måling av slam volum. Jfr. Imhoffglass.

Graded cylinder


Mammutlufter

Utstyr for tilførsel av luft til vann eller avløpsvann etter mammutpumpeprinsippet.

Mammothaerator, airlift aerator


Mammutpumpe

Pumpe som består av vertikalt rør med lufttilførsel i bunnen. Mammutpumpe benyttes ved liten nivåhevning i forhold til neddykkingen. Den virker delvis ved at vann eller avløpsvann fortrenges av den innblåste luft eller gass, delvis ved at luft/vannblandingen har lavere tetthet enn omkringliggende væske, slik at blandingen drives opp av det hydrostatiske trykk. Benyttes mye for pumping av slam i aktivslamanlegg.

Airlift pump


Mangan

Grunnstoff, metall, med kjemisk tegn Mn. Mangan er et viktig sporelement for planter og dyr. Høyt manganinnhold i vann kan gi bruksmessige ulemper ved misfarging av vannet og utfelling av manganoksyder (brunstein).

Manganese


Manometer

Instrument for måling av væske- eller gasstrykk.

Manometer


Manometrisk løftehøyde

En pumpes manometriske løftehøyde er summen av pumpes manometriske sugehøyde og manometrisk trykkhøyde.

Manometric head


Manometrisk sugehøyde

En pumpes manometrisk sugehøyde er summen av statisk sugehøyde og friksjonstap mellom pumpens sentrum og væskenivået på sugesiden. Jfr. geodetisk sugehøyde.

Manometric suction head


Manometrisk trykkhøyde

En pumpes manometrisk trykkhøyde er summen av statisk trykkhøyde og friksjonstap mellom pumpens sentrum og høyeste væskenivå på trykksiden. Jfr. geodetisk trykkhøyde.

Manometric pressure head


Marin biologi

Vitenskapen om livet i havet. Jfr. hydrobiologi, limnologi, oseanografi.

Marine biology


Markvann

Vann i den umettede sone. Markvann er dels bundet til jordpartiklene og er dels i bevegelse pga. tyngdekraften. Jfr. umettet sone, infiltrasjonsvann.

Soil water


Marmor

Kalkstein omkrystallisert ved geologiske prosesser. Formel: CaCO3.

Marble


Marmorfilter

Filtermateriale av knust marmor. Anvendes som basisk filtermasse. Er bare effektivt for meget bløtt vann.

Marble filter


Maskinrenset rist

Vanligvis finrist med maskindrevet rensegaffel for fjerning av tilbakeholdt materiale. Ofte diskontinerlig, automatisk drift. Jfr. håndrenset rist.

Mechanically cleaned screen


Maursyre

Maursyre er en fargeløs væske.
Les mer på Wikipedia.

Median

Det midterste måleresultat i en observasjonsrekke når resultatene er ordnet etter verdien.

Median


Mekanisk renseanlegg

Anlegg for fjerning av flytende og sedimenterbart materiale fra avløpsvann. Består vanligvis av rist, sandfang, sedimenteringsbasseng og enheter for slambehandling.

Primary treatment plant


Mekanisk rensing

Rensing av vann eller avløpsvann med mekaniske hjelpemidler, f.eks. rist, sil, sedimentering eller flotasjon.

Primary treatment


Membranpumpe

Fortrengningspumpe som er utstyrt med en membran (diafragma) i stedet for stempel. Ved membranens bevegelse/formforandring oppnås den nødvendige volumforandring.

Diaphragm pump


Merkaptaner

Avledes av hydrogensulfid og har en meget sterk og irriterende lukt som kan forårsake kvalme og hodepine. Høye konsentrasjoner kan forårsake bevisstløshet.

Mesofil

Temperaturområde mellom 20 og 40 °C

Mesofil slamråtning

Slamråtning i det temperaturområdet hvor de mesofile bakterier har optimale livsbetingelser (20 - 40 oC). Jfr. metangjæring.

Mesophilic sludge digestion


Mesotrof

Om vannforekomster, spesielt innsjøer med et middels innhold av plantenæringsstiffer. Jfr. eutrof, oligotrof.

Mesotrophic


Metabolisme

Stoffskifte. Stoffomsetning i organismer. Jfr. anabolisme, katabolisme.

Metabolism


Metan

Er en luktfri gass som er lettere en luft. Den utgjør ikke noen forgiftningsrisiko, men det er en risiko for eksplosjoner ved gitte konsentrasjoner. Sammen med CO2 kan metan også utgjøre en fare for oksygenmangel, da disse gassene kan fortrenge oksygenet i lufta. Se mer i Wikipedia.

Metanbakterier

Bakterier som bryter ned organisk stoff bl.a. til metan. Viktige ved anaerob nedbryting av kloakkslam. Metanbakterier trives best i temperaturområdet 30-37 oC og er ømfintlige for temperaturvariasjoner.

Methane bacteria


Metangjæring

(Alkalisk råtning)

Nedbryting hvor organisk stoff hovedsakelig overføres til metan og karbondioksyd. Prosessen foregår ved hjelp av metanbakterier som foretrekker et svakt alkalisk miljø (pH 7 - 7,5) og temperaturen i området 30 - 37 oC. Metangjæring spiller en viktig rolle ved anaerob slamstabilisering. Jfr. mesofil slamråting, sur gjæring, anaerob slambehandling, slamstabilisering.

Methane fermentation, alkaline fermentation


Mettet sone

Den del av grunnen hvor porene er fullstendig fylt med vann. Jfr. umettet sone, grunnvann, kapillarvann.

Zone of saturation


Mikrobiell korrosjon

Korrosjon fremkalt eller påskyndet av mikroorganismer, f.eks. bakterier (bakteriekorrosjon).

Microbial corrosion


Mikroorganisme

Organisme som ikke kan observeres med det blotte øye. Kan være planter (mikrofytter), dyr (mikrozoer) eller bakterier.

Microorganism


Mikroorganismer

Bakterier, soppsporer

Mikrosil

Vanligvis trommelsil med silduk med maskeåpning fra ca 5 til 50 µm. Beregnet på fjerning av finpartikulært materiale fra vann eller avløpsvann. Jfr. trommelsil.

Micro-strainer


Mineralisering

Nedbrytning av organisk stoff til enkle uorganiske forbindelser. Prosessen kan foregå termisk, kjemisk eller ved mikroorganismer. Jfr. oppslutning, nedbrytning, slamstabilisering.

Mineralization


Minstefall

(minimumsfall)

Det fall en avløpsledning må ha for at vannet skal oppnå selvrensende hastighet ved en viss fyllingsgrad. Jfr. selvrensende hastighet.


Morfologi

Sier noe om organismers oppbygging.
Se Wikipedia

N

Natriumhydroksid

Natriumhydroksid (natronlut) er en klar, fargløs og luktfri væske.
Les mer på Wikipedia.

Natriumhydroksyd

Sterk base som bl.a. benyttes til alkalisering av vann. Formel: NaOH.

Sodium hydroxide


Natriumhypokloritt

Natriumsaltet av underklorsyrling. Natriumhypokloritt fås i handelen i form av vandige oppløsninger, som vanligvis inneholder 10 - 15 % klor og benyttes mye til klorering av drikkevann i mindre anlegg. Formel: NaOCl.

Natriumhypokloritt er en sterkt alkalisk væske.
Les mer på Wikipedia.

Sodium hypochlorite


Natriumkarbonat

Natriumsalt av karbonsyre. Natriumkarbonat reagerer basisk og benyttes til alkalisering av vann. Formel: Na2CO3. Jfr. soda.

Sodium carbonate


Natriumsilikat

Natriumsalt av kiselsyre. Løst i vann kalles natriumsilikat vannglass. Brukes som korrosjonsinhibitor og tetningsmiddel for betong. Formel: Na2SiO3.

Sodium silicate


Natriumsulfitt

Natriumsalt av svovelsyrling. Natriumsulfitt er et kraftig reduksjonsmiddel som benyttes bl.a. til avklorering av drikkevann og fjerning av oppløst oksygen i kjelevann. Formel: Na2SO3.

Sodium sulphite


Natronlut

Oppløsning av natriumhydroksyd i vann.

(Caustic) soda lye


Næringssalt

(Plantenæringsstoff)

Fellesbetegnelse på uorganiske forbindelser som er nødvendig for planters vekst. Omfatter makronæringssalter (nitrat, fosfat m.fl.) og en rekke stoffer som trengs i små mengder (sporelementer). Jfr. næringsstoff.

Nutrient salt


Næringsstoff

Generell betegnelse på stoffer som er nødvendige for organismmers vekst. Næringsstoff omfatter makro- og mikronæringsstoffer (sporelementer). Jfr. næringssalt.

Nutrient


Nedbørfelt

(Nedslagsfelt)

Avgrenset område på jordoverflaten som omfatter ett dreneringssystem. Nedslagsfelt skilles fra tilgrensende områder ved vannskiller.

Drainage basin, catchment area, watershed


Nedbørhøyde

Mengden av nedbør, vanligvis uttrykt i mm vannhøyde, som er falt på et bestemt sted i et gitt tidsrom.

Depth of precipitation


Nedbørintensitet

Forholdet mellom nedbørmengde og den tid som har gått med for å gi denne mengde. Angis i mm/min for sterke regnskyll.

Precipitation intensity


Nedbørmåler

Innretning for oppsamling og måling av nedbør.

Jfr. pluviograf


Nedbørstasjon

Meteorologisk stasjon for observasjon av nedbør (samt snødekke og snødybde).

Precipitation station


Nedbrytning

(biol.)

Organismers spalting av organisk stoff til enklere forbindelser. Jfr. katabolisme, biologisk rensing, mineralisering, slamstabilisering.

Decomposition


Nisje

(økol.)

Den artspesifikke kombinasjon av levested, funksjon i økosystemet og krav til fysisk/kjemisk miljø. Jfr. habitat.

Niche


Nitratbakterier

Bakterier som kan oksydere nitritt til nitrat.

Nitric bacteria


Nitrater

Salter av salpetersyre. Nitrater dannes ved naturlig, mikrobiell oksydasjon av andre nitrogenforbindelser og er viktige næringssalter. Formel for nitrationet: NO3-. Jfr. nitrifikasjon.

Nitrates


Nitrifikasjon

(Nitrifisering)

Bakteriell oksydasjon av ammonium til nitritt (ved arter av Nitrosomonas) og videre til nitrat (ved arter av Nitrobacter). Jfr. denitrifikasjon.

Nitrification


Norsk Akkreditering (NA)

Et forvaltningsorgan under Nærings- og handelsdepartementet med nasjonalt ansvar for teknisk akkreditering. Det eneste organ i Norge som utfører teknisk akkreditering.

Nøytralisering

Tilsetning av en sur oppløsning til en basisk - eller omvendt - slik at blandingen blir nøytral (pH 7). Ved nøytralisering reagerer hydrogenioner (H+) med hydroksylioner (OH-) under dannelse av vann. Jfr. pH-verdi, avsyring.

Neutralization


Nøytralpunkt

Angir overgang mellom sur og basisk oppløsning, dvs. pH 7. Jfr. pH-verdi.

Neutral point


O

Obligat

Obligatorisk, tvunget. Benyttes f.eks. om obligat anaerobe organismer, som har et anaerobt stoffskifte og som ikke tåler nærvær av fritt oksygen. Obligat aerobe organismer må ha adgang til fritt oksygen. Jfr. fakultativ.

Obligate


Obstruktiv lungesykdom

Sykdom med økt motstand mot luftstrømmen i bronkienes forgreininger.

Offentlig avløpsnett

Avløpsnett som er allment tilgjengelig for tilknytning.

Oksydasjon

Kjemisk reaksjon karakterisert ved at elektroner blir avgitt. Jfr. redoks-reaksjon.

Oxidation


Oksygen

Oksygen (også kalt surstoff) ligger i gruppe 16 i detperiodiske system. Rent oksygen (O2) opptrer som gass inaturen, og er en forutsetning for levende organismer her på Jorden. Oksygen kan også opptre i forbindelser sammen med de fleste andre grunnstoffer. Pågrunn av sin høye elektronegativitet danner det lett forbindelser med metaller.

Se Wikipedia for mer informasjon.

Grunnstoff med kjemisk tegn O. Fargeløs gass, utgjør ca. 20 % av atmosfæren og inngår i forbindelser med de fleste grunnstoffer. Sammen med hydrogen danner oksygen vann. Oksygen i vann er nødvendig for  alt liv, for aerobe organismer i fri form, og for anaerobe organismer i bundet form. Jfr. oppløst oksygen.

Oxygen


Oksygenbalanse

Balanse mellom biokjemisk forbruk av oksygen og tilført oksygen i vassdrag og sjøområder.

Oxygen balance


Oksygeneringskapasitet

Et luftesystems evne til å tilføre oksygen til vann eller avløpsvann.

Oxygenation capacity


Oksygenforbruk

(biokjemisk eller kjemisk)

Se biokjemisk oksygenforbruk og kjemisk oksygenforbruk.  


Oksygenmetning

Den normalt høyeste konsentrasjon av oksygen i vann ved gitte betingelser (temperatur, trykk o.a.). Forbigående overmetning kan forekomme som følge av fotosyntese. Jfr. oppløst oksygen, oksygenunderskudd.

Oxygen saturation


Oksygenopptakshastighet

Hastighet med hvilken mikroorganismer opptar oppløst oksygen fra en slamprøve uten oksygentilførsel. Mål for biologisk aktivitet i slam ved biologisk rensing og aerobslamstabilisering. Måles oftest som mg O/g FSS · h.

Oxygen up-take rate


Oksygenunderskudd

(Oksygensvikt)

Underskudd på oppløst oksygen i forhold til metningskonsentrasjonen. Jfr. oksygenmetning.

Oxygen deficiency


Oligotrof

Om vannforekomster, spesielt innsjøer, med et lavt innhold av plantenæringsstoffer og liten primær-produksjon. Jfr. eutrof, mesotrof.

Oligotrophic


Oljeholdig avløpsvann

Spillvann og overvann som inneholder motorolje, smørefett, parafin, white-spirit, bensin og lignende. I dette ligger også spillvann fra vask og avfetting av kjøretøyer, motorvask og lignende.

Oljeutskiller

(Bensinutskiller)

Enhet for å fjerne olje, bensin eller andre væsker fra avløpsvann. Jfr. fettutskiller.

Oil separator, gasoline separator


Omvendt osmose

Diffusjon av et oppløsningsmiddel gjennom en semipermeabel membran fra en mer konsentrert til en mindre konsentrert oppløsning. Dette skjer ved å pålegge et ytre mottrykk som er større enn det osmotiske trykk. Omvendt osmose benyttes bl.a. ved avsalting av sjøvann. Jfr. osmose.

Reverse osmosis


Oppholdstid

Forholdet volum/vannføring i et vannsystem. En skiller ofte mellom teoretisk oppholdstid og aktuell oppholdstid. I det siste tilfelle tas hensyn til kostslutningsstrømmer osv.

Detention period (time), retention period (time)


Oppløst oksygen

Gassformig (molekylært) oksygen oppløst i vann. Oppløseligheten avtar med økende temperatur og saltinnhold, og tiltar med økende trykk. Undersøkelser av oppløst oksygen kan gi opplysninger om biologisk stoffomsetning og organisk belastning. Oppløst oksygen bestemmes etter Winklers metode eller ved elektrokjemisk analyse. Enhet: mg O2/l. Jfr. oksygenunderskudd.

Dissolved oxygen, DO


Oppløst stoff

Uorganisk eller organisk forbindelser oppløst i væske. Oppløst stoff bestemmes ved inndamping, oftest ved 105 oC, av prøve som har passert spesifisert filter. Enhet: mg/l. Jfr. tørrstoff, suspendert stoff.

Dissolved solids, DS, dissolvded matter


Oppslutning

(Våtoppslutning)

Benyttes i kjemisk analyse om nedbrytning av visse forbindelser i en prøve med kjemikalier, vanligvis under forhøyet temperatur og/eller trykk. Ved en totaloppslutning blir prøven fullstendig oppløst og tilstedeværende organisk stoff mineralisert. Jfr. mineralisering, våtforbrenning.

Wet oxidation, digestion


Ordbok

Ordbok er lagt inn i nettportalen slik at ord/uttrykk forklares.

Organisk stoff

Materiale bygget opp av kjemiske forbindelser av grunnstoffet karbon. Brukes oftest om stoffer som stammer fra plante- eller dyreriket, men omfatter også forbindelser som fremstilles syntetisk. Jfr. uorganiske forbindelser.

Organic matter


Organotrof

Brukes om organismer som bruker organiske forbindelser som oksyderbart substrat. Organtrofe organismer ernærer seg heterotroft. Jfr. litotrof.

Organotrophic


Oseanografi

Vitenskapen om havet (fysikk, kjemi, biologi). Jfr. hydrologi, limnologi, marin biologi.

Oceanography


Osmose

Diffusjon av et oppløsningsmiddel gjennom en membran som er ugjennomtrengelig for det oppløste stoffs molekyler. Oppløsningsmidlet vil bevege seg fra den minst konsentrerte til den mest konsentrerte oppløsningen. Derved oppstår en trykkforskjell som betegnes osmotisk trykk. Jfr. dialyse, elektroosmose, omvendt osmose, semipermeabel membran.

Osmosis


Overflateavrenning

Nedbør som renner av på jordoverflaten uten å nå ned til grunnvannsspeilet. Jfr. avrenning på markoverflaten, grunnvannsavrenning.

Surface run-off


Overflatebelastning

Hydraulisk belastning pr flateenhet. I VA-teknikken vanligvis om belastningen på sedimenteringsbasseng og andre rensetekniske enheter uttrykt i m/h eller (m3/m2h).

Surface load, overflow rate


Overløp

Arrangement for avleding eller måling av væskemengder. Utforming avhenger av funksjon og væskemengde. Overløp kan også anvendes om den vannmengde som avledes/måles.

Overflow, weir


Overløpsinnstilling

I forbindelse med regnvannsoverløp angir overløpsinnstilling forholdet mellom totalvannføring, (spillvann, infiltrasjonsvann, regnvann) og midlere tørrværsvannføring når overløpet trer i funksjon. Jfr. fortynningsfaktor.


Overskuddsslam

Den del av det aktive slammet som tas ut av aktivslamprosessen. Jfr. biologisk slam, sekundærslam.

Excess sludge, surplus sludge


Overvann

Overflateavrenning (regn, smeltevann) fra gårdsplasser, gater, takflater osv. som avledes på overflaten, i overvannsledning (separatsystem) eller sammen med spillvann (fellessystem). Overvann benyttes også om vann på islagt vassdrag eller sjø.

Storm water run-off


Overvannsledning

Ledning for transport av overvann og eventuelt drensvann ved separatsystemet. Jfr. spillvannsledning, fellesledning.

Storm water sewer


Ozon

Modifikasjon (allotrop) av oksygen. Formel O3. Ved vanlig temperatur og trykk er oksygen en fargeløs, eksplosiv gass som er meget giftig og har en karakteristisk lukt. Oksygen er et kraftig oksydasjonsmiddel og benyttes innen vannbehandling. Jfr. ozonering.

Ozone


Ozonering

Behandling av vann med ozon, hovedsakelig for å bleke fargede komponenter samt fjerne lukt og smak. Ozon har sterkere bakteriedrepende virkning enn klor, men ozonkonsentrasjonen i vannet avtar raskt.

Ozonization


P

Parasitt

Organisme som lever i eller på en vertsorganisme og får sin næring helt eller delvis fra denne. Jfr. saprofytt og symbiose.

Parasite


Pasteurisering

Oppvarming til minimum 65 °C i minst 30 minutter (vanligvis 70 grader C i 30 minutter).

Patogen

Sykdomsfremkallende.

Pathogenic


Patogene bakterier

Sykdomsfremkallende bakterier.

Pe


Peptisering

Tilbakeføring av en gel til kolloidal oppløsning. Jfr. koagulering, hydrofile kolloider.

Peptization


Peristaltisk pumpe

Fortrengningspumpe. Pumping ved periodisk sammenklemming av myk slange ved hjelp av et knastesystem som beveger seg i pumperetningen. Peristaltisk pumpe benyttes vanligvis til prøvetaking og som doseringspumpe.

Peristaltic pump


Perkolasjon

Langsom bevegelse av vann gjennom lag av porøst materiale. Jfr. infiltrasjon.

Percolation


Permabilitet

Gjennomtrengelighet.

Permeability


Permanent hardhet

Hardhet i vann som ikke reduseres ved koking, i motsetning til temporær hardhet. Bruk heller betegnelsen ikke-karbonathardhet. Jfr. hardhet.

Permanent hardness


Permanganattall

Mål for innholdet av kjemisk nedbrytbart organisk stoff i vann, bestemt ved oksydasjon med kaliumpermanganat (permanganatmetoden). Vanligvis blir mindre enn halvparten av det organiske materiale oksydert. Enhet: mg KMnO4/l. Jfr. kjemisk oksygenforbruk.

Permanganate value


Permutitt

Gruppe komplekse, hydrerte aluminiumsilikater, naturlige eller syntetiske, med kationebytteregenskaper.

Permutite, zeolite


Permutittfilter

Filter med permutitt som filtermasse. Benyttes for bløtgjøring av vann. Jfr. permutitt.

Permutite filter


Persistent

Brukes om stoffer, f.eks. pesticider, som nedbrytes langsomt i organismer og i naturen.

Persistent


Personekvivalent

(Pe)

Spesifikk belastning eller forbruk pr person med hensyn til vannvolum og/eller forurensningsmengde pr døgn, målt som BOF, fosfor eller nitrogen. Benyttes i VA-teknikken for omregning av beslastninger fra f.eks. sykehus, restauranter og industri til ekvivalent befolkningsmengde.

I henhold til forurensningsforskriften defineres 1 personekvivalent (pe) som følger:
1 pe = den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk
oksygenforbruk målt over 5 døgn, BOF5, på 60 g oksygen per døgn.


For spillvann fra husholdninger kan en regne med følgende spesifikke
forurensningsmengder:

Biokjemisk oksygenforbruk (BOF5) 60 g/pe·d
Kjemisk oksygenforbruk (KOF) 120 g/pe·d
Fosfor (P) 1,8 g/pe·d
Nitrogen (N) 12 g/pe·d
Suspendert stoff (SS) 70 g/pe·dPopulation equivalent


Personekvivalent, pe

Den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk målt over fem døgn, BOF5, på 60 g oksygen per døgn. Avløpsanleggets størrelse i pe beregnes på grunnlag av største ukentlige mengde som samlet går til overløp, renseanlegg eller utslippspunkt i løpet av året, med unntak av uvanlige forhold som for eksempel skyldes kraftig nedbør.

Pesticid

Stoff som brukes for å drepe uønskede organismer. Det skilles mellom insekticider, herbicider (mot planter), algicider, fungicider (mot sopp) og baktericider.

Pesticide


pH-meter

Instrument for bestemmelse av oppløsningers pH-verdi, basert på måling av potensialforskjellen mellom en glasselektrode - som er følsom overfor forandringer i hydrogenionaktiviteten - og en referanseelektrode. Jfr. pH-verdi.

pH-meter


pH-verdi

Mål for konsentrasjon av hydrogenioner (H+) i vandige oppløsninger. pH defineres som den negative logaritme til hydrogenionaktiviteten, angitt i mol/l (M), og uttrykkes ved en skala som går fra 0-14. Nøytralpunktet ligger på pH 7. Sure oppløsninger har pH-verdi under 7 og basisk over 7. pH kan bestemmes kolorimetrisk ved bruk av fargeindikatorer, men måles fortrinnsvis potensiometrisk med et pH-meter.

pH-value


Piezometertrykk

Summen av trykkhøyden og stillingshøyde i et punkt på en strømlinje.

Piezometer pressure


Pitotrør

Instrument for måling av summen av hastighets- og trykkhøyde i væske eller gass, utformet som et bøyd rør med åpning mot strømretningen. Benyttes for bestemmelse av strømhastigheten i rør.

Pitot tube


Plankton

Frittsvevende dyr og planter i vann. I ferskvann består plankton hovedsakelig av mikroskopiske alger, enkelte sopp og bakterier, protozoer, hjuldyr og krepsdyr. I sjøvann omfatter plankton flere grupper og tildels makroskopiske organismer. Jfr. seston, benthos.

Plankton


Plastrør

Fellesbetegnelse på en rekke kunsstoffrør av forskjellige materialer. Plastrør er vanlig brukt til (hoved)vannledninger, grunnavløpsrør og avløpsrør og rørdeler til bruk over kjellergulv i bygninger. Av materialtyper skilles bl.a. mellom:

PVC (polyvinylklorid)
PEL (Polyetylen med lav densitet)
PEH (Polyetylen med høy densitet)
ABS (akrylnitril-butadien-styren)
PP (polypropylen)
GUP (glassfiberarmert umettet polyester)

 

Plastic pipe


Pluviogram

Kurve som viser nedbørens variasjon med tiden.

Pluviogramme


Pneumatisk ejektor

(for avløpsvann)

Tank for oppsamling av avløpsvann, hvor komprimert luft ved nivåstyring tilføres automatisk for å presse avløpsvannet opp i ledningsanlegg. Liten fare for tilstopping.

Pneumatic sewage pump


Pneumoni

Lungebetennelse, se Wikipedia

Podeslam

Slam med høyt innhold av ønskede mikroorganismer. Tilsettes ved oppstarting av biologiske prosesser. Podeslam er mest benyttet ved drift av råtnetanker.

Seed sludge


Poliomyelitt

Poliomyelitt forårsakes av polivirus. Akutt virusinfeksjon.

Se mer i Wikipedia.

Polyelektrolytter

Elektrolytt av polymere organiske stoffer. Fremstilles syntetisk. Benyttes som hjelpekoagulanter ved kjemisk felling av vann og avløpsvann og som kondisjoneringsmiddel ved slamavvanning. Jfr. polymer.

Polyelectrolytes


Polyklorerte bifenyler

(PCB)

Gruppe syntetiske klorerte hydrokarboner som inngår i mindre mengder i en rekke industriprodukter, f.eks. visse typer olje, maling, lakk, plast, gummi og isolasjonsmateriale. PCB er meget stabile overfor termisk, kjemisk og mikrobiell påvirkning. Rester av PCB finnes i nesten alt biologisk materiale, men særlig hos de høyere ledd i næringskjedene. Jfr. klorerte hydrokarboner.

Polychlorinated biphenyls


Polymer

Kjemisk forbindelse dannet ved sammenslutning (polymerisasjon) av flere identiske, enkle molekyler (monomere). Eks.: plaststoffer, polyelektrolytter.

Polymere


Populasjon

Antall individer av én art innen et område.

Population


Porevann

Vann i porer i jord- og bergarter.

Intersticial water, pore-water


Porevolum

Volumet av porer og hulrom i jord og fjell.

Pore volum, porosity


Porøsitet

Forholdet mellom volum av hulrom (porer) og samlet volum av en jordart eller bergart. Porøsitet angis vanligvis i prosent.

Porosity


Potensiell evapotranspirasjon

Den maksimale vannmengde som, hvis den var til stede, ville blir overført fra jordoverflaten til luften ved evapotranspirasjon. Potensiell evapotranspirasjon er avhengig av jordoverflatens beskfaffenhet og de meteorologiske forhold. Jfr. evapotranspirasjon.

Potential evapotranspiration


ppm

Parts per million (ppm) (engelsk for deler per million) er en enhet for angivelse av konsentrasjon. En ppm er lik en enhet per million, altså en milliondel. På norsk brukes enten «ppm» eller «deler per million».

ppm tilsvarer milliliter per kubikkmeter (ml/m³) og er i forbindelse med erosjonsintensitet regnet som ppm = tørrvekt/vekt av prøve. Dette vil si at delene per million er målt i milliondeler som volumenheter.

Se nærmere i Wikipedia.Prevalens

Forekomst ved et gitt tidspunkt, vanligvis angitt i prosent (%.).

Primærfellingsanlegg

Anlegg for mekanisk/kjemisk rensing av avløpsvann hvor fjerning av kjemiske fnokker skjer i samme enhet som primærslam. Primærslam etterfølges ikke av biologisk rensetrinn. Hovedhensikten med kjemikalietilsettingen er fjerning av fosfor. Jfr. sekundærfellingsanlegg, forfellingsanlegg, simultanfellingsanlegg og etterfellingsanlegg.

Primary precipitation plant


Primærfortynning

(Initialfortynning)

Den umiddelbare fortynning ved utslipp i resipient. Primærfortynning er hovedsakelig bestemt av avløpsstrålens kinetiske energi og tetthetsforskjeller mellom avløpsvann og omliggende vannmasser. Primærfortynning kan økes vesentlig ved bruk av diffusor. Jfr. sekundærfortynning.

Initital dilution, primary dilution


Primærproduksjon

Produksjon av organisk stoff fra uorganiske forbindelser, enten ved fotosyntese eller ved kjemosyntese. Bare klorofyllholdige planter og enkelte bakterier er primærprodusenter. Jfr. sekundærproduksjon.

Primary production


Primærslam

Ubehandlet slam fra mekanisk renseanlegg eller forsedimenteringsenhet. Jfr. råslam.

Primary sludge


Privat avløpsnett

Avløpsnett som ikke er allment tilgjengelig for tilknytning.

Problemavfall

Avfall som må behandles og disponeres på spesiell måte pga fare for akutte eller kroniske effekter på mennesker og/eller miljø. Eks.: løsningsmidler, oljeavfall, tungmetallslam.

Problem waste, hazardous waste


Proporsjonaldosering

Tilsetting av kjemikalier til vann eller avløpsvann i forhold til gjennomstrømmende vannmengde.

Proportional feed


Proporsjonalprøve

Blandprøve hvor vannmengden pr prøveuttak er proporsjonal med vannføringen.

Proportional sample, composite


Prosessavløpsvann

Avløpsvann preget av å ha vært benyttet i industrielle prosesser. Prosessavløpsvann vil være forurenset med partikulært og/eller oppløst stoff. Jfr. industriavløpsvann.

Process effluent, process waste water


Proteiner

Makromolekylære, nitrogenholdige organiske stoffer. Karakteristiske for levende celler.

Proteins


Protozoer

Urdyr. Encellede dyr som bl.a. omfatter ciliater, amøber og flagellater.

Protozoa


Prøvepumping

Undersøkelse av kapasiteten til et grunnvannsførende lag ved pumping. I undersøkelsen inngår registrering av utpumpet vannmengde og vannstandsvariasjoner, samt bestemmelse av vannkvalitet.

Pumping test


Pulviograf

(Registrerende nedbørmåler)

Instrument for automatisk registrering av nedbør som funksjon av tiden.

Pluviograph, rain recorder


Pumpediagram

(Pumpekarakteristikk)

Grafisk fremstilling av en pumpes karakteristiske data, vanligvis angitt som væskemengde pr tidsenhet (Q) som funksjon av samlet løftehøyde (H), QH-kurve (trotlekurve). I et mer komplett pumpediagram fins gjerne også kurver for virkningsgrad, effektbehov og sugeevne.

Pump diagram, pump curves


Pumpehjul

Roterende element i pumper som overfører effekten fra pumpeakselen til væsken.

Impeller


Pumpehus

Den del av pumpen som omgir og leder væskestrømmen.

Pump casing, pump barrel


Pumpekarakteristikk


Pumpestasjon

Anlegg for pumping av vann eller avløpsvann.

Pump(ing) station


Pumpesump

Mindre kum e.l. for oppsamling av tilrenningsvann for pumping.

Sump


Pyknoklin

Lag i vannmasse med hurtig økning i tetthet med dypet, enten pga økende saltholdighet (haloklin), avtagende temperatur (termoklin) eller en kombinasjon. Jfr. sprangsjikt.

Pycnocline


R

Råkloakk

Ubehandlet kommunalt avløpsvann.

Raw sewage, crude sewage, crude wastewater


Rammeavtale

Avtale inngått mellom en eller flere oppdragsgivere og en eller flere leverandører som har til formål å fastsette vilkårene for de kontraktene som skal tildeles i løpet av en bestemt periode, særlig med hensyn til pris og eventuelt planlagte mengder.

Råslam

Slam som ikke er stabilisert og/eller hygienisert.

Ubehandlet slam fra forskjellige rensetrinn for behandling av avløpsvann. Jfr. primærslam.

Raw sludge


Råtnetank

Lukket enhet for biologisk stabilisering av slam, uten tilgang på fritt oksygen. Vanligvis med utstyr for oppvarming, sirkulasjon, mekanisk omrøring og gassoppsamling. Slamråtning utføres ofte i to trinn. Jfr. anaerob slambehandling, anaerob respirasjon, slamstabilisering.

Sludge digestion tank, digester


Råtning

Omdannelse av organisk stoff til stabiliserte forbindelser i råtnetank under medvirkning av anarobe mikroorganismer. Jfr. mesofil slamråtning, termofil slamråtning, sur gjæring, metangjæring.

Digestion


Redoks-potensial

Uttrykk for en oppløsnings oksyderende eller reduserende evne. Redoks-potensial bestemmes ved å måle potensialforskjellen mellom en inaktiv elektrode av et edelmetall, vanligvis platina, og en referanseelektrode. Jfr. elektrodepotensial.

Redox potential, ORP


Redoks-reaksjon

Forkortelse for reduksjons/oksydasjons-reaksjon. Redoks-reaksjon er karakterisert ved elektronoverganger mellom de reagerende stoffer. Det stoff som opptar elektroner (oksydasjonsmidlet) blir selv redusert på bekostning av et annet stoff (reduksjonsmidlet) som bli oksydert, dvs. avgir elektroner.

Redox reaction


Reduksjonsventil


Referanseelektrode

Elektrode med et definert elektrodepotensial, avhengig av elektrolyttkonsentrasjon og temperatur. Den primære referanseelektrode er normalhydrogenelektroden med potensial 0 volt. Til praktisk bruk er andre referanseelektroder, f.eks. kalomelelektroden og sølv/sølvkloridelektroden, mer hensiktsmessige. Jfr. elektrode, elektrodepotensial.

Reference electrode


Regenerering

Reetablering av opprinnelig (funksjonsdyktig) kvalitet, av f.eks. benyttet ionebyttermasse, aktivkull, silikagel. Jfr. aktivering, reaktivering.


Regnbed

Beplantet forsenking i terrenget der vann lagres på overflaten og infiltrer til grunnen eller overvannsnettet.


Regnvannsoverløp

Overløp hovedsakelig benyttet ved fellessystem, for avlastning av nedenforliggende ledning eller renseanlegg ved store nedbørmengder eller snøsmelting. Regnvannsoverløp trer i funksjon når tørrværsvannføringen overskrides et visst antall ganger, vanligvis mellom 1 og 10. Jfr. fortynningsfaktor, overløpsinnstilling.

Stormwater overflow


Regulert vannføring

Egentlig enhver vannføring som er påvirket av vassdragsregulering. Brukes vanligvis om den minste vannføring i en reguleringsperiode.

Regulated discharge, regulated flow


Rejekt

Utskilt vann fra mekanisk slamavvanningsutstyr. Jfr. slamvann, dekanteringsvann.

Reject


Relativ fuktighet

Forholdet mellom vanndampinnholdet i luften og den maksimale vanndampmengde denne kan inneholde ved vedkommende temperatur. Relativ fuktighet uttrykkes vanligvis i prosent.

Relative humidity


Renseanlegg

I VA-teknikken om anlegg for behandling av vann eller avløpsvann ved mekaniske, biologiske eller kjemiske metoder for fjerning av uønsket stoff, samt tilsetting av desinfeksjonsmidler for å drepe mikroorganismer. Kan også omfatte tilsetting av kjemikalier for å bedre vannets bruksegenskaper. Jfr. vannrenseanlegg, kloakkrenseanlegg.

Treatment plant


Renseeffekt

Virkningsgraden i en renseprosess med hensyn til fjerning av uønskede stoffer, vanligvis angitt i prosent.

Purification efficiency


Resipient

Mottager. Brukes bl.a. om vannforekomster som mottar avløpsvann.

Recipient


Resirkulering

1) Benyttes i vid betydning om stoff som kan brukes om igjen til et eller annet nyttig formål f.eks. anvendelse av avispapir til ny papirproduksjon, bruk av slam til jordforbedringsmiddel.

2) Benyttes i snever betydning om tilbakeføring av vann, kjemikalier m.v. til et tidligere trinn i en prosess.

Jfr. gjenvinning.


Resorpsjon

Brukes i VA-teknikken om vegetasjonens opptak av avløpsvann som er tilført på eller nær markoverflaten ( i rotsonen).

Resorption


Returslam

Slam som føres fra et senere til et tidligere trinn i en prosess. Vanligvis om tilbakeføring av aktivslam fra sedimenteringsenhet til luftebasseng.

Return sludge


Returslamforhold

Volumetrisk forholdstall mellom returslammengde og innkommende avløpsvannmengde i aktivslamanlegg.

Sludge recirculation ratio, return sludge ratio


Reynolds tall

Dimensjonsløs faktor som uttrykker graden av turbulens i en strømning.

Re = (V · d) / v

Re = Reynolds tall, V = relativ væskehastighet (m/s), v = kinematisk viskositet (m2/s)

Reynolds' number


Risiko

Er et begrep som står sentralt i arbeidet med Helse-miljø-og sikkerhet (HMS).

Definisjon:
Risiko= sannsynlighet x konsekvens

Rist

Enhet for avskilling av grovpartikulært materiale fra vann eller avløpsvann, vanligvis skråstilte, parallelle staver. En skiller mellom: finrist, grovrist, håndrenset rist, maskinrenset rist. Jfr. filter, sil.

Screen


Ristgods

Ved avløpsrenseanlegg ønsker man å fjerne "søppel" som transporteres i avløpsledningene, eksempelvis filler, Q-tips, plast o.l. Hvis dette ikke gjøres, medfører det problemer i etterfølgende rensetrinn i anlegget, eksempelvis tilstoppinger i pumper, slitasje, dårlig kvalitet på behandlet avløpsslam osv.
Rist er betegnelsen på en innretning som tar ut denne søppla fra avløpsvannet - og det som tas ut, betegnes altså "ristgods", og dette kjøres til avfallsdeponi.

Rotameter

Vertikalt montert, konisk utformet rør med svevelegeme for kontinuerlig måling av gjennomstrømmende væske eller gass. Kombinert  med diggerensialtrykkregulator benyttes rotameter for konstant mengderegulering, bl.a. ved dosering av klorgass.

Rotameter, flow meter, purge meter


Rotasjonspumpe


Roterende fortrengningspumpe

(Rotasjonspumpe)

Fortrengningspumpe med roterende fortrengningselementer som danner arbeidskamre. Disse vil under rotasjonen utvides på sugesiden og forminskes på trykksiden, og forårsake en kontinuerlig strømning av den pumpede væske. Eks.: tannhjulspumpe, eksenterskruepumpe, lamellpumpe.

Rotary-displacement pump


Rørbrønn

Brønn for større grunnvannsforsyning, hvor et rør med gjennomgående spalter er drevet ned i vannførende formasjon. Røret tjener samtidig som utforing av brønnen. Jfr. sandspiss, borebrønn.

Driven well, tube well


Røreverk

Mekanisk innretning for omrøring i flokkuleringsbasseng, slamfortykker, råtnetank etc. Kan utføres med vertikal og horisontal aksel.

Paddle mechanism, paddles, agitator


Rørgalleri

Rom, gang eller tunnel med større rør- og ventilarrangement.

Pipe gallery


Ruhetskoeffisient

I vannføringsformler en koeffisient som gir et mål for friksjonen mellom vann og berøringsflate. Forskjellige uttrykk for koeffisienten brukes.

Coefficient of roughness


Rustknoll

Avsetning av korrosjonsprodukter over en groptæring på jern eller stål.

Tubercle of rust, nodule of rust


S

Salinitet

Masse i gram av faste stoffer i 1 kg inndampet sjøvann etter at organisk stoff er fullstendig oksydert, bromid og jodid er omregnet til en ekvivalent mengde klorid og karbonat overført til oksyd. Salinitet angis vanligvis i promille. I praksis defineres salinitet ved den empiriske ligningen: S [‰] = 1,80655 · Cl [‰] hvor Cl [‰] er sjøvannets klorinitet.

Salinity


Salmonella

Er en type patogen (sykdomsfremkallende) bakterie. Se mer i Wikipedia.

Slekt av patogene bakterier som kan forekomme i tarmen hos mennesker og dyr. Forskjellige arter forårsaker vannbårne sykdommer som tyfoidfeber, paratyfoidfeber, salmonelloser.


Salpetersyre

Dette er en sterk syre og samtidig et sterkt oksidasjonsmiddel, og må behandles med forsiktighet. Kommer salpetersyren i kontakt med huden merkes det umiddelbart. Den er svært etsende (avhengig av konsentrasjon).
Se mer i Wikipedia.

Saltsyre

Saltsyre er en klar, fargeløs eller meget svak gulfarget væske.
Les mer i Wikipedia.

Sandfang

1) Kum, tank e.l. for utskilling/oppsamling av sand fra avløpsvann. Sandfang brukes ved drenering av gater og plasser før til knytning til hovedledning.

2) Basseng eller utvidet del av renne for utskilling av sand fra avløpsvann. Kan utføres for horisontal eller vertikal gjennomstrømning. Horisontalt sandfang kan være utstyrt med luftere for å hindre at lettere suspendert, organisk stoff sedimenterer.

Sand trap, catch pit, grit chamber


Sandfiltergrøft

Grøft fylt med sand for filtering av avløpsvann, med en øvre infiltrasjonsledning og en underliggende ledning for oppsamling og avledning til resipient. Benyttes for små avløpsmengder hvor resipienten er svak og forholdene på stedet ikke egner seg for naturlig infiltrasjon. Jfr. infiltrasjonsgrøft.


Sandspiss

(abessinierbrønn) Brønn for mindre grunnvannsforsyning, hvor et perforert rør med spiss er drevet ned i vannførende formasjon. Jfr. rørbrønn.

Abyssinian tube-well, abyssinian driven well


Sanitæranlegg

Innvendige rørledninger, utstyr, armatur og innretninger som er nødvendige for en bygnings vannforsyning og bortledning av avløpsvann.


Sanitæravløpsvann

Avløpsvann fra sanitærinnretninger. Jfr. kommunalt avløpsvann, spillvann.


Sanitært avløpsvann

Avløpsvann som i hovedsak skriver seg fra menneskers stoffskifte og fra husholdningsaktiviteter, herunder avløpsvann fra vannklosett, kjøkken, bad, vaskerom eller lignende.

Sanitærvæske

Formalinholdig væske, vanligvis ca 10 % konsentrasjon, med forskjellige maskeringsstoffer o.l. Benyttes i kjemikalieklosett for å hindre dekomponering av organisk stoff. Formalin binder proteinene og hindrer stoffomsetningen. Jfr. kjemisk inaktivering, kjemikalieklosett, formalin.


Såpe

Natrium- eller kaliumsalter av høyere fettsyrer. Fremstilles ved koking (forsåping) av dyre- eller plantefett med lut. Avhengig av de fettarter som anvendes, fås såpe med ulike egenskaper, f.eks. toalettsåpe, grønnsåpe, vaskerisåpe. Jfr. tensider.

Soap


Saprofytt

Organisme som lever av dødt organisk stoff. Jfr. parasitt.

Saprophyte 


Secchi-skive

(Sikteskive)

Hvit skive, med diameter 25 cm, som senkes ned i vann til bestemmelse av siktedyp.

Secchi disc


Sedimenterbart stoff

(Sedimenterbart materiale)

Den del av suspendert stoff i vann som har en slik partikkelstørrelse og -densitet at det kan skilles fra vann ved sedimentering. Sedimenterbart stoff angis vanligvis i [ml/l] etter sedimentering i 1/2 eller 2 h i Imhoff-glass eller målesylinder. Sedimenterbart stoff i van kan også angis i [mg/l]. Jfr. suspendert stoff, svevestoff.

Settleable matter, settleable solids


Sedimentering

Prosess for avskilling av suspendert stoff fra væske ved gravitasjon, vanligvis ved å redusere væskens hastighet så den blir så lav at den ikke kan transportere det suspenderte stoff.

Sedimentation, settling


Sedimenteringsbasseng

(Sedimenteringstank)

Tank eller beholder hvor vannet gis en viss oppholdstid slik at partikler i vannet kan sedimentere.

Sedimentation tank, sedimentation basin


Sedimenteringskurve

Kurve som beskriver sedimenteringsdistanse som funksjon av tid. Fremkommer ved måling av slamnivå i en sylinder ved bestemte tidsavsnitt.

Sedimentation diagram


Sedimenteringstank


Sekundærfellingsanlegg

Anlegg for mekanisk/kjemisk rensing av avløpsvann hvor fellingskjemikalier tilsettes i eget rensetrinn etter mekanisk rensing inkl. forsedimentering. Sekundærfellingsanlegg omfatter ikke enheter for biologisk rensing. Jfr. primærfellingsanlegg, forfellingsanlegg, simultanfellingsanlegg og etterfellingsanlegg.

Secondary precipitation plant


Sekundærfortynning

Spredning av avløpsvann i resipient pga. strøm, diffusjon og tetthetsforskjell mellom avløpsvann og omliggende vannmasser. Jfr. primærfortynning.

Sekundærproduksjon

Produksjon på grunnlag av organisk stoff dannet ved primærproduksjon. Sekundærproduksjon medfører nettoforbruk av organisk materiale. Dyr, sopp og de bakterier som lever av organisk materiale er sekundærprodusenter.

Secondary production


Sekundærslam

Slam fra biologisk rensetrinn. Jfr. biologisk slam, overskuddsslam.

Secondary sludge


Selvrensende hastighet

Minste hastighet gjennom rør for at de partikler avløpsvannet vanligvis inneholder kan holde seg oppslemmet og ikke avsettes i ledningene. Jfr. minstefall.

Self cleaning velocity


Selvrensingskapasitet

Selvrensingskapasitet benyttes om en naturlig vannforekomsts evne til å bryte ned tilførte forurensninger uten at det oppstår uønskede tilstander. Selvrensingskapasitet avhenger av forurensningens karakter (bl.a. oppløselighet, giftighet, nedbrytbarhet) og forholdene i resipienten (strømhastighet, lystilgang, temperatur o.a.).

Self-purifying capacity


Semipermeabel membran

Membran som bare er gjennomtrengelig for partikler (molekyler, ioner) under en viss størrelse. Jfr. osmose, omvendt osmose, dialyse, elektrodialyse.

Semipermeable membrane


Sentrifugalpumpe

Pumpe hvor energiøkningen skjer ved hjelp av et roterende pumpehjul. Sentrifugalpumpe inndeles gjerne i lav-, mellom- eller høytrykkspumper avhengig av løftehøyden, eller etter antall trinn, dvs. om det er ett eller flere løpehjul som frembringer den samlede løftehøyde. Sentrifugalpumpe omfatter pumper med radial-, halvaksial og aksialhjul (aksialpumpe, propellpumpe). Sentrifugalpumpe kalles også rotodynamisk pumpe.

Centrifugal pump


Sentrifuge

Enhet for mekanisk separasjon av to faser i en væske eller suspensjon. Det skilles mellom sentrifuge for væskeseparering og for avvanning. Sentrifuge benyttes mye til avvanning av slam. Jfr. skruesentrifuge, separator, slamavvanning, slamsentrifuge.

Centrifuge


Separator

Enhet for fjerning av suspendert stoff fra en væske eller separasjon av to væskefaser med forskjellig tetthet ved sentrifugering. I VA-teknikken benyttes separator for fortykking av fnokket slam. Separator gir høy gjenvinning og dårlig avvanning.

Separator, disc centrifuge


Separatsystem

Avløpssystem med to ledninger, en for spillvann og en for overvann/drensvann/takvann. Spillvannet føres vanligvis til renseanlegg, mens overvann m.v. vanligvis ledes direkte til vannforekomst. Jfr. fellessystem.

Separate sewer system


Septikslam

Slam fra slamavskiller eller septiktank som har gjennomgått en ufullstendig anaerob nedbrytning.

Septiktank

Slamavskiller for enkelthus beregnet for tømming av slam med 1/2 til 1 års mellomrom. Septiktank gir ufullstendig nedbrutt slam ved sur gjæring. Jfr. slamavskiller, septisk slam.

Septic tank


Septisk slam

Slam fra slamavskiller eller septiktank som har gjennomgått en ufullstendig anaerob nedbryting ved sur gjæring.

Septic sludge


Seston

Fellesbetegnelse på svevende organiske og uorganiske partikler i vann. Levende organismer: bioseston. Døde organismer og uorganiske partikler: abioseston.

Seston


Sigevann

1) Egentlig om vann i grunnen i bevegelse nedover mot grunnvannsspeilet.

2) Brukes også om avrenning fra fyllplasser o.l.

Jfr. infiltrasjonsvann, gravitasjonsvann.

Vadose water


Signifikans

Om en påstand er tilfeldig eller ikke.

Signifikansnivå

Grensen for å forkaste en påstand som undersøkes. Angis ofte med bokstaven p. Grensen for forkastelse settes ved p<0,05 eller <0,01.

Siktedyp

Det største dyp hvor en nedsenket hvit skive (Secchi-skive) såvidt er synlig. Siktedyp er vanlig benyttet som mål for vannets gjennomsiktighet.

Water transparency Secchi depth


Sikteskive


Sil

Innretning med påspent metall eller tekstilduk for fjerning av partikulært stoff fra væske. Jfr. filter, rist, mikrosil, silduk, grovsil, finsil.

Strainer, sieve


Silbåndpresse

Enhet for mekanisk avvanning av slam som består av to endeløse silbånd som løper over et system av valser, slik at vannet presses ut av slammet. Silbåndpresse finnes både i horisontal og vertikal utførelse. Jfr. tårnpresse.

Filterbelt press


Silduk

Metall- eller tekstilduk som oppspent på trommel eller ramme benyttes for fjerning av partikulært stoff fra vann eller avløpsvann. Jfr. filterduk.

Sieve cloth


Silgods

Ved avløpsrenseanlegg ønsker man å fjerne "søppel" som transporteres i avløpsledningene, eksempelvis filler, Q-tips, plast o.l. Hvis dette ikke gjøres, medfører det problemer i etterfølgende rensetrinn i anlegget, eksempelvis tilstoppinger i pumper, slitasje, dårlig kvalitet på behandlet avløpsslam osv.
En mekanisk sil er betegnelsen på en innretning som tar ut denne søppla fra avløpsvannet - og det som tas ut, betegnes altså "silgods", og dette kjøres til avfallsdeponi.

Simultanfellingsanlegg

Anlegg for biologisk/kjemisk rensing av avløpsvann hvor tilsetning av kjemikalier skjer i forbindelse med aktivslamanlegg, slik at kjemikaliene blandes med og virker sammen med aktivslammet. Hovedhensikten med kjemikalietilsettingen er fjerning av fosfor. Jfr. primærfellingsanlegg, sekundærfellingsanlegg, forfellingsanlegg og etterfellingsanlegg.

Simultaneous precipitation plant


Sink

Grunnstoff (tungmetall) med kjemisk tegn Zn. Sink benyttes mye til korrosjonsbeskyttelse av jern og stål (galvanisering, forsinking, katodisk beskyttelse) og inngår som bestanddel i messing. Sinkforbindelser er giftige overfor fisk og andre akvatiske organismer.

Zinc


Sirkulasjonsperiode

Brukes om det tidsrom vannmassene i en innsjø sirkulerer, dvs. når det er vannutveksling mellom overflaten og dypere lag. Sirkulasjonen kan gå ned til et visst dyp (delsirkulasjon) eller til bunnen (fullsirkulasjon). De fleste norske innsjøer har en sirkulasjonsperiode om våren og en om høsten. Jfr. stagnasjonsperiode.

Circulation period


Skruesentrifuge

Enhet for mekaisk avvanning av slam ved sentrifugering. Slammet mates inn i et horisontalt sylindrisk/konisk roterende skall. Skruesentrifuge har innvendig transportskrue for utskruing av sedimentert slamkake. Skrue og skall roterer med forskjellig hastighet. For slamavvanning benyttes vanligvis sentrifuge med rotasjonshastighet fra 1200 til 3000 o/min. For kloakkslam oppnås vanligvis TS-innhold på 15 - 25 % i slamkaken.

Decanter, conveyor centrifuge


Skruetransportør

Transportskrue eller transportspiral montert i trau eller lukket rør for transport av fast masse over kort avstand. Kan monteres i sterk stigning. Benyttes i VA-teknikken for transport av kjemikalier, avvannet slam, sandfangmateriale o.l.

Screw conveyor


Skumskjerm

Delvis neddykket vertikal skjerm som skal hindre skum og flyteslam i å følge med vannstrømmen ut av et basseng.

Scum-board


Slamalder

Slammets midlere oppholdstid i aktivslamprosessen. Beregnet i døgn som forholdet mellom slammengde i luftebasseng og gjennomsnittlig slamuttak fra prossessen pr døgn.

Sludge age


Slamavskiller

Enhet for fjerning av sedimenterbart stoff og flytestoffer fra avløpsvann. Slamavskiller har vanligvis flere kamre og volum for lagring av slam. Pga. hydraulisk dårlig utforming er det nødvendig med lang oppholdstid. Benyttes for spredt bebyggelse og mindre boligområder. Jfr. mekanisk rensing, septisk slam, septiktank.


Slamavvanning

Behandling av slam for å oppnå volumreduksjon ved fjerning av en del av vanninnholdet før viderebehandling eller deponering. Avvannet slam har vanligvis TS-innhold 15 - 30 %. Vanlig utstyr for slamavvanning: sentrifuge, vakuumfilter, silbåndpresse, filterpresse. Jfr. slamfortykking.

Sludge dewatering


Slambehandling

Fellesbetegnelse for behandling (fysisk, biologisk, kjemisk) av slam som er fjernet fra avløpsvann.

Sludge treatment


Slambelastningsfaktor

Brukt ved aktivslamanlegg. Slambelastningsfaktor betegner forholdet mellom tilført organisk stoffmengde pr døgn, målt som BOF, og anleggets innhold av aktivslam, vanligvis målt som flyktig suspendert stoff.

Sludge loading factor


Slamflukt

Uønsket avgang av slam fra slamavskillingsenhet, forårsaket av for høy hydraulisk belastning eller slamsvelling.

Sludge loss


Slamforbrenning

Forbrenning av avvannet kloakkslam. Jfr. etasjeovn, trommelovn, virvelsjiktovn, våtforbrenning.

Sludge incineratiom


Slamfortykker

Enhet for fortykking av slam ved sedimentering eller flotasjon. Slamfortykker har vanligvis kontinuerlig drift. Jfr. konsentrasjonstank, slamfortykking, flotasjonsfortykker.

Sludge thickener


Slamfortykking

(Slamkonsentrering)

Behandling av slam for å oppnå høyere slamkonsentrasjon ved fjerning av en del av vanninnholdet før viderebehandling eller deponering. Ved slamfortykking kan TS-konsentrasjoner på opptil ca 10 % oppnås. Jfr. slamfortykker, flotasjonsfortykker, slamavvanning.

Sludge thickening, sludge densifying, sludge concentrating


Slamindeks

Bruk heller slamvolumindeks.

Slamkompost

Stabilisert materiale som er dannet ved en aerob biologisk nedbrytning av organisk stoff i slam og tilsatsmateriale (strukturmateriale).

Slamkondisjonering

Behandling av slam for å endre de fysiske og/eller kjemiske egenskaper bl.a. for å bedre avvanningsegenskapene, vanligvis ved tilsetting av kjemikalier. Jfr. polyelektrolytter.

Sludge conditioning


Slamkonsentrasjon

Vannets innhold av slam angitt i vekt, suspendert stoff pr volumenhet, vanligvis i mg/l.

Sludge concentration, mixed liquor


Slamlodd


Slamlomme

Fordypning i sedimenteringsbasseng for oppsamling og konsentrering av slam.

Sludge pocket, sludge sump


Slamnivå

Dybde fra vannflate til et relativt tydelig avgrenset slamteppe f.eks. i sedimenteringsbasseng og slamfortykker.

Sludge level


Slamnivåmåler

Optisk instrument for å bestemme slamnivå f.eks. i sedimenteringsenhet. Slamnivå bestemmes ved at en lysstråle brytes når konsentrasjonen av suspendert stoff overskrider en bestemt verdi.

Sludge level meter


Slamproduksjon

Tilvekst av slammengde pr tidsenhet i biologiske renseanlegg. Slamproduksjon er særlig avhengig av belastningsforhold.

Sludge production


Slamresirkulering

Tilbakeføring av slam fra en renseteknisk enhet til en foranliggende. Vanligvis om tilbakeføring av slam fra sedimenteringsbasseng til luftetank i aktivslamprosessen. Jfr. returslam.

Sludge recirculation


Slamsentrifuge

Sentrifuge for utskilling av slampartikler fra en suspensjon. I VA-teknikken benyttes slamsentrifuge for avvanning av slam. Jfr. skruesentrifuge. separator.

Sludge centrifuge


Slamsirkulering

Blanding av slam i råtnetank for å oppnå best mulig utråtning. Slamsirkulering foregår ved rundpumping eller ved bruk av gass.

Sludge circulation


Slamskrape

Utstyr i sedimenteringsbasseng for transport av sedimentert slam til slamlomme og flyteslam til slamrenne. Jfr. kjedeskrape, traversskrape.

Sludge scraper


Slamstabilisering

Biokjemisk, kjemisk eller termisk prosess for nedbrytning av organisk stoff til mer stabile organiske eller uorganiske forbindelser. Den biologiske prosessen kan foregå ved oksydasjon eller reduksjon (aerobt eller anaerobt). Stabilisering fører til mindre luktulemper, reduksjon av tørrstoffmengde og letter ofte viderebehandling. Jfr. mineralisering.

Digestion


Slamsvelling

Utvikling av voluminøst slam med dårlige sedimenterings- og fortykningsegenskaper i aktivslamanlegg. Kan forårsakes av utilstrekkelig oksygentilførsel, tilførsel av giftstoffer eller ved spesielle belastningsforhold. Fører til utvikling av store mengder sopp i slammet. Ved slamsvelling stiger slamvolumindeks fra normalt 50-100 ml/g til 200 ml/g eller mer.

Sludge bulking


Slamtap


Slamteppe

Svevende slamlag i oppadstrømmende vannmasse. Forekommer spesielt i spissbunnede sedimenteringstanker i det nivå hvor slammets synkehastighet er i balanse med vannets stigehastighet. Slamteppe virker som et filter og holder tilbake mindre partikler med lavere synkehastighet enn vannets stigehastighet, som ellers ville gått i avløp.  

Slugde blanket


Slamvann

Vann skilt fra slam ved slamstabilisering, fortykking eller