Internkontrollforskriften

Den som er ansvarlig for virksomheten, plikter å sørge for systematisk oppfølging av krav fastsatt i :

  • arbeidsmiljøloven
  • forurensningsloven
  • brann- og eksplosjonsvernloven
  • produktkontrolloven
  • sivilbeskyttelsesloven
  • genteknologiloven
  • strålevernloven
  • lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr.

Det kreves aktivitet i form av kartlegging, risikovurdering og handlingsplaner, samt iverksetting av rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av krav. Systemet (og aktiviteten i den forbindelse) skal systematisk overvåkes og gjennomgås. Forskriften krever bred medvirkning fra arbeidstakerne både ved innføring og utøvelse av systemet.


» VA ordbok