Sprangsjikt

(Metalimnion)

Lag i en vannmasse der en av vannets egenskaper, vanligvis tetthet, hurtig forandres med dypet. I termisk lagdelte innsjøer betegner sprangsjikt sjiktet (metalimnion) mellom overflatelaget og dypvannet (hypolimnion). I saltvann spiller forskjell i saltholdighet oftest større rolle enn temperaturgradienten. Jfr. haloklin, pyknoklin, stagnasjonsperiode, temperatursjiktning.

Thermocline, metalimnion (gjelder innsjøer)

» VA ordbok