Separator

Enhet for fjerning av suspendert stoff fra en væske eller separasjon av to væskefaser med forskjellig tetthet ved sentrifugering. I VA-teknikken benyttes separator for fortykking av fnokket slam. Separator gir høy gjenvinning og dårlig avvanning.

Separator, disc centrifuge

» VA ordbok