Sandfiltergrøft

Grøft fylt med sand for filtering av avløpsvann, med en øvre infiltrasjonsledning og en underliggende ledning for oppsamling og avledning til resipient. Benyttes for små avløpsmengder hvor resipienten er svak og forholdene på stedet ikke egner seg for naturlig infiltrasjon. Jfr. infiltrasjonsgrøft.

» VA ordbok