Filter

Enhet med et filtermedium av porøst, fibrig eller kornet materiale for utskilling av finfordelte, faste parikler fra væske eller gass.

Filter

» VA ordbok