Personekvivalent

(Pe)

Spesifikk belastning eller forbruk pr person med hensyn til vannvolum og/eller forurensningsmengde pr døgn, målt som BOF, fosfor eller nitrogen. Benyttes i VA-teknikken for omregning av beslastninger fra f.eks. sykehus, restauranter og industri til ekvivalent befolkningsmengde.

I henhold til forurensningsforskriften defineres 1 personekvivalent (pe) som følger:
1 pe = den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk
oksygenforbruk målt over 5 døgn, BOF5, på 60 g oksygen per døgn.


For spillvann fra husholdninger kan en regne med følgende spesifikke
forurensningsmengder:

Biokjemisk oksygenforbruk (BOF5) 60 g/pe·d
Kjemisk oksygenforbruk (KOF) 120 g/pe·d
Fosfor (P) 1,8 g/pe·d
Nitrogen (N) 12 g/pe·d
Suspendert stoff (SS) 70 g/pe·dPopulation equivalent

» VA ordbok