Kjeldahls metode

Metode til analyse av nitrogen. Benyttes bl.a. for avløpsvann og slam. Prøven behandles med svovelsyre, hvorved organisk bundet nitrogen overføres til ammonium, som bestemmes. Analysen gir summen av ammonium/ammoniakk og organisk bundet nitrogen.

Kjeldahl method

» VA ordbok