Hydrostatikk

Vitenskapen om væskers likevekt. Jfr. hydromekanikk, hydrodynamikk.

Hydrostatics

» VA ordbok