Overvannsledning

Ledning for transport av overvann og eventuelt drensvann ved separatsystemet. Jfr. spillvannsledning, fellesledning.

Storm water sewer

» VA ordbok