Forsedimentering

Utskilling av sedimenterbare partikler før viderebehandling av vann eller avløpsvann.

Primary sedimentation

» VA ordbok