onsdag, 20. oktober 2021, 18:42
Nettsted: Norsk Vann kursportal
Kurs: Norsk Vann kursportal (Start)
Ordbok: VA ordbok
V

Vagabonderende strømmer

(Lekkstrømmer)

Elektriske strømmer i jorden som kan forekomme hvor dårlig isolert eller uisolert leder er lagt ned. Jfr. elektrisk drenering.

Leakage or stray current, vagabond or vagant current

Vakuumfilter

Enhet for avvanning av slam; består av trommel påspent sil- eller filterduk. Silduken utsettes seksjonsvis for innvendig vakuum, slik at vannet presses gjennom duken. Vannet bør ledes tilbake til renseanlegget. Vakuumfilter kan også utføres som skivefilter. Jfr. slamavvanning.

Vacuum filter

Vakuumsystem

Avløpssystem hvor det brukes luft som transportmiddel. Nødvendig trykkdifferanse oppnås ved vakuumpumpe. I avløpsteknikken brukes vakuumsystem for transport av klosettavløp til oppsamlingstank og eventuelt renseanlegg.

Vacuum-system

Vannanalyse

Det skjelnes i hovedtrekk mellom fysikalsk-kjemisk, mikrobiologisk og biologisk vannanalyse.

1. Fysikalsk-kjemisk vannanalyse omfatter måling av fysiske forhold (fargetall, turbiditet, temperatur m.v.) og bestemmelse av forskjellige kjemiske bestanddeler.

2. Mikrobiologisk (bakteriologisk) vannanalyse tar primært sikte på å påvise visse typer bakterier som indikerer forurensning med fekalier fra mennesker eller varmblodige dyr. Jfr. coliforme bakterier, Escherichia coli.

3. Ved biologisk vannanalyse foretas kvalitativ og/eller kvantitativ bestemmelse av forekomsten av planter og dyr, eventuelt også produksjonsstudier. Jfr. primærproduksjon, sekundærproduksjon.

Water analysis, water examination

Vannbalanse

Sammenhengen mellom tilførsel, magasinering og avgang av vann i en hydrologisk enhet (nedbørfelt, innsjø o.l.). Vannbalanse kan uttrykkes ved ligningen:

nedbør + tilrenning - fordunstning - avrenning ± magasinendring = 0

Water balance

Vannforbruk

Anvendelse av vann til private, offentlige eller industrielle formål. Jfr. vannforsyning.

Water consumption

Vannforekomst

(Vannkilde)

Water resource, water source

Vannforsyning

Levering av vann til forskjellige private, offentlige eller industrielle formål.

Water supply

Vannforurensning

Påvirkning av en vannmasse som endrer dens fysikse, kjemiske eller biologiske egenskaper i uønsket retning.

Water pollution

Vannglass

Handelsnavn på vandig oppløsning av natrium- eller kaliumsilikater. Vannglass benyttes bl.a. til å motvirke korrosjon og som tetningsmiddel for betong. Jfr. aktivert kiselsyre, aktivert silika.

Water glass