onsdag, 16 oktober 2019, 14:12
Nettsted: Norsk Vann kursportal
Kurs: Norsk Vann kursportal (Start)
Ordbok: VA ordbok
R

Returslam

Slam som føres fra et senere til et tidligere trinn i en prosess. Vanligvis om tilbakeføring av aktivslam fra sedimenteringsenhet til luftebasseng.

Return sludge

Returslamforhold

Volumetrisk forholdstall mellom returslammengde og innkommende avløpsvannmengde i aktivslamanlegg.

Sludge recirculation ratio, return sludge ratio

Reynolds tall

Dimensjonsløs faktor som uttrykker graden av turbulens i en strømning.

Re = (V · d) / v

Re = Reynolds tall, V = relativ væskehastighet (m/s), v = kinematisk viskositet (m2/s)

Reynolds' number

Risiko

Er et begrep som står sentralt i arbeidet med Helse-miljø-og sikkerhet (HMS).

Definisjon:
Risiko= sannsynlighet x konsekvens

Rist

Enhet for avskilling av grovpartikulært materiale fra vann eller avløpsvann, vanligvis skråstilte, parallelle staver. En skiller mellom: finrist, grovrist, håndrenset rist, maskinrenset rist. Jfr. filter, sil.

Screen

Ristgods

Ved avløpsrenseanlegg ønsker man å fjerne "søppel" som transporteres i avløpsledningene, eksempelvis filler, Q-tips, plast o.l. Hvis dette ikke gjøres, medfører det problemer i etterfølgende rensetrinn i anlegget, eksempelvis tilstoppinger i pumper, slitasje, dårlig kvalitet på behandlet avløpsslam osv.
Rist er betegnelsen på en innretning som tar ut denne søppla fra avløpsvannet - og det som tas ut, betegnes altså "ristgods", og dette kjøres til avfallsdeponi.

Rotameter

Vertikalt montert, konisk utformet rør med svevelegeme for kontinuerlig måling av gjennomstrømmende væske eller gass. Kombinert  med diggerensialtrykkregulator benyttes rotameter for konstant mengderegulering, bl.a. ved dosering av klorgass.

Rotameter, flow meter, purge meter

Rotasjonspumpe

Se roterende fortrengningspumpe.

Roterende fortrengningspumpe

(Rotasjonspumpe)

Fortrengningspumpe med roterende fortrengningselementer som danner arbeidskamre. Disse vil under rotasjonen utvides på sugesiden og forminskes på trykksiden, og forårsake en kontinuerlig strømning av den pumpede væske. Eks.: tannhjulspumpe, eksenterskruepumpe, lamellpumpe.

Rotary-displacement pump

Rørbrønn

Brønn for større grunnvannsforsyning, hvor et rør med gjennomgående spalter er drevet ned i vannførende formasjon. Røret tjener samtidig som utforing av brønnen. Jfr. sandspiss, borebrønn.

Driven well, tube well