fredag, 30. september 2022, 00:59
Nettsted: Norsk Vann kursportal
Kurs: Norsk Vann kursportal (Start)
Ordbok: VA ordbok
H

Habitat

En organismes (arts) levested. Jfr. nisje.

Habitat

HACCP

Internkontrollsystemer basert på HACCP-prinsippene (HACCP = Hazard Analysis and Critical Control Points). Slike internkontrollsystemer brukes bl.a. innenfor nær-ingsmiddelindustrien og på vannverk, og omfatter bl.a. en risikovurdering som grunnlag for å komme fram til de kritiske kontrollpunktene i f.eks. en hygieniseringsprosess.

Haloklin

Lag i en vannmasse der vannets saltinnhold forandres hurtig med dypet. Jfr. kjemoklin.

Halocline

Håndrenset rist

Vanligvis grovrist hvor tilbakeholdt materiale fjernes for hånd med egnet redskap. Jfr. maskinrenset rist.

Manually cleaned screen

Hardhet

Det skilles mellom total hardhet, karbonathardhet og ikke-karbonathardhet:

1) Total hardhet er et mål for vannets innhold av to- eller flerverdige kationer, hovedsakelig kalsium og magnesium. Bestemmes ved titrering med EDTA. Enhet (i Norge): mg CaO/l eller tyske hardhetsgrader. Jfr. EDTA, hardhetsgrad.

2) Karbonathardhet er den del av den totale hardhet som er ekvivalent med summen av bikarbonat- og karbonatalkaliteten. Jfr. alkalitet, temporær hardhet.

3) Ikke-karbonathardhet er den del av den totale hardhet som ikke utfgjøres av karbonathardhet. Skyldes vesentlig sulfater, men også klorider og nitrater. Jfr. permanent hardhet.

Hardness 

Hardhetsgrad

Enhet for hardhet i vann. Alle hardhetsdannende ioner angis som den ekvivalente mengde kalsiumoksyd (CaO) eller kalsiumkarbonat (CaCO3). I Norge angis hardhet i mg CaO/l.

Hardness degree

Hardt vann

Vann med høyt innhold av kalsium- og magnesiumsalter. Hardt vann skummer dårlig med såpe, fordi kalsium og magnesium danner tungtløselige forbindelser som felles ut. Jfr. hardhet.

Hard water

Hardt vaskemiddel

Vaskemiddel med vanskelig biologisk nedbrytbare tensider.

Hard detergent

Hardy-Cross-metoden

Metode for dimensjonering av fordelingsnett i vannforsyningsanlegg.

Hardy-Cross method

Hastighet, selvrensende

Se selvrensende hastighet.

Hepatitt

Betyr betennelse i leveren. Se mer i Wikipedia om Hepatitt-A. Se også Helsetilsynet.

(Viral)

Betennelse i leveren forårsaket av virus. Hepatitt kalles også smittsom gulsott, epidemisk hepatitt eller infeksiøs hepatitt. Kan være vannbåren.

Hepatits

Heterotrof

Om organismer som trenger tilførsel av organsik materiale for å bygge opp eget cellemateriale, i motsetning til autotrofe organismer. Eks.: dyr, sopp, de fleste bakterier. Jfr. organtrof, kjemotrof, fototrof.

Heterotrophic

Hevert

Ledning eller rør hvor væske transporteres via høyere nivå enn væskens overflate ved hjelp av nivåforskjell mellom væskeoverflaten og ledningens utløp. For å starte bevegelsen må ledningen først fylles.

Siphon, syphon

Hjelpekoagulant

Kjemikalie til hjelp ved flokkulering for å øke fnokkstørrelse, -styrke og -tetthet. Benyttes i små mengder i tillegg til hovedkoagulant og i sammenheng med slamavvanning. Mest brukt er polyelektrolytter og aktivert silika. Jfr. kondisjoneringsmiddel.

Coagulant aid

Hovedavløpsledning

(Hovedkloakk)

Hovedavløpsledning kan deles i samleledninger for avløp fra bebyggelse og veier/plasser via stikkledninger og slukledninger, og stamledninger som tar imot avløp fra samleledninger. Jfr. hovedvannledning.

Main sewer, trunk sewer

Hovedkoagulant

Vanligvis om det fellingsmiddel som benyttes mest av ved kjemisk rensing av vann og avløpsvann. Vanligvis benyttes aluminiumsulfat, jernsalter eller kalk. Jfr. koagulant, hjelpekoagulant.

Hovedledning

Se hovedvannledning, hovedavløpsledning.

Main (pipeline), trunk (pipeline) 

Hovedplan

Innenfor vann og avløp opererer vi med begrepet "hovedplan".

Dette er overordnede planer for henholdsvis vannforsyning og avløp i en kommune som vedtas politisk i kommunen.

Eksempel på overordnede mål:
  • Sikre rent drikkevann til alle kommunens innbyggere
  • Oppnå vedtatte miljømål for vannforekomstene
  • Legge vekt på bærekraftige løsninger

Hovedvannledning

Hovedvannledning kan inndeles i stamledninger som bringer vannet fra vannkilden til lokale fordelingsledninger, og fordelingsledninger som forbrukerne kobler seg til med stikkledninger (innlegg). Stamledninger har vanligvis diameter 300 mm eller mer, mens fordelingsledninger har diameter 150 - 300 mm. Jfr. hovedavløpsledning.

Water main

Høybelastet aktivslamanlegg

Aktivslamanlegg med slambelastningsfaktor vanligvis høyere enn 1,5.

High-rate activated sludge plant, modified aeration plant

Høydebasseng

Basseng for etablering av fast utgangstrykk for vannforsyningsområde. Høydebasseng kan også fungere som utjevningsbasseng eller reduksjonsbasseng. Jfr. utjevningsbasseng, reduksjonsbasseng, vanntårn.

Elevated basin, elevated reservoir

Høyeste høyvannføring

(Absolutt største vannføring)

Den største observerte vannføring i vassdrag.

Maximum flood discharge

Høygradig rensing

Term med uklar betydning. Tidligere brukt om mekanisk/biologisk rensing av avløpsvann. Spesifiser heller rensemetode. Jfr. lavgradig rensing.

Høytrykkspumpe

Pumpe med høyt leveringstrykk. Vanligvis flertrinns sentrifugalpumpe med løftehøyde over 50 mVS. Jfr. lavtrykkspumpe.

High pressure pump

Høyvannsperiode

(flomperiode)

Periode hvor vannføringen er over middelvannføring.

High water period, flood period

Humus

Samleuttrykk for organiske forbindelser i jord. Vannløselig humus er en blanding av et stort antall makromolekylære forbindelser, dannet av ufullstendig nedbrutte planterester. Humus gir vann av gulbrun farge. Humusholdig vann finnes særlig i myr- og skogområder. Jfr. dystrof.

Humus

Hurtigfilter

Enhet for utskilling av finfordelte, faste partikler fra vann ved filtrering gjennom et gradert sjikt av sand eller annet kornet materiale. Vannhastighet vanligvis i området 3 - 10 m/h. Enhetene er utstyrt for tilbakespyling med vann, evt. også luft, for fjerning av utskilt materiale fra filtermediet. Hurtigfilter utføres som åpne enheter og som lukkede enheter under trykk. Hurtigfilter benyttes hovedsakelig for rensing av vann til drikkevannsformål. Jfr. trykkfilter, langsomfilter.

Rapid filter

Hurtigtørke

Enhet for direkte termisk tørking av slam. Flertrinns prosess med hurtig konsistensforandring av innkommende slam ved innblanding med varmt, ferdig tørket slam. Tørking og pneumatisk transport av slammet ved hjelp av varme røykgasser. Utskilling av tørket slam i syklon.

Flash dryer

Hydrant

Innretning for tapping av vann. I forbindelse med brannvern kalles den vanligvis brannhydrant. Hydrant består av en underjordisk del med ventiler i frostfri dybde og en del over jorden med kuplingsanordning for slanger.

Hydrant

Hydratkalk

(lesket kalk) Handelsnavn på kalsiumhydroksyd fremstilt ved behandling (lesking) av kalsiumoksyd (brent kalk) med vann. Benyttes til pH-justering og som fellingsmiddel for vann og avløpsvann. Brukes også til behandling av kloakkslam. Jfr. kalkmelk, kalkvann.

Hydrated lime, slaked lime

Hydraulikk

Den del av hydromekanikken som har å gjøre med praktiske anvendelser av vann eller annen væske i bevegelse.

Hydraulics

Hydraulisk belastning

Tilført vannmengde pr tidsenhet til reneanlegg e.l. Angis som overflate- eller volumbelastning.

Hydraulic load

Hydraulisk gradient

Energilinjens gradient.

Hydraulic gradient

Hydraulisk middeldybde

I et tverrsnitt av væskestrømmen regnes hydraulisk middelhøyde vanligvis som forholdet mellom arealet av væskestrømmen og bredden av væskeoverflaten.

Hyraulic mean depth

Hydraulisk sprang

(Vannstandssprang)

Hydraulisk sprang forekommer ved overgang fra strykende til strømmende forhold i åpen kanal. Væskeoverflaten heves plutselig lokalt, og i hevningssonen har man karakteristisk, turbulente strømninger.

Hydraulic jump

Hydraulisk trykklinje

Kurve som angir trykkhøydens variasjon i et lengdeprofil eller tverrsnitt for væske i bevegelse.

Hydraulic pressure line

Hydraulisk virkningsgrad

En pumpes hydraulisk virkningsgrad er forholdet mellom oppnådd løftehøyde og teoretisk løftehøyde. Hydraulisk virkningsgrad ligger vanligvis mellom 0,70 og 0,95.

Hydraulic efficiency

Hydraulsik radius

Tverrsnittsarealet av en væskestrøm dividert med lengden av den våte omkrets.

Hydraulic radius

Hydrobiologi

Vitenskapen om livet i akvatiske miljøer (både ferskvann og saltvann). Jfr. limnologi, hydrologi, marin biologi, oseanografi.

Hydrobiology

Hydrodynamikk

Vitenskapen om væskers bevegelse. Jfr. hyrdomekanikk, hydrostatikk.

Hydrodynamics

Hydrofil

Brukes om stoffer som tiltrekker eller fuktes av vann. Jfr. hydrofile kolloider, hydrofob.

Hydrophilic

Hydrofile kolloider

Kolloider som stabiliseres av vannmolekyler og danner geler som sveller i vann.

Hydrophilic colloids

Hydrofob

Brukes om stoffer som frastøter eller ikke fuktes av vann. Jfr. hydrofil.

Hydrophobic

Hydroforanlegg

Trykkforsterkeranlegg for vann hvor en pumpe styres av trykket i en vann-luft tank (hydrofortank). Hydroforanlegg benyttes mest for små vannforsyningsanlegg.

Water pressure system, hydrophor system

Hydrofortank

Lukket, delevis luftfylt beholder tilknyttet et pumpeanleggs høytrykkside. Brukes i hydroforanlegg for å redusere pumpens gangtid, og kan erstatte høydebasseng som trykkutjevningsenhet i små vannforskyningsanlegg. Jfr. hydroforanlegg, vindkjel.

Pressure tank

Hydrogen

Hydrogen er et grunnstoff med kjemisk betegnelse H, som er fargeløs og luktfri. Sammen med oksygen danner hydrogen vann.
Les mer på Wikipedia.

Hydrogen

Hydrogenkarbonater

Se bikarbonater.

Hydrogenperoksid

Hydrogenperoksid er en kraftig oksidant.
Les mer på Wikipedia.

Hydrogensulfid

Hydrogensulfid er en fargeløs gass og kjennetegnes med en lukt som minner om råtne egg. Ved høye konsentrasjoner vil luktesansen lammes og gassen vil derved oppleves som luktfri. Hydrogensulfid dannes ved anaerob bakteriell nedbrytning av svovelholdig organisk stoff, eller ved reduksjon av sulfat. Formel: H2S.

Se mer i Wikipedia.

Hydrogen sulphide

Hydrogeologi

Vitenskapen om vannet i grunnen, både i løsmasser og fast fjell.

Hydrogeology

Hydrografi

Egentlig geografisk beskrivelse av vannforekomster på jordoverflaten. Brukes ofte om kjemiske og fysiske forhold i ferskvann og sjøvann.

Hydrography

Hydrogram

Kurve som viser vannføring eller vannstand på et bestemt punkt i et vassdrag som funksjon av tiden.

Hydrograph

Hydrologi

Vitenskapen om vannet i naturen, dets forekomst og egenskaper.

Hydrology

Hydrologisk kretsløp

Se hydrologisk syklus.

Hydrologisk syklus

Vannets sirkulasjon mellom jordoverflaten og atmosfæren. Kretsløpet omfatter nedbør, lagring av vann, avrenning, fordunstning og transport i atmosfæren.

Hydrologic cycle

Hydrolyse

Spalting av visse salter i ioner som reagerer med vann under dannelse av syre eller base. Jfr. elektrolytisk dissosiasjon, dissosiasjon.

Hydrolysis

Hydromekanikk

Vitenskapen om væskers likevekt (hydrostatikk) og bevegelse (hydrodynamikk).

Hydromechanics

Hydrometer

Instrument for bestemmelse av væskers egenvekt.

Hydrometer

Hydrometri

Vannmåling; brukes særlig om måling av vannstand og vannføring.

Hydrometry

Hydrostatikk

Vitenskapen om væskers likevekt. Jfr. hydromekanikk, hydrodynamikk.

Hydrostatics

Hydrostatisk trykk

(vanntrykk)

Det trykk som vannet utøver f.eks. mot en dam. Vanligvis angitt som høyde av vannsøylen eller trykk pr flateenhet.

Hydrostatic pressure

Hydrostatisk trykklinje

Kurve som angir trykkhøyden i et lengdeprofil eller tverrsnitt når væsken er i ro.

Hydrostatic pressure line

Hydrosyklon

Utstyr for sentrifugalavskilling av partikler med høy tetthet fra en væske.

Hydrocyclone

Hygiene

Vitenskapen om den sykdomsforebyggende og helsefremmende medisin.

Hygiene

Hygienisering

Behandling som har som hovedmål å redusere faren for overføring av smittestoffer til mennesker, dyr eller planter ved bruk eller annen håndtering av det organiske materialet.

Hygienisert og anaerobt stabilisert slam

Avvannet slam som er hygienisert ved aerob, termofil forbehandling, pasteurisering eller termisk hydrolyse og deretter anaerobt stabilisert.

Hygrograf

Registrerende hygrometer.

Hygrograph

Hygrometer

Instrument til direkte måling av luftfuktighet.

Hygrometer

Hygroskopisk vann

Kondensert vann på overflaten av faste stoffer, f.eks. jordpartikler.

Hygroscopic water

Hypokloritter

Salter av underklorsyrling. Hypokloritter anvendes som desinfeksjonsmidler. Formel for hypoklorittionet: OCl-. Jfr. natriumhypokloritt, kalsiumhypokloritt.

Hypochlorites