tirsdag, 21. september 2021, 03:44
Nettsted: Norsk Vann kursportal
Kurs: Norsk Vann kursportal (Start)
Ordbok: VA ordbok
G

Grønnalger

Gruppe alger som bl.a. er karakterisert ved å inneholde klorofyll. Jfr. alger.

Green algae, chlorophyceae

Grønne sertifikater

Et marked for elsertifikater, eller grønne sertifikater, vil fungere slik at produsenter av fornybar elektrisitet tildeles sertifikater tilsvarende energimengden de produserer. I tillegg kan myndighetene kreve at alle som kjøper strøm også må kjøpe en viss mengde sertifikater. Det oppstår da en etterspørsel etter sertifikatene og de vil få en pris. Dette gir en ekstra inntekt til produsenter av fornybar elektrisitet. Kjøp av sertifikater kan også være frivillig. Da vil prisen på sertifkatene være avhengig av individuelle preferanser.

I et system med produksjonsstøtte, såkalte ”feed-in”-tariffer, bestemmer myndighetene prisen på elektrisitet gjennom tilskuddene som gis, mens markedet bestemmer hvor mye som bygges ut. I et marked med grønne sertifikater, derimot, bestemmer myndighetene hvor mye som skal bygges ut, mens tilskuddet (sertifikatprisen) bestemmes i markedet.

Kilde: regjeringen.no

Grønne tak

Vegetasjon på tak. Deles i intensive, semi-intensive og ekstensive typer avhengig av tykkelse på vekstmedium og bruksområder. Tidligere var torv det vanligste vekstmediet. I dag benyttes også vekstmedium med mineralsk opphav.

Grunnvann

Vann i den mettede sone i grunnen, dvs. under grunnvannsspeilet. Jfr. markvann.

Ground water

Grunnvannsavrenning

Nedbør som har trengt ned til grunnvannsmagasinet og renner av som grunnvann. Jfr. overflateavrenning.

Ground-water runoff, base runoff

Grunnvannskille

Grenselinje mellom to grunnvannsområder som drenerer til hvert sitt avrenningsområde.

Ground-water divide

Grunnvannsspeil

Grunnvannets øvre grense. Under denne grensen er grunnen alltid mettet med vann. Jfr. grunnvannstand.

Ground-water table

Grunnvannsstrøm

Grunnvann i bevegelse i grunnvannsførende lag.

Ground-water flow

Grunnvannstand

Grunnvannsspeilets nivå i et punkt i forhold til referanseplan (fast merke). Jfr. vannstand.

Ground-water level

Grunnvannsundersøkelse

Undersøkelse for å kartlegge forekomst og utbredelse av grunnvannsførende lag, grunnvannets strømning og sammensetning. Jfr. prøvepumping.

Ground-water inventory