tirsdag, 25 februar 2020, 10:17
Nettsted: Norsk Vann kursportal
Kurs: Norsk Vann kursportal (Start)
Ordbok: VA ordbok
F

Fakultativ

Leilighetsvis, valgfri. Benytter f.eks. om fakultativ anaerobe organismer som kan vokse i nærvær eller fravær av fritt oksygen. Jfr. obligat.

Facultative

Fallkum

Kum på spillvanns- eller overvannsledning med fritt vannfall inn i kummen. Benyttes for å begrense strømningshastigheten i de tilknyttede ledninger. Jfr. energidemper.

Drop man hole

Fargetall

Mål for vannets farge. Fargetall bestemmes visuelt eller instrumentelt i relasjon til en standard av kaliumheksakloroplatinat (K2PtCl) og koboltklorid (CoCl2). Enhet: mg Pt/l. Jfr. humus.

Colour

Feces

(fekalier)

Ekskrementer, avføring.

Faeces, excrements

Fekal coli

Uheldig betegnelse på termostabile, coliforme bakterier. Jfr. coliforme bakterier.

FEL

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Se DSBs sider (åpnes i nytt vindu).

Fellesledning

(Kombinertledning)

Ledning for samlet borttransport av spillvann, overvann, drensvann og evt. takvann. Jfr. spillvannsledning, overvannsledning.

Fellessystem

(Kombinertsystem)

Avløpssystem hvor spillvann, overvann, drensvann og evt. takvann ledes bort i felles ledning. Jfr. separatsystem.

Combined sewerage system

Fellingskjemikalier

Kjemikalie (normalt jern- eller aluminiumsalter, eller kalk) for koagulering og flokkulering (kjemisk felling) av avløpsvann.

Fellingsmiddel

Se koagulant.