lørdag, 30. september 2023, 17:48
Portal: Norsk Vann kursportal
Kurs: Norsk Vann kursportal (Start)
Ordbok: VA ordbok
B

Bakterier

Samlebetegnelse på uensartet gruppe av mikroorganismer. For det meste encellede former med cellestørrelse i området 1 - 10 µm. Bakterier inkluderer også en del flercellede, trådformede organismer. De fleste er fargeløse og ernærer seg heterotroft eller kjemoautotroft.

Bacteria

Bakterier, koliforme

Bakterietall, kimtall

Antall bakterier som utvikles under standard betingelser fra et bestemt vannvolum etter fortynning i agar.

Plate count

Bar

Enhet for atmosfærisk trykk.

1 bar ~= 750 mm kvikksølvsøyle

1 bar ~= 75/76 atmosfære

Base

Stoff som har evne til å motta hydrogenioner, H+ (egentlig protoner). Basiske, vandige oppløsninger har pH-verdier over 7. Jfr. syre, lut, pH-verdi.

Base

Basisk filtermasse

Filtermateriale som binder karbondioksyd i vann. Benyttes til å redusere vannets aggressivitet. Jfr. marmorfilter og magnomasse.

Basic filter mass

BDT-vann

Svensk betegnelse for avløpsvann fra "bad, disk og tvätt". Jfr. gråvann, klosettavløpsvann.

Begrenset anbudskonkurranse

Anskaffelsesprosedyre som bare tillater de leverandører som er invitert av oppdragsgiver å gi tilbud, men som ikke tillater forhandling.

Beisevæske, beisebad

Kjernikalieoppløsning for fjerning av oksyder og lignende belegg fra overflaten av metaller før videre behandling (forsinking, forkromrning, lakkering e.l.) Beisevæske består vanligvis av en syre (svovelsyre, saltsyre, fosforsyre) og vil etter bruk inneholde betydelige mengder metallsalter. Kan benyttes som koagulant.

Pickle, pickling bath

Bekkelukking

Tiltak/anordning for å lukke en bekk ved å lede den inn i rør, kanal eller tunnel.