mandag, 17. januar 2022, 23:35
Nettsted: Norsk Vann kursportal
Kurs: Norsk Vann kursportal (Start)
Ordbok: VA ordbok
A

Anboringsklammer

Klave av jern med kik-kran- Benyttes for tilknytning av stikkledning til hovedvannledning. Jfr. anboring.

Tapping sleeve

Anion

Negativt ladet ion. I et elektrisk felt vil anionene vandre mot den positive elektrode, anoden. Jfr. ion, kation.

Anion

Anode

Den positive elektroden under elektrolyse. Ved anoden foregår en oksydasjon. Jfr. elektrolyse, katode.

Anode

Anoksisk

Oksygenfritt. Brukes ofte i forbindelse med forhold i bunnvann i fjorder.

Antiseptisk

Tilstand som er tilnærmet fri for sykdomsfremkallende mikroorganismer. Jfr. desinfeksjon, aseptisk.

Antiseptic

Å

Åpen anbudskonkurranse

Anskaffelsesprosedyre som tillater alle interesserte leverandører å gi tilbud, men som ikke tillater forhandling.
A

Arbeid ved avløpsanlegg

Forskriften retter seg mot arbeidsgiver og gjelder for arbeid ved alle typer avløpsanlegg. Ved spesielle typer avløp, som f.eks. giftbad fra kjemisk og galvanoteknisk industri, må det tas særskilte forholdsregler. Arbeidsgiver har plikt til å skaffe seg kunnskap om arten av avløp i det enkelte tilfelle, og ta de forholdsregler som beskrives i forskriften.

Avløpsanlegg omfatter avløpsnett, evt. pumpestasjon, renseanlegg og utløpsledning.

Arbeidsmiljøloven

Loven har som formål:

  • å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet,
  • å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet,
  • å legge til rette for tilpasninger i arbeidsforholdet knyttet til den enkelte arbeidstakers forutsetninger og livssituasjon,
  • å gi grunnlag for at arbeidsgiver og arbeidstakerne i virksomhetene selv kan ivareta og utvikle sitt arbeidsmiljø i samarbeid med arbeidslivets parter og med nødvendig veiledning og kontroll fra offentlig myndighet,
  • å bidra til et inkluderende arbeidsliv

Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene i loven blir overholdt.

Lenke til va-jus.no


Artesisk grunnvann

Grunnvann som står under så stort trykk at vannet vil stige over terrengnivå ved boring ned til grunnvannsreservoaret. Artesisk grunnvann finnes gjerne i bassengformasjoner hvor et permeabelt lag (grunnvannførende) er innkapslet mellom to tette lag. Jfr. artesisk kilde.

Artesian groundwater

Artesisk kilde

Kilde som får tilførsel fra et vannførende lag, hvor vannet står under trykk. Jfr. artesisk grunnvann, kilde.

Artesian spring