søndag, 26. juni 2022, 23:02
Nettsted: Norsk Vann kursportal
Kurs: Norsk Vann kursportal (Start)
Ordbok: VA ordbok
A

Aktivkullfilter

Filter med filtermasse av aktivert karbon i granulert form.

Activated carbon filter

Aktivslam

Biologisk fnokket slam produsert i avløpsvann ved vekst av mikroorganismer under tilførsel av oksygen. Mikroorganismene absorberer og bryter ned organsik stoff i avløpsvannet.

Activated sludge

Aktivslamanlegg

Anlegg for biologisk rensing av avløpsvann etter aktiveringsmetoden. Det skjelnes mellom høybelastet, konvensjonelt og lavbelastet aktivslamanlegg.

Activated sludge plant

Aktivslamanlegg, lavbelastet

Se langtidslufter.

Aktivslammetode

Metode for biologisk rensing av avløpsvann ved hjelp av aktivslam. Oksygen tilføres vanligvis ved kunstig lufting. Aktivslam separeres fra det rensende avløpsvann og føres i retur til luftebasseng, hvor det svever fritt i vannmassene. Overskuddslam tas ut av prosessen for viderebehandling/deponering.

Activated sludge process

Akutt forurensning

Akutt forurensning defineres som ikke planlagt forurensning av betydning, som inntrer plutselig og som det ikke er gitt tillatelse til. Miljøkonsekvensene av akutt forurensning vil avhenge av hva slags utslipp det er snakk om, utslippsmengde og hvor utslippet skjer.

Akvatisk

Brukes om planter eller dyr som lever og formerer seg i vann.

Aquatic

Akvatisk miljø

Vannmiljø.

Akvatiske organisme

Organisme som lever i vann.

Aquatic organism

Akvedukt

Vannledning eller kanal hvor vannet vanligvis renner med fritt vannspeil. For å oppnå jevnt fall, legges den både over og under terrenget på en bruformet konstruksjon. Akvedukt er særlig kjent fra romertiden.

Aqueduct