lørdag, 8 august 2020, 21:51
Nettsted: Norsk Vann kursportal
Kurs: Norsk Vann kursportal (Start)
Ordbok: VA ordbok
V

Vannverk

Anlegg for magasinering, inntak, behandling, fremføring og distribusjon av vann til offentlig og industrielt bruk. Vannverk benyttes også om den organisasjon som eier og driver anleggene.

Water works

Varighetskurve

Kurve som viser sammenhengen mellom strørrelsen av en variabel og den del av observasjonstiden den variable har hatt minst/høyst samme verdi. Varighetskurve benyttes mye innen hydrologien, og observasjonstiden er da vanligvis ett år. Jfr. frekvenskurve.

Duration curve

Varmeveksler

Enhet for indirekte varmeoverføring fra et medium til et annet. Benyttes i VA-teknikken bl.a. ved oppvarming av slam.

Heat exchanger

Vaskemidler

(detergenter)

Kjemiske produkter til vaske og rengjøring. Moderne vaskemidler består av vaskeaktive stoffer (tensider) tilsatt hjelpestoffer, f.eks. byggere (alkalier, polyfosfater), smussbærere, blekemidler (natriumperborat), optiske hvitemidler og proteinspaltende enzymer. Jfr. tensider, byggere, såpe.

Detergents

Vasspest

Elodea canadensis. Undervannsplante som kan opptre i store mengder i  innsjøer og sakteflytende elver (eutrofieringsindikator). Vasspestinvasjon kan forårsake at andre, høyere vannplanter forsvinner eller reduseres sterkt i antall.

Water weed

Våt dosering

Volumetrisk tilmåling av kjemikalier i løsning eller suspensjon for tilsetting til vann eller avløpsvann. Jfr. tørrdosering.

Solution feeding

Våtforbrenning

(Våtoksydasjon)

Oksydasjon av organisk stoff, f.eks. slam, i løsning eller suspensjon ved å utsette væsken for høyt trykk og temperatur. Jfr. slamforbrenning, oppslutning.

Wet combustion, wet oxidation

Våtkompostering

Aerob biologisk nedbrytning av organisk stoff i slam ved lavt tørrstoffinnhold (3 – 5% TS). Ved lufttilførsel og isolering av reaktorer stiger temperaturen i slammet og en oppnår hygienisering.

Værstasjon

Meteorologisk stasjon for måling av nedbør, temperatur, luftfuktighet osv.

Weather station

Vindkjel

(Luftklokke)

Lukket, delevis luftfylt beholder tilknyttet vannførende ledning etter pumpe eller foran avstengningsanordning. Benyttes til energiutjevning ved plutselige endringer av hastigheten i ledningen, eller utjevning av trykk etter f.eks. en diskontinuerlig fortrengningspumpe. Jfr. hydrofortank.

Surge suppressor, air chamber, air vessel