fredag, 27. mai 2022, 02:38
Nettsted: Norsk Vann kursportal
Kurs: Norsk Vann kursportal (Start)
Ordbok: VA ordbok
A

Abiotisk

Av ikke-biologisk natur. Benyttes om fysisk-kjemiske miljøfaktorer, f.eks. surhetsgrad, temperatur, lys og fuktighet. Jfr. biotisk.

Abiotic

Absolutt ruhet, ruhet

Den diameter av ensartede korn som gir samme friksjonsmotstand som den naturlige ruhet i et gitt rør.

Absolute roughness

Absorpsjon

Inntrenging og opptak av et stoff, eventuelt elektromagnetisk stråling ("lys"), i det indre av et annet stoff. Jfr. adsorpsjon, sorpsjon.

Absorption

Aciditet

Mål for vannets evne til å motvirke basiske (alkaliske) komponenter. Aciditet bestemmes ved titrering med en standardoppløsning av en base - vanligvis natriumhydroksyd - til en bestemt pH-verdi. Enhet: ml 0,1 N NaOH/l. Jfr. alkalitet.

Acidity

Administrativ norm

Retningslinjer for forurensning i arbeidsatmosfæren, satt av Arbeidstilsynet ut fra tekniske, økonomiske og medisinske vurderinger. Se Arbeidstilsynet om temaet.

Adsorpsjon

Oppkonsentrering av et stoff på overflaten av en væske eller et fast stoff som følge av tiltrekningskrefter (adhesjon). Jfr. absorpsjon, sorpsjon.

Adsorption

Adveksjon

Overføring av varme m.v. gjennom horisontalbevegelser i luft og vann. Varmeutveksling i atmosfæren skjer for en stor del gjennom adveksjon. Jfr. konveksjon.

Advection

Aerob

Om forhold hvor fritt oksygen er til stede. Jfr. anaerob.

Aerobic

Aerob respirasjon

Ånding ved hjelp av fritt oksygen som endelig oksydasjonsmiddel. Jfr. fermentering, anaerob respirasjon.

Aerobic respiration

Aerob slambehandling

Mikrobiell prosess for omdanning av organisk stoff i slam til stabile forbindelser ved tilførsel av oksygen (lufting). Jfr. anaerob slambehandling.

Aerobic sludge digestion

Aerob slamstabilisering

Mikrobiell prosess for omdanning av organisk stoff i slam til stabile forbindelser ved tilførsel av oksygen (lufting).

Aerob, termofil forbehandling

Aerob biologisk nedbrytning av organisk stoff med korte oppholdstider (1,5-2 timer). Prosessen produserer varme som resulterer i en hygienisering av slammet.

Aerosoler

Aerosoler er ørsmå partikler av enten fast stoff eller væske i en gass. Se mer i Wikipedia.

Afotisk

Egentlig fravær av lys. Om det dypere lag av vannmasse, der det ikke er tilstrekkelig lys for nettoproduksjon av organsik stoff ved fotosyntese. Jfr. eufotisk.

Aphotic

Agar

Agar er et næringssubstrat som bakteriene kan vokse videre på for å danne kolonier som så telles (kimtall). Det brukes ulike type agar for å optimalisere vekstbetingelser for den mikroorganismen som du ønsker å undersøke.

Agar, agar-agar

Geléaktig stoff som utvinnes av visse rødalger. Smelter ved 80-90 oC og stivner ved omkring 40 oC. Hovedbestanddelen er svovelsyreestere av galaktosepolymerer. Benyttes som grunnsubstans i faste næringsmedier for bakterier, alger, o.a.

Agar

Agarbakterier

Fellesbetegnelse på bakterier som utvikles på og spalter agar.

Agar bacteria

Aggressiv karbondioksyd

Karbondioksyd i vann utover det som skal til for å holde en gitt mengde kalsium i løsning i nærvær av hydrogenkarbonat. Aggressiv karbondioksyd fremmer korrosjon. Jfr. karbonatlikevekt.

Aggressive carbon dioxide

Aggressivitet

Vannets evne til å angripe og skade fast materiale (f.eks. betong) ved oppløsing av kalsiumkarbonat.

Aggressivity

Aggressivt vann

Vann som virker oppløsende på kalsiumkarbonat og dermed kan fremkalle korrosjon. Aggressivt vann inneholder vanligvis overskudd av karbondioksyd. Jfr. korrosivt vann.

Aggressive water

Akkreditering

Akkreditering er en offisiell anerkjennelse av en organisasjons kompetanse og evne til å utføre angitte oppgaver i samsvar med gitte krav.

Aksialpumpe

Se sentrifugalpumpe.

Axial flow pump

Aktiv korrosjonsbeskyttelse

Se katodisk beskyttelse.

Active corrosion protection

Aktivering, reaktivering

1. (biol.) Vanligvis om separat lufting av returslam i aktivslamprosessen før blanding med innkommende avløpsvann for å øke slammets evne til å ta opp uorganisk stoff.

2. (kjemisk) Delprosess ved fremstilling av aktivkull, aktivert silika og andre kjemikaler. Se også regenerering.

Activation, reavtivation, reaeration

Aktiveringsbasseng

Basseng for lufting av returslam før det blandes med avløpsvann i aktivslamprosessen. Jfr. aktivering, reaktivering, kontaktstabiliseringsanlegg.

Activation basin, reaeration basin

Aktivert karbon

Høyporøst karbon, vanligvis trekull, med stor spesifikk overflate, som har evne til å adsorbere andre stoffer. Aktivert karbon benyttes innen vannbehandling til å fjerne lukt- og smakesfremkallende komponenter og fargede forbindelser. Dette skjer enten ved at vannet passerer gjennom et filter med granulert aktivert karbon eller oppslemmes med aktivert karbon i pulverform som senere skilles ut ved sedimentering eller filltrering. Jfr. adsorpsjon, avklorering, aktivkullfilter.

Activated carbon

Aktivert kiselsyre

Negativt ladet kolloidal oppløsning, dannet ved delevis nøytralisering av oppløste natriumsilikater med sure forbindelser. Aktivert kiselsyre fremmer fnokkdannelse hos positivt ladet kolloider, f.eks. aluminiumhydroksyd, og benyttes derfor som hjelpekoagulant ved kjemisk rensing av vann. Jfr. koagulering, vannglass.

Activated silica

Aktivert silika

Se aktivert kiselsyre.

Aktivert slam

Se aktivslam.

Aktivkull

Se aktivert karbon

Aktivkullfilter

Filter med filtermasse av aktivert karbon i granulert form.

Activated carbon filter

Aktivslam

Biologisk fnokket slam produsert i avløpsvann ved vekst av mikroorganismer under tilførsel av oksygen. Mikroorganismene absorberer og bryter ned organsik stoff i avløpsvannet.

Activated sludge

Aktivslamanlegg

Anlegg for biologisk rensing av avløpsvann etter aktiveringsmetoden. Det skjelnes mellom høybelastet, konvensjonelt og lavbelastet aktivslamanlegg.

Activated sludge plant

Aktivslamanlegg, lavbelastet

Se langtidslufter.

Aktivslammetode

Metode for biologisk rensing av avløpsvann ved hjelp av aktivslam. Oksygen tilføres vanligvis ved kunstig lufting. Aktivslam separeres fra det rensende avløpsvann og føres i retur til luftebasseng, hvor det svever fritt i vannmassene. Overskuddslam tas ut av prosessen for viderebehandling/deponering.

Activated sludge process

Akutt forurensning

Akutt forurensning defineres som ikke planlagt forurensning av betydning, som inntrer plutselig og som det ikke er gitt tillatelse til. Miljøkonsekvensene av akutt forurensning vil avhenge av hva slags utslipp det er snakk om, utslippsmengde og hvor utslippet skjer.

Akvatisk

Brukes om planter eller dyr som lever og formerer seg i vann.

Aquatic

Akvatisk miljø

Vannmiljø.

Akvatiske organisme

Organisme som lever i vann.

Aquatic organism

Akvedukt

Vannledning eller kanal hvor vannet vanligvis renner med fritt vannspeil. For å oppnå jevnt fall, legges den både over og under terrenget på en bruformet konstruksjon. Akvedukt er særlig kjent fra romertiden.

Aqueduct

Akvifer

Én eller flere geologiske formasjoner med tilstrekkelig porøsitet og permeabilitet til at en betydelig mengde grunnvann kan strømme gjennom eller utvinnes.

Aquifer

Aldehyder

Aldehyder dannes under anaerobe forhold og virker irriterende på øyne og luftveier, samt at de har ubehagelig lukt. Se mer i Wikipedia.

Alger

Plantegruppe som omfatter både encellede og flercellede former. Størrelsen varierer fra noen få µm til flere m. De aller fleste alger er autotrofe. Alger inndeles hovedsakelig etter fargestoffsammensetningen i blågrønnalger, rødalger, grønnalger, brunalger, dinoflagellater, diatoméer o.a. Alger omfatter både plankton og benthos. Både i ferskvann og i havet utgjør alger det vesentlige av primærproduksjonen.

Algae

Alkalier

Vanlig betegnelse på elektrolytter med basisk (alkalisk) reaksjon. Jfr. base, alkalisering, alkalitet.

Alkalies

Alkalisering

Tilsetning av kjemikalier (alkalier) til vann for å øke alkaliteten (heve pH-verdien). Mest brukt er kalsiumhydroksyd (Ca(OH)2), natriumhydroksyd (NaOH) og natriumkarbonat (Na2CO3). Jfr. alkalitet.

Alkalitet

Mål for vannets evne til å binde sure komponenter. Alkalitet skyldes primært innholdet av bikarbonater (hydrogenkarbonater), karbonater og hydroksyder, og bestemmes ved titrering med en standardoppløsning av en syre - vanligvis saltsyre - til en bestemt pH-verdi. Titrering til pH 8,3 (fenolftalein-alkalitet, p-alkalitet) gir summen av karbonater og hydroksyder, mens titrering til pH 4-5 (metylorange-alkalitet, p-alkalitet) gir total alkalitet. Differansen mellom m- og p-alkalitet uttrykker innholdet av bikarbonater, og omregnes ofte til bikarbonathardhet. Enhet: ml 0,1 N HCl/l. Jfr. Aciditet, hardhet.

Alkalinity

Allergiske effekter

Helseeffekter forårsaket av en overreaksjon av immunforsvaret. Sensibiliserte (overfølsomme) personer får plager ved mye lavere doser enn ikke sensibiliserte personer.

Aluminiumsulfat

Aluminiumsalt av svovelsyre. Aluminiumsulfat benyttes som hovedkoagulant ved kjmisk rensing av vann. Formel: Al2(SO4)3 · 18 H2O.

Aluminium sulphate, alum,

aluminum sulphate (US)

Alveoler

Lungeblærer i nedre del av luftveiene der gassutvekslingen skjer. Se mer i Wikipedia.

Aminer

Aminer er en stor gruppe av organiske forbindelser som inneholder nitrogen. Noen aminer er meget giftige (toksiske) og andre er hudirriterende. Aminer dannes under anaerobe forhold. Se mer i Wikipedia.

Aminosyre

Organisk syre med aminogruppe(r). Mellomtrinn ved nedbrytning av proteiner.

Amino acid

Ammoniakk

Fargeløs, giftig gass med stikkende lukt. Ammoniakk dannes bl.a. ved mikrobiell nedbrytning av nitrogenholdige organsike forbindelser. Formel: NH3. Jfr. denitrifikasjon, ammonium.

Er en gass med gjennomtrengende, stikkende lukt. Ammoniakkdamper har en irriterende virkning på øye og luftveier og medfører rennende øyne og hoste. Den kan også forårsake uvelhet og hodepine. Se mer i Wikipedia.

Ammonia

Ammonium

Ion som oppstår ved reaksjon mellom ammoniakk og vann. Ammonium er en viktig nitrogenkilde for planter. Ammonium danner salter analogt med metallioner. Formel: NH4+.

Ammonium

Anabolisme

Stoffskifteprosesser der det finner sted oppbygging av komplekse organiske forbindelser ut fra enklere molekyler (uorganiske eller organiske). Jfr. metabolisme og katabolisme.

Anabolism

Anaerob

Om forhold hvor fritt oksygen ikke er til stede. Jfr. aerob.

Anaerobic

Anaerob respirasjon

Ånding uten tilgang på fritt oksygen, dvs. at uorganiske forbindelser som nitrat, sulfat eller karbonat virker som endelig oksydasjonsmiddel. Anaerob respirasjon finnes bare hos enkelte bakterier. Jfr. aerob respirasjon, fermentering, denitrifikasjon, sulfatreduksjon.

Anaerobic respiration

Anaerob slambehandling

Mikrobiell prosess for omdanning av organisk stoff i slam til stabile forbindelser uten tilførsel av oksygen. Jfr. aerob slambehandling, slamstabilisering.

Anaerobic sludge digestion

Anaerob slamstabilisering

Mikrobiell prosess uten tilførsel av oksygen for omdanning av organisk stoff i slam til stabile forbindelser. Prosessen produserer biogass. Også kalt utråtning eller biogassanlegg.

Anaerobt stabilisert og tørket slam

Slam som har gjennomgått anaerob slamstabilisering, avvanning og tørking slik at tørrstoffinnholdet er over 85 %. (Tørket slam fra VEAS har lavere tørrstoffinnhold). Foreligger som granulat eller pellets.

Anboring

Montering av anboringsklammer og boring av hull på en hovedvannledning (oftest under trykk), for tilknytting av stikkledning.

Tapping

Anboringsklammer

Klave av jern med kik-kran- Benyttes for tilknytning av stikkledning til hovedvannledning. Jfr. anboring.

Tapping sleeve

Anion

Negativt ladet ion. I et elektrisk felt vil anionene vandre mot den positive elektrode, anoden. Jfr. ion, kation.

Anion

Anode

Den positive elektroden under elektrolyse. Ved anoden foregår en oksydasjon. Jfr. elektrolyse, katode.

Anode

Anoksisk

Oksygenfritt. Brukes ofte i forbindelse med forhold i bunnvann i fjorder.

Antiseptisk

Tilstand som er tilnærmet fri for sykdomsfremkallende mikroorganismer. Jfr. desinfeksjon, aseptisk.

Antiseptic

Å

Åpen anbudskonkurranse

Anskaffelsesprosedyre som tillater alle interesserte leverandører å gi tilbud, men som ikke tillater forhandling.
A

Arbeid ved avløpsanlegg

Forskriften retter seg mot arbeidsgiver og gjelder for arbeid ved alle typer avløpsanlegg. Ved spesielle typer avløp, som f.eks. giftbad fra kjemisk og galvanoteknisk industri, må det tas særskilte forholdsregler. Arbeidsgiver har plikt til å skaffe seg kunnskap om arten av avløp i det enkelte tilfelle, og ta de forholdsregler som beskrives i forskriften.

Avløpsanlegg omfatter avløpsnett, evt. pumpestasjon, renseanlegg og utløpsledning.

Arbeidsmiljøloven

Loven har som formål:

 • å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet,
 • å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet,
 • å legge til rette for tilpasninger i arbeidsforholdet knyttet til den enkelte arbeidstakers forutsetninger og livssituasjon,
 • å gi grunnlag for at arbeidsgiver og arbeidstakerne i virksomhetene selv kan ivareta og utvikle sitt arbeidsmiljø i samarbeid med arbeidslivets parter og med nødvendig veiledning og kontroll fra offentlig myndighet,
 • å bidra til et inkluderende arbeidsliv

Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene i loven blir overholdt.

Lenke til va-jus.no


Artesisk grunnvann

Grunnvann som står under så stort trykk at vannet vil stige over terrengnivå ved boring ned til grunnvannsreservoaret. Artesisk grunnvann finnes gjerne i bassengformasjoner hvor et permeabelt lag (grunnvannførende) er innkapslet mellom to tette lag. Jfr. artesisk kilde.

Artesian groundwater

Artesisk kilde

Kilde som får tilførsel fra et vannførende lag, hvor vannet står under trykk. Jfr. artesisk grunnvann, kilde.

Artesian spring

Aseptisk

Tilstand fri for levende mikroorganismer. Jfr. sterilisering, antiseptisk.

Aseptic

Assimilasjon

Organismers opptak av grunnstoffer eller enkle forbindelser og videre oppbygging til komplekst cellemateriale, f.eks. karbonsyreassimilasjon ved fotosyntese. Jfr. dissimilasjon.

Assimilation

Assimilativ respirasjon

Nedbrytning av opptatt næring ved ånding. Jfr. endogen respirasjon.

Assimilative respiration

Atmosfærisk korrosjon

Korrosjon fremkalt av fuktig, eventuelt også forurenset luft.

Atmospheric corrosion

Atopi

En persons tendens til å utvikle allergiske responser (lgE). Personer som har allergier for et vanligvis harmløst stoff (pollen, husstøv) er atopikere. Se lommelegen.

Automatisk prøvetaker

Utstyr for proporsjonal og/eller tidsstyrt prøvetaking fra vann.

Automatic sampler

Autotrof

Egentlig om organismer som bare behøver tilførsel av uorganisk næringsstoffer til oppbygging av eget cellemateriale i motsetning til heterotrofe organismer. Autotrofe brukes om fotosyntetiserende (klorofyllholdige) planter og bakterier (fotoautotrofe) og om kjemosyntetiserende bakterier (kjemoautotrofe). Mange autotrofe må likevel ha tilgang på små mengder organisk stoff (vitaminer). Jfr. litotrof, fototrof, kjemotrof, heterotrof.

Autothrophic

Avgiftning

Fjerning av skadelige eller giftige kjemiske stoffer, f.eks. tungmetaller, cyanider og pesticider fra vann og avløpsvann. Eks.: oksydasjon av cyanider, reduksjon av kromater, nøytralisering av syrer og baser.

Detoxification

Avherding, bløtgjøring

Delevis eller fullstendig fjerning av vannets innhold av kalsium- og magnesiumioner, f.eks. ved bruk av en kationbytter. Jfr. hardt vann, avsalting.

Softening

Avherdingsfilter, bløtgjøringsfilter

Filter for fjerning av kalsium- og magnesiumioner fra vann, eller for å bytte ut disse ioner med alkalimetallioner. Filtermedium kan være permutittjord eller syntetisk ionebyttere. Jfr. permutittfilter.

Softening filter

Avklorering

Delevis eller fullstendig fjerning av klor i vann (etter klorering) ved hjelp av kjemiske eller fysiske midler. Avklorering foretas vanligvis ved tilsetning av et reduksjonsmiddel - f.eks. svoveldioksyd, natriumsulfitt eller natriumtiosulfat - evt. ved adsorpsjonaktivert karbon. Jfr. sterkklorering.

Dechlorination

Avløp

1) I VA-teknikken vanligvis utstrømmende vann fra teknisk anlegg.

2) Den vannmengde som i et bestemt tidsrom renner fra et område (nedbørfelt, bebyggelse osv.) og passerer et gitt tverrsnitt av et naturlig eller kunstig vannløp.

Jfr. utløp, tilløp, innløp.

Effluent, discharge, run-off

Avløpsanlegg

Ethvert anlegg for håndtering av avløpsvann. Anlegg som omfatter avløpsnett, eventuelt pumpestasjon, renseanlegg og utløpsledning.

Sewerage system

Avløpsledning

Ledning for transport av avløpsvann.

Sewer

Avløpsnett

Det samlede system av ledninger i et avløpsanlegg eller innen et avgrenset område. 

Et transportsystem som samler opp og fører avløpsvann fra bolighus eller andre bygninger med innlagt vann. 

Sewer system

Avløpspumpe, kloakkpumpe

Ulike typer pumper for transport av avløpsvann.

Sewage pump

Avløpsslam

Slam som oppstår i forbindelse med avløpsrenseanlegg, septiktanker/slamskillere, mindre innretninger og samlekammer for avslamming av sanitært avløpsvann og overvann og andre oppsamlingstanker med ubehandlet avløpsslam. Slam fra privét, biologiske toaletter o.a., materiale fra rist og sandfang, samt slam fra renseanlegg for industriell prosessavløpsvann regnes ikke som avløpsvann.

Avløpssystem

Teknisk anlegg for transport av avløpsvann. Avhengig av i hvilken grad ulike typer avløpsvann føres i atskilte ledninger, brukes forskjellige betegnelser på avløpssystemet (f.eks. fellessystem, separatsystem).

Sewerage system

Avløpsvann

Fellesbetegnelse for alt vann som har vært brukt, enten det er blitt forurenset eller ikke. Både sanitært og industrielt avløpsvann og overvann.

Waste water

Avrenning på markoverflaten

Avrenning av nedbør på markoverflaten, uten at dette trenger ned i grunnen. Jfr. overflateavrenning.

Overland flow

Avrenningskoeffisient, avløpskoeffisient

Forholdet mellom avrenning fra et område og nedbøren over samme område. Avrenningskoeffisient er bl.a. avhengig av overflatens permeabilitet, beskaffenhet og fallforhold i terrenget.

Run-off coefficient

Avrop

Kjøp etter en på forhånd inngått rammeavtale. Avtalen bestemmer hvilke betingelser kunden har krav på, og et avrop er derfor en bestilling hvor betingelsene er sikret.

Avsalting

Reduksjon av innhold av mineralsalter fra f.eks. sjøvann, for å gjøre det brukbart for vannforsyning og vanning. Kan skje gjennom destilasjon (f.eks. ved bruk av solvarme), frysing, ionebytting, elektrodialyse og omvendt osmose. Jfr. salinitet.

Desalting, desalination

Avskjærende ledning

En avskjærende ledning "kutter" flere avløpsledninger for å samle opp (avskjære) vannføringen i et avløpsnett.

Collector, interceptor

Avstivning

System av rammer og planke- eller spuntvegger som støtter opp sideveggene i en grøft for å hindre utrasing.

Staying, shoring, stay bracing

Avsyring

Fjerning av overskudd av fri syre fra vann. Den overskytende fri syre i naturlig vann er vanligvis aggresiv karbondioksyd. Denne reduseres ved lufting, ved dosering av alkali eller ved å la vannet passere et basisk filtermateriale. Jfr. aciditet, alkalitet.

Deacidification

Avvannet slam

Slam som er behandlet slik at det oppnås en volumreduksjon ved fjerning av en del av vanninnholdet. Avvannet slam ligger i haug og inneholder normalt fra 20 til 40 % tørrstoff (60 til 80 % vann).
B

Bakterier

Samlebetegnelse på uensartet gruppe av mikroorganismer. For det meste encellede former med cellestørrelse i området 1 - 10 µm. Bakterier inkluderer også en del flercellede, trådformede organismer. De fleste er fargeløse og ernærer seg heterotroft eller kjemoautotroft.

Bacteria

Bakterier, koliforme

Bakterietall, kimtall

Antall bakterier som utvikles under standard betingelser fra et bestemt vannvolum etter fortynning i agar.

Plate count

Bar

Enhet for atmosfærisk trykk.

1 bar ~= 750 mm kvikksølvsøyle

1 bar ~= 75/76 atmosfære

Base

Stoff som har evne til å motta hydrogenioner, H+ (egentlig protoner). Basiske, vandige oppløsninger har pH-verdier over 7. Jfr. syre, lut, pH-verdi.

Base

Basisk filtermasse

Filtermateriale som binder karbondioksyd i vann. Benyttes til å redusere vannets aggressivitet. Jfr. marmorfilter og magnomasse.

Basic filter mass

BDT-vann

Svensk betegnelse for avløpsvann fra "bad, disk og tvätt". Jfr. gråvann, klosettavløpsvann.

Begrenset anbudskonkurranse

Anskaffelsesprosedyre som bare tillater de leverandører som er invitert av oppdragsgiver å gi tilbud, men som ikke tillater forhandling.

Beisevæske, beisebad

Kjernikalieoppløsning for fjerning av oksyder og lignende belegg fra overflaten av metaller før videre behandling (forsinking, forkromrning, lakkering e.l.) Beisevæske består vanligvis av en syre (svovelsyre, saltsyre, fosforsyre) og vil etter bruk inneholde betydelige mengder metallsalter. Kan benyttes som koagulant.

Pickle, pickling bath

Bekkelukking

Tiltak/anordning for å lukke en bekk ved å lede den inn i rør, kanal eller tunnel.

Benthos

Fellesbetegnelse på vannlevende planter og dyr som er knyttet til bunnen eller et fast underlag. Jfr. plankton, seston.

Benthos

Bentonitt

Forvitret vulkansk aske. Brukes bl. a. som hjelpekoagulant og til adsorpsjon av olje og fett for å bekjempe forurensninger av slike stoffer.

Bentonite

Bikarbonater

Alminnelig betegnelse på hydrogenkarbonater, salter av karbonsyre. I naturlig vann med en pH-verdi lik 8,3 ener lavere, er oppløste b. årsaken til vannets alkalitet. Formel for bikarbonationet: HCO3-. Jfr. karbonater, karbonsyre.

Bicarbonates


Bikarbonathardhet

Mål for vannets innhold av bikarbonater. Bikarbonathardhet beregnes fra bikarbonatalkaliteten. Jfr. alkalitet, hardhet.

Bicarbonate hardness

BIN

Bedriftsintern norm. Er et kriterium for vurdering av eksponering for forurensning som ikke har administrativ norm. Arbeidstilsynet forlanger at slike kriterier fastsettes av bedrifter basert på tilgjengelig kunnskap og evne for å ha kontroll med eksponeringsnivå.

Bioaerosol

Små dråper eller partikler finfordelt i luft av biologisk opprinnelse som blant annet kan inneholde døde og levende mikroorganismer og komponenter fra disse.

Biocid

Stoff med evnen til å drepe liv. Se pesticid.

Biocide

Bioflokkulering

Utnyttelse av adsorpsjonsevnen hos aktivslam for oppbygging av fnokker.

Bioflocculation

Biogassanlegg

Se anaerob slamstabilisering

Biokjemisk oksygenforbruk

BOF, mål for mengden av oksygenforbrukende materiale i vann. BOF bestemmes ved å måle reduksjonen i oksygen i en vannprøve som er hensatt i mørke over en bestemt tid og ved en bestemt temperatur (vanligvis 5 døgn og 20 °C, BOF5). Denne metoden gir et mål for den bakterielle nedbrytning av organisk materiale i vannprøven. BOF er en nyttig faktor ved undersøkelser av bl.a. vannforurensning.

Biochemical oxyden demand, BOD

Biologisk dam

Opprinnelig grunne og vide dammer/laguner for rensing av avløpsvann ved lang oppholdstid. Biologisk aerob prosess ved tilførsel av oksygen gjennom overflaten og ved hjelp av fotosyntetiserende alger under påvirkning av sollys.

Oxidation pond, stabilization pond, lagoon

Biologisk filter

Enhet for biologisk rensing av avløpsvann, bestående av et filtermedium av stein eller kunststoff. På filtermediet dannes et slimlag (hud) av mikroorgansimer som fjerner organisk stoff fra avløpsvannet som spres over filteret.

Trickling filter, sprinkling filter

Biologisk oksydasjon

Prosess hvorved levende organismer bryter ned organisk stoff til mer stabile forbindelser. Jfr. oksydasjon og slamstabilisering.

Biological oxidation

Biologisk oksygenforbruk

Bruk heller biokjemisk oksygenforbruk.

Biologisk renseanlegg

Jfr. biologisk rensing.

Biological treatment plant

Biologisk rensing

Rensing av vann ener avløpsvann for å fjerne suspendert og oppløst organisk stoff ved hjelp av mikroorganismer. Jfr. biologisk oksydasjon, aktivslamanlegg, biologisk filter, biologisk dam.

Biological treatment, secondary treatment

Biologisk slam

Slam fra biologiske renseprosesser (levende og døde mikroorganismer).

Den del av slammet i biologiske renseanlegg som består av levende mikroorganismer. Biologisk slam brukes ofte likeverdig med aktivslam, men omfatter også slam fra biologisk filter. Jfr. sekundærslam, overskuddsslam.

Biological sludge

Biomasse

Den totale mengden levende organismer (evt. bestemte arter eller grupper) på et gitt sted og tidspunkt. Biomasse angis som vekt pr. flate- eller volumenhet.

Biomass

Biosorpsjonsanlegg

Se kontaktstabiliseringsanlegg.

Biotisk

Av biologisk natur. Benyttes om miljøfaktorer som er et resultat av biologisk aktivitet. Jfr. abiotisk.

Biotic

Blågrønnalger

Primitiv gruppe alger uten avgrenset kjerne og med ukjønnet formering. Blågrønnalger er sterkt varierende av farge og omfatter både benthiske og planktoniske former. Flere av de sistnevnte er kjent som vannblomstdannende.

Blugreen algae, cyanphyceae

Blandprøve

Prøve som er sammensatt av enkeltprøver, tatt proporsjonalt til vannføringen, eller med bestemte tidsintervaller over en viss tidssyklus. Jfr. proporsjonalprøve, timeprøve, døgnprøve.

Composite sample

Blåsemaskin

Utstyr for produksjon av lavtrykksluft. Benyttes om maskiner for tilførsel av luft (oksygen) til vann og avløpsvann. Jfr. dreiekolbeblåser, kompressor.

Blower

Bløtgjøring

Se avherding, bløtgjøring.

Bløtt vann

Vann med lavt innhold av kalsium- og magnesiumsalter. Internasjonalt regnes vann som bløtt når hardheten er lavere enn 50 mg CaO pr. liter. Jfr. hardhet.

Soft water

Bly

Grunnstoff med kjemisk tegn Pb. Bly inngår som bestanddel i messing, loddmetaller og andre legeringer. Blyforbindelser er meget giftige.

Lead

BOF

Se biokjemisk oksygenforbruk.

BOF-belastning

Belastning med organisk stoff målt som biokjemisk oksygenforbruk.

Borebrønn

Brønn for vannforsyning fra fjell eller event. løsmasser, utført med boremaskin. Jfr. rørbrønn.

Drilled well, bored well

Brent kalk, ulesket kalk

Handelsnavn på kalsiumoksyd (CaO) fremstilt i teknisk målestokk ved gløding av kalsiumkarbonat (kalkstein). Jfr. hydratkalk.

Quick lime, burnt lime, unslaked lime

Brønnboring, dypbrønnboring

Boring etter vann med boremaskin. Jfr. borebrønn.

Deep well drilling, well boring

Buesil

Se spaltesil.

Buffer

Vandig oppløsning av en eller flere kjemiske forbindelser med en definert pH-verdi som ikke forandres nevneverdig ved moderat tilsetning av sure eller basiske forbindelser.

Buffer (solution)

Bufferevne

Se bufferkapasitet.

Bufferkapasitet

Evne hos vann eller jord til å motsette seg forandring i pH-verdi ved tilsetning av sure eller basiske forbindelser. Jfr. alkalitet, aciditet.

Buffer capacity

Bundet klor

Forkortet betegnelse på bundet tilgjengelig restklor.

Bundet tilgjengelig restklor

Klor som foreligger i vannet i form av kloraminer og/eller organiske klorforbindelser. Bundet tilgjengelig restklor kan bestemmes etter en viss kontakttid. Jfr. klorbehov, fritt tilgjengelig restklor, kloraminer.

Combined available chlorine residual

Bunnmorene

Morenemateriale som er dannet under isbre. Bunnmorene er vanligvis tett og består av usortert materiale, fra leire til blokker.

Ground moraine, ground till

Bunnskrape

Skrape for transport av sedimentert slam.

Bottom scraper

C

Coliforme bakterier

Aerobe og fakultativt anaerobe, Gramnegative, ikke sproredannende stavbakterier som forgjører laktose med dannelse av syre og gass innen 48 timer ved 37 oC (35 oC). Laktoseforgjæring med syre og gassdannelse under disse betingelser (persumptiv prøve på c.b.) indikerer forurensning med tarmbakterier. En sikrere indikasjon på slik forurensning krever rendyrking og videre differensiering bl.a. ved hjelp av prøve på gassdannelse ved 44oC (termostabile c.b.). Jfr Escherichia coli.

Coliform bacteria

Coliforme bakterier, termostabile

CRP

C-reaktiv protein - et mål på inflammasjon/infeksjon.

Cyanider

Salter av hydrogencyanid ("blåsyre"). Forekommer bl.a. i avløpsvann fra galvanoteknisk industri. Cyanider er meget giftige, men kan oksyderes til cyanater som er mindre giftige. Formel for cyanidionet: CN-

Cyanides

D

Dekanteringsvann

Vann som tappes av slamfortykker etter at slammet har sedimentert. Jfr. slamvann, rejekt.

Decant

Dekantersentrifuge

Se skruesentrifuge.

Demineralisering

Se avsalting.

Den ansvarlige

Den som er ansvarlig for virksomheten. Som ansvarlig regnes den som kan holdes ansvarlig, jf. forurensningsloven § 7.

Denitrifikasjon

Bakteriell reduksjon av nitrit og nitrat til fritt nitrogen. Denitrifikasjon er et eksempel på anaerob respirasjon. Jfr. nitrifikasjon.

Denitrification

Desinfeksjon

Fjerning eller uskadeliggjøring av sykdomsfremkallende organismer. (Bakterier, sopp og virus fjernes, men ikke bakteriesporer). Jfr. sterilisering, pasteurisering.

Disinfection

Destillasjon

Prosess som omfatter fordampning og etterfølgende kondensasjon av væske. Destillasjon benyttes til å skille stoffer med ulike kokepunkter. Jfr. avsalting.

Destillation

Detergenter

Se vaskemidler.

Dialyse

Atskilling av kolloider fra ekte oppløsninger ved filtrering gjennom en delvis gjennomtrengelig membran. Jfr. osmose, elektrodialyse, semipermeabel membran.

Dialysis

Diatomeer, kiselalger

Encellede, mikroskopiske planter med kiselskall. Omfatter både benthiske og planktoniske former. Viktige primærprodusenter i sjøvann og ferskvann. Betegnes også kiselalger.

Diatoms 

Differensialhastighet

I VA-teknikken spesielt om turtallsforskjellen mellom sentrifugekule og skrue. Jfr. skruesentrifuge.

Differential speed 

Diffusjon

Det fenomen at molekyler eller ioner skifter plass pga varmebevegelse. Væsker diffunderer i hverandre ved at molekyler eller ioner beveger seg fra steder med høyere konentrasjon til steder med lavere konsentrasjon uten ytre påvirkning.

Diffusion 

Diffusor

Perforert eller porøst rør eller plate for fordeling av luft i vann eller avløpsvann. Benyttes også om enhet som fordeler avløpsvann i resipient.

Diffusor

Diffusorlufting

Tilførsel av oksygen til vann eller avløpsvann ved innblåsing av trykkluft gjennom diffusorer plassert i væsken. Jfr. diffusor.

Direkte tørke

Typebetegnelse på enhet for termisk tørking av slam ved direkte kontakt mellom slam og varme gasser. Jfr. trommeltørke, etasjetørke, flashtørke.

Direct dryer

Direktefellingsanlegg

Eldre betegnelse på primær- og sekundærfellingsanlegg.

Direct precipitation plant

Dispergert luft

Finfordelt luft, frigjort fra en løsning av luft i vann ved reduksjon av trykk. Benyttes til flotasjon av suspendert stoff. Jfr. dispersjon.

Dispersed air

Dispersjon

Fordeling av et stoff (dispergert fase) i et annet (dispergeringsmiddel). Dispersjon kan inndeles etter aggregattilstanden av stoffene (fast, flytende eller gassformig). Eks.: emulsjon, suspensjon, kolloidal oppløsning.

Dispersion

Dissimilasjon

Nedbrytning av komplekst organisk stoff til enklere forbindelser. Jfr. assimilasjon.

Dissociation

Dissosiasjon

Spalting av kjemiske forbindelser i enklere atomgrupper eller atomer. En spesiell form av dissosiasjon er elktrolytisk dissosiasjon, der molekyler i vann spaltes i positivt og negativt ladete ioner. (Den omvendte prosessen kalles assosiasjon.)

Dissociation

Dosering

Tilsetting av kjemikalier til vann, avløpsvann eller slam i bestemte mengder. Jfr. tørrdosering, våtdosering, proporsjonaldosering.

Dosage

Doseringspumpe

Pumpe for tilsetting av kjemikalier, i oppløst eller suspendert form, til vann, avløpsvann eller slam, manuelt eller automatisk styrbar. Jfr. våtdosering.

Metering pump, chemical feed pump

Døgnprøve

Blandprøve uttatt over ett døgn.

Dreiekolbeblåser

Lavtrykkskompressor som består av hus med to rotasjonselementer som har motsatt dreieretning. Rotasjonselementene (kolbene) komprimerer og fortrenger luften. Benyttes for tilførsel av luft (oksygen) til vann og avløpsvann. Jfr. blåsemaskin, kompressor.

Rotary piston blower

Drensvann

Vann som ledes bort fra grunnen under terrengoverflaten.

Drainage water

Drikkevann

Drinking water, potable water

Drikkevannsforskriften

Formålet med drikkevannsforskriften er å sikre forsyning av vann i tilfredsstillende mengde og kvalitet til drikke, andre næringsmiddelformål og hygienisk bruk. Forskriften inneholder en rekke sentrale bestemmelser vedrørende bl.a.:

* Vannverkseiers ansvar og opplysningsplikt
* Krav om godkjenning.
* Krav til leveringssikkerhet.
* Krav til beredskapsplan.
* Krav til vannkvalitet.
* Krav om to hygieniske barrierer.
* Godkjennings- og tilsynsmyndigheter.

Lenke til forskriften (åpner nytt vindu til Lovdata)

Duktile rør

Se duktile støpejernsrør.

Duktile støpejernsrør

Rør som ofte anvendes til hovedvannledninger pga. stor seighet og styrke.

Ductile cast-iron pipe

Duplikatsystem

Svensk betegnelse for avløpssystem hvor det anvendes egen ledning for kloakkvann og egen ledning for overvann, drensvann og takvann. Bruk heller separatsystem.

Dypvannsutslipp

Utledning av avløpsvann på stort dyp for å oppnå innlagring og/eller fortynning av avløpsvann i sjø eller innsjø. Jfr. diffusor.

Dysenteri

(bakteriell)

Akutt, smittsom tarminfeksjon forårsaket av baterieslekten, Shigella. Dysenteri kalles også blodgang, og er karakterisert ved tarmkramper, diaré og feber. Kan være vannbåren.

Dysentery

Dystrof

Om innsjøer med vann preget av høyt innhold av humus - og derved brunfarget. Dystrofe innsjøer er som regel karakterisert ved liten produktivitet grunnet lavt innhold av oppløste salter.

Dystrophic

E

EDTA

Internasjonal forkortelse for etylendiamintetraeddiksyre, som danner komplekse forbindelser med de fleste metallioner. Standardoppløsninger av EDTA, vanligvis i form av dinatriumsaltet, benyttes ved bestemmelse av total hardhet i vann. Jfr. hardhet.

Effluent

Bruk heller avløp.

Eksenterskruepumpe

Roterende fortrengningspumpe hvor fortrengningen skjer ved at en glatt skrue av spesiell form roterer eksentrisk i en innvendig profilert stator av elastisk materiale. Benyttes i VA-teknikken til pumping av kjemikalieløsninger og slam. Utstyrt med tilbringerskrue, kan den også pumpe slam med meget høyt tørrstoffinnhold. Jfr. fortrengningspumpe, roterende fortrengningspumpe.

Helical rotor pump

Ekspansjonsmuffe

Rørdel som ofte benyttes ved skjøting for å muliggjøre at sammenstøtende rør eller deler kan utvide seg eller beveges. Ekspansjonsmuffe kan kompensere temperaturutvidelser ved lange rørledninger, eller benyttes som passtykke for å lette montering av rørdeler i kummer.

Expansion piece

Ekspansjonsskjøt

Skjøt som skal tillate bevegelse (forlengelse eller sammentrekning) i de tilstøtende deler.

Expansion joint

Eksponering

Ytre påvirkninger av helseskadelige faktorer.

Eksponeringsmåling

Måling av forurensning av arbeidsatmosfæren. Utføres fortrinnsvis med personbåret utstyr i inhalasjonssonen.

Ekspropriasjon

(oreigning)

Tvangservervelse av fast eiendom, bygning, bruksrett, servitutt m.v. Ekspropriasjon kan bare skje med hjemmel i lov (Oreigningsloven), og det skal svares full erstatning.

Expropriation

EL-området

Forskrifter som gjelder - se DSBs sider (åpnes i nytt vindu).

Elektrisk drenering

Beskyttelse mot lekkstrømskorrosjon ved å lede bort vagabonderende strømmer fra en metallkonstruksjon, f.eks. vannledningsrør, ved at en uisolert elektrisk leder graves ned slik at strømmene følger den. Jfr. vagabonderende strømmer.

Electrical drainage

Elektrode

Elektrisk leder i kontakt med en elektrolyttoppløsning. Jfr. anode, katode.

Electode

Elektrodepotensial

Elektrisk potensialforskjell mellom en elektrode (indikatorelektrode) og en referanseelektrode. Elektrodepotensial angis i volt (V) i forhold ti normalhydrogenelektrodens potensial som konvensjonsmessig er satt lik null. Jfr. elektrode, referanseelektrode.

Electrode potential

Elektrodialyse

Metode for å fjerne elektrolytter fra oppløsninger, ved at ionene passerer gjennom eller holdes tilbake av et system av delvis gjennomtrengelige membraner i et elektrisk felt. Elektrodialyse benyttes bl.a. ved avsalting av sjøvann. Jfr. dialyse, elektroosmose, semipermeabel membran.

Electrodialysis

Elektrokjemisk korrosjon

Korrosjon på metall fremkalt av elektrokjemisk reaksjoner, vanligvis i fuktig miljø. Jfr. galvanisk korrosjon, lekkstrømskorrosjon.

Electrochemical corrosion

Elektrolyse

Spalting av en kjemisk forbindelse i et elektrisk felt. Jfr. elektrolytt.

Electrolysis

Elektrolytisk dissosiasjon

Betegner det forhold at visse kjemiske fobindelser (elektrolytter) spaltes (dissosieres) i positivt og negativt ladede ioner ved oppløsning i vann. Jfr. elektrolytt.

Electrolytic dissociation

Elektrolytisk rensing

Kjemisk rensing av vann ved hjelp av elektrolyse.

Electrolytic treatment

Elektrolytt

Kjemisk forbindelse som i vandig oppløsning eller i smeltet tilstand er helt eller delevis spaltet (dissosiert) i ioner og derfor leder elektrisk strøm. Elektrolytt omfatter syrer, baser og salter. Jfr. elektrolytisk dissosiasjon.

Electrolyte

Elektroosmose

Diffusjon av et oppløsningsmiddel gjennom et porøst medium under påvirkning av et elektrisk felt. Jfr. osmose, elektrodialyse.

Electroosmosis

Elveavsetning

(Alluvialavsetning)

Materiale (grus, sand, leire) som avsettes fra elvevann.

Alluvial deposit, alluvium

Elvemunning

Vann i overgangsområde mellom ferskvann og sjø ved utløpet av en elv.

Emulgeringsmiddel

(emulgator)

Middel til å fordele olje eller fett i vann. Jfr. emulsjon.

Emulsifying agent

Emulsjon

Fordeling av væskedråper i en annen væske. Jfr. dispersjon.

Emulsion

Endemorene

Morene dannet ved front av isbre, ved at materiale som transporteres i og under breen, avsettes der.

Terminal moraine, end moraine

Endogen respirasjon

Nedbrytning av lagringsprodukter eller annet cellemateriale ved ånding. Endogen respirasjon spiller primært en rolle ved utilstrekkelig næringstilgang, f.eks. ved biologisk slamstabilisering. Jfr. assimilativ respirasjon.

Endogenous respiration

Endoparasitter

Endoparasitter, se i Wikipedia.

Endotoksin

Endotoksin er en såkalt lipopolysackarid på utsiden av Gram-negative bakterier. Disse binder seg til celler i luftveiene og aktiverer en betennelsesreaksjon. Dette kan måles gjennom prøvetaking i luft. Endotoksiner er biologisk aktive og kan gi helseskade som luftveisirritasjon, tette luftveier og feberanfall. Se mer i Wikipedia.

Energidemper

Arrangement for reduksjon av kinetisk energi. Benyttes dels for å hindre uønsket slitasje som følge av høye hastigheter, dels for å hindre brudd som følge av høyt trykk i bend o.l. ved høye hastigheter. Energidemper har vanligvis en utforming hvor væskehastigheten reduseres ved bruk av solide terskler eller andre hindringer i væskestrømmen som skaper kraftig turbulens. Ordet energidemper er egentlig misvisende idet den kinetiske energi omdannes til varme.

Energy dissipator

Enkel rankekompostering

Enkel rankekompostering av avvannet slam (d.v.s. minimum tilsetting av strukturmateriale i forholdet ca. 1:1 på volumbasis) vil tilfredsstille gjødselvareforskriftens hygieniseringskrav med tilstrekkelig margin dersom lagringstiden settes til 2 år. Vending av ranker/hauger 1-2 ganger pr. år vil forbedre slammets bruksegenskaper og redusere luktpotensialet.

Enteritt

Tarmbetennelse.

Enteritis

Enzymer

Proteiner som virker katalyserende på biokjemiske reaksjoner. Enzymer dannes i levende celler, og hvert enzym aktiverer bare ett enkelt eller en liten gruppe stoffer. Endoenzymer er virksomme innenfor cellen, ektoenzymer skilles ut og virker på substrat utenfor cellen. Enzymer benyttes i vaskemidler for spalting av proteiner.

Enzymes

Epidemi

Utbrudd av smittsom sykdom hos et stort antall mennesker eller i et antall utover det vanlige nivå. Epidemi brukes også om samtidig masseopptreden av ikke smittsom sykdom.

Epidemie

Epidemisk sykdom

Jfr. epidemi.

Epidemic disease

Erosjon

Mekanisk tæring på jordoverflaten (fast fjell og løsmasser) som skyldes vann, vind eller is.

Erosion

Eruptiv bergart

Bergart dannet ved størkning av materiale fra jordens indre (magma).

Igneous rock

Escherichia coli

(E.coli)

Baterie som er til stede i menneskers og pattedyrs tarm. Nyttes som indikator på fekal forurensning. Slik forurensning innebærer fare for forekomst av patogene bakterier og vira. E.coli brukes ofte feilaktig i drikkevannsbakteriologi om termostabile coliforme bakterier. Jfr. coliforme bakterier.

Etasjeovn

Vertikal enhet for direkte forbrenning av slam. Slam og ristavfall føres fra toppen av ovnen, i labyrintstrømning motstrøms røkgasser via etasjeskillere ved hjelp av skrapeverk. Brennkammer i bunnen av ovnen. Jfr. etasjetørke.

Multiple heart incinerator

Etasjetørke

Vertikal enhet for direkte termisk tøring av slam. Slam føres i labyrintstrømning motstrøms røkgasser fra toppen av tørken via etasjeskillere. Skrapverk blander og transporterer slammet. Jfr. etasjeovn.

Multiple hearth dryer, multiple tray dryer

Eternitrør

Firmabetegnelse for asbestsementrør.

Etterfellingsanlegg

Anlegg for biologisk/kjemisk rensing av avløpsvann der det kjemiske rensetrinn kommer etter et biologisk rensetrinn.

Post-precipitation plant

Etterklorering

Klorering som foretas etter annen vannbehandling.

Postchlorination

Ettersedimenteringsbasseng

Se ettersedimenteringstank.

Ettersedimenteringstank

(Ettersedimenteringsbasseng, klaringstank)

Tank for fjerning av sedimenterbart stoff. Etterfølger biologisk eller kjemisk renseenhet.

Secondary sedimentation tank (basin), final sedimentation tank (basin), secondary clarifier, final clarifier, humus tank

Eufotisk, fotisk

Tilstedeværelse av lys. Om det øvre lag av en vannmasse, der det er nok lys for nettoproduksjon av organisk stoff ved fotosyntese. Jfr. afotisk.

Euphotic

Eutrof

Om vannforekomster, spesielt innsjøer, som er rike på plantenæringsstoffer og med høy planteproduksjon. Jfr. mesotrof, oligotrof, dystrof.

Eutrophic

Eutrofiering

Utvikling mot et miljø rikt på plantenæringsstoffer og stor planteproduksjon.

Eutrophication

Evaporimeter

(Fordunstningsmåler)

Instrument for måling av fordunstning. Jfr. evapotranspirasjon, lysimeter.

Evaporimeter

Evapotranspirasjon

(total fordunstning)

Samlet overføring av vann fra jordoverflaten til luften, dvs. fordunstning pluss transpirasjon. Jfr. potensiell evapotranspirasjon.

Evapotranspiration

F

Fakultativ

Leilighetsvis, valgfri. Benytter f.eks. om fakultativ anaerobe organismer som kan vokse i nærvær eller fravær av fritt oksygen. Jfr. obligat.

Facultative

Fallkum

Kum på spillvanns- eller overvannsledning med fritt vannfall inn i kummen. Benyttes for å begrense strømningshastigheten i de tilknyttede ledninger. Jfr. energidemper.

Drop man hole

Fargetall

Mål for vannets farge. Fargetall bestemmes visuelt eller instrumentelt i relasjon til en standard av kaliumheksakloroplatinat (K2PtCl) og koboltklorid (CoCl2). Enhet: mg Pt/l. Jfr. humus.

Colour

Feces

(fekalier)

Ekskrementer, avføring.

Faeces, excrements

Fekal coli

Uheldig betegnelse på termostabile, coliforme bakterier. Jfr. coliforme bakterier.

FEL

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Se DSBs sider (åpnes i nytt vindu).

Fellesledning

(Kombinertledning)

Ledning for samlet borttransport av spillvann, overvann, drensvann og evt. takvann. Jfr. spillvannsledning, overvannsledning.

Fellessystem

(Kombinertsystem)

Avløpssystem hvor spillvann, overvann, drensvann og evt. takvann ledes bort i felles ledning. Jfr. separatsystem.

Combined sewerage system

Fellingskjemikalier

Kjemikalie (normalt jern- eller aluminiumsalter, eller kalk) for koagulering og flokkulering (kjemisk felling) av avløpsvann.

Fellingsmiddel

Se koagulant.

Fenoler

Gruppe organiske forbindelser med karakteristisk lukt og smak. Fenoler er giftige og forekommer i visse typer industrielt avløpsvann, og dannes også i naturlig vann ved nedbrytning av plantematerialer. Fenoler fjernes ved adsorpsjonaktivert karbon eller ved oksydasjon. Jfr. klorfenoler, klordioksyd.

Phenols

Fermentering

(Gjæring)

Type av anaerob nedbrytning, der organisk stoff virker både som oksyderbart substrat og oksydasjonsmiddel.

Fermentation

Ferriklorid

Bruk heller jern(III)klorid.

Ferrisulfat

Bruk heller jern(III)sulfat.

Ferrosulfat

Bruk heller jern(II)sulfat.

Fettfang

Se fettutskiller.

Fettutskiller

Enhet for å fjerne fett og annet lett flytende stoff fra avløpsvann. Forekommer ofte i kombinasjon med luftet sandfang. Jfr. oljeutskiller.

Grease trap, grease separator

FEV1

Forsert ekspiratorisk volum: Det volum som pustes ut i løpet av første sekund ved forsert utblåsning (kraftig utblåsning).

Fikseringsmiddel

Brukes i biologien om stoffer som dreper organismer. Fikseringsmiddel benyttes til å gjøre prøver egnet for oppbevaring. Eks.: formalin, alkohol, iseddik.

Fixative

Filiform korrosjon

Trådformet korrosjon under belegg på metallflater.

Filiform corrosion, threadform corrosion

Filter

Enhet med et filtermedium av porøst, fibrig eller kornet materiale for utskilling av finfordelte, faste parikler fra væske eller gass.

Filter

Filterbelastning

Hydraulisk belastning: Vannmengde tilført pr. filtervolum eller -flate og tidsenhet. Forurensningsbelastning: Mengde BOF, peronekvivalenter eller suspendert stoff pr. filtervolum eller -flate og tidsenhet. Jfr. biologisk filter, hurtigfilter, langsomfilter.

Filter loading

Filterduk

Vevd duk for vakuumfilter eller trykkfilter. Jfr. silduk.

Filter(ing) cloth

Filterhastighet

Egentlig filtreringshastighet. Vanligvis teoretisk vannhastighet gjennom et filter. Beregnes som vannmengde pr brutto filteroverflate. Jfr. filterkapasitet.

Rate of filtration

Filterkapasitet

Nominell kapasitet for et filter som overflate- eller volumbelastning. Jfr. filterhastighet.

Filter capacity

Filtermateriale

(Filtermedium)

Materiale (sand, kiselgur, aktivkull, stein, plastmedium o.l.) i ulike typer filter for rensing av vann eller avløpsvann. Benyttes hurtigfilter, langsomfilter, biologisk filter.

Filter medium

Filtermotstand

Trykktap ved vannets bevegelse gjennom et filter.

Filter head loss

Filterpresse

(Kammerfilterpresse)

Enhet for mekanisk avvanning av slam. Vanligvis diskontinuerlig operasjon med oppfylling av slam i kammer forsynt med filterduk. Kamrene sammenklemmes ved høyt trykk, slik at slamvann presses ut gjennom filterduken. Tømming av slamkaken ved åpning i kamrene. Ved bruk av filterpresse oppnås vanligvis høyt tørrstoffinnhold i slamkaken. Jfr. silbåndpresse, vakuumfilter, slamavvanning.

Filter press

Filterrør

Perforert eller slisset rørseksjon i enden av foringsrøret i en dypbrønn i løsmasser.

Filter pipe

Filtersand

Sand som nyttes ved filtrering av vann og avløpsvann.

Filtersand

Filterspyling

Rengjøring av filtermateriale ved returspyling med renset vann, eventuelt også luft. Spylehastighet for hurtigsandfilter oftest 30 m/h eller mer. Filterspyling kan også omfatte overflatespyling av filter.

Filter back wash

Filtrat

Væske som har passert gjennom et filter.

Filtrate, filter effluent

Filtrering

Prosess for fjerning av partikler fra væske og gass ved hjelp av filter.

Filtering, filtration

FKE

Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk.

Se lovdata (åpnes i nytt vindu).

Flagellater

Uensartet gruppe protozoer, vanligsvis med en eller to svingtråder (flageller). Flagellater er som regel bevegelige. Enkelte lever i kolonier. Flagellater inkluderer både autotrofe og heterotrofe former.

Flagellates

Flashtørke

Se hurtigtørke.

Flatebelastning

Se overflatebelastning.

Flensemuffe

Rørdel med flens på en side og muffe på den andre siden.

Flange and bell piece

Flensespiss

Rørdel med flens på en side og spissende på den andre siden.

Flange and spigot end piece

Flermediafilter

Filter oppbygget og benyttet som hurtigfilter i flere sjikt med forskjellige egenskaper, f.eks. kornstørrelse og/eller egenvekt, adsorpsjonsevne og kjemiske egenskaper. Flermediafilter benyttes hovedsakelig for fremstilling av drikkevann.

Multiple media filter

Flokkulant

Bruk heller koagulant.

Flokkulering

Ved kjemisk rensing av vann eller avløpsvann betegner flokkulering den prosess som følger etter koaguleringsprosessen. Gjennom forsiktig omrøring skjer en oppbygging (agglomering) av mikrofnokker (primærpartikler) til større fnokker. Jfr. koagulering.

Flocculation

Flokkuleringsbasseng

Basseng med forsiktig omrøring av vannmassene for flokkulering av suspensjoner.

Flocculation basin (tank)

Flokkuleringsmiddel

Benyttes om hovedkoagulant og hjelpekoagulant. Jfr. koagulant.

Flotasjon

Prosess for separasjon av to faser. I VA-teknikken benyttes prosessen bl.a. for separasjon av slam fra vann og for fortykking av slam. Slammet gjøres lettere enn vann ved tilførsel av finfordelte luftblærer og bringes dermed til overflaten. Jfr. sedimentering.

Flotation

Flotasjonsfortykker

Enhet for fortykking av slam. Slampartiklene gjøres lettere enn vann ved tilsetting av finfordelte luftblærer, og fortykkes ved vannoverflaten. Egner seg spesielt for fortykking av fnokket slam.

Flotation thickener

Flottørkammer

Kammer for nivåregistrering ved flottører.

Float chamber

Fluorescens-mikroskop

Analysemetode for bakterier og sporer fra muggsopp. Mikroorganismene merkes med et fluorescerende stoff som letter gjenkjennelse.

Fluoridering

Tilsetting av fluorider til drikkevann for å forebygge tannråte.

Fluoridation

Fluvial avsetning

Se elveavsetning.

Flygel

Instrument for måling av strømhastigheten i vann (elver, bekker og kanaler). Flygel består av roterende propell og telleverk.

Rotating meter, current meter

Flyktig suspendert stoff

(FSS)

Den del av suspendert stoff som forsvinner ved gløding ved 600oC. Jfr. glødetap.

Volatile suspended solids, VSS, mixed liquor volatile suspended solids, MLVSS

Flytende overløp

Overløp festet til flytelegeme. Heves og senkes med vannstanden, og har derved konstant kapasitet.

Floating weir

Flyteskjema

Blokkdiagram som viser hoveddelene i et anlegg, prosessgang og enhetenes innbyrdes avhengighet.

Flow diagram, flowsheet

Flyteslam

Lett slam og fett som akkumuleres på vannoverflaten i fettfang eller sedimenteringsbasseng.

Scum, floating sludge

Flyteslamrenne

Renne for oppsamling av flyteslam, vanligvis i forsedimenteringsbasseng.

Floating sludge trough

Flyteslamskjerm

Se skumbrett.

Flyteslamskrape

Skrape for transport av flyteslam. Se slamskrape.

Skimmer

Fnokk

Løs sammensetning av lette partikler med svak innbyrdes binding, dannes i en løsning ved tilsetting av koagulant eller ved biokjemiske prosesser. Jfr. flokkulering.

Floc

Fnokkdannelse

Se flokkulering.

Fnokkoppbygging

Se flokkulering.

FOA

Forskrift om offentlige anskaffelser

Forbrenning

Prosess for termisk oksydasjon av organisk stoff. Forbrenning gir aske og forskjellige røykgasser som sluttprodukt. Jfr. våtforbrenning.

Incineration

Fordampning

Overgang fra væske til gassform. Jfr. fordunstning.

Vaporization

Fordrøyningsbasseng

Se utgjevningsbasseng.

Fordunstning

Overgang fra væske/fast stoff til gassform ved temperatur lavere enn væskens/stoffets kokepunkt. I stringent meteorologisk terminologi brukes betegnelsen bare om overgang av vann fra flytende form til gassform, mens sublimasjon brukes om overgang fra fast form til gassform. Jfr. fordampning.

Evaporation

Forfellingsanlegg

Anlegg for kjemisk og biologisk rensing av avløpsvann der kjemisk rensing foretas foran et biologisk rensetrinn. Jfr. primærfellingsanlegg, sekundærfellingsanlegg, simultanfellingsanlegg og etterfellingsanlegg.

Pre-precipitation plant

Foringsrør

Gjenstående borerør eller separat nedsatt støtterør i dypbrønn. Brønnfilteret utgjør vanligvis nederste del. Jfr. filterrør.

Well casing

Forklorering

Klorering som foretas før annen vannbehandling.

Prechlorination

Forlufting

Lufting av vann eller avløpsvann som forbehandling.

Pre-aeration

Formalin

Middel til fiksering (konservering) av biologisk materiale og vannprøver. Handelsvaren inneholder ca. 40 % formaldehyd, HCHO. Jfr. fikseringsmiddel, sanitærvæske.

Formalin

Formazin

Syntetisk organisk forbindelse. Suspensjoner av formazin brukes som standard ved bestemmelse av turbiditet i vann. Resultatet angis i FTU (Formazin Turbidity Units).

Formazin

Forsedimentering

Utskilling av sedimenterbare partikler før viderebehandling av vann eller avløpsvann.

Primary sedimentation

Forsedimenteringsbasseng

Se sedimenteringsbasseng og forsedimentering.

Primary sedimentation basin (tank), primary settling basin (tank)

Forsedimentert slam

Se primærslam.

Forskrift om kjemikalier

Forskrift om kjemikalier kan du lese nærmere om her.

Forsøksanlegg

(Pilotanlegg)

Benyttes i VA-teknikken om anlegg i liten teknisk målestokk for undersøkelse av bestemte prosessmessige forhold og/eller dimensjoneringskriterier ved behandling av vann eller avløpsvann.

Pilot plant

Fortrengningspumpe

Pumpe hvor pumpevirkningen oppnås ved at et bevegelig element eller en gass fortrenger den pumpede masse fra et arbeidskammer. Kapasiteten er avhengig av volumforandringen pr. tidsenhet i arbeidskammeret og uavhengig av mottrykket. Jfr. stempelpumpe, membranpumpe, pneumatisk ejektor, roterende fortrengningspumpe, rotasjonspumpe.

Displacement pump

Fortykker

Se slamfortykker.

Fortykket slam

Slam som har gjennomgått gravitasjonsfortykking eller maskinell fortykking for å fjerne en del av vanninnholdet (tørrstoffinnhold normalt fra 3 til 7%, vanninnhold: 93-97%).

Fortykking

Fortynningsfaktor

Angir mengden av regnvann/infiltrasjonsvann i forhold til midlere tørrværstilrenning i et avløpsnett. Benyttes bl.a. i forbindelse med regnvannsoverløp. Jfr. overløpsinnstilling.

Forurensningsforskriften

Forskriften finner du her (lenke, åpnes i nytt vindu).
Lenke til SFT (åpnes i nytt vindu)

Fosfater

Salter av fosforsyre. Fosfater er viktige næringssalter. Det sjelnes mellom enkle fosfater (ortofosfater) og komplekse fosfater (polyfosfater, metafosfater). Komplekse fosfater benyttes bl.a. i syntetiske vaskemidler og innen vannbehandling til å motvirke korrosjon ved utfelling av kalsiumforbindelser. Formel for ortofosfationet: PO43-.

Phosphates

Fosfor

Grunnstoff med kjemisk tegn P. I vann foreligger forsfor som ortofosfater, polyfosfater eller organisk bundet. Fosfor er et viktig plantenæringsstoff.

Phosphorus

Fosforsyre

Fosforsyre er en middels sterk syre.
Les mer i Wikipedia.

Fotometer

Instrument for måling av lysintensitet. Jfr. kolorimetri.

Photometer

Fotometri

Se kolorimetri.

Fotosyntese

Dannelse av karbohydrater fra karbondioksyd og vann ved utnyttelse av lysenergi absorbert av klorofyll. Jfr. assimilasjon, autotrof, kjemosyntese.

Photosynthesis

Fototrof

Betegnelse på organismer som benytter lys som energikilde. Jfr. kjemotrof.

Phototrophic

Frekvenskurve

Kurve som viser sammenhengen mellom størrelse og frekvens (hyppighet) av en variabel. Jfr. varighetskurve.

Frequency curve

Fribord

Basseng eller rennekants høyde over væskeflate.

Freeboard

Friksjonskoeffisient

Dimensjonsløs koeffisient for friksjonsmotstand. Benyttes i hydraulikken for friksjonsmotstand i rør. Friksjonskoeffisient inngår i Darcy Weissbachs ligning.

Coefficient of friction

Friksjonstap

Energitap pga. friksjon.

Friction loss

Fritt ammonium

Uheldig betegnelse på en prøves innhold av ammonium og ammoniakk.

Fritt karbondioksyd

Karbondioksyd som inngår i karbonatlikevekten i form av fri karbonsyre.

Free carbon dioxide

Fritt klor

Forkortet betegnelse på fritt tilgjengelig restklor.

Fritt oksygen

Bruk heller oppløst oksygen.

Fritt tilgjengelig restklor

Klor som foreligger i vannet i form av underklorsyrling (HOCl) og/eller hypoklorittioner (OCl-), bestemt etter en viss kontakttid. Jfr. klorbehov, bundet tilgjengelig restklor, totalt tilgjengelig restklor.

Free available chlorine residual

Frostfri dybde

Den minste dybde vann- og/eller avløpsledninger må legges på for at de normalt ikke skal fryse.

Frost depth

FSL

Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg.

Se lovdata.no (åpnes i nytt vindu).

FSS

Se flyktig suspendert stoff.

FTU

(Formazin Turbidity Units)

Enhet for angivelse av turbiditet. Jfr. formazin.

Fullsirkulasjon

Jfr. sirkulasjonsperiode

Overturn

FVC

Forsert vitalkapasitet: Det luftvolum som pustes ut ved maksimal utpust.

Fyllingsgrad

Forholdet mellom fyllingshøyde og maksimal væskehøyde i rør, kanal eller basseng. Fyllingsgrad angis ofte i prosent. Jfr. fyllingsprosent.

Relative depth of flow

Fyllingsprosent

Innhold av vann angitt i forhold til fullt magasin.

Percentage of filling

Fysikalsk-kjemisk vannanalyse

Se vannanalyse.
G

Galvanisk korrosjon

Forsterket elektrokjemisk korrosjon fremkalt ved direkte kontakt mellom ulike metaller i en væske.

Galvanic corrosion, contact corrosion

Gardia

Giardia lamblia er en protozoo som hos mennesker kan infisere mage-tarm kanalen. Infeksjon fører til giardiase, en type gastroenteritt med symptomer som diaré, oppkast, rap med smak av råtne egg og magekramper. Giardia smitter fra avføring til munn, og kan overleve lenge i vann i sin cysteform.

Se nærmere..... (Wikipedia, åpner i nytt vindu)

Gassbrenner

I VA-teknikken utstyr for forbrenning av overskuddsgass fra råtnetank.

Gas burner, waste gas burner

Gasslås

Væskefylt sperre for å hindre tilbakestrømning eller utstrømning av gass fra ledning eller beholder. I VA-teknikken oftest benyttet ved råtnetank og gassbeholder. Jfr. vannlås.

Gas trap

Gassutbytte

I VA-teknikken den mengde gass som produseres pr. tilført mengde organisk stoff i en råtnetank.

Gas yield, gas production

Gastroenterit

Magesyke. Kan gi feber, magevondt, blodig diaré.

gebyr

Når kommuner fakturerer sine abonnenter benyttes følgede betegnelser:


Abonnementsgebyr vann (subscription fee water)

Abonnementsgebyr avløp (subscription fee wastewater)

Stipulert mengde vann (stipulated amount of water)

Stipulert mengde avløp (stipulated amount of wastewater)


Gel

Geléaktig masse dannet ved koagulering av en kolloidal oppløsning (sol).

Gel

Geodetisk løftehøyde

En pumpes geodetiske løftehøyde er høydeforskjellen mellom vannspeilene på suge- og trykksiden. Jfr. statisk løftehøyde, total løftehøyde, manometrisk løftehøyde.

Geodetic head

Geodetisk sugehøyde

Høydeforskjellen mellom en pumpes sentrum og vannspeilet på sugesiden. Geodetisk sugehøyde kan være positiv eller negativ. Jfr. statisk sugehøyde, manometrisk sugehøyde.

Geodetic suction head

Geodetisk trykkhøyde

Høydeforskjellen mellom en pumpes sentrum og høyeste væskenivå på trykksiden. Jfr. manometrisk trykkhøyde, statisk trykkhøyde.

Geodetic pressure head

Giftighet

Toxicity

Gitterrist

Rist benyttet som gangbane.

Lattice, grate

Gjæring

Se fermentering.

Gjennomsnittlig minstevannføring

Artimetrisk middel av årlig minstevannføringer i en gitt periode i uregulerte vassdrag.

Mean minimum flow

Gjenvinning

Utvinning av nyttbare stoffer fra avfall. Jfr. resirkulering.

Recovery

Gjenvinningsgrad

Den relative eller prosentvise andel av et bestemt stoff som tilbakevinnes fra et avfallsprodukt. Benyttes også om virkningsgraden med hensyn til uttatt suspendert stoff i form av slamkake ved slamavvanning.

Rate of recovery

Gjødselstoff

Se næringssalt.

Gjødselvareforskriften

Dette er en forskrift som regulerer gjødselvaretyper av ulike slag, inklusive avløpsslam. Forskriften setter bl.a krav til innhold av miljøgifter og krav til stabilisering og hygienisering av slammet før bruk.
Gjødselvareforskriften finner du her (åpnes i nytt vindu).

Gløderest

Vekt av tørrstoff etter gløding i ovn ved definert temperatur i området 500 - 650 oC. Mål for innhold av uorganisk stoff. Ved analyse av vann måles gløderest i mg/l, ved analyse av slam i prosent av tørrstoff. Gløderest måles også for suspendert stoff, må da spesifiseres. Jfr. glødetap.

(Total) fixed solids, residue on ignition

Glødetap

Vektdifferanse mellom tørrstoff og gløderest. Mål for innhold av organisk stoff. Ved analyse av vann måles glødetap i mg/l, ved analyse av slam i prosent av tørrstoff. Glødetap måles også for suspendert stoff, må da spesifiseres. Jfr. flyktig suspendert stoff, gløderest.

Ignition loss, loss on ignition, volatile solids, VS, volatile matter

Gram-negative/Gram-positive bakterier

En klassifisering av bakterier ut fra en fargeteknikk. Mange Gram-negative bakterier er patogene (sykdomsfremkallende).

Les her på Wikipedia

Gråvann

Svensk betegnelse. Den del av avløpsvannet fra vanlig husholdning som kan tilbakeføres til avløp fra kjøkken, bad og vaskerom. Klosettavløp er ikke inkludert i gråvann. Uttrykket benyttes mest i forbindelse med vakuumstystem. Jfr. BDT-vann, klosettavløpsvann.

Gravitasjonsvann

Vann i den umettede sone som beveger seg fritt under påvirkning av tyngdekraften. Jfr. umettet sone, sigevann, markvann, kapillarvann.

Gravitation water

Grenrør

Rørdel med sideløp i vinkel med hovedløpet.

Branch pipe

Grensesjikt

Når en væske strømmer langs en flate, oppstår friksjonskrefter mellom væsken og flaten, som forårsaker markert reduksjon i hastigheten i et tynt væskelag (grensesjiktet) langs flaten.

Boundary layer

Gropkorrosjon

Se groptæring.

Groptæring

Lokal korrosjon på metallflate slik at det oppstår groper i denne. Groptæring på jern og stål betegnes gravrust. Jfr. rustknoll.

Pitting

Grovlufting

Trykklufting gjennom diffusor med åpninger 2 mm og større.

Large bubble aeration

Grovsil

Enhet med grovmasket silduk for avskilling av partikulært materiale fra vann eller avløpsvann. Vanligvis med maskeåpninger 5 mm og større.

Coarse screen, coarse strainer

Grønnalger

Gruppe alger som bl.a. er karakterisert ved å inneholde klorofyll. Jfr. alger.

Green algae, chlorophyceae

Grønne sertifikater

Et marked for elsertifikater, eller grønne sertifikater, vil fungere slik at produsenter av fornybar elektrisitet tildeles sertifikater tilsvarende energimengden de produserer. I tillegg kan myndighetene kreve at alle som kjøper strøm også må kjøpe en viss mengde sertifikater. Det oppstår da en etterspørsel etter sertifikatene og de vil få en pris. Dette gir en ekstra inntekt til produsenter av fornybar elektrisitet. Kjøp av sertifikater kan også være frivillig. Da vil prisen på sertifkatene være avhengig av individuelle preferanser.

I et system med produksjonsstøtte, såkalte ”feed-in”-tariffer, bestemmer myndighetene prisen på elektrisitet gjennom tilskuddene som gis, mens markedet bestemmer hvor mye som bygges ut. I et marked med grønne sertifikater, derimot, bestemmer myndighetene hvor mye som skal bygges ut, mens tilskuddet (sertifikatprisen) bestemmes i markedet.

Kilde: regjeringen.no

Grønne tak

Vegetasjon på tak. Deles i intensive, semi-intensive og ekstensive typer avhengig av tykkelse på vekstmedium og bruksområder. Tidligere var torv det vanligste vekstmediet. I dag benyttes også vekstmedium med mineralsk opphav.

Grunnvann

Vann i den mettede sone i grunnen, dvs. under grunnvannsspeilet. Jfr. markvann.

Ground water

Grunnvannsavrenning

Nedbør som har trengt ned til grunnvannsmagasinet og renner av som grunnvann. Jfr. overflateavrenning.

Ground-water runoff, base runoff

Grunnvannskille

Grenselinje mellom to grunnvannsområder som drenerer til hvert sitt avrenningsområde.

Ground-water divide

Grunnvannsspeil

Grunnvannets øvre grense. Under denne grensen er grunnen alltid mettet med vann. Jfr. grunnvannstand.

Ground-water table

Grunnvannsstrøm

Grunnvann i bevegelse i grunnvannsførende lag.

Ground-water flow

Grunnvannstand

Grunnvannsspeilets nivå i et punkt i forhold til referanseplan (fast merke). Jfr. vannstand.

Ground-water level

Grunnvannsundersøkelse

Undersøkelse for å kartlegge forekomst og utbredelse av grunnvannsførende lag, grunnvannets strømning og sammensetning. Jfr. prøvepumping.

Ground-water inventory

Gulsott

Se hepatitt.

GUP-rør

(Glassfiberarmert umettet polyester plastrør)

Se plastrør.

H

Habitat

En organismes (arts) levested. Jfr. nisje.

Habitat

HACCP

Internkontrollsystemer basert på HACCP-prinsippene (HACCP = Hazard Analysis and Critical Control Points). Slike internkontrollsystemer brukes bl.a. innenfor nær-ingsmiddelindustrien og på vannverk, og omfatter bl.a. en risikovurdering som grunnlag for å komme fram til de kritiske kontrollpunktene i f.eks. en hygieniseringsprosess.

Haloklin

Lag i en vannmasse der vannets saltinnhold forandres hurtig med dypet. Jfr. kjemoklin.

Halocline

Håndrenset rist

Vanligvis grovrist hvor tilbakeholdt materiale fjernes for hånd med egnet redskap. Jfr. maskinrenset rist.

Manually cleaned screen

Hardhet

Det skilles mellom total hardhet, karbonathardhet og ikke-karbonathardhet:

1) Total hardhet er et mål for vannets innhold av to- eller flerverdige kationer, hovedsakelig kalsium og magnesium. Bestemmes ved titrering med EDTA. Enhet (i Norge): mg CaO/l eller tyske hardhetsgrader. Jfr. EDTA, hardhetsgrad.

2) Karbonathardhet er den del av den totale hardhet som er ekvivalent med summen av bikarbonat- og karbonatalkaliteten. Jfr. alkalitet, temporær hardhet.

3) Ikke-karbonathardhet er den del av den totale hardhet som ikke utfgjøres av karbonathardhet. Skyldes vesentlig sulfater, men også klorider og nitrater. Jfr. permanent hardhet.

Hardness 

Hardhetsgrad

Enhet for hardhet i vann. Alle hardhetsdannende ioner angis som den ekvivalente mengde kalsiumoksyd (CaO) eller kalsiumkarbonat (CaCO3). I Norge angis hardhet i mg CaO/l.

Hardness degree

Hardt vann

Vann med høyt innhold av kalsium- og magnesiumsalter. Hardt vann skummer dårlig med såpe, fordi kalsium og magnesium danner tungtløselige forbindelser som felles ut. Jfr. hardhet.

Hard water

Hardt vaskemiddel

Vaskemiddel med vanskelig biologisk nedbrytbare tensider.

Hard detergent

Hardy-Cross-metoden

Metode for dimensjonering av fordelingsnett i vannforsyningsanlegg.

Hardy-Cross method

Hastighet, selvrensende

Se selvrensende hastighet.

Hepatitt

Betyr betennelse i leveren. Se mer i Wikipedia om Hepatitt-A. Se også Helsetilsynet.

(Viral)

Betennelse i leveren forårsaket av virus. Hepatitt kalles også smittsom gulsott, epidemisk hepatitt eller infeksiøs hepatitt. Kan være vannbåren.

Hepatits

Heterotrof

Om organismer som trenger tilførsel av organsik materiale for å bygge opp eget cellemateriale, i motsetning til autotrofe organismer. Eks.: dyr, sopp, de fleste bakterier. Jfr. organtrof, kjemotrof, fototrof.

Heterotrophic

Hevert

Ledning eller rør hvor væske transporteres via høyere nivå enn væskens overflate ved hjelp av nivåforskjell mellom væskeoverflaten og ledningens utløp. For å starte bevegelsen må ledningen først fylles.

Siphon, syphon

Hjelpekoagulant

Kjemikalie til hjelp ved flokkulering for å øke fnokkstørrelse, -styrke og -tetthet. Benyttes i små mengder i tillegg til hovedkoagulant og i sammenheng med slamavvanning. Mest brukt er polyelektrolytter og aktivert silika. Jfr. kondisjoneringsmiddel.

Coagulant aid

Hovedavløpsledning

(Hovedkloakk)

Hovedavløpsledning kan deles i samleledninger for avløp fra bebyggelse og veier/plasser via stikkledninger og slukledninger, og stamledninger som tar imot avløp fra samleledninger. Jfr. hovedvannledning.

Main sewer, trunk sewer

Hovedkoagulant

Vanligvis om det fellingsmiddel som benyttes mest av ved kjemisk rensing av vann og avløpsvann. Vanligvis benyttes aluminiumsulfat, jernsalter eller kalk. Jfr. koagulant, hjelpekoagulant.

Hovedledning

Se hovedvannledning, hovedavløpsledning.

Main (pipeline), trunk (pipeline) 

Hovedplan

Innenfor vann og avløp opererer vi med begrepet "hovedplan".

Dette er overordnede planer for henholdsvis vannforsyning og avløp i en kommune som vedtas politisk i kommunen.

Eksempel på overordnede mål:
 • Sikre rent drikkevann til alle kommunens innbyggere
 • Oppnå vedtatte miljømål for vannforekomstene
 • Legge vekt på bærekraftige løsninger

Hovedvannledning

Hovedvannledning kan inndeles i stamledninger som bringer vannet fra vannkilden til lokale fordelingsledninger, og fordelingsledninger som forbrukerne kobler seg til med stikkledninger (innlegg). Stamledninger har vanligvis diameter 300 mm eller mer, mens fordelingsledninger har diameter 150 - 300 mm. Jfr. hovedavløpsledning.

Water main

Høybelastet aktivslamanlegg

Aktivslamanlegg med slambelastningsfaktor vanligvis høyere enn 1,5.

High-rate activated sludge plant, modified aeration plant

Høydebasseng

Basseng for etablering av fast utgangstrykk for vannforsyningsområde. Høydebasseng kan også fungere som utjevningsbasseng eller reduksjonsbasseng. Jfr. utjevningsbasseng, reduksjonsbasseng, vanntårn.

Elevated basin, elevated reservoir

Høyeste høyvannføring

(Absolutt største vannføring)

Den største observerte vannføring i vassdrag.

Maximum flood discharge

Høygradig rensing

Term med uklar betydning. Tidligere brukt om mekanisk/biologisk rensing av avløpsvann. Spesifiser heller rensemetode. Jfr. lavgradig rensing.

Høytrykkspumpe

Pumpe med høyt leveringstrykk. Vanligvis flertrinns sentrifugalpumpe med løftehøyde over 50 mVS. Jfr. lavtrykkspumpe.

High pressure pump

Høyvannsperiode

(flomperiode)

Periode hvor vannføringen er over middelvannføring.

High water period, flood period

Humus

Samleuttrykk for organiske forbindelser i jord. Vannløselig humus er en blanding av et stort antall makromolekylære forbindelser, dannet av ufullstendig nedbrutte planterester. Humus gir vann av gulbrun farge. Humusholdig vann finnes særlig i myr- og skogområder. Jfr. dystrof.

Humus

Hurtigfilter

Enhet for utskilling av finfordelte, faste partikler fra vann ved filtrering gjennom et gradert sjikt av sand eller annet kornet materiale. Vannhastighet vanligvis i området 3 - 10 m/h. Enhetene er utstyrt for tilbakespyling med vann, evt. også luft, for fjerning av utskilt materiale fra filtermediet. Hurtigfilter utføres som åpne enheter og som lukkede enheter under trykk. Hurtigfilter benyttes hovedsakelig for rensing av vann til drikkevannsformål. Jfr. trykkfilter, langsomfilter.

Rapid filter

Hurtigtørke

Enhet for direkte termisk tørking av slam. Flertrinns prosess med hurtig konsistensforandring av innkommende slam ved innblanding med varmt, ferdig tørket slam. Tørking og pneumatisk transport av slammet ved hjelp av varme røykgasser. Utskilling av tørket slam i syklon.

Flash dryer

Hydrant

Innretning for tapping av vann. I forbindelse med brannvern kalles den vanligvis brannhydrant. Hydrant består av en underjordisk del med ventiler i frostfri dybde og en del over jorden med kuplingsanordning for slanger.

Hydrant

Hydratkalk

(lesket kalk) Handelsnavn på kalsiumhydroksyd fremstilt ved behandling (lesking) av kalsiumoksyd (brent kalk) med vann. Benyttes til pH-justering og som fellingsmiddel for vann og avløpsvann. Brukes også til behandling av kloakkslam. Jfr. kalkmelk, kalkvann.

Hydrated lime, slaked lime

Hydraulikk

Den del av hydromekanikken som har å gjøre med praktiske anvendelser av vann eller annen væske i bevegelse.

Hydraulics

Hydraulisk belastning

Tilført vannmengde pr tidsenhet til reneanlegg e.l. Angis som overflate- eller volumbelastning.

Hydraulic load

Hydraulisk gradient

Energilinjens gradient.

Hydraulic gradient

Hydraulisk middeldybde

I et tverrsnitt av væskestrømmen regnes hydraulisk middelhøyde vanligvis som forholdet mellom arealet av væskestrømmen og bredden av væskeoverflaten.

Hyraulic mean depth

Hydraulisk sprang

(Vannstandssprang)

Hydraulisk sprang forekommer ved overgang fra strykende til strømmende forhold i åpen kanal. Væskeoverflaten heves plutselig lokalt, og i hevningssonen har man karakteristisk, turbulente strømninger.

Hydraulic jump

Hydraulisk trykklinje

Kurve som angir trykkhøydens variasjon i et lengdeprofil eller tverrsnitt for væske i bevegelse.

Hydraulic pressure line

Hydraulisk virkningsgrad

En pumpes hydraulisk virkningsgrad er forholdet mellom oppnådd løftehøyde og teoretisk løftehøyde. Hydraulisk virkningsgrad ligger vanligvis mellom 0,70 og 0,95.

Hydraulic efficiency

Hydraulsik radius

Tverrsnittsarealet av en væskestrøm dividert med lengden av den våte omkrets.

Hydraulic radius

Hydrobiologi

Vitenskapen om livet i akvatiske miljøer (både ferskvann og saltvann). Jfr. limnologi, hydrologi, marin biologi, oseanografi.

Hydrobiology

Hydrodynamikk

Vitenskapen om væskers bevegelse. Jfr. hyrdomekanikk, hydrostatikk.

Hydrodynamics

Hydrofil

Brukes om stoffer som tiltrekker eller fuktes av vann. Jfr. hydrofile kolloider, hydrofob.

Hydrophilic

Hydrofile kolloider

Kolloider som stabiliseres av vannmolekyler og danner geler som sveller i vann.

Hydrophilic colloids

Hydrofob

Brukes om stoffer som frastøter eller ikke fuktes av vann. Jfr. hydrofil.

Hydrophobic

Hydroforanlegg

Trykkforsterkeranlegg for vann hvor en pumpe styres av trykket i en vann-luft tank (hydrofortank). Hydroforanlegg benyttes mest for små vannforsyningsanlegg.

Water pressure system, hydrophor system

Hydrofortank

Lukket, delevis luftfylt beholder tilknyttet et pumpeanleggs høytrykkside. Brukes i hydroforanlegg for å redusere pumpens gangtid, og kan erstatte høydebasseng som trykkutjevningsenhet i små vannforskyningsanlegg. Jfr. hydroforanlegg, vindkjel.

Pressure tank

Hydrogen

Hydrogen er et grunnstoff med kjemisk betegnelse H, som er fargeløs og luktfri. Sammen med oksygen danner hydrogen vann.
Les mer på Wikipedia.

Hydrogen

Hydrogenkarbonater

Se bikarbonater.

Hydrogenperoksid

Hydrogenperoksid er en kraftig oksidant.
Les mer på Wikipedia.

Hydrogensulfid

Hydrogensulfid er en fargeløs gass og kjennetegnes med en lukt som minner om råtne egg. Ved høye konsentrasjoner vil luktesansen lammes og gassen vil derved oppleves som luktfri. Hydrogensulfid dannes ved anaerob bakteriell nedbrytning av svovelholdig organisk stoff, eller ved reduksjon av sulfat. Formel: H2S.

Se mer i Wikipedia.

Hydrogen sulphide

Hydrogeologi

Vitenskapen om vannet i grunnen, både i løsmasser og fast fjell.

Hydrogeology

Hydrografi

Egentlig geografisk beskrivelse av vannforekomster på jordoverflaten. Brukes ofte om kjemiske og fysiske forhold i ferskvann og sjøvann.

Hydrography

Hydrogram

Kurve som viser vannføring eller vannstand på et bestemt punkt i et vassdrag som funksjon av tiden.

Hydrograph

Hydrologi

Vitenskapen om vannet i naturen, dets forekomst og egenskaper.

Hydrology

Hydrologisk kretsløp

Se hydrologisk syklus.

Hydrologisk syklus

Vannets sirkulasjon mellom jordoverflaten og atmosfæren. Kretsløpet omfatter nedbør, lagring av vann, avrenning, fordunstning og transport i atmosfæren.

Hydrologic cycle

Hydrolyse

Spalting av visse salter i ioner som reagerer med vann under dannelse av syre eller base. Jfr. elektrolytisk dissosiasjon, dissosiasjon.

Hydrolysis

Hydromekanikk

Vitenskapen om væskers likevekt (hydrostatikk) og bevegelse (hydrodynamikk).

Hydromechanics

Hydrometer

Instrument for bestemmelse av væskers egenvekt.

Hydrometer

Hydrometri

Vannmåling; brukes særlig om måling av vannstand og vannføring.

Hydrometry

Hydrostatikk

Vitenskapen om væskers likevekt. Jfr. hydromekanikk, hydrodynamikk.

Hydrostatics

Hydrostatisk trykk

(vanntrykk)

Det trykk som vannet utøver f.eks. mot en dam. Vanligvis angitt som høyde av vannsøylen eller trykk pr flateenhet.

Hydrostatic pressure

Hydrostatisk trykklinje

Kurve som angir trykkhøyden i et lengdeprofil eller tverrsnitt når væsken er i ro.

Hydrostatic pressure line

Hydrosyklon

Utstyr for sentrifugalavskilling av partikler med høy tetthet fra en væske.

Hydrocyclone

Hygiene

Vitenskapen om den sykdomsforebyggende og helsefremmende medisin.

Hygiene

Hygienisering

Behandling som har som hovedmål å redusere faren for overføring av smittestoffer til mennesker, dyr eller planter ved bruk eller annen håndtering av det organiske materialet.

Hygienisert og anaerobt stabilisert slam

Avvannet slam som er hygienisert ved aerob, termofil forbehandling, pasteurisering eller termisk hydrolyse og deretter anaerobt stabilisert.

Hygrograf

Registrerende hygrometer.

Hygrograph

Hygrometer

Instrument til direkte måling av luftfuktighet.

Hygrometer

Hygroskopisk vann

Kondensert vann på overflaten av faste stoffer, f.eks. jordpartikler.

Hygroscopic water

Hypokloritter

Salter av underklorsyrling. Hypokloritter anvendes som desinfeksjonsmidler. Formel for hypoklorittionet: OCl-. Jfr. natriumhypokloritt, kalsiumhypokloritt.

Hypochlorites

I

Imhoffglass

(spissbunnglass)

Kjegleformet énliters glass for volumetrisk måling av sedimenterbart stoff. Pga. spiss bunn spesielt egnet for måling av små slammengder. Jfr. slamvolum, målesylinder.

Imhoff cone

Immunitet

Medfødt eller ervervet motstandskraft mot infeksjon.

Immunity

In situ

På vedkommende sted.

In situ

Indikatororganisme

Organisme som er knyttet til lokaliteter med karakteristiske miljøforhold, f.eks. høye konsentrasjoner av jern, salter m.m. Benyttes for å påvise eller indikere f.eks. forurensningstilstand.

Indicator organism, biological indicator

Industriavløpsvann

Avløpsvann som har vært benyttet til industrielle formål. Kan inneholde partikulært eller oppløst stoff (prosessvann) eller være oppvarmet (kjølevann). Jfr. industrivann.

Industrial waste water

Industrielt avløpsvann

Se industriavløpsvann.

Industrivann

Vann til industri for bruk som prosess- eller kjølevann. Sterkt varierende kvalitetskrav. Jfr. kjølevann, industriavløpsvann.

Industrial water

Infeksjon

Betennelse etter smitte med levende mikroorganismer.

Infection

Infektiv

Betyr : levende

Infiltrasjon

Inntrengning av vann i løsmasser eller oppsprukket fjell. Kunstig infiltrasjon benyttes både til å behandle vann i vannforsyningsøyemed og til rensing av avløpsvann. Infiltrasjon betegner også innlekking av grunnvann i avløpssystem. Jfr. perkolasjon.

Infiltration

Infiltrasjonsgrøft

(Infiltrasjonskanal, infiltrasjonsbasseng)

Grøft, kanal eller basseng for infiltrering av vann eller avløpsvann i permeable masser. Jfr. infiltrasjon.

Infiltration ditch, infiltration channel, infiltration basin, infiltration trench

Infiltrasjonskapasitet

Jordens (grunnens) evne til å oppta vann.

Infiltration capacity

Infiltrasjonsvann

Egentlig om vann som trenger fra jordoverflaten og ned i grunnen. Brukes også om vann i den umettede sone som er i bevegelse nedover mot grunnvannet. Slikt vann betegnes også sigevann eller synkevann. Infiltrasjonsvann benyttes også om vann som trenger inn i avløpssystem fra grunnen. Jfr. umettet sone, markvann, infiltrasjon.

Infiltration water

Inflammasjon

Betennelse, se mer i Wikipedia.

Inhibitor

Brukes bl.a. om stoff som hemmer kjemiske reaksjoner eller hindrer organismers vekst. Eks.: korrosjonsinhibitor, antibiotika.

Inhibitor

Inkubator

Laboriatoriekammer med regulert lys og temperatur for bl.a. dyrking av bakterier etc. ved biologiske undersøkelser. Jfr. inkubere.

Incubator

Inkubere

Dyrking av organismer i rom med regulert temperatur, lys etc. (inkubator).

Incubate

Inndampningsrest

Upresis betegnelse; bruk heller tørrstoff (ufiltrert prøve), eventuelt oppløst stoff (filtrert prøve).

Innløp

Det sted hvor vann renner inn i et naturlig basseng eller teknisk anlegg. Jfr. tilløp, utløp, avløp.

Inlet

Innløpssone

Lokalt område omkring innløpsarrangement.

Inlet zone

Innsjø

(vatn)

Kan innledes i: obligotrofe -, eutrofe -, mesotrofe -, dystrofe innsjøer.


Lake 

Inntak

Arrangement for å lede vann inn til renseanlegg, pumpestasjon osv. eller begynnelsen på en inntaksledning. Ved vannverk skilles mellom inntak med faste og variable inntaksdyp.

Inlet (-structure, -port, -plant)

Inntaksdam

Demning ved vanninntaket for vannverk, kraftverk o.l.

Intake dam

Inntaksledning

Ledning fra vannkilde til renseanlegg, pumpestasjon eller distribusjonsnett, ofte utstyrt med sil eller rist.

Inlet pipe

Inntaksmagasin

Vannmagasin ved vanninntak. Benyttes vanligvis når inntak av vann ikke skjer direkte fra et reguleringsmagasin.

Intake storage, intake basin

Inntaksrist

Rist i inntaksbasseng eller inntakskammer for å hindre større gjenstander (fisk, grener, o.l.) i å følge med vannet.

Intake screen

Inntakssil

Silinntaksledning eller i inntakskammer for å hindre fisk, større partikler o.l. i å følge med vannnet.

Intake strainer

Intermittent drift

Drift med periodiske avbrytelser.

Intermittent operation

Internkontrollforskriften

Den som er ansvarlig for virksomheten, plikter å sørge for systematisk oppfølging av krav fastsatt i :

 • arbeidsmiljøloven
 • forurensningsloven
 • brann- og eksplosjonsvernloven
 • produktkontrolloven
 • sivilbeskyttelsesloven
 • genteknologiloven
 • strålevernloven
 • lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr.

Det kreves aktivitet i form av kartlegging, risikovurdering og handlingsplaner, samt iverksetting av rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av krav. Systemet (og aktiviteten i den forbindelse) skal systematisk overvåkes og gjennomgås. Forskriften krever bred medvirkning fra arbeidstakerne både ved innføring og utøvelse av systemet.


Ion

Atom eller atomgruppe som er blitt elektrisk ladet ved å avgi, eventuelt oppta, ett eller flere elektroner. Ionene transporterer strømmen i en elektrolytt. Jfr. anion, kation.

Ion

Ionebytte

Reversibel prosess for utbytting av ioner mellom en oppløsning og et fast stoff (ionebytter). Ionebytte benyttes bl.a. ved avsalting og avherding av vann.

Ion exchange

Ionebytter

Fast stoff som i kontakt med en oppløsning reversibelt kan oppta eller avgi positive ioner (kationbytter) eller negative ioner (anionbytter).

Ion exchanger

Ionebytterfilter

Filter hvor filtermassen er en ionebytter.

Ion exchange filter

Irrigasjon

Kunstig vanning av jordbruksarealer.

Irrigation

Isoterm

Linje (på kart) trukket gjennom punkter med samme temperatur.

Isotherme

J

Jartest

Laboratorieforsøk med kjemisk felling av vann eller avløpsvann. Vanligsvis utført  1 liters begerglass utstyrt med røreverk, for undersøkelse av fellingsbetingelser, koagulering, flokkulering og sedimenteringsforløp.

Jar-test

Jern(II)sulfat

Salt av toverdig jern med svovelsyre. Jern(II)sulfat benyttes som hovedkoagulant ved kjemisk rensing av vann og avløpsvann, vanligvis etter oksydasjon av jernet til treverdig tilstand med klor. Formel: FeSO4 · 7H2O. Jfr. kopperas.

Iron(II) sulphate, ferrous sulphate

Jern(III)klorid

Salt av treverdig jern med saltsyre. Jern(III)klorid benyttes som hovedkoagulant ved kjemisk rensing av vann og avløpsvann og til slamkondisjonering. Fomel: FeCl3 (vannfritt) eller FeCl3 · 6 H2O (med krystallvann).

Iron(III) chloride, ferric chloride

Jern(III)sulfat

Salt av treverdig jern med svovelsyre. Jern(III)sulfat benyttes som hovedkoagulant ved kjemisk rensing av vann og avløpsvann. Formel: Fe2(SO4)3 · 9 H2O.

Iron(III) sulphate, ferric sulphate

JTU

Forkortelse for Jackson Turbidity Units. Bruk heller FTU (Formazin Turbidity Units). Jfr. turbiditet, formazin.

K

Kadmium

Grunnstoff (tungmetall) med kjemisk tegn Cd. Kadmium benyttes til korrosjonsbeskyttelse (kadmimering) og inngår som bestanddel i enkelte loddemetaller og andre legeringer. Kadmiumforbindelser er meget giftige og akkumuleres i visse organer hos dyr og mennesker.

Cadmium

Kalium

Grunnstoff med kjemisk tegn K. Viktig plantenæringsstoff.

Potassium

Kaliumpermanganat

Kaliumsaltet av permangansyre. Kaliumpermanganat er et kraftig oksydasjonsmiddel og benyttes til behandling av drikkevann samt bestemmelse av kjemisk oksygenforbruk i vann. Formel: KMnO4. Jfr. permanganattall.

Potassium permanganate

Kalkbehandlet slam

Avvannet slam som er tilsatt brent kalk i slike mengder at temperaturen i slammet har økt til over 55 °C og holdt dette nivået i minst to timer.

Kalkbehandling

Kalk tilsettes drikkevann for å høyne drikkevannets pH til 8 - 8,5 og derved reduseres vannets korrosivitet.

Lime dosage

Kalklesker

Utstyr for fremstilling av kalsiumhydroksyd (lesket kalk) i form av kalkmelk fra kalsiumoksyd (brent kalk) ved oppblanding i vann. Reaksjonen skjer under utvikling av varme.

Lime slaker

Kalkmelk

Kalsiumhydroksyd (hydratkalk) som er oppslemmet og delvis oppløst i vann. Jfr. kalkvann.

Milk of lime, lime milk, lime cream

Kalkstabilisering

I VA-teknikken: tilsetting av kalk for å hindre at biologiske prosesser foregår i slam (pH ca. 11 eller mer). Kalktilsetting gir en tilstandsfiksering og ikke stabilisering i ordets egentlige betydning. Jfr. slamstabilisering, kjemisk inaktivering.

Lime stabilization

Kalkvann

Mettet oppløsning av kalsiumhydroksyd (hydratkalk) i vann. Jfr. kalkmelk.

Lime water

Kalsium

Grunnstoff med kjemisk tegn Ca. Kalsium forekommer i naturen særlig som karbonater (kalkstein o.a.). Oppløste kalsiumsalter gir opphav til hardt vann.

Calcium

Kalsiumhydroksyd

Sterk base dannet ved reaksjon mellom kalsiumoksyd og vann. Handelsvaren betegnes hydratkalk. Formel: Ca(OH)2.

Calcium hydroxide

Kalsiumhypokloritt

Kalsiumsaltet av underklorsyrling. Handelsvaren inneholder ca. 70 % klor og benyttes til klorering av drikkevann. Formel: Ca(OCl)2.

Calcium hypochlorite

Kapillarsone

Den sone i jordbunnen over grunnvannsspeilet som inneholder kapillarvann.

Capillary fringe

Kapillarvann

Vann som holdes i jordbunnen over grunnvannsspeilet som følge av kapillarkrefter. Jfr. kapillarsone.

Capillary water

Kapillær sugetid

(CST)

Mål for en slamtypes avvanningsegenskaper. Bestemmes ved tiden det tar for slamvann å bevege seg over en bestemt avstand på et kalibrert filterpapir under bestemte betingelser.

Capillary suction time, CST

Karbon

Grunnstoff med kjemisk tegn C. Karbonatomene har utpreget evne til å danne kjeder og ringer og gir derved opphav til et meget stort antall kjemiske forbindelser. Jfr. organisk stoff.

Carbon

Karbonater

Salter av karbonsyre. Forekommer oppløst i naturlig vann med en pH-verdi over 8,3. Formel for karbonationet: CO32-. Jfr. bikarbonater, karbonsyre.

Carbonates

Karbonatlikevekt

Kjemisk likevekt i vann mellom uoppløst kalsiumkarbonat, oppløst karbondioksyd og kalsiumbikarbonat. Vann i likevekt vil verken oppløse eller utfelle kalsiumkarbonat. Vannet er aggressivt når det inneholder mer karbondioksyd enn det som tilsvarer likevekten, og kalkutfellende når det inneholder mindre. Likevektsforholdene i vann studeres best ved grafisk fremstilling.

Carbonate equilibrium

Karbondioksid

Er en gass hvor molekylene er satt sammen av ett karbon- og to oksygenatomer. Man uttaler navnet ofte etter gassens kjemiske formel, CO2. Karbondioksid forekommer i atmosfæren og utgjorde før den industrielle revolusjon ca. 0,028 volumprosent av luften. I dag er konsentrasjonen steget til 0,038 % på grunn av menneskelig aktivitet.

Ved atmosfærens trykk kan karbondioksid kun eksistere i to faser: gass (når temperaturen er over −78,5°C) og fast stoff (kalt tørris). Når fast karbondioksid oppvarmes, smelter det altså ikke, men går direkte over til gass, dvs. sublimerer.

Se nærmere i Wikipedia.

Karbondioksyd

Fargeløs gass, utgjør ca. 0,03 % av atmosfæren. Karbondioksyd løses i vann og danner bikarbonat som er det viktigste anion i ferskvann. Grønne planter opptar karbondioksyd og bygger opp høyere organiske forbindelser (kullsyreassimilasjon). Formel: CO2.

Carbon dioxide

Karbonmonoksid

Er en fargeløs, luktfri gass som er lettere enn luft. Kalles også kullos.
Den bindes sterkere enn oksygenet til hemoglobinet (et molekyl som har som oppgave å transportere oksygen rundt i blodet - se nærmere i Wikipedia) i de røde blodlegemene og blokkerer oksygentransporten til vevene.

Karbonsyre

Dannes ved reaksjon mellom karbondioksyd og vann. Karbonsyre er en svak syre som danner to rekker salter, bikarbonater (hydrogenkarbonater) og karbonater. Formel: H2CO3.

Carbonic acid

Katabolisme

Biologisk nedbrytning av komplekst organisk stoff til enklere forbindelser under frigjøring av energi. Jfr. metabolisme, anabolisme.

Catabolism

Kation

Positivt ladet ion. I et elektrisk felt vil kationene vandre mot den negative elektrode, katoden. Jfr. ion, anion.

Cation

Katode

Den negative elektrode under elektrolyse. Ved katoden foregår en reduksjon. Jfr. elektrolyse, anode.

Cathode

Katodisk beskyttelse

Elektrokjemisk korrosjonsbeskyttelse av metaller fremkalt ved senkning av elektrodepotensialet. Metallet som skal beskyttes, gjøres katodisk enten ved hjelp av en påtrykt spenning eller ved tilslutning til et mindre edelt metall (aktivanode, offeranode).Cathodic protection

Kaustisk soda

Handelsnavn på natriumhydroksyd.

Caustic soda

Kavitasjon

Dannelse av gassblærer ved undertrykk, og sammenklapping av disse i turbulent vannstrøm med stor hastighet. Dette kan føre til tæring på fast overflate omtrent som ved syreangrep. Kavitasjon brukes også om selve angrepet og har betydning bl.a. for skipspropeller og vannturbiner.

Cavitation

Ketoner

Ketoner er organiske komponenter, se mer i Wikipedia. Ketoner dannes under anaerobe forhold. Noen ketoner er meget flyktige og kan ha bedøvende effekter samt ha ubehagelig lukt. Ketoner tas opp gjennom hud og luftveier.

Kinetisk energi

Bevegelsesenergi.

Kinetic energy

Kiselgur

Fossile kiselager (diatoméer). Består vesentlig av silisiumdioksyd. Suspensjoner av finpulverisert kiselgur har vært brukt som standard ved bestemmelse av turbiditet i vann.

Diatomaceous earth

Kjedeskrape

Slam- eller sandskrape for rektangulære sedimenteringsbasseng. Langsomtgående, endeløse kjeder med påmonterte skrapeblad, som transporterer sedimentene til slamlomme. Ofte benyttet til fjerning av flyteslam ved returføring i overflaten.

Chain scraper

Kjeldahlnitrogen

Summen av ammonium/ammoniakk og organisk bundet nitrogen i en prøve. Jfr. Kjeldahls metode.

Kjeldahl nitrogen

Kjeldahls metode

Metode til analyse av nitrogen. Benyttes bl.a. for avløpsvann og slam. Prøven behandles med svovelsyre, hvorved organisk bundet nitrogen overføres til ammonium, som bestemmes. Analysen gir summen av ammonium/ammoniakk og organisk bundet nitrogen.

Kjeldahl method

Kjemikalieforskriften

Forskriftens formål er å sikre arbeidstakernes sikkerhet og helse mot farer knyttet til bruk av kjemikalier, blant annet kreftfremkallende og arvestoffskadelige stoffer. Forskriften omfatter også røyk- og kjemikaliedykking.

Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene blir gjennomført. Forskriften gjelder alle arbeidsplasser der farlige kjemikalier forekommer - også i virksomheter som ikke sysselsetter arbeidstakere.

Kjemikalieklosett

Tørrklosett hvor det er tilført en kjemikalieoppløsning (sanitærvæske) som skal gjøre avføringen tyntflytende og luktfri, samt uskadeliggjøre smittestoffer. Jfr. sanitærvæske.

Chemical toilet

Kjemisk inaktivering

Tilsetning av kjemikalier for å hindre biokjemisk aktivitet eller kjemisk reaksjon, f.eks. nøytralisering for å hindre korrosjon, tilsetning av sanitærvæske (formalin) eller kalk for å hindre dekomponering av organisk stoff. Jfr. kalkstabilisering, kalkbehandling.

Chemical inactivation, stabilization

Kjemisk korrosjon

Korrosjon ved direkte oksydasjon av metaller i vannfritt miljø, eller korrosjon på ikke-metaller ved oppløsning av materialet. Jfr. elektrokjemisk korrosjon, utlutende korrosjon.

Chemical corrosion

Kjemisk oksygenforbruk

(KOF)

Mål for innholdet av kjemisk nedbrytbart organisk stoff i vann. KOF bestemmes ved tilsetning av overskudd av et oksydasjonsmiddel, oftest kaliumpermanganat eller kaliumdikromat, under standardiserte betingelser. Resultatet angis i mg O/l, eventuelt i mg KMnO4/l (permanganattall) eller mg K2Cr2O7/l (dikromattall). Jfr. biokjemisk oksygenforbruk.

Chemical oxygen demand, COD

Kjemisk renseanlegg

Anlegg for kjemisk rensing av vann eller avløpsvann. Jfr. primærfellingsanlegg, sekundærfellingsanlegg, simultanfellingsanlegg, forfellingsanlegg, etterfellingsanlegg, kjemisk rensing.

Chemical treatment plant 

Kjemisk rensing

Rensing av vann eller avløpsvann ved tilsetting av kjemikalier for koagulering, flokkulering og fjerning av dannede partikler. Jfr. utfelling, primærfellingsanlegg, sekundærfellingsanlegg, forfellingsanlegg, simultanfellingsanlegg og etterfellingsanlegg.

Chemical treatment, chemical purification

Kjemisk slam

Slam dannet ved tilsetting av kjemikalier til vann eller avløpsvann.

Chemical sludge

Kjemisk stabilisering

Egentlig prosess for kjemisk oksydasjon av organisk stoff til stabile organiske og uorganiske forbindelser. Kjemisk stabilisering skjer vanligvis ved tilsetting av et oksydasjonsmiddel under høyt trykk eller høy temperatur. Jfr. slamstabilisering, mineralisering, kalkstabilisering.

Chemical oxidation

Kjemoklin

Lag i en vannmasse der vannets kjemiske egenskaper forandres hurtig med dypet. Jfr. haloklin.

Chemocline

Kjemosyntese

Dannelse av organisk stoff fra uorganisk materiale ved hjelp av energi fra oksydasjon av uorganiske forbindelser. Eks. på kjemosyntetiserende organismer: fargeløse svovelbakterier, nitrifikasjonsbakterier. Jfr. fotosyntese.

Kjemotrof

Betegner organismer som får energi ved oksydasjon av ulike kjemiske stoffer. Jfr. fototrof.

Chemotrophic

Kjøkkenkvern

(Avfallskvern)

Utstyr for oppmaling av kjøkkenavfall under tilsetting av vann. Kjøkkenkvern er vanligvis montert i utslagsvask.

Garbage grinder

Kjølevann

Vann som benyttes for å fjerne overskuddsvarme fra en prosess eller en utstyrsdel. Vannet kan benyttes direkte, eller indirekte ved varmeveksler. Utslipp av kjølevann kan medføre uønsket temperaturstigning i resipient. Jfr. industrivann, industriavløpsvann.

Cooling water

Kjøving

Dannelse av sarr og bunnis i elver, eller av issvuller fra mindre vannsig.

Formation of frazil ice

Kloakkrenseanlegg

Anlegg for fjerning av uønskede stoffer fra avløpsvann. Beskrives vanligvis ved sine mekaniske, kjemiske eller biologiske prosesstrinn. Jfr. renseanlegg.

Sewage treatment plant

Kloakkstopp

Tilstopping av avløpsøedning som kan føre til oppstuvning av avløpsvann i ledningsnett og evt. kjelleroversvømmelse.

Stoppage, blockage, sewer stoppage

Klor

Grunnstoff med kjemisk tegn Cl. Klor benyttes mye innen vannbehandling, primært som desinfeksjonsmiddel. Jfr. klorgass, klorering.

Chlorine

Kloraminer

Nitrogenholdige klorforbindelser som benyttes til desinfeksjon av bl.a. drikkevann. Kloraminer dannes når først ammoniakk og deretter klor doseres til vannet. Den øyeblikkelige desinfiserende virkningen av kloraminer er mindre enn av klor, men da kloraminer er mer stabile oppnås til gjengjeld en langtidseffekt.

Chloramines

Klorbehov

Klormengden som er nødvendig for oksydasjon av organsik og uorgansik materiale i vann. Klorbehov bestemmes som differanse mellom tilsatt klormengde og mengden av tilgjengelig klor i vannet etter en viss konakttid. Jfr. fritt tilgjengelig restklor, bundet tilgjengelig restklortotalt tilgjengelig restklor.

Chlorine demand

Klordioksyd

Gul, giftig gass som lukter klor, formel ClO2. Klordioksyd er normalt mer effektivt enn klor for oksydasjon av fenoler og visse andre stoffer som setter lukt og smak på vann, men er her i landet ikke tillatt anvendt til desinfeksjon av drikkevann.

Chlorine dioxide

Klorering

Behandling av vann med klor, hovedsakelig i desinfeksjonsøyemed. Klorering foretas ved tilsetning av klorgass eller klorholdige kjemikalier til vannet, f.eks. natriumhypokloritt (NaOCl), kalsiumhypokloritt (Ca(OCl2)) eller klorkalk (CaOCl2). Jfr. desinfeksjon.

Chlorination

Klorerte hydrokarboner

Gruppe organiske forbindelser av grunnstoffene hydrogen, karbon og klor. Klorerte hydrokarboner omfatter bl.a. en rekke syntetisk fremstilte pesticider (DDT, lindan, dieldrin, heptaklor, m.fl.) som passerer gjennom næringskjedene og akkumuleres i fettvevet hos organismer. Klorerte hydrokarboner kan være årsak til forgiftninger, særlig av kronisk art.

Chlorinated hydrocarbons

Klorfenoler

Gruppe organiske forbindelser som bl.a. oppstår ved klorering av fenolholdig vann. Klorfenoler gir lukt- og smaksulemper selv i meget små konsentrasjoner. Jfr. fenoler.

Chlorophenols

Klorgass

Klor i molekylær form, formel Cl2. Klor er en gulgrønn, giftig gass med stikkende lukt. En oppløsning av klorgass i vann betegnes klorvann. Jfr. klorering.

Chlorine gas

Klorofyll

Fellesbetegnelse på en gruppe grønne fargestoffer, hvorav klorofyll finnes i alle fotosyntetiserende organismer. Jfr. fotosyntese.

Chlorophyll

Klosettavløpsvann

Den del av avløpsvannet fra vanlig husholdning som kommer fra klosett. Vannmengden varierer med klosettypen. I vakuumsystem anvendes egen ledning for klosettavløpsvann. Jfr. gråvann, BDT-vann.

Knekkpunktklorering

Tilsetning av klor til vann inntil det såkalte knekkpunkt er nådd. Ved knekkpunkt er vannets klorbehov dekket, og en ytterligere dosering av klor vil derfor resultere i en økning av fritt tilgjengelig restklor som er proporsjonal med den tilsatteklormengde. Jfr. fritt tilgjengelig restklor, klorbehov.

Breakpoint chlorination, free residual chlorination

Koagulant

Kjemikalie for koagulering og flokkulering (kjemisk felling) av vann eller avløpsvann. Jfr. hovedkoagulant, hjelpekoagulant.

Coagulant, flocculant

Koagulering

Brukes generelt om utfelling fra kolloidale oppløsninger. Ved kjemisk rensing av vann eller avløpsvann betegner koagulering den umiddelbare prosess etter kjemikalietilsetningen. Jfr. gel, peptisering, flokkulering.

Coagulation

Kobber

Grunnstoff med kjemisk tegn Cu. Kobber benyttes mye som rørmateriale, i elektriske ledninger og som bestanddel i legeringer, f.eks. messing. Kobberforbindelser er meget giftige overfor fisk og andre akvatiske organismer, og benyttes som pesticid. Jfr. kobbersulfat.

Copper

Kobbersulfat

Kobbersakt av svovelsyre. Oppløsninger av kobbersulfat har vært brukt til å bekjempe alger i innsjøer. Stoffet har usikker og forbigående effekt, og er også giftig for andre akvatiske organismer. Formel: CuSO4 · 5 H2O.

Copper sulphate

KOF

Se kjemisk oksygenforbruk.

KOFA

Klagenemnda for offentlige anskaffelser.

Koliforme bakterier

Se coliforme bakterier.

Kolorimeter

Instrument for måling av lysintensitet (fargeintensitet). Jfr. kolorimetri.

Colorimeter

Kolorimetri

(fotometri)

Optisk metode for å bestemme et stoffs konsentrasjon, basert på at lys blir absorbert når det passerer gjennom en oppløsning. Intensiteten av det gjennomfallende (transmitterte) lys registreres visuelt eller måles med et instrument (kolorimeter, fotometer). Kolorimetri benyttes mye i kjemisk vannanalyse. Vannprøven tilsettes vanligvis et reagens som danner en farget forbindelse med den komponent som skal bestemmes. Intensiteten av det transmitterte lys gir et mål for konsentrasjonen av komponenten.

Colorimetry, photometry

Kombinertsystem

Se fellessystem.

Kommunalt avløpsvann

Sanitært avløpsvann og avløpsvann som består av en blanding av sanitært avløpsvann og industrielt avløpsvann og/eller overvann. Dersom mengden sanitært avløpsvann ikke overstiger 200 pe og sanitært avløpsvann samtidig utgjør mindre enn 5 % av avløpsvannet, regnes avløpsvannet ikke som kommunalt avløpsvann.

Kompost

Stabilisert materiale som er dannet ved en aerob biologisk nedbryting av organisk stoff ved høy tørrstoffkonsentrasjon. Kompost benyttes som jordforbedringsmiddel. Jfr. kompostering.

Compost

Kompostering

Endogen, termofil, aerob prosess for stabilisering av organisk stoff. Foregår bare ved høy tørrstoffkonsentrasjon (min 40 %). I VA-teknikken gjennomføres kompostering vanligvis på slam i forbindelse med fast avfall.

Composting

Kompressor

Maskin for sammentrykking av luft eller gass og levering under høyt trykk. Jfr. blåsemaskin.

Compressor

Kondensjoneringsmiddel

Organiske og uorganiske kjemikalier for å forbedre fortykkings- eller avvanningsegenskaper for slam. Jfr. hjelpekoagulant, polyelektrolytter.

Conditioning aid/agent

Kondisjoneringsmiddel

Organiske og uorganiske kjemikalier for å forbedre fortykkings- eller avvanningsegenskaper for slam. Jfr. hjelpekoagulant, polyelektrolytter.

Conditioning aid/agent

Konduktivitet

(Spesifikk (elektrolytisk) ledningsevne)

En elektrolytts evne til å lede elektrisk strøm mellom to elektroder med gitt overflate og avstand. Konduktivitet inngår i fysikalsk-kjemisk vannanalyse og gir uttrykk for vannets innhold av oppløste salter (egentlig ioner). Konduktivitet måles med et konduktometer ved en definert temperatur, og angis i Siemens (S = 1 /ohm) pr lengdenhet:

1 mS/m = 10-5S/cm,     1 µS/cm = 10-6S/cm.

Conductivity, specific (elektrolytic) conductance 

Konkurranse med forhandlinger

Anskaffelsesprosedyre hvor oppdragsgiver har adgang til å forhandle med en eller flere leverandører.

Konsentrasjonstank

Enhet for fortykking av slam. Slammet tilføres porsjonsvis, og slamvann dekanteres før tømming av fortykket slam. Jfr. slamfortykker.

Batch thickener, sludge thickener

Konsesjon

Tillatelse fra offentlig myndighet, f.eks. i forbindelse med vassdragsregulering, bruksrett til vannfall og utslipp av forurensende stoffer.

Kontaktbasseng

I VA-teknikken om basseng hvor væsker eller gass og væske, føres sammen for blanding og kontakt. Mest benyttet i forbindelse med kontaktstabiliseringsanlegg og desinfisering.

Contact basin, contact tank

Kontaktstabiliseringsanlegg, biosorpsjonsanlegg

Anlegg for biologisk rensing av avløpsvann etter aktivslammetoden. Returslam luftes i et aktiveringsbasseng før det blandes med innkommende avløpsvann i et kontaktbasseng. Egen enhet for aerob slamstabilisering inngår vanligvis i anlegget.

Biosorption plant, contact-stabilization plant

Kontakttid

Oppholdstid i kontaktbasseng, vanligvis i forbindelse med desinfisering.

Contact period

Kontaminert vann

Generelt om vann som er forurenset slik at det ikke kan benyttes til tiltenkt formål. Benyttes spesielt om vann som er forurenset med radioaktivt materiale.

Contaminated water

Konveksjon

Overføring ved vertikal bevegelse i luft eller væsker. Brukes særlig om varmeoverføring. Jfr. adveksjon.

Convection

Konvensjonelt aktivslamanlegg

Aktivslamanlegg med mekansik forrensing, luftebasseng og ettersedimenteringsbasseng. Vanlig slambelastningsfaktor for konvensjonelle anlegg ca. 0,2-0,5. Jfr. langtidslufter.

Conventional activated sludge plant 

Kopperas

Handelsnavn på jern(II)sulfat.

Copperas, green vitriol

Korrosiv

Brukes om medium, f.eks. fuktig luft eller surt vann, som kan fremkalle eller påskynde korrosjon.

Corrosive

Korrosivt vann

Vann som pga. lav pH-verdi eller høyt innhold av visse ioner kan fremkalle eller påskynde korrosjon. Jfr. aggressivt vann, sulfatkorrosjon.

Corrosive water

Korrosjon

Kjemisk eller elektrokjemisk angrep på et materiale av det omgivende medium. Korrosjon benyttes også om den skade som oppstår ved angrepet. Jfr. atmosfærisk korrosjon, elektrokjemisk korrosjon, filiform korrosjon, kjemisk korrosjon, mikrobiell korrosjon, spenningskorrosjon, turbulenskorrosjon.

Corrosion

Korrosjonsbeskyttelse

Beskyttelse mot korrosjon kan oppnås ved elektrokjemiske metoder (aktiv korrosjonsbeskyttelse), tilsetning av en korrosjonshibitor eller påføring av et korrosjonshindrende belegg (passiv korrosjonsbeskyttelse). Jfr. katodisk beskyttelse, elektrisk drenering.

Corrosion protection

Korrosjonshastighet

Hastighetsforløp av korrosjon, angis vanligvis i vekttap pr flate- og tidsenhet, f.eks. mg/dm2/døgn (mdd), eller angrepsdybde pr tidsenhet, f.eks. mm/år.

Corrosion rate

Korrosjonsinhibitor

Kjemisk forbindelse som ved tilsetning - vanligvis i små mengder - nedsetter korrosjonen betydelig. Eks.: natriumbenzoat, kromater.

Corrosion inhibitor, corrosion preventive

Kortslutning

I VA-teknikken om en hydraulisk situasjon hvor vann beveger seg langs korteste veg fra innløp til utløp i et system, uten å fordeles over systemets fulle tverrsnitt, slik at aktuell oppholdstid blir vesentlig kortere enn teoretisk oppholdstid.

Short-circuiting

Kostra

Kostra står for Kommune-stat-rapportering.
Om Kostra - les mer..(åpner i nytt vindu)

Kritisk hastighet

Den hastighet i et tverrsnitt av en væskestrøm hvor energinivået i strømmen er minst. Inntrer ved overgangen fra strømmende til strykende forhold. Ved denne hastighet har en kritisk dybde (Froudes tall = 1).

Critical velocity

Kronisk bronkitt

En luftveissykom som defineres som hoste med slim i minst 3 måneder pr år i minst 2 sammenhengende år.

Kulvert

Åpen gjennomføring for vann under vei eller jernbane. Brukes også som betegnelse på store, armerte falsrør med fot.

Culvert, drainage duct

Kumring

Betongring som brukes ved bygging av brønn, kum, sandfang eller tank.

Riser (section)

Kvikksølv

Grunnstoff med kjemisk tegn Hg. Flytende ved vanlige temperaturer. Kvikksølvforbindelser, særlig organiske, er meget giftige. Kvikksølv oppkonsentreres ved passasje gjennom næringskjedene, og opptas i organer hos dyr og mennesker. Pga. skadevirkningene er bruk av kvikksølvpreparater som fungicider sterkt avtagende.

Mercury

L

Lamellpumpe

Fortrengningspumpe der pumpevirkningen frembringes av bevegelige lameller. Disse beveger seg i en rotor som er eksentrisk lagret i et sylindrisk pumpehus. Jfr. roterende fortrengningspumpe.

Vane pump

Lamellsedimentering

Sedimentering i enheter med parallelle, skråstilte, plane eller korrugerte plater (lameller) med 50 - 70 o helling. Kan belastes vesentlig høyere enn konvensjonelle sedimenteringsenheter ved at den effektive sedimenteringsflate er øket.

Lamella sedimentation

Laminær strømning

Strøm uten turbulens, karakterisert ved paralelle strømlinjer. Jfr. turbulent strøm, Reynolds tall.

Laminar flow, steady flow

Langsomfilter

Sandfilter for biologisk og mekanisk rensing av drikkevann. Vanlig overflatebelastning for filteret 0,1 - 0,2 m3/m2h. Intermittent drift med lang driftsperioder. Rengjøring ved mekanisk fjerning av filterhuden. Jfr. hurtigfilter.

Slow sand filter

Langtidslagret slam

Avvannet råslam som har ligget i haug eller ranke i minst 3 år, uten tilførsel eller uttak av slam i lagringsperioden.
Langtidslagring av avvannet slam vil tilfredsstille gjødselvareforskriftens hygieniseringskrav med tilstrekkelig sikkerhetsmargin dersom lagringstiden settes til 3 år. Slammet vil fortsatt kunne gi luktulemper og ha dårlige bruksegenskaper.

Langtidslufter

Anlegg for biologisk rensing av avløpsvann etter aktivslammetoden. Hovedenhetene for langtidslufter er luftebasseng og sedimenteringsbasseng. Avløpsvannet har lang oppholdstid i luftebassenget (slambelastningsfaktor lavere enn 0,1). Langtidslufting blir hovedsakelig benyttet for små renseanlegg. Jfr. konvensjonelt aktivslamanlegg.

Extended aeration plant

Lavgradig rensing

Term med uklar betydning. Brukt om mekanisk rensing av avløpsvann. Spesifiser heller rensemetode. Jfr. høygradig rensing.

Lavtrykkspumpe

Pumpe med lavt leveringstrykk. Når lavtrykkspumpe er en sentrifugalpumpe, er det vanligvis ett-trinnspumpe. Løftehøyde mindre enn 20 mVS. Jfr. høytrykkspumpe.

Low pressure pump

Ledningsevne

Brukes upresist om konduktivitet.

Legionella

Legionella er aktuelt i forhold til VA-faget, spesielt i tilknytning til scrubbere ved fjerning av lukt.

Lenkene nedenfor åpnes i nytt vindu.

Lenke til Arbeidstilsynet

Lenke til Wikipedia om temaet

Lenke til Folkehelseinstituttet

Lekasjesøking

Lokalisering av lekkasje på vannledning, vanligvis ved lytting etter lekkasjelyd eller f.eks. ved trykktapsmåling der lytting er vanskelig pga stort leggedyp e.l.

Leakage detection

Lekkasjedetektor

Se lekkasjesøker.

Lekkasjesøker

(Lekkasjedetektor)

Apparatur for avlytting av lekkasjelyder. Består av mikrofon, forsterker og høretelefon. Jfr. lekkasjesøking.

Leakage detector (for listening)

Lekkstrømskorrosjon

Elektrokjemisk korrosjon på metall i jord fremkalt av elektriske strømmer. Jfr. elektrisk drenering, vagabonderende strømmer.

Stray current corrosion

LEL

LEL står for : Lower Explosive Limit.
Eksempelvis aktuelt ved måling av metangass-nivå ved biogassanlegg knyttet til vurdering av eksplosjonsfare.

Lensepumpe

Pumpe for fjerning av vann fra anlegg eller terreng, f.eks. på byggeplasser. Lensepumpe har vanligvis robust utførelse og tåler tørrgang og transport av partikulært materiale.

Drainage pump

Limnigraf

Registrerende vannstandsmåler.

Water level recorder

Limnigram

Kurve som viser vannstandens variasjon med tiden.

Water level graph

Limnologi

Av gresk limne: innsjø. Vitenskapen om fysiske, kjemiske og biologiske forhold i innlandsforekomster av vann. Jfr. hydrobiologi, hydrologi, marin biologi, oseanografi.

Limnology

Litotrof

Brukes om organismer som bruker uorganiske stoffer som oksyderbart substrat. Med unntak av de som trenger organiske vekstfaktorer, er litotrofe organismer autotrofe i sin ernæring. Jfr. organotrof.

Litotrophic

LOA

Lov om offentlige anskaffelser.

Løftehøyde

Se geodetisk løftehøyde, manometrisk løftehøyde, statisk løftehøyde, total løftehøyde.

Luftebasseng

(Luftetank)

Basseng eller tank for lufting av vann eller avløpsvann.

Aeration tank

Luftesystem

System for tilførsel av luft til vann eller avløpsvann ved overrisling, mekanisk omrøring eller innblåsing.

Aeration system

Luftet sandfang

Enhet for avskilling av sand fra avløpsvann, med lufteutstyr for å hindre sedimentering av organisk stoff.

Aerated grit chamber

Luftfuktighet

(Fuktighet)

Luftens innhold av vanndamp. Jfr. relativ fuktighet.

Humidity

Lukket filter

Filter innebygd i lukket beholder, vanligvis av stål. Benyttes oftest som trykkfilter.

Closed filter

Luktgrense

Den laveste konsentrasjon hvorved et luktende stoff kan merkes.

Odour threshold

Lut

Betegnelse på oppløsning av natriumhydroksyd (NaOH) eller kaliumhydroksyd (KOH) i vann. Lut reagerer sterkt basisk. Jfr. base.

Lye

Lysimeter

Innretning for studium av infiltrasjon, fordunstning og avrenning. Lysimeter består av et nedsenket basseng med innold tilsvarende uberørte jordlag og vegetasjon. Bassengets overflate er i nivå med naturlig terreng. Jfr. evaporimeter.

Lysimeter

M

Magasinprosent

Effektivt magasin angitt i prosent av gjennomsnittlig årstilsig til det reservoar som betraktes.

Storage (capacity) percentage

Magnesium

Grunnstoff, metall, med kjemisk tegn Mg. Magnesium forekommer i naturen bl.a. som karbonater (dolomitt, magnesitt). Oppløste magnesiumsalter gir opphav til hardt vann.

Magnesium

Magnomasse

(dolomittisk filtermateriale) Dolomitt brent ved lav temperatur slik at bare magnesiumkarbonatet spaltes til oksyd. Anvendes som basisk filtermedium ved behandling av drikkevann.

Magno mass

Målesylinder

Laboratorieutstyr for volumtrisk måling av væsker. I VA-teknikken vanligvis gradert énliters sylinder for måling av slam volum. Jfr. Imhoffglass.

Graded cylinder

Mammutlufter

Utstyr for tilførsel av luft til vann eller avløpsvann etter mammutpumpeprinsippet.

Mammothaerator, airlift aerator

Mammutpumpe

Pumpe som består av vertikalt rør med lufttilførsel i bunnen. Mammutpumpe benyttes ved liten nivåhevning i forhold til neddykkingen. Den virker delvis ved at vann eller avløpsvann fortrenges av den innblåste luft eller gass, delvis ved at luft/vannblandingen har lavere tetthet enn omkringliggende væske, slik at blandingen drives opp av det hydrostatiske trykk. Benyttes mye for pumping av slam i aktivslamanlegg.

Airlift pump

Mangan

Grunnstoff, metall, med kjemisk tegn Mn. Mangan er et viktig sporelement for planter og dyr. Høyt manganinnhold i vann kan gi bruksmessige ulemper ved misfarging av vannet og utfelling av manganoksyder (brunstein).

Manganese

Manometer

Instrument for måling av væske- eller gasstrykk.

Manometer

Manometrisk løftehøyde

En pumpes manometriske løftehøyde er summen av pumpes manometriske sugehøyde og manometrisk trykkhøyde.

Manometric head

Manometrisk sugehøyde

En pumpes manometrisk sugehøyde er summen av statisk sugehøyde og friksjonstap mellom pumpens sentrum og væskenivået på sugesiden. Jfr. geodetisk sugehøyde.

Manometric suction head

Manometrisk trykkhøyde

En pumpes manometrisk trykkhøyde er summen av statisk trykkhøyde og friksjonstap mellom pumpens sentrum og høyeste væskenivå på trykksiden. Jfr. geodetisk trykkhøyde.

Manometric pressure head

Marin biologi

Vitenskapen om livet i havet. Jfr. hydrobiologi, limnologi, oseanografi.

Marine biology

Markvann

Vann i den umettede sone. Markvann er dels bundet til jordpartiklene og er dels i bevegelse pga. tyngdekraften. Jfr. umettet sone, infiltrasjonsvann.

Soil water

Marmor

Kalkstein omkrystallisert ved geologiske prosesser. Formel: CaCO3.

Marble

Marmorfilter

Filtermateriale av knust marmor. Anvendes som basisk filtermasse. Er bare effektivt for meget bløtt vann.

Marble filter

Maskinrenset rist

Vanligvis finrist med maskindrevet rensegaffel for fjerning av tilbakeholdt materiale. Ofte diskontinerlig, automatisk drift. Jfr. håndrenset rist.

Mechanically cleaned screen

Maursyre

Maursyre er en fargeløs væske.
Les mer på Wikipedia.

Median

Det midterste måleresultat i en observasjonsrekke når resultatene er ordnet etter verdien.

Median

Mekanisk renseanlegg

Anlegg for fjerning av flytende og sedimenterbart materiale fra avløpsvann. Består vanligvis av rist, sandfang, sedimenteringsbasseng og enheter for slambehandling.

Primary treatment plant

Mekanisk rensing

Rensing av vann eller avløpsvann med mekaniske hjelpemidler, f.eks. rist, sil, sedimentering eller flotasjon.

Primary treatment

Membranpumpe

Fortrengningspumpe som er utstyrt med en membran (diafragma) i stedet for stempel. Ved membranens bevegelse/formforandring oppnås den nødvendige volumforandring.

Diaphragm pump

Merkaptaner

Avledes av hydrogensulfid og har en meget sterk og irriterende lukt som kan forårsake kvalme og hodepine. Høye konsentrasjoner kan forårsake bevisstløshet.

Mesofil

Temperaturområde mellom 20 og 40 °C

Mesofil slamråtning

Slamråtning i det temperaturområdet hvor de mesofile bakterier har optimale livsbetingelser (20 - 40 oC). Jfr. metangjæring.

Mesophilic sludge digestion

Mesotrof

Om vannforekomster, spesielt innsjøer med et middels innhold av plantenæringsstiffer. Jfr. eutrof, oligotrof.

Mesotrophic

Metabolisme

Stoffskifte. Stoffomsetning i organismer. Jfr. anabolisme, katabolisme.

Metabolism

Metan

Er en luktfri gass som er lettere en luft. Den utgjør ikke noen forgiftningsrisiko, men det er en risiko for eksplosjoner ved gitte konsentrasjoner. Sammen med CO2 kan metan også utgjøre en fare for oksygenmangel, da disse gassene kan fortrenge oksygenet i lufta. Se mer i Wikipedia.

Metanbakterier

Bakterier som bryter ned organisk stoff bl.a. til metan. Viktige ved anaerob nedbryting av kloakkslam. Metanbakterier trives best i temperaturområdet 30-37 oC og er ømfintlige for temperaturvariasjoner.

Methane bacteria

Metangjæring

(Alkalisk råtning)

Nedbryting hvor organisk stoff hovedsakelig overføres til metan og karbondioksyd. Prosessen foregår ved hjelp av metanbakterier som foretrekker et svakt alkalisk miljø (pH 7 - 7,5) og temperaturen i området 30 - 37 oC. Metangjæring spiller en viktig rolle ved anaerob slamstabilisering. Jfr. mesofil slamråting, sur gjæring, anaerob slambehandling, slamstabilisering.

Methane fermentation, alkaline fermentation

Mettet sone

Den del av grunnen hvor porene er fullstendig fylt med vann. Jfr. umettet sone, grunnvann, kapillarvann.

Zone of saturation

Mikrobiell korrosjon

Korrosjon fremkalt eller påskyndet av mikroorganismer, f.eks. bakterier (bakteriekorrosjon).

Microbial corrosion

Mikroorganisme

Organisme som ikke kan observeres med det blotte øye. Kan være planter (mikrofytter), dyr (mikrozoer) eller bakterier.

Microorganism

Mikroorganismer

Bakterier, soppsporer

Mikrosil

Vanligvis trommelsil med silduk med maskeåpning fra ca 5 til 50 µm. Beregnet på fjerning av finpartikulært materiale fra vann eller avløpsvann. Jfr. trommelsil.

Micro-strainer

Mineralisering

Nedbrytning av organisk stoff til enkle uorganiske forbindelser. Prosessen kan foregå termisk, kjemisk eller ved mikroorganismer. Jfr. oppslutning, nedbrytning, slamstabilisering.

Mineralization

Minstefall

(minimumsfall)

Det fall en avløpsledning må ha for at vannet skal oppnå selvrensende hastighet ved en viss fyllingsgrad. Jfr. selvrensende hastighet.

Morfologi

Sier noe om organismers oppbygging.
Se Wikipedia
N

Natriumhydroksid

Natriumhydroksid (natronlut) er en klar, fargløs og luktfri væske.
Les mer på Wikipedia.

Natriumhydroksyd

Sterk base som bl.a. benyttes til alkalisering av vann. Formel: NaOH.

Sodium hydroxide

Natriumhypokloritt

Natriumsaltet av underklorsyrling. Natriumhypokloritt fås i handelen i form av vandige oppløsninger, som vanligvis inneholder 10 - 15 % klor og benyttes mye til klorering av drikkevann i mindre anlegg. Formel: NaOCl.

Natriumhypokloritt er en sterkt alkalisk væske.
Les mer på Wikipedia.

Sodium hypochlorite

Natriumkarbonat

Natriumsalt av karbonsyre. Natriumkarbonat reagerer basisk og benyttes til alkalisering av vann. Formel: Na2CO3. Jfr. soda.

Sodium carbonate

Natriumsilikat

Natriumsalt av kiselsyre. Løst i vann kalles natriumsilikat vannglass. Brukes som korrosjonsinhibitor og tetningsmiddel for betong. Formel: Na2SiO3.

Sodium silicate

Natriumsulfitt

Natriumsalt av svovelsyrling. Natriumsulfitt er et kraftig reduksjonsmiddel som benyttes bl.a. til avklorering av drikkevann og fjerning av oppløst oksygen i kjelevann. Formel: Na2SO3.

Sodium sulphite

Natronlut

Oppløsning av natriumhydroksyd i vann.

(Caustic) soda lye

Næringssalt

(Plantenæringsstoff)

Fellesbetegnelse på uorganiske forbindelser som er nødvendig for planters vekst. Omfatter makronæringssalter (nitrat, fosfat m.fl.) og en rekke stoffer som trengs i små mengder (sporelementer). Jfr. næringsstoff.

Nutrient salt

Næringsstoff

Generell betegnelse på stoffer som er nødvendige for organismmers vekst. Næringsstoff omfatter makro- og mikronæringsstoffer (sporelementer). Jfr. næringssalt.

Nutrient

Nedbørfelt

(Nedslagsfelt)

Avgrenset område på jordoverflaten som omfatter ett dreneringssystem. Nedslagsfelt skilles fra tilgrensende områder ved vannskiller.

Drainage basin, catchment area, watershed

Nedbørhøyde

Mengden av nedbør, vanligvis uttrykt i mm vannhøyde, som er falt på et bestemt sted i et gitt tidsrom.

Depth of precipitation

Nedbørintensitet

Forholdet mellom nedbørmengde og den tid som har gått med for å gi denne mengde. Angis i mm/min for sterke regnskyll.

Precipitation intensity

Nedbørmåler

Innretning for oppsamling og måling av nedbør.

Jfr. pluviograf

Nedbørstasjon

Meteorologisk stasjon for observasjon av nedbør (samt snødekke og snødybde).

Precipitation station

Nedbrytning

(biol.)

Organismers spalting av organisk stoff til enklere forbindelser. Jfr. katabolisme, biologisk rensing, mineralisering, slamstabilisering.

Decomposition

Nisje

(økol.)

Den artspesifikke kombinasjon av levested, funksjon i økosystemet og krav til fysisk/kjemisk miljø. Jfr. habitat.

Niche

Nitratbakterier

Bakterier som kan oksydere nitritt til nitrat.

Nitric bacteria

Nitrater

Salter av salpetersyre. Nitrater dannes ved naturlig, mikrobiell oksydasjon av andre nitrogenforbindelser og er viktige næringssalter. Formel for nitrationet: NO3-. Jfr. nitrifikasjon.

Nitrates

Nitrifikasjon

(Nitrifisering)

Bakteriell oksydasjon av ammonium til nitritt (ved arter av Nitrosomonas) og videre til nitrat (ved arter av Nitrobacter). Jfr. denitrifikasjon.

Nitrification

Norsk Akkreditering (NA)

Et forvaltningsorgan under Nærings- og handelsdepartementet med nasjonalt ansvar for teknisk akkreditering. Det eneste organ i Norge som utfører teknisk akkreditering.

Nøytralisering

Tilsetning av en sur oppløsning til en basisk - eller omvendt - slik at blandingen blir nøytral (pH 7). Ved nøytralisering reagerer hydrogenioner (H+) med hydroksylioner (OH-) under dannelse av vann. Jfr. pH-verdi, avsyring.

Neutralization

Nøytralpunkt

Angir overgang mellom sur og basisk oppløsning, dvs. pH 7. Jfr. pH-verdi.

Neutral point

O

Obligat

Obligatorisk, tvunget. Benyttes f.eks. om obligat anaerobe organismer, som har et anaerobt stoffskifte og som ikke tåler nærvær av fritt oksygen. Obligat aerobe organismer må ha adgang til fritt oksygen. Jfr. fakultativ.

Obligate

Obstruktiv lungesykdom

Sykdom med økt motstand mot luftstrømmen i bronkienes forgreininger.

Offentlig avløpsnett

Avløpsnett som er allment tilgjengelig for tilknytning.

Oksydasjon

Kjemisk reaksjon karakterisert ved at elektroner blir avgitt. Jfr. redoks-reaksjon.

Oxidation

Oksygen

Oksygen (også kalt surstoff) ligger i gruppe 16 i detperiodiske system. Rent oksygen (O2) opptrer som gass inaturen, og er en forutsetning for levende organismer her på Jorden. Oksygen kan også opptre i forbindelser sammen med de fleste andre grunnstoffer. Pågrunn av sin høye elektronegativitet danner det lett forbindelser med metaller.

Se Wikipedia for mer informasjon.

Grunnstoff med kjemisk tegn O. Fargeløs gass, utgjør ca. 20 % av atmosfæren og inngår i forbindelser med de fleste grunnstoffer. Sammen med hydrogen danner oksygen vann. Oksygen i vann er nødvendig for  alt liv, for aerobe organismer i fri form, og for anaerobe organismer i bundet form. Jfr. oppløst oksygen.

Oxygen

Oksygenbalanse

Balanse mellom biokjemisk forbruk av oksygen og tilført oksygen i vassdrag og sjøområder.

Oxygen balance

Oksygeneringskapasitet

Et luftesystems evne til å tilføre oksygen til vann eller avløpsvann.

Oxygenation capacity

Oksygenforbruk

(biokjemisk eller kjemisk)

Se biokjemisk oksygenforbruk og kjemisk oksygenforbruk.  

Oksygenmetning

Den normalt høyeste konsentrasjon av oksygen i vann ved gitte betingelser (temperatur, trykk o.a.). Forbigående overmetning kan forekomme som følge av fotosyntese. Jfr. oppløst oksygen, oksygenunderskudd.

Oxygen saturation

Oksygenopptakshastighet

Hastighet med hvilken mikroorganismer opptar oppløst oksygen fra en slamprøve uten oksygentilførsel. Mål for biologisk aktivitet i slam ved biologisk rensing og aerobslamstabilisering. Måles oftest som mg O/g FSS · h.

Oxygen up-take rate

Oksygenunderskudd

(Oksygensvikt)

Underskudd på oppløst oksygen i forhold til metningskonsentrasjonen. Jfr. oksygenmetning.

Oxygen deficiency

Oligotrof

Om vannforekomster, spesielt innsjøer, med et lavt innhold av plantenæringsstoffer og liten primær-produksjon. Jfr. eutrof, mesotrof.

Oligotrophic

Oljeholdig avløpsvann

Spillvann og overvann som inneholder motorolje, smørefett, parafin, white-spirit, bensin og lignende. I dette ligger også spillvann fra vask og avfetting av kjøretøyer, motorvask og lignende.

Oljeutskiller

(Bensinutskiller)

Enhet for å fjerne olje, bensin eller andre væsker fra avløpsvann. Jfr. fettutskiller.

Oil separator, gasoline separator

Omvendt osmose

Diffusjon av et oppløsningsmiddel gjennom en semipermeabel membran fra en mer konsentrert til en mindre konsentrert oppløsning. Dette skjer ved å pålegge et ytre mottrykk som er større enn det osmotiske trykk. Omvendt osmose benyttes bl.a. ved avsalting av sjøvann. Jfr. osmose.

Reverse osmosis

Oppholdstid

Forholdet volum/vannføring i et vannsystem. En skiller ofte mellom teoretisk oppholdstid og aktuell oppholdstid. I det siste tilfelle tas hensyn til kostslutningsstrømmer osv.

Detention period (time), retention period (time)

Oppløst oksygen

Gassformig (molekylært) oksygen oppløst i vann. Oppløseligheten avtar med økende temperatur og saltinnhold, og tiltar med økende trykk. Undersøkelser av oppløst oksygen kan gi opplysninger om biologisk stoffomsetning og organisk belastning. Oppløst oksygen bestemmes etter Winklers metode eller ved elektrokjemisk analyse. Enhet: mg O2/l. Jfr. oksygenunderskudd.

Dissolved oxygen, DO

Oppløst stoff

Uorganisk eller organisk forbindelser oppløst i væske. Oppløst stoff bestemmes ved inndamping, oftest ved 105 oC, av prøve som har passert spesifisert filter. Enhet: mg/l. Jfr. tørrstoff, suspendert stoff.

Dissolved solids, DS, dissolvded matter

Oppslutning

(Våtoppslutning)

Benyttes i kjemisk analyse om nedbrytning av visse forbindelser i en prøve med kjemikalier, vanligvis under forhøyet temperatur og/eller trykk. Ved en totaloppslutning blir prøven fullstendig oppløst og tilstedeværende organisk stoff mineralisert. Jfr. mineralisering, våtforbrenning.

Wet oxidation, digestion

Ordbok

Ordbok er lagt inn i nettportalen slik at ord/uttrykk forklares.

Organisk stoff

Materiale bygget opp av kjemiske forbindelser av grunnstoffet karbon. Brukes oftest om stoffer som stammer fra plante- eller dyreriket, men omfatter også forbindelser som fremstilles syntetisk. Jfr. uorganiske forbindelser.

Organic matter

Organotrof

Brukes om organismer som bruker organiske forbindelser som oksyderbart substrat. Organtrofe organismer ernærer seg heterotroft. Jfr. litotrof.

Organotrophic

Oseanografi

Vitenskapen om havet (fysikk, kjemi, biologi). Jfr. hydrologi, limnologi, marin biologi.

Oceanography

Osmose

Diffusjon av et oppløsningsmiddel gjennom en membran som er ugjennomtrengelig for det oppløste stoffs molekyler. Oppløsningsmidlet vil bevege seg fra den minst konsentrerte til den mest konsentrerte oppløsningen. Derved oppstår en trykkforskjell som betegnes osmotisk trykk. Jfr. dialyse, elektroosmose, omvendt osmose, semipermeabel membran.

Osmosis

Overflateavrenning

Nedbør som renner av på jordoverflaten uten å nå ned til grunnvannsspeilet. Jfr. avrenning på markoverflaten, grunnvannsavrenning.

Surface run-off

Overflatebelastning

Hydraulisk belastning pr flateenhet. I VA-teknikken vanligvis om belastningen på sedimenteringsbasseng og andre rensetekniske enheter uttrykt i m/h eller (m3/m2h).

Surface load, overflow rate

Overløp

Arrangement for avleding eller måling av væskemengder. Utforming avhenger av funksjon og væskemengde. Overløp kan også anvendes om den vannmengde som avledes/måles.

Overflow, weir

Overløpsinnstilling

I forbindelse med regnvannsoverløp angir overløpsinnstilling forholdet mellom totalvannføring, (spillvann, infiltrasjonsvann, regnvann) og midlere tørrværsvannføring når overløpet trer i funksjon. Jfr. fortynningsfaktor.

Overskuddsslam

Den del av det aktive slammet som tas ut av aktivslamprosessen. Jfr. biologisk slam, sekundærslam.

Excess sludge, surplus sludge

Overvann

Overflateavrenning (regn, smeltevann) fra gårdsplasser, gater, takflater osv. som avledes på overflaten, i overvannsledning (separatsystem) eller sammen med spillvann (fellessystem). Overvann benyttes også om vann på islagt vassdrag eller sjø.

Storm water run-off

Overvannsledning

Ledning for transport av overvann og eventuelt drensvann ved separatsystemet. Jfr. spillvannsledning, fellesledning.

Storm water sewer

Ozon

Modifikasjon (allotrop) av oksygen. Formel O3. Ved vanlig temperatur og trykk er oksygen en fargeløs, eksplosiv gass som er meget giftig og har en karakteristisk lukt. Oksygen er et kraftig oksydasjonsmiddel og benyttes innen vannbehandling. Jfr. ozonering.

Ozone

Ozonering

Behandling av vann med ozon, hovedsakelig for å bleke fargede komponenter samt fjerne lukt og smak. Ozon har sterkere bakteriedrepende virkning enn klor, men ozonkonsentrasjonen i vannet avtar raskt.

Ozonization

P

Parasitt

Organisme som lever i eller på en vertsorganisme og får sin næring helt eller delvis fra denne. Jfr. saprofytt og symbiose.

Parasite

Pasteurisering

Oppvarming til minimum 65 °C i minst 30 minutter (vanligvis 70 grader C i 30 minutter).

Patogen

Sykdomsfremkallende.

Pathogenic

Patogene bakterier

Sykdomsfremkallende bakterier.

Pe

Peptisering

Tilbakeføring av en gel til kolloidal oppløsning. Jfr. koagulering, hydrofile kolloider.

Peptization

Peristaltisk pumpe

Fortrengningspumpe. Pumping ved periodisk sammenklemming av myk slange ved hjelp av et knastesystem som beveger seg i pumperetningen. Peristaltisk pumpe benyttes vanligvis til prøvetaking og som doseringspumpe.

Peristaltic pump

Perkolasjon

Langsom bevegelse av vann gjennom lag av porøst materiale. Jfr. infiltrasjon.

Percolation

Permabilitet

Gjennomtrengelighet.

Permeability

Permanent hardhet

Hardhet i vann som ikke reduseres ved koking, i motsetning til temporær hardhet. Bruk heller betegnelsen ikke-karbonathardhet. Jfr. hardhet.

Permanent hardness

Permanganattall

Mål for innholdet av kjemisk nedbrytbart organisk stoff i vann, bestemt ved oksydasjon med kaliumpermanganat (permanganatmetoden). Vanligvis blir mindre enn halvparten av det organiske materiale oksydert. Enhet: mg KMnO4/l. Jfr. kjemisk oksygenforbruk.

Permanganate value

Permutitt

Gruppe komplekse, hydrerte aluminiumsilikater, naturlige eller syntetiske, med kationebytteregenskaper.

Permutite, zeolite

Permutittfilter

Filter med permutitt som filtermasse. Benyttes for bløtgjøring av vann. Jfr. permutitt.

Permutite filter

Persistent

Brukes om stoffer, f.eks. pesticider, som nedbrytes langsomt i organismer og i naturen.

Persistent

Personekvivalent

(Pe)

Spesifikk belastning eller forbruk pr person med hensyn til vannvolum og/eller forurensningsmengde pr døgn, målt som BOF, fosfor eller nitrogen. Benyttes i VA-teknikken for omregning av beslastninger fra f.eks. sykehus, restauranter og industri til ekvivalent befolkningsmengde.

I henhold til forurensningsforskriften defineres 1 personekvivalent (pe) som følger:
1 pe = den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk
oksygenforbruk målt over 5 døgn, BOF5, på 60 g oksygen per døgn.


For spillvann fra husholdninger kan en regne med følgende spesifikke
forurensningsmengder:

Biokjemisk oksygenforbruk (BOF5) 60 g/pe·d
Kjemisk oksygenforbruk (KOF) 120 g/pe·d
Fosfor (P) 1,8 g/pe·d
Nitrogen (N) 12 g/pe·d
Suspendert stoff (SS) 70 g/pe·dPopulation equivalent

Personekvivalent, pe

Den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk målt over fem døgn, BOF5, på 60 g oksygen per døgn. Avløpsanleggets størrelse i pe beregnes på grunnlag av største ukentlige mengde som samlet går til overløp, renseanlegg eller utslippspunkt i løpet av året, med unntak av uvanlige forhold som for eksempel skyldes kraftig nedbør.

Pesticid

Stoff som brukes for å drepe uønskede organismer. Det skilles mellom insekticider, herbicider (mot planter), algicider, fungicider (mot sopp) og baktericider.

Pesticide

pH-meter

Instrument for bestemmelse av oppløsningers pH-verdi, basert på måling av potensialforskjellen mellom en glasselektrode - som er følsom overfor forandringer i hydrogenionaktiviteten - og en referanseelektrode. Jfr. pH-verdi.

pH-meter

pH-verdi

Mål for konsentrasjon av hydrogenioner (H+) i vandige oppløsninger. pH defineres som den negative logaritme til hydrogenionaktiviteten, angitt i mol/l (M), og uttrykkes ved en skala som går fra 0-14. Nøytralpunktet ligger på pH 7. Sure oppløsninger har pH-verdi under 7 og basisk over 7. pH kan bestemmes kolorimetrisk ved bruk av fargeindikatorer, men måles fortrinnsvis potensiometrisk med et pH-meter.

pH-value

Piezometertrykk

Summen av trykkhøyden og stillingshøyde i et punkt på en strømlinje.

Piezometer pressure

Pitotrør

Instrument for måling av summen av hastighets- og trykkhøyde i væske eller gass, utformet som et bøyd rør med åpning mot strømretningen. Benyttes for bestemmelse av strømhastigheten i rør.

Pitot tube

Plankton

Frittsvevende dyr og planter i vann. I ferskvann består plankton hovedsakelig av mikroskopiske alger, enkelte sopp og bakterier, protozoer, hjuldyr og krepsdyr. I sjøvann omfatter plankton flere grupper og tildels makroskopiske organismer. Jfr. seston, benthos.

Plankton

Plastrør

Fellesbetegnelse på en rekke kunsstoffrør av forskjellige materialer. Plastrør er vanlig brukt til (hoved)vannledninger, grunnavløpsrør og avløpsrør og rørdeler til bruk over kjellergulv i bygninger. Av materialtyper skilles bl.a. mellom:

PVC (polyvinylklorid)
PEL (Polyetylen med lav densitet)
PEH (Polyetylen med høy densitet)
ABS (akrylnitril-butadien-styren)
PP (polypropylen)
GUP (glassfiberarmert umettet polyester)

 

Plastic pipe

Pluviogram

Kurve som viser nedbørens variasjon med tiden.

Pluviogramme

Pneumatisk ejektor

(for avløpsvann)

Tank for oppsamling av avløpsvann, hvor komprimert luft ved nivåstyring tilføres automatisk for å presse avløpsvannet opp i ledningsanlegg. Liten fare for tilstopping.

Pneumatic sewage pump

Pneumoni

Lungebetennelse, se Wikipedia

Podeslam

Slam med høyt innhold av ønskede mikroorganismer. Tilsettes ved oppstarting av biologiske prosesser. Podeslam er mest benyttet ved drift av råtnetanker.

Seed sludge

Poliomyelitt

Poliomyelitt forårsakes av polivirus. Akutt virusinfeksjon.

Se mer i Wikipedia.

Polyelektrolytter

Elektrolytt av polymere organiske stoffer. Fremstilles syntetisk. Benyttes som hjelpekoagulanter ved kjemisk felling av vann og avløpsvann og som kondisjoneringsmiddel ved slamavvanning. Jfr. polymer.

Polyelectrolytes

Polyklorerte bifenyler

(PCB)

Gruppe syntetiske klorerte hydrokarboner som inngår i mindre mengder i en rekke industriprodukter, f.eks. visse typer olje, maling, lakk, plast, gummi og isolasjonsmateriale. PCB er meget stabile overfor termisk, kjemisk og mikrobiell påvirkning. Rester av PCB finnes i nesten alt biologisk materiale, men særlig hos de høyere ledd i næringskjedene. Jfr. klorerte hydrokarboner.

Polychlorinated biphenyls

Polymer

Kjemisk forbindelse dannet ved sammenslutning (polymerisasjon) av flere identiske, enkle molekyler (monomere). Eks.: plaststoffer, polyelektrolytter.

Polymere

Populasjon

Antall individer av én art innen et område.

Population

Porevann

Vann i porer i jord- og bergarter.

Intersticial water, pore-water

Porevolum

Volumet av porer og hulrom i jord og fjell.

Pore volum, porosity

Porøsitet

Forholdet mellom volum av hulrom (porer) og samlet volum av en jordart eller bergart. Porøsitet angis vanligvis i prosent.

Porosity

Potensiell evapotranspirasjon

Den maksimale vannmengde som, hvis den var til stede, ville blir overført fra jordoverflaten til luften ved evapotranspirasjon. Potensiell evapotranspirasjon er avhengig av jordoverflatens beskfaffenhet og de meteorologiske forhold. Jfr. evapotranspirasjon.

Potential evapotranspiration

ppm

Parts per million (ppm) (engelsk for deler per million) er en enhet for angivelse av konsentrasjon. En ppm er lik en enhet per million, altså en milliondel. På norsk brukes enten «ppm» eller «deler per million».

ppm tilsvarer milliliter per kubikkmeter (ml/m³) og er i forbindelse med erosjonsintensitet regnet som ppm = tørrvekt/vekt av prøve. Dette vil si at delene per million er målt i milliondeler som volumenheter.

Se nærmere i Wikipedia.


Prevalens

Forekomst ved et gitt tidspunkt, vanligvis angitt i prosent (%.).

Primærfellingsanlegg

Anlegg for mekanisk/kjemisk rensing av avløpsvann hvor fjerning av kjemiske fnokker skjer i samme enhet som primærslam. Primærslam etterfølges ikke av biologisk rensetrinn. Hovedhensikten med kjemikalietilsettingen er fjerning av fosfor. Jfr. sekundærfellingsanlegg, forfellingsanlegg, simultanfellingsanlegg og etterfellingsanlegg.

Primary precipitation plant

Primærfortynning

(Initialfortynning)

Den umiddelbare fortynning ved utslipp i resipient. Primærfortynning er hovedsakelig bestemt av avløpsstrålens kinetiske energi og tetthetsforskjeller mellom avløpsvann og omliggende vannmasser. Primærfortynning kan økes vesentlig ved bruk av diffusor. Jfr. sekundærfortynning.

Initital dilution, primary dilution

Primærproduksjon

Produksjon av organisk stoff fra uorganiske forbindelser, enten ved fotosyntese eller ved kjemosyntese. Bare klorofyllholdige planter og enkelte bakterier er primærprodusenter. Jfr. sekundærproduksjon.

Primary production

Primærslam

Ubehandlet slam fra mekanisk renseanlegg eller forsedimenteringsenhet. Jfr. råslam.

Primary sludge

Privat avløpsnett

Avløpsnett som ikke er allment tilgjengelig for tilknytning.

Problemavfall

Avfall som må behandles og disponeres på spesiell måte pga fare for akutte eller kroniske effekter på mennesker og/eller miljø. Eks.: løsningsmidler, oljeavfall, tungmetallslam.

Problem waste, hazardous waste

Proporsjonaldosering

Tilsetting av kjemikalier til vann eller avløpsvann i forhold til gjennomstrømmende vannmengde.

Proportional feed

Proporsjonalprøve

Blandprøve hvor vannmengden pr prøveuttak er proporsjonal med vannføringen.

Proportional sample, composite

Prosessavløpsvann

Avløpsvann preget av å ha vært benyttet i industrielle prosesser. Prosessavløpsvann vil være forurenset med partikulært og/eller oppløst stoff. Jfr. industriavløpsvann.

Process effluent, process waste water

Proteiner

Makromolekylære, nitrogenholdige organiske stoffer. Karakteristiske for levende celler.

Proteins

Protozoer

Urdyr. Encellede dyr som bl.a. omfatter ciliater, amøber og flagellater.

Protozoa

Prøvepumping

Undersøkelse av kapasiteten til et grunnvannsførende lag ved pumping. I undersøkelsen inngår registrering av utpumpet vannmengde og vannstandsvariasjoner, samt bestemmelse av vannkvalitet.

Pumping test

Pulviograf

(Registrerende nedbørmåler)

Instrument for automatisk registrering av nedbør som funksjon av tiden.

Pluviograph, rain recorder

Pumpediagram

(Pumpekarakteristikk)

Grafisk fremstilling av en pumpes karakteristiske data, vanligvis angitt som væskemengde pr tidsenhet (Q) som funksjon av samlet løftehøyde (H), QH-kurve (trotlekurve). I et mer komplett pumpediagram fins gjerne også kurver for virkningsgrad, effektbehov og sugeevne.

Pump diagram, pump curves

Pumpehjul

Roterende element i pumper som overfører effekten fra pumpeakselen til væsken.

Impeller

Pumpehus

Den del av pumpen som omgir og leder væskestrømmen.

Pump casing, pump barrel

Pumpekarakteristikk

Se pumpediagram.

Pumpestasjon

Anlegg for pumping av vann eller avløpsvann.

Pump(ing) station

Pumpesump

Mindre kum e.l. for oppsamling av tilrenningsvann for pumping.

Sump

Pyknoklin

Lag i vannmasse med hurtig økning i tetthet med dypet, enten pga økende saltholdighet (haloklin), avtagende temperatur (termoklin) eller en kombinasjon. Jfr. sprangsjikt.

Pycnocline

R

Råkloakk

Ubehandlet kommunalt avløpsvann.

Raw sewage, crude sewage, crude wastewater

Rammeavtale

Avtale inngått mellom en eller flere oppdragsgivere og en eller flere leverandører som har til formål å fastsette vilkårene for de kontraktene som skal tildeles i løpet av en bestemt periode, særlig med hensyn til pris og eventuelt planlagte mengder.

Råslam

Slam som ikke er stabilisert og/eller hygienisert.

Ubehandlet slam fra forskjellige rensetrinn for behandling av avløpsvann. Jfr. primærslam.

Raw sludge

Råtnetank

Lukket enhet for biologisk stabilisering av slam, uten tilgang på fritt oksygen. Vanligvis med utstyr for oppvarming, sirkulasjon, mekanisk omrøring og gassoppsamling. Slamråtning utføres ofte i to trinn. Jfr. anaerob slambehandling, anaerob respirasjon, slamstabilisering.

Sludge digestion tank, digester

Råtning

Omdannelse av organisk stoff til stabiliserte forbindelser i råtnetank under medvirkning av anarobe mikroorganismer. Jfr. mesofil slamråtning, termofil slamråtning, sur gjæring, metangjæring.

Digestion

Redoks-potensial

Uttrykk for en oppløsnings oksyderende eller reduserende evne. Redoks-potensial bestemmes ved å måle potensialforskjellen mellom en inaktiv elektrode av et edelmetall, vanligvis platina, og en referanseelektrode. Jfr. elektrodepotensial.

Redox potential, ORP

Redoks-reaksjon

Forkortelse for reduksjons/oksydasjons-reaksjon. Redoks-reaksjon er karakterisert ved elektronoverganger mellom de reagerende stoffer. Det stoff som opptar elektroner (oksydasjonsmidlet) blir selv redusert på bekostning av et annet stoff (reduksjonsmidlet) som bli oksydert, dvs. avgir elektroner.

Redox reaction

Reduksjonsventil

Referanseelektrode

Elektrode med et definert elektrodepotensial, avhengig av elektrolyttkonsentrasjon og temperatur. Den primære referanseelektrode er normalhydrogenelektroden med potensial 0 volt. Til praktisk bruk er andre referanseelektroder, f.eks. kalomelelektroden og sølv/sølvkloridelektroden, mer hensiktsmessige. Jfr. elektrode, elektrodepotensial.

Reference electrode

Regenerering

Reetablering av opprinnelig (funksjonsdyktig) kvalitet, av f.eks. benyttet ionebyttermasse, aktivkull, silikagel. Jfr. aktivering, reaktivering.

Regnbed

Beplantet forsenking i terrenget der vann lagres på overflaten og infiltrer til grunnen eller overvannsnettet.

Regnvannsoverløp

Overløp hovedsakelig benyttet ved fellessystem, for avlastning av nedenforliggende ledning eller renseanlegg ved store nedbørmengder eller snøsmelting. Regnvannsoverløp trer i funksjon når tørrværsvannføringen overskrides et visst antall ganger, vanligvis mellom 1 og 10. Jfr. fortynningsfaktor, overløpsinnstilling.

Stormwater overflow

Regulert vannføring

Egentlig enhver vannføring som er påvirket av vassdragsregulering. Brukes vanligvis om den minste vannføring i en reguleringsperiode.

Regulated discharge, regulated flow

Rejekt

Utskilt vann fra mekanisk slamavvanningsutstyr. Jfr. slamvann, dekanteringsvann.

Reject

Relativ fuktighet

Forholdet mellom vanndampinnholdet i luften og den maksimale vanndampmengde denne kan inneholde ved vedkommende temperatur. Relativ fuktighet uttrykkes vanligvis i prosent.

Relative humidity

Renseanlegg

I VA-teknikken om anlegg for behandling av vann eller avløpsvann ved mekaniske, biologiske eller kjemiske metoder for fjerning av uønsket stoff, samt tilsetting av desinfeksjonsmidler for å drepe mikroorganismer. Kan også omfatte tilsetting av kjemikalier for å bedre vannets bruksegenskaper. Jfr. vannrenseanlegg, kloakkrenseanlegg.

Treatment plant

Renseeffekt

Virkningsgraden i en renseprosess med hensyn til fjerning av uønskede stoffer, vanligvis angitt i prosent.

Purification efficiency

Resipient

Mottager. Brukes bl.a. om vannforekomster som mottar avløpsvann.

Recipient

Resirkulering

1) Benyttes i vid betydning om stoff som kan brukes om igjen til et eller annet nyttig formål f.eks. anvendelse av avispapir til ny papirproduksjon, bruk av slam til jordforbedringsmiddel.

2) Benyttes i snever betydning om tilbakeføring av vann, kjemikalier m.v. til et tidligere trinn i en prosess.

Jfr. gjenvinning.

Resorpsjon

Brukes i VA-teknikken om vegetasjonens opptak av avløpsvann som er tilført på eller nær markoverflaten ( i rotsonen).

Resorption

Returslam

Slam som føres fra et senere til et tidligere trinn i en prosess. Vanligvis om tilbakeføring av aktivslam fra sedimenteringsenhet til luftebasseng.

Return sludge

Returslamforhold

Volumetrisk forholdstall mellom returslammengde og innkommende avløpsvannmengde i aktivslamanlegg.

Sludge recirculation ratio, return sludge ratio

Reynolds tall

Dimensjonsløs faktor som uttrykker graden av turbulens i en strømning.

Re = (V · d) / v

Re = Reynolds tall, V = relativ væskehastighet (m/s), v = kinematisk viskositet (m2/s)

Reynolds' number

Risiko

Er et begrep som står sentralt i arbeidet med Helse-miljø-og sikkerhet (HMS).

Definisjon:
Risiko= sannsynlighet x konsekvens

Rist

Enhet for avskilling av grovpartikulært materiale fra vann eller avløpsvann, vanligvis skråstilte, parallelle staver. En skiller mellom: finrist, grovrist, håndrenset rist, maskinrenset rist. Jfr. filter, sil.

Screen

Ristgods

Ved avløpsrenseanlegg ønsker man å fjerne "søppel" som transporteres i avløpsledningene, eksempelvis filler, Q-tips, plast o.l. Hvis dette ikke gjøres, medfører det problemer i etterfølgende rensetrinn i anlegget, eksempelvis tilstoppinger i pumper, slitasje, dårlig kvalitet på behandlet avløpsslam osv.
Rist er betegnelsen på en innretning som tar ut denne søppla fra avløpsvannet - og det som tas ut, betegnes altså "ristgods", og dette kjøres til avfallsdeponi.

Rotameter

Vertikalt montert, konisk utformet rør med svevelegeme for kontinuerlig måling av gjennomstrømmende væske eller gass. Kombinert  med diggerensialtrykkregulator benyttes rotameter for konstant mengderegulering, bl.a. ved dosering av klorgass.

Rotameter, flow meter, purge meter

Rotasjonspumpe

Se roterende fortrengningspumpe.

Roterende fortrengningspumpe

(Rotasjonspumpe)

Fortrengningspumpe med roterende fortrengningselementer som danner arbeidskamre. Disse vil under rotasjonen utvides på sugesiden og forminskes på trykksiden, og forårsake en kontinuerlig strømning av den pumpede væske. Eks.: tannhjulspumpe, eksenterskruepumpe, lamellpumpe.

Rotary-displacement pump

Rørbrønn

Brønn for større grunnvannsforsyning, hvor et rør med gjennomgående spalter er drevet ned i vannførende formasjon. Røret tjener samtidig som utforing av brønnen. Jfr. sandspiss, borebrønn.

Driven well, tube well

Røreverk

Mekanisk innretning for omrøring i flokkuleringsbasseng, slamfortykker, råtnetank etc. Kan utføres med vertikal og horisontal aksel.

Paddle mechanism, paddles, agitator

Rørgalleri

Rom, gang eller tunnel med større rør- og ventilarrangement.

Pipe gallery

Ruhetskoeffisient

I vannføringsformler en koeffisient som gir et mål for friksjonen mellom vann og berøringsflate. Forskjellige uttrykk for koeffisienten brukes.

Coefficient of roughness

Rustknoll

Avsetning av korrosjonsprodukter over en groptæring på jern eller stål.

Tubercle of rust, nodule of rust

S

Salinitet

Masse i gram av faste stoffer i 1 kg inndampet sjøvann etter at organisk stoff er fullstendig oksydert, bromid og jodid er omregnet til en ekvivalent mengde klorid og karbonat overført til oksyd. Salinitet angis vanligvis i promille. I praksis defineres salinitet ved den empiriske ligningen: S [‰] = 1,80655 · Cl [‰] hvor Cl [‰] er sjøvannets klorinitet.

Salinity

Salmonella

Er en type patogen (sykdomsfremkallende) bakterie. Se mer i Wikipedia.

Slekt av patogene bakterier som kan forekomme i tarmen hos mennesker og dyr. Forskjellige arter forårsaker vannbårne sykdommer som tyfoidfeber, paratyfoidfeber, salmonelloser.

Salpetersyre

Dette er en sterk syre og samtidig et sterkt oksidasjonsmiddel, og må behandles med forsiktighet. Kommer salpetersyren i kontakt med huden merkes det umiddelbart. Den er svært etsende (avhengig av konsentrasjon).
Se mer i Wikipedia.

Saltsyre

Saltsyre er en klar, fargeløs eller meget svak gulfarget væske.
Les mer i Wikipedia.

Sandfang

1) Kum, tank e.l. for utskilling/oppsamling av sand fra avløpsvann. Sandfang brukes ved drenering av gater og plasser før til knytning til hovedledning.

2) Basseng eller utvidet del av renne for utskilling av sand fra avløpsvann. Kan utføres for horisontal eller vertikal gjennomstrømning. Horisontalt sandfang kan være utstyrt med luftere for å hindre at lettere suspendert, organisk stoff sedimenterer.

Sand trap, catch pit, grit chamber

Sandfiltergrøft

Grøft fylt med sand for filtering av avløpsvann, med en øvre infiltrasjonsledning og en underliggende ledning for oppsamling og avledning til resipient. Benyttes for små avløpsmengder hvor resipienten er svak og forholdene på stedet ikke egner seg for naturlig infiltrasjon. Jfr. infiltrasjonsgrøft.

Sandspiss

(abessinierbrønn) Brønn for mindre grunnvannsforsyning, hvor et perforert rør med spiss er drevet ned i vannførende formasjon. Jfr. rørbrønn.

Abyssinian tube-well, abyssinian driven well

Sanitæranlegg

Innvendige rørledninger, utstyr, armatur og innretninger som er nødvendige for en bygnings vannforsyning og bortledning av avløpsvann.

Sanitæravløpsvann

Avløpsvann fra sanitærinnretninger. Jfr. kommunalt avløpsvann, spillvann.

Sanitært avløpsvann

Avløpsvann som i hovedsak skriver seg fra menneskers stoffskifte og fra husholdningsaktiviteter, herunder avløpsvann fra vannklosett, kjøkken, bad, vaskerom eller lignende.

Sanitærvæske

Formalinholdig væske, vanligvis ca 10 % konsentrasjon, med forskjellige maskeringsstoffer o.l. Benyttes i kjemikalieklosett for å hindre dekomponering av organisk stoff. Formalin binder proteinene og hindrer stoffomsetningen. Jfr. kjemisk inaktivering, kjemikalieklosett, formalin.

Såpe

Natrium- eller kaliumsalter av høyere fettsyrer. Fremstilles ved koking (forsåping) av dyre- eller plantefett med lut. Avhengig av de fettarter som anvendes, fås såpe med ulike egenskaper, f.eks. toalettsåpe, grønnsåpe, vaskerisåpe. Jfr. tensider.

Soap

Saprofytt

Organisme som lever av dødt organisk stoff. Jfr. parasitt.

Saprophyte 

Secchi-skive

(Sikteskive)

Hvit skive, med diameter 25 cm, som senkes ned i vann til bestemmelse av siktedyp.

Secchi disc

Sedimenterbart stoff

(Sedimenterbart materiale)

Den del av suspendert stoff i vann som har en slik partikkelstørrelse og -densitet at det kan skilles fra vann ved sedimentering. Sedimenterbart stoff angis vanligvis i [ml/l] etter sedimentering i 1/2 eller 2 h i Imhoff-glass eller målesylinder. Sedimenterbart stoff i van kan også angis i [mg/l]. Jfr. suspendert stoff, svevestoff.

Settleable matter, settleable solids

Sedimentering

Prosess for avskilling av suspendert stoff fra væske ved gravitasjon, vanligvis ved å redusere væskens hastighet så den blir så lav at den ikke kan transportere det suspenderte stoff.

Sedimentation, settling

Sedimenteringsbasseng

(Sedimenteringstank)

Tank eller beholder hvor vannet gis en viss oppholdstid slik at partikler i vannet kan sedimentere.

Sedimentation tank, sedimentation basin

Sedimenteringskurve

Kurve som beskriver sedimenteringsdistanse som funksjon av tid. Fremkommer ved måling av slamnivå i en sylinder ved bestemte tidsavsnitt.

Sedimentation diagram

Sedimenteringstank

Se sedimenteringsbasseng.

Sekundærfellingsanlegg

Anlegg for mekanisk/kjemisk rensing av avløpsvann hvor fellingskjemikalier tilsettes i eget rensetrinn etter mekanisk rensing inkl. forsedimentering. Sekundærfellingsanlegg omfatter ikke enheter for biologisk rensing. Jfr. primærfellingsanlegg, forfellingsanlegg, simultanfellingsanlegg og etterfellingsanlegg.

Secondary precipitation plant

Sekundærfortynning

Spredning av avløpsvann i resipient pga. strøm, diffusjon og tetthetsforskjell mellom avløpsvann og omliggende vannmasser. Jfr. primærfortynning.

Sekundærproduksjon

Produksjon på grunnlag av organisk stoff dannet ved primærproduksjon. Sekundærproduksjon medfører nettoforbruk av organisk materiale. Dyr, sopp og de bakterier som lever av organisk materiale er sekundærprodusenter.

Secondary production

Sekundærslam

Slam fra biologisk rensetrinn. Jfr. biologisk slam, overskuddsslam.

Secondary sludge

Selvrensende hastighet

Minste hastighet gjennom rør for at de partikler avløpsvannet vanligvis inneholder kan holde seg oppslemmet og ikke avsettes i ledningene. Jfr. minstefall.

Self cleaning velocity

Selvrensingskapasitet

Selvrensingskapasitet benyttes om en naturlig vannforekomsts evne til å bryte ned tilførte forurensninger uten at det oppstår uønskede tilstander. Selvrensingskapasitet avhenger av forurensningens karakter (bl.a. oppløselighet, giftighet, nedbrytbarhet) og forholdene i resipienten (strømhastighet, lystilgang, temperatur o.a.).

Self-purifying capacity

Semipermeabel membran

Membran som bare er gjennomtrengelig for partikler (molekyler, ioner) under en viss størrelse. Jfr. osmose, omvendt osmose, dialyse, elektrodialyse.

Semipermeable membrane

Sentrifugalpumpe

Pumpe hvor energiøkningen skjer ved hjelp av et roterende pumpehjul. Sentrifugalpumpe inndeles gjerne i lav-, mellom- eller høytrykkspumper avhengig av løftehøyden, eller etter antall trinn, dvs. om det er ett eller flere løpehjul som frembringer den samlede løftehøyde. Sentrifugalpumpe omfatter pumper med radial-, halvaksial og aksialhjul (aksialpumpe, propellpumpe). Sentrifugalpumpe kalles også rotodynamisk pumpe.

Centrifugal pump

Sentrifuge

Enhet for mekanisk separasjon av to faser i en væske eller suspensjon. Det skilles mellom sentrifuge for væskeseparering og for avvanning. Sentrifuge benyttes mye til avvanning av slam. Jfr. skruesentrifuge, separator, slamavvanning, slamsentrifuge.

Centrifuge

Separator

Enhet for fjerning av suspendert stoff fra en væske eller separasjon av to væskefaser med forskjellig tetthet ved sentrifugering. I VA-teknikken benyttes separator for fortykking av fnokket slam. Separator gir høy gjenvinning og dårlig avvanning.

Separator, disc centrifuge

Separatsystem

Avløpssystem med to ledninger, en for spillvann og en for overvann/drensvann/takvann. Spillvannet føres vanligvis til renseanlegg, mens overvann m.v. vanligvis ledes direkte til vannforekomst. Jfr. fellessystem.

Separate sewer system

Septikslam

Slam fra slamavskiller eller septiktank som har gjennomgått en ufullstendig anaerob nedbrytning.

Septiktank

Slamavskiller for enkelthus beregnet for tømming av slam med 1/2 til 1 års mellomrom. Septiktank gir ufullstendig nedbrutt slam ved sur gjæring. Jfr. slamavskiller, septisk slam.

Septic tank

Septisk slam

Slam fra slamavskiller eller septiktank som har gjennomgått en ufullstendig anaerob nedbryting ved sur gjæring.

Septic sludge

Seston

Fellesbetegnelse på svevende organiske og uorganiske partikler i vann. Levende organismer: bioseston. Døde organismer og uorganiske partikler: abioseston.

Seston

Sigevann

1) Egentlig om vann i grunnen i bevegelse nedover mot grunnvannsspeilet.

2) Brukes også om avrenning fra fyllplasser o.l.

Jfr. infiltrasjonsvann, gravitasjonsvann.

Vadose water

Signifikans

Om en påstand er tilfeldig eller ikke.

Signifikansnivå

Grensen for å forkaste en påstand som undersøkes. Angis ofte med bokstaven p. Grensen for forkastelse settes ved p<0,05 eller <0,01.

Siktedyp

Det største dyp hvor en nedsenket hvit skive (Secchi-skive) såvidt er synlig. Siktedyp er vanlig benyttet som mål for vannets gjennomsiktighet.

Water transparency Secchi depth

Sikteskive

Se Secchi-skive.

Sil

Innretning med påspent metall eller tekstilduk for fjerning av partikulært stoff fra væske. Jfr. filter, rist, mikrosil, silduk, grovsil, finsil.

Strainer, sieve

Silbåndpresse

Enhet for mekanisk avvanning av slam som består av to endeløse silbånd som løper over et system av valser, slik at vannet presses ut av slammet. Silbåndpresse finnes både i horisontal og vertikal utførelse. Jfr. tårnpresse.

Filterbelt press

Silduk

Metall- eller tekstilduk som oppspent på trommel eller ramme benyttes for fjerning av partikulært stoff fra vann eller avløpsvann. Jfr. filterduk.

Sieve cloth

Silgods

Ved avløpsrenseanlegg ønsker man å fjerne "søppel" som transporteres i avløpsledningene, eksempelvis filler, Q-tips, plast o.l. Hvis dette ikke gjøres, medfører det problemer i etterfølgende rensetrinn i anlegget, eksempelvis tilstoppinger i pumper, slitasje, dårlig kvalitet på behandlet avløpsslam osv.
En mekanisk sil er betegnelsen på en innretning som tar ut denne søppla fra avløpsvannet - og det som tas ut, betegnes altså "silgods", og dette kjøres til avfallsdeponi.

Simultanfellingsanlegg

Anlegg for biologisk/kjemisk rensing av avløpsvann hvor tilsetning av kjemikalier skjer i forbindelse med aktivslamanlegg, slik at kjemikaliene blandes med og virker sammen med aktivslammet. Hovedhensikten med kjemikalietilsettingen er fjerning av fosfor. Jfr. primærfellingsanlegg, sekundærfellingsanlegg, forfellingsanlegg og etterfellingsanlegg.

Simultaneous precipitation plant

Sink

Grunnstoff (tungmetall) med kjemisk tegn Zn. Sink benyttes mye til korrosjonsbeskyttelse av jern og stål (galvanisering, forsinking, katodisk beskyttelse) og inngår som bestanddel i messing. Sinkforbindelser er giftige overfor fisk og andre akvatiske organismer.

Zinc

Sirkulasjonsperiode

Brukes om det tidsrom vannmassene i en innsjø sirkulerer, dvs. når det er vannutveksling mellom overflaten og dypere lag. Sirkulasjonen kan gå ned til et visst dyp (delsirkulasjon) eller til bunnen (fullsirkulasjon). De fleste norske innsjøer har en sirkulasjonsperiode om våren og en om høsten. Jfr. stagnasjonsperiode.

Circulation period

Skruesentrifuge

Enhet for mekaisk avvanning av slam ved sentrifugering. Slammet mates inn i et horisontalt sylindrisk/konisk roterende skall. Skruesentrifuge har innvendig transportskrue for utskruing av sedimentert slamkake. Skrue og skall roterer med forskjellig hastighet. For slamavvanning benyttes vanligvis sentrifuge med rotasjonshastighet fra 1200 til 3000 o/min. For kloakkslam oppnås vanligvis TS-innhold på 15 - 25 % i slamkaken.

Decanter, conveyor centrifuge

Skruetransportør

Transportskrue eller transportspiral montert i trau eller lukket rør for transport av fast masse over kort avstand. Kan monteres i sterk stigning. Benyttes i VA-teknikken for transport av kjemikalier, avvannet slam, sandfangmateriale o.l.

Screw conveyor

Skumskjerm

Delvis neddykket vertikal skjerm som skal hindre skum og flyteslam i å følge med vannstrømmen ut av et basseng.

Scum-board

Slamalder

Slammets midlere oppholdstid i aktivslamprosessen. Beregnet i døgn som forholdet mellom slammengde i luftebasseng og gjennomsnittlig slamuttak fra prossessen pr døgn.

Sludge age

Slamavskiller

Enhet for fjerning av sedimenterbart stoff og flytestoffer fra avløpsvann. Slamavskiller har vanligvis flere kamre og volum for lagring av slam. Pga. hydraulisk dårlig utforming er det nødvendig med lang oppholdstid. Benyttes for spredt bebyggelse og mindre boligområder. Jfr. mekanisk rensing, septisk slam, septiktank.

Slamavvanning

Behandling av slam for å oppnå volumreduksjon ved fjerning av en del av vanninnholdet før viderebehandling eller deponering. Avvannet slam har vanligvis TS-innhold 15 - 30 %. Vanlig utstyr for slamavvanning: sentrifuge, vakuumfilter, silbåndpresse, filterpresse. Jfr. slamfortykking.

Sludge dewatering

Slambehandling

Fellesbetegnelse for behandling (fysisk, biologisk, kjemisk) av slam som er fjernet fra avløpsvann.

Sludge treatment

Slambelastningsfaktor

Brukt ved aktivslamanlegg. Slambelastningsfaktor betegner forholdet mellom tilført organisk stoffmengde pr døgn, målt som BOF, og anleggets innhold av aktivslam, vanligvis målt som flyktig suspendert stoff.

Sludge loading factor

Slamflukt

Uønsket avgang av slam fra slamavskillingsenhet, forårsaket av for høy hydraulisk belastning eller slamsvelling.

Sludge loss

Slamforbrenning

Forbrenning av avvannet kloakkslam. Jfr. etasjeovn, trommelovn, virvelsjiktovn, våtforbrenning.

Sludge incineratiom

Slamfortykker

Enhet for fortykking av slam ved sedimentering eller flotasjon. Slamfortykker har vanligvis kontinuerlig drift. Jfr. konsentrasjonstank, slamfortykking, flotasjonsfortykker.

Sludge thickener

Slamfortykking

(Slamkonsentrering)

Behandling av slam for å oppnå høyere slamkonsentrasjon ved fjerning av en del av vanninnholdet før viderebehandling eller deponering. Ved slamfortykking kan TS-konsentrasjoner på opptil ca 10 % oppnås. Jfr. slamfortykker, flotasjonsfortykker, slamavvanning.

Sludge thickening, sludge densifying, sludge concentrating

Slamindeks

Bruk heller slamvolumindeks.

Slamkompost

Stabilisert materiale som er dannet ved en aerob biologisk nedbrytning av organisk stoff i slam og tilsatsmateriale (strukturmateriale).

Slamkondisjonering

Behandling av slam for å endre de fysiske og/eller kjemiske egenskaper bl.a. for å bedre avvanningsegenskapene, vanligvis ved tilsetting av kjemikalier. Jfr. polyelektrolytter.

Sludge conditioning

Slamkonsentrasjon

Vannets innhold av slam angitt i vekt, suspendert stoff pr volumenhet, vanligvis i mg/l.

Sludge concentration, mixed liquor

Slamlodd

Se slamnivåmåler.

Slamlomme

Fordypning i sedimenteringsbasseng for oppsamling og konsentrering av slam.

Sludge pocket, sludge sump

Slamnivå

Dybde fra vannflate til et relativt tydelig avgrenset slamteppe f.eks. i sedimenteringsbasseng og slamfortykker.

Sludge level

Slamnivåmåler

Optisk instrument for å bestemme slamnivå f.eks. i sedimenteringsenhet. Slamnivå bestemmes ved at en lysstråle brytes når konsentrasjonen av suspendert stoff overskrider en bestemt verdi.

Sludge level meter

Slamproduksjon

Tilvekst av slammengde pr tidsenhet i biologiske renseanlegg. Slamproduksjon er særlig avhengig av belastningsforhold.

Sludge production

Slamresirkulering

Tilbakeføring av slam fra en renseteknisk enhet til en foranliggende. Vanligvis om tilbakeføring av slam fra sedimenteringsbasseng til luftetank i aktivslamprosessen. Jfr. returslam.

Sludge recirculation

Slamsentrifuge

Sentrifuge for utskilling av slampartikler fra en suspensjon. I VA-teknikken benyttes slamsentrifuge for avvanning av slam. Jfr. skruesentrifuge. separator.

Sludge centrifuge

Slamsirkulering

Blanding av slam i råtnetank for å oppnå best mulig utråtning. Slamsirkulering foregår ved rundpumping eller ved bruk av gass.

Sludge circulation

Slamskrape

Utstyr i sedimenteringsbasseng for transport av sedimentert slam til slamlomme og flyteslam til slamrenne. Jfr. kjedeskrape, traversskrape.

Sludge scraper

Slamstabilisering

Biokjemisk, kjemisk eller termisk prosess for nedbrytning av organisk stoff til mer stabile organiske eller uorganiske forbindelser. Den biologiske prosessen kan foregå ved oksydasjon eller reduksjon (aerobt eller anaerobt). Stabilisering fører til mindre luktulemper, reduksjon av tørrstoffmengde og letter ofte viderebehandling. Jfr. mineralisering.

Digestion

Slamsvelling

Utvikling av voluminøst slam med dårlige sedimenterings- og fortykningsegenskaper i aktivslamanlegg. Kan forårsakes av utilstrekkelig oksygentilførsel, tilførsel av giftstoffer eller ved spesielle belastningsforhold. Fører til utvikling av store mengder sopp i slammet. Ved slamsvelling stiger slamvolumindeks fra normalt 50-100 ml/g til 200 ml/g eller mer.

Sludge bulking

Slamtap

Se slamflukt.

Slamteppe

Svevende slamlag i oppadstrømmende vannmasse. Forekommer spesielt i spissbunnede sedimenteringstanker i det nivå hvor slammets synkehastighet er i balanse med vannets stigehastighet. Slamteppe virker som et filter og holder tilbake mindre partikler med lavere synkehastighet enn vannets stigehastighet, som ellers ville gått i avløp.  

Slugde blanket

Slamvann

Vann skilt fra slam ved slamstabilisering, fortykking eller slamavvanning. Jfr. dekanteringsvann, rejekt.

Sludge liquor, supernatant liquor

Slamvolum

Volum av sedimentert slam i vann etter en bestemt henstandstid. Slamvolum måles i Imhoffkjegle eller målesylinder i ml/l. Jfr. sedimentertbart stoff.

Sludge volum

Slamvolumindeks

(SVI)

Forholdet mellom slamvolum i ml etter sedimentering av en 1000 ml prøve i 30 min og slamkonsentrasjon i g/l. Brukes for vurdering av slammets sedimenteringsegenskaper, lite egnet ved høye slamkonsentrasjoner.

Sludge volum index, SVI, sludge index

Soda

Handelsnavn på natriumkarbonat (Na2CO3). Kalsinert soda er vannfri, mens krystallsoda inneholder krystallvann. Soda benyttes til alkalisering av vann.

Soda

Sorpsjon

Fellesbetegnelse på adsorpsjon og absorpsjon. Anvendes gjerne når det er tvil om hvilken av disse som foreligger.

Sorption

Spaltesil

Selvrensende skråstilt finspaltet sil. Spalteåpninger 0,025 - 2 mm. Plan eller buet silflate (plansil, buesil), enkelte også med sprang i silflaten. Spesielt profilerte horisontale rette eller buete silstaver. Vannet føres ovenfra på tvers av silstavene. Benyttes for fjerning av partikulært materiale fra avløpsvann.

Stationary screen, cross flow screen

Spenningskorrosjon

Korrosjon på metall forsterket av en mekanisk spenningstilstand hos metallet. Spenningskorrosjon kan enten føre til brudd mellom krystallkornene (interkrystallinsk korrosjon) eller gjennom dem (transkrystallinsk korrosjon).

Stress corrosion

Spillvann

Forurenset avløpsvann fra bebyggelse og industri. Særlig benyttet om avløpsvann som ledes bort i egen ledning ved seperatsystem. Jfr. kommunalt avløpsvann, industriavløpsvann.

Sewage

Spillvannsledning

Ledning for transport av forurenset avløpsvann fra bebyggelse og industri. Jfr. overvannsledning, fellesledning.

Sewer

Sprangsjikt

(Metalimnion)

Lag i en vannmasse der en av vannets egenskaper, vanligvis tetthet, hurtig forandres med dypet. I termisk lagdelte innsjøer betegner sprangsjikt sjiktet (metalimnion) mellom overflatelaget og dypvannet (hypolimnion). I saltvann spiller forskjell i saltholdighet oftest større rolle enn temperaturgradienten. Jfr. haloklin, pyknoklin, stagnasjonsperiode, temperatursjiktning.

Thermocline, metalimnion (gjelder innsjøer)

Spuntvegg

Støttevegg som anvendes ved byggearbeider. Består av tettstående, ofte sammenkoblede tre- eller stålplanker drevet ned i grunnen. Spuntvegg tjener til å oppta sidetrykk fra vann, jord og steinmasser i byggegrop eller grøft.

Sheet pile curtain

Spylekum

Kum med anordning for å spyle avløpsledning med dårlig fall. Spylingen skjer manuelt eller automatisk gjennom ventil e.l.

Flushing pipe

Spylevann

1) Vann for tilbakespyling av hurtigsandfilter.

2) Vann for rengjøring ved spyling.

Backwash water, wash water

SS

Se suspendert stoff.

Stabilisering

Behandling som har som hovedmål å redusere luktulempene ved disponering av slam og annet organisk materiale.

Stabiliseringsgrad

Forholdet mellom mengde nedbrytbart organisk stoff ved uttak og ved tilførsel til en slamstabiliseringsenhet. Def. gir kun et relativt tall for stabiliseringsgrad, idet det ikke tas hensyn til grad av stabilitet før slammet tas inn i stabiliseringsenheten. Det arbeides med å finne mer eksakte målemetoder for å angi stabiliseringsgrad ved ulike slamtyper hvor stabiliseringsgrad vurderes i forhold til luktulemper ved lagring.

Degree of stability

Stagnasjonsperiode

Brukes om det tidsrom det er lagdeling av vannmassene i en innsjø, i norske innsjøer vanligvis om sommeren (sommerstagnasjon) og vinteren (vinterstagnasjon). Jfr. sirkulasjonsperiode.

Stagnation period

STAMI

Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har arbeidet lenge med arbeidsmiljøundersøkelser ved avløpsrenseanlegg.
Hvis du vil gå til STAMI sin nettside, klikk her.

Statisk løftehøyde

Geodetisk løftehøyde økt med trykkforskjellen på vannoverflaten. Ved pumping mellom frie vannoverflater er statisk løftehøyde lik geodetisk løftehøyde. Jfr. manometrisk løftehøyde, total løftehøyde.

Static head

Statisk sugehøyde

Geodetisk sugehøyde redusert med overtrykket på innløpssidens vannoverflate. Jfr. manometrisk sugehøyde.

Static suction head

Statisk trykkhøyde

En pumpes statiske trykkhøyde en den geodetiske trykkhøyde økt med overtrykket på utløpssidens vannoverflate. Jfr. manometrisk trykkhøyde.

Static pressure head

Stempelpumpe

Oscillerende fortrengningspumpe med rettlinjet frem- og tilbakegående fortrengningselement (stempel) som avvekslende suger/trykker væske fra lavere til høyere nivå. Stempelpumpe kalles enkeltvirkende eller dobbeltvirkende, avhengig av om en eller begge stempelsider arbeider.

Piston pump, bucket pump

Stengeventil

Stoppventil.

Shut-off valve

Sterilisering

Metoder som tar sikte på å utrydde mikrobielt liv. Jfr. desinfeksjon.

Sterilization

Sterkklorering

Tilsetting av klor til vann i så store konsentrasjoner at klorbehovet overskrides betydelig. Etter sterkklorering er det ofte nødvendig å avklore vannet for å hindre lukt- og smaksulemper. Tilsetting av større klormengder over et kort tidsrom for å uskadeliggjøre mikrobielle og kjemiske forurensninger eller fjerne begroing i rørledninger m.m. betegnes gjerne sjokk-klorering. Jfr. klorbehov, svakklorering, avklorering.

Superchlorination, overchlorination

Stikkledning

1) På avløpssiden kalles stikkledning uttrekk og brukes om forbindelsesledningen mellom en bygning og hovedavløpssystem for området.

2) På vannsiden kalles stikkledning innlegg og brukes om forbindelsesledningen mellom en bygning og hovedvannledning for området.

Service pipe, house connection

Stivkrampe

Stivkrampe er en sykdom i nervesystemet forårsaket av en infeksjon.
Les mer i Wikipedia.

Stoffkartotekforskriften

Denne forskriften gjelder virksomheter hvor helsefarlige stoffer blir fremstilt,pakket, brukt eller oppbevart på en måte som kan innebære helserisiko. Med "helsefarlige stoffer" menes her helsefarlige kjemikalier, brann- og eksplosjonsfarlige stoffer, og giftig eller helsefarlig biologisk materiale.

Det stilles krav om opprettelse av stoffkartotek for helsefarlige stoffer, og til hvilke opplysninger kartoteket skal omfatte.

Det er arbeidsgivers plikt å sørge for at bestemmelsene i forskriften følges.

Strømhastighet

Velocity of flow, current velocity, stream velocity

Sublimasjon

Direkte overgang fra fast form til gassform og tilbake til fast form. Sublimasjon brukes også om overgangen fast form/gassform eller omvendt.

Sublimation

Sulfatkorrosjon, gipskorrosjon

Korrosjon på betong i vann med så høyt sulfatinnhold at det dannes voluminøse sulfatholdige mineraler (etringitt, gips) med resulterende sprengvirkning.

Sulphate corrosion

Sulfatreduksjon

Reduksjon av sulfat til hydrogensulfid. Bakteriell sulfatreduksjon er et eksempel på anaerob respirasjon. Jfr. svovelbakterier.

Sulphate reduction

Sur gjæring

Første fase ved anaerob nedbryting av organisk stoff. Gir organiske syrer o.a. som sluttprodukt. Ved lave temperaturer dominerer sur gjæring. Når sur gjæring dominerer i råtnetank, blir stabiliseringsprosessen ufullstendig og driftsvansker oppstår, bl.a. med luktproblemer. Jfr. metangjæring.

Acid fermentation

Suspendert stoff

(Suspendert materiale, SS)

Vannets innhold av oppslemmet, partikulært materiale. Kan inndeles i sedimenterbart stoff og svevestoff. SS bestemmes ved filtrering eller sentrifugering og tørking av fraskilt stoff ved definert temperatur, oftest 105 oC. Enhet: mg/l. Jfr. tørrstoff, oppløst stoff, turbiditet.

Suspended matter, suspended solids, non-filterable residue, SS

Svakklorering

Tilsetning av små konsentrasjoner klor til vann, oftest mindre enn 0,5 g/m3, hovedsakelig for desinfeksjon. Jfr. sterkklorering.

Marginal chlorination, simple chlorination

Svartvann

Svensk betegnelse for klosettavløpsvann, mest benyttet i forbindelse med vakuumsystem. Jfr. BDT-vann, gråvann.

Svevstoff

(ikke sedimenterbart stoff)

Finfordelt suspendert stoff som holder seg i suspensjon i stillestående vann. Jfr. suspendert stoff, sedimenterbart stoff.

Nonsettleable solids

Svovelbakterier

Uensartet gruppe som omfatter både fargeløse og klorofyllholdige bakterier. De fargeløse svovelbakteriene har anaerob respirasjon og reduserer sulfat til hydrogensulfid (sulfatreduksjon). De fargede former har fotosyntese der hydrogensulfid oksyderes til svovel og videre til sulfat.

Sulphate bacteria

Svoveldioksid

Fargeløs gass med stikkende lukt. Dannes bl.a. ved forbrenning av olje, kull og annet svovelholdig materiale. Svoveldioksid oksyderes i atmosfæren til svovelsyre, og gir opphav til sur nedbør som forårsaker forsurning av vassdrag og jordsmonn, samt korrosjon. Svoveldioksid er et kraftig reduksjonsmiddel, og benyttes til avklorering av vann. Formel: SO2.

Sulphur dioxide

Svovelsyre

Svovelsyre er en sterk syre, som i gassfase er luktfri og uten farge.
Les mer i Wikipedia.

Svovelvannstoff

Foreldet betegnelse - bruk hydrogdensulfid.

Symbiose

Samliv mellom organismer (symbionter) av forskjellig art. Symbiose skader ingen av partene og kan være til fordel for en eller begge. Jfr. parasitt.

Symbiosis

Syre

Stoff som har evne til å avspalte hydrogenioner, H+ (egentlig protoner). Sure, vandige oppløsninger har pH-verdi under 7. Jfr. base, pH-verdi.

Acid

T

Tannhjulspumpe

Fortrengningspumpe hvor pumpevirkningen frembringes av roterende tannhjul. Jfr. fortrengningspumpe.

Gear pump

Tårnpresse

Enhet for avvanning av slam, utført som vertikalt oppførst silbåndpresse.

Tower filter press

Teledybde

(Frostdybde)

Dybden av det frosne jordlag. Teledybde varierer fra sted til sted avhengig av grunnforhold (jordarter) og klimatiske forhold.

Frost depth

Temperatursjiktning

(Temperaturlagdeling)

Tetthetslagdeling av vann pga stigende eller synkende temperatur med dypet. Jfr. sprangsjikt, termoklin.

Thermal stratification

Temporær hardhet

Hardhet som hovedsakelig skyldes vannets innhold av kalsium- og magnesiumbikarbonat. Temporær hardhet reduseres ved koking, idet karbondioksyd unnviker og kalsium- og magnesiumkarbonat felles ut (kjelestein). Bruk heller betegnelsen karbonathardhet. Jfr. hardhet, permanent hardhet.

Temporary hardness

Tensider

Kjemisk forbindelser som nedsetter vannets overflatespenning og derved øker dets fukteevne. Tensider i form av såpe eller oftest syntetiske stoffer, utgjør en viktig bestanddel av vaskemidler. Syntetiske tensider betegnes "harde", henholdsvis "bøte", alt ettersom de nedbrytes langsomt eller hurtig av mikroorganismer. Jfr. vaskemidler, byggere.

Tensides, surfactants, surface active agents

Termisk hydrolyse

Spalting av organisk materiale ved høy temperatur og høyt trykk. Ved slambehandling brukes over 130 grader Celsius og over 6 bar trykk.

Termofil

Temperaturområde over ca. 50 grader Celsius.

Termofil anaerob stabilisering av slam

Anaerob stabilisering av slam ved en temperatur på minimum 55 °C, der alle slampartiklene har vært utsatt for denne temperaturen i minst 2 timer.

Termohydrograf

Instrument for automatisk registrering av temperatur og fuktighet.

Hydrothermograph, thermohydrograph

Termoklin

Brukes om lag i en vannmasse der temperaturen forandres hurtig med dypet. Jfr. sprangsjikt, temperatursjiktning.

Thermocline

Terskel

Avgrenset forhøyning i bunnen av vassdrag eller sjøområde.

Sill

Terskelfjord

Fjordbasseng, vanligvis utgravd av isbreer, avgrenset ved et ytre grunt parti (terskel). De fleste norske fjorder er av denne type, ofte med et ekstremt forhold mellom terskeldyp og innenforliggende dyp. Karakteristisk for terskelfjord er sterk lagdeling, med et brakt overflatelag og stagnerende dypvann.

Sill fjord

Terskelverdi

Verdi som bestemmer om man skal følge nasjonalt regelverk eller EU direktiver i konkurransegjennomføringen.

Tettbebyggelse

En samling hus der avstanden mellom husene ikke er mer enn 50 meter. For større bygninger, herunder blokker, kontorer, lager, industribygg og idrettsanlegg, kan avstanden være opptil 200 meter til ett av husene i hussamlingen. Hussamlinger med minst fem bygninger, som ligger mindre enn 400 meter utenfor avgrensningen i første og andre punktum, skal inngå i tettbebyggelse. Avgrensningen av tettbebyggelse er uavhengig av kommune- og fylkesgrenser.

Dersom avløpsvann fra to eller flere tettbebyggelser, som nevnt i første ledd, samles opp og føres til ett felles renseanlegg eller utslippssted, regnes tettbebyggelse som én tettbebyggelse.

Tetthetsprøving

Mest vanlige metode for tetthetsprøving av rør, skjøter eller ledninger er å måle eventuelle trykkfall pr tidsenhet etter at røret, skjøten eller ledningen er satt under trykk (vann eller gass).

Test for leakproofness

Tilbakeslagsventil

Ventil som bare tillater gjennomløp en vei.

(Swing) check valve, non-return valve

Tilløp

1) I VA-teknikken om innkommende vann til teknisk anlegg.

2) Bivassdrag, sideelv.

Jfr. innløp, utløp, avløp.

Influent (1), tributary (2)

Timeprøve

Prøve som er sammensatt av enkeltprøver tatt i løpet av en time. Jfr. blandprøve.

Toksisitet

Giftighet.

Toxicity

Toksisk pneumoni

Et akutt syndrom med influensalignende symptomer.

Total løftehøyde

(Samlet løftehøyde)

En pumpes totale (samlede) løftehøyde er den energitilvekst, uttrykt i mVS, som 1 kg væske mottar ved passering gjennom pumpen. Hvis pumpen arbeider med åpne beholdere på begge sider, er løftehøyden lik summen av den geodetiske løftehøyde, forskjell i hastighetshøyde og den samlede strømningsmotstand i ledningene, inklusiv innløpstap i sugeledningen, utløpstap i trykkledningen og tap pga retnings- og tversnittsforandringer. Hvis pumpen arbeider med lukkede beholdere (under trykk), inkluderer løftehøyden dessuten trykkdifferansen mellom rommene over vannspeilene på trykk- og sugesiden, omregnet i mVS.

Total delivery head, total discharge head

Totalt tilgjengelig restklor

Summen av fritt og bundet tilgjengelig restklor i vann, bestemt etter en viss kontakttid. Jfr. klorbehov, fritt tilgjengelig restklor, bundet tilgjengelig restklor.

Total available chlorine residual

Tørrdosering

Volumetrisk eller gravimetrisk tilmåling av kjemikalier i fast form for tilsetting til vann eller avløpsvann. Jfr. våtdosering.

Dry feeding

Tørroppstilt pumpe

Pumpe i eget pumperom tilkoblet suge- eller tilløpsledning fra separat pumpesump.

Dry sump pump, dry pit pump (US)

Tørrstoff

(TS)

Totalt innhold av oppløst og partikulært stoff i væske. Tørrstoff bestemmes ved inndamping, oftest 105 oC. Enhet: mg/l. Jfr. oppløst stoff, suspendert stoff.

Total solids, total residue, residue on evaporation, TS

Tørrværskurve

Kurve som viser vannstand eller vannføring i et vassdrag som funksjon av tiden i perioder uten nedbør. Tilsiget skyldes da tapping av grunnvannsmagasinet.

Depletion curve

Transpirasjon

Overføring av vanndamp fra planter til luften. Jfr. evapotranspirasjon.

Transpiration

Transportbånd

Endeløst bånd som går over et system av driv- og støtteruller, for transport av fast masse over kort avstand. Benyttes i VA-teknikken for transport av avvannet slam, sand og ristavfall.

Belt conveyor

Traversskrape

Slamskrape, ofte med eget skrapeblad for fjerning av flyteslam. Brukes både til sirkulære og rektangulære basseng. Slamskrapen er festet til en vogn som kjører på bassengkanten. Skrapen spenner fra sentrum til periferien ved et sirkulært basseng, og tvers over et rektangulært basseng.

Cross-conveyer sludge scraper

Trekantoverløp

(V-overløp)

Jfr. overløp.

Triangylar weir, V-notch weir

Trommelfilter

(Roterende filter)

Filter for fjerning av partikulært materiale fra vann. Trommelfilter består av liggende, roterende trommel påspent filterduk eller med duk og separat filtersjikt, f.eks. cellulosemasse, som kontinuerlig påføres og skapes av for rengjøring. Jfr. trommelsil, mikrosil, vakuumfilter.

Drum filter, rotary filter

Trommelovn

Lang, roterende trommel montert med svakt fall for forbrenning av slam. Brennsone i ene enden, innmating av slam i motsatt ende. Trommelovn har motstrøms direkte tørking av slammet før forbrenning. Jfr. trommeltørke.

Rotary kiln incinerator

Trommelsil

Horisontal, roterende trommel påspent silduk eller plate for fjerning av partikulært materiale fra vann eller avløpsvann. Delvis neddykket i vann, vanligvis med radielt utadrettet vannstrøm. Utstyrt med overliggende spyleinnretning og/eller børste for renhold av silduken. Jfr. mikrosil, trommelfilter.

Drum screen, rotary screen macro-strainer

Trommeltørke

Enhet for termisk tørking av slam. Direktetørke som består av en lang roterende trommel montert med svak helning. Vanligvis benyttes varme røykgasser for tørkingen. Kan arbeide både mot- og medstrøms. Jfr. trommelovn.

Rotary kiln dryer

Trykkfilter

Lukket hurtigfilter for filtrering av vann ved overtrykk. Jfr. lukket filter.

Pressure filter

Trykklinje

Kurve som angir trykkhøydens variasjon i et lengdeprofil eller et tverrsnitt. Jfr. hydrostatisk trykklinje, hydraulisk trykklinje.

Pressure line

Trykkøkningspumpe

Pumpe som brukes til å forhøye trykket (f.eks. vannledningstrykket for høyt beliggende områder eller høyhus). I tilfeller hvor den brukes foran en annen pumpe for å sikre denne tilfredsstillende tiløpsforhold, kalles den også tilbringerpumpe.

Booster pump

Trykkreduksjonsbasseng

Basseng for reduksjon av trykk i vannledningsnett pga vannkildens beliggenhet i forhold til det aktuelle forsyningsområdet. Trykkreduksjonsbasseng tjener samtidig som utjevnings- og reservebasseng. Tilløpet reguleres ved flottørventil.

Pressure-reducing basin

Trykkreduksjonsventil

(Reduksjonsventil)

Ventil som ved hjelp av fjær-, vekt- eller flottørregulering, reduserer vanntrykk.

Pressure-reducing valve

Trykksone

Sone i et vannforsyningsanleggs distribusjonsområde hvor vanntrykket er tilnærmet likt. Trykksone bestemmes av ledningsnettets beliggenhet i forhold til vannkilden, og dets evne til å tåle trykk.

Pressure zone

Trykkstøt

Slag forårsaket av trykksvingninger som oppstår i rørledning ved hurtig forandring av volumstrøm.

Water hammer

Turbidimetri

Optisk metode for bestemmelse av turbiditet, basert på at hvitt lys blir spredt når det passerer gjennom en suspensjon. Reduksjonen av lysets intensitet i en bestemt retning måles med et turbidimeter. Ved måling av lysintensiteten vinkelrett på innfallsretningen benyttes betegnelsen nefelometri. Jfr. turbiditet.

Turbidimetry

Turbiditet

Mål for nedsatt siktbarhet i vann pga. suspendert stoff. Turbiditet bestemmes helst ved nefelometri, og i relasjon til en standard. Som standard anvendes suspensjoner av et veldefinert stoff, vanligvis formazin. Jfr. turbidimetri, FTU.

Turbidity

Turbulens

Uordnet, vivlende bevegelse i gass eller væske. Oppstår når strømningshastigheten overstiger en viss grense.

Turbulence

Turbulenskorrosjon

(Errosjonskorrosjon)

Korrosjon på metallet i en væske fremkalt av turbulent strøm. Turbulenskorrosjon forsterkes av suspenderte partikler i væsken.

Impingement attack, erosion corrosion

Turbulent strømning

Strøm i væske eller gass karakterisert ved hyppige og brå forandringer av hastigheten både i retning og størrelse. Jfr. Reynolds tall, laminær strømning.

Turbulent flow

U

Umettet sone

(Jordluftsone)

Sone i grunnen mellom markoverflaten og grunnvannsspeilet, hvor porene delvis er fylt med luft og delvis med vann. Jfr. mettet sone, markvann.

Unsaturated zone, zone of aeration

Uorganiske forbindelser

Generell betegnelse på kjemiske forbindelser av andre grunnstoffer enn karbon. Noen enkle karbonforbindelser - som karbondioksyd, karbonsyre, bikarbonater og karbonater - regnes også med til uorganiske forbindelser. Jfr. organisk stoff.

Inorganic compounds 

Utjevningsbasseng

(Fordrøyningsbasseng, regnvannsbasseng)

1. Basseng for utjevning av vannføring. Benyttes f.eks. for oppsamling av avløpsvann ved regnvær, som avtappes i regulert mengde når flomtoppen er passert. Utjevningsbasseng benyttes for å unngå belastningsstøt (vannmengde, stoffmengde) i ledningsnett og renseanlegg. Utjevningsbasseng er oftest utstyr med overløp.

2. I forbindelse med anlegg for drikkevann benyttes utjevningsbasseng for å kunne drive vannverk med jevn belastning ved varierende forbruk og for å dekke vannforbruk utover det normale, f.eks. ved brann. Utjevningsbasseng benyttes også for utjevning av de trykksvingninger som kommer av varierende forbruk.

Jfr. trykkreduksjonsbasseng.

Retention basin, distribution basin, stormwater basin

Utløp

Det sted hvor vann renner ut fra en naturlig vannforekomst eller teknisk anlegg. Jfr. innløp, avløp, tilløp.

Outlet

Utløpsledning

Ledning som fører avløpsvann, renset eller urenset, ut i resipient. Kan avsluttes med diffusor for spredning av avløpsvannet i resipienten.

Discharge pipe

Utlutende korrosjon

Korrosjon oppstått ved at et materiale går i oppløsning. Eks.: utløsning av bindemidlet i betong.

Deterioration

Utråtning

Se anaerob slamstabilisering

UV-behandling

Vanligvis desinfeksjon av vann ved bestråling med ultrafiolett lys.

UV-treatment

V

Vagabonderende strømmer

(Lekkstrømmer)

Elektriske strømmer i jorden som kan forekomme hvor dårlig isolert eller uisolert leder er lagt ned. Jfr. elektrisk drenering.

Leakage or stray current, vagabond or vagant current

Vakuumfilter

Enhet for avvanning av slam; består av trommel påspent sil- eller filterduk. Silduken utsettes seksjonsvis for innvendig vakuum, slik at vannet presses gjennom duken. Vannet bør ledes tilbake til renseanlegget. Vakuumfilter kan også utføres som skivefilter. Jfr. slamavvanning.

Vacuum filter

Vakuumsystem

Avløpssystem hvor det brukes luft som transportmiddel. Nødvendig trykkdifferanse oppnås ved vakuumpumpe. I avløpsteknikken brukes vakuumsystem for transport av klosettavløp til oppsamlingstank og eventuelt renseanlegg.

Vacuum-system

Vannanalyse

Det skjelnes i hovedtrekk mellom fysikalsk-kjemisk, mikrobiologisk og biologisk vannanalyse.

1. Fysikalsk-kjemisk vannanalyse omfatter måling av fysiske forhold (fargetall, turbiditet, temperatur m.v.) og bestemmelse av forskjellige kjemiske bestanddeler.

2. Mikrobiologisk (bakteriologisk) vannanalyse tar primært sikte på å påvise visse typer bakterier som indikerer forurensning med fekalier fra mennesker eller varmblodige dyr. Jfr. coliforme bakterier, Escherichia coli.

3. Ved biologisk vannanalyse foretas kvalitativ og/eller kvantitativ bestemmelse av forekomsten av planter og dyr, eventuelt også produksjonsstudier. Jfr. primærproduksjon, sekundærproduksjon.

Water analysis, water examination

Vannbalanse

Sammenhengen mellom tilførsel, magasinering og avgang av vann i en hydrologisk enhet (nedbørfelt, innsjø o.l.). Vannbalanse kan uttrykkes ved ligningen:

nedbør + tilrenning - fordunstning - avrenning ± magasinendring = 0

Water balance

Vannforbruk

Anvendelse av vann til private, offentlige eller industrielle formål. Jfr. vannforsyning.

Water consumption

Vannforekomst

(Vannkilde)

Water resource, water source

Vannforsyning

Levering av vann til forskjellige private, offentlige eller industrielle formål.

Water supply

Vannforurensning

Påvirkning av en vannmasse som endrer dens fysikse, kjemiske eller biologiske egenskaper i uønsket retning.

Water pollution

Vannglass

Handelsnavn på vandig oppløsning av natrium- eller kaliumsilikater. Vannglass benyttes bl.a. til å motvirke korrosjon og som tetningsmiddel for betong. Jfr. aktivert kiselsyre, aktivert silika.

Water glass

Vannkvalitet

Karakteriseres ved den kvalitative og kvantitative forekomst av forskjellige stoffer og organismer.

Water quality

Vannlås

Kum eller sluk med dykket sperre eller væskefylt, bøyet rør for å hindre utlufting av gass fra f.eks. ledning eller beholder.

Water seal, water trap

Vannledning

Ledning for fremføring av drikkevann, industrivann o.l. Vannledning er vanligvis lukket (rør, tunnel), men kan også være åpen (kanal, renne). Jfr. hovedvannledning, stikkledning.

Water conduit, water pipeline

Vannledningsnett

Rørnett for fremføring og fordeling av vann til forbrukere innenfor et område.

Water distribution system

Vannportalen

Dette er et eget nettsted knyttet til arbeidet med Vannforskriften og EUs Vanndirektiv. Les mer....(åpner i nytt vindu).

Vannregion

Vannregion er definert i Vannportalen, les mer...
På denne siden (som åpnes i nytt vindu) finner du også flere sentrale definisjoner innen vannforvaltningen.

Vannrenseanlegg

Anlegg for fremstilling av drikkevann. Karakteriseres ved de benyttede behandlingsprosesser. Jfr. renseanlegg.

Water treatment plant, purification plant, water works

Vannskille

Grense mellom nedbørfelt. For overflatevann går vannskillet langs forhøyninger i terrenget. Vannskille for overfaltevann og grunnvann er ikke alltid sammenfallende. Jfr. grunnvannskille.

Drainage divide, watershed (divide)

Vannstand

Vannoverflatens nivå i forhold til et referanseplan. I vassdrag og kunstige magasiner måles vannstand vanligvis i forhold til et fastmerke.

Water stage, water level

Vanntårn

Tårn med vannreservoar på toppen. Benyttes for å oppnå ønsket trykk i vannledningsnett i flate områder. Jfr. høydebasseng.

Water tower, elevated (storage) tank

Vannverk

Anlegg for magasinering, inntak, behandling, fremføring og distribusjon av vann til offentlig og industrielt bruk. Vannverk benyttes også om den organisasjon som eier og driver anleggene.

Water works

Varighetskurve

Kurve som viser sammenhengen mellom strørrelsen av en variabel og den del av observasjonstiden den variable har hatt minst/høyst samme verdi. Varighetskurve benyttes mye innen hydrologien, og observasjonstiden er da vanligvis ett år. Jfr. frekvenskurve.

Duration curve

Varmeveksler

Enhet for indirekte varmeoverføring fra et medium til et annet. Benyttes i VA-teknikken bl.a. ved oppvarming av slam.

Heat exchanger

Vaskemidler

(detergenter)

Kjemiske produkter til vaske og rengjøring. Moderne vaskemidler består av vaskeaktive stoffer (tensider) tilsatt hjelpestoffer, f.eks. byggere (alkalier, polyfosfater), smussbærere, blekemidler (natriumperborat), optiske hvitemidler og proteinspaltende enzymer. Jfr. tensider, byggere, såpe.

Detergents

Vasspest

Elodea canadensis. Undervannsplante som kan opptre i store mengder i  innsjøer og sakteflytende elver (eutrofieringsindikator). Vasspestinvasjon kan forårsake at andre, høyere vannplanter forsvinner eller reduseres sterkt i antall.

Water weed

Våt dosering

Volumetrisk tilmåling av kjemikalier i løsning eller suspensjon for tilsetting til vann eller avløpsvann. Jfr. tørrdosering.

Solution feeding

Våtforbrenning

(Våtoksydasjon)

Oksydasjon av organisk stoff, f.eks. slam, i løsning eller suspensjon ved å utsette væsken for høyt trykk og temperatur. Jfr. slamforbrenning, oppslutning.

Wet combustion, wet oxidation

Våtkompostering

Aerob biologisk nedbrytning av organisk stoff i slam ved lavt tørrstoffinnhold (3 – 5% TS). Ved lufttilførsel og isolering av reaktorer stiger temperaturen i slammet og en oppnår hygienisering.

Værstasjon

Meteorologisk stasjon for måling av nedbør, temperatur, luftfuktighet osv.

Weather station

Vindkjel

(Luftklokke)

Lukket, delevis luftfylt beholder tilknyttet vannførende ledning etter pumpe eller foran avstengningsanordning. Benyttes til energiutjevning ved plutselige endringer av hastigheten i ledningen, eller utjevning av trykk etter f.eks. en diskontinuerlig fortrengningspumpe. Jfr. hydrofortank.

Surge suppressor, air chamber, air vessel

Virkningsgrad

Generelt uttrykk for forholdet mellom innsats og utbytte. Er oftest brukt i forbindelse med energi. For pumper betegner virkningsgrad det effektive arbeid pumpen gjør i prosent av den energi som tilføres.

Efficiency

Virvelsjiktovn

Ovn for forbrenning av bl.a. kloakkslam. Det som skal forbrennes, ledes inn i et brennkammer med glødende sand som holdes svevende ved innblåsing av luft.

Fluidized bed oven

Viskositet

Den egenskap hos en væske (eller gass) som bestemmer de indre friksjonskrefter mellom partiklene ved deres innbyrdes bevegelse, dvs. væskens (eller gassens) seighet. Det skilles mellom dynamisk og kinematisk viskositet.

Viscosity

VKM

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) foretar uavhengige, vitenskapelige risikovurderinger for Mattilsynet av forhold som har å gjøre med trygg mat og spørsmål knyttet til dyrehelse, dyrevelferd, plantehelse og kosmetikk. I tillegg gjør VKM miljørisikovurderinger av genmodifiserte organismer (GMO) på oppdrag for Direktoratet for naturforvaltning, og kan også selv ta opp saker på eget initiativ.

Les mer ... (åpner i nytt vindu)

Volumbelastning

Forholdet mellom vannføring og volum av renseteknisk enhet. Angir vannets teoretiske oppholdstid i enheten. Benyttes bl.a. ved sedimenteringsenhet, biologisk filter og luftetank i aktivslamprosessen. Jfr. overflatebelastning.

Volumetric loading

Z

Zetapotensial

Potensialforskjell mellom det dobbeltlag av ioner som omgir partiklene i en kolloidal løsning (eller suspensjon) og selve væsken. Zetapotensial har betydning for flokkuleringsegenskapene i vann og avløpsvann.

Zeta potential