Kursomtaler

Nettsted: Norsk Vann kursportal
Kurs: Om kursportalen
Bok: Kursomtaler
Skrevet ut av: Gjestebruker
Dato: tirsdag, 30. november 2021, 07:57

Beskrivelse

Omtale av kurs som tilbys på nettportalen.

Innføring i vann og avløp


Målgruppen er primært personer i administrative stillinger som :

 • har ingeniør-/teknisk utdannelse, men som ikke har VA-fag
 • ikke har teknisk utdannelse/bakgrunn og/eller som ønsker å oppdatere seg på det VA-faglige området uten å gå ned i detaljer på det tekniske.
 • det understrekes at kurset er omfattende for å gi en god oversikt

Når kurset er klart for påmelding, så ligger det under Arrangmenter på www.norskvann.no

Kursdokumentasjon: da kurset i hovedsak er i form av videoer, så gis det ikke ut noen skriftlig dokumentasjon. Foredrag under samling blir gjort tilgjengelig i etterkant av kurssamling.

Video om kurset


Kursopplegg
Kurset er basert på utstrakt bruk av læring via nettet - kombinert med 2 dager med samling av deltakerne (ca. 10-12 deltakere pr. kursgruppe).
Utover de tematiske leksjonene (presentasjoner med lyd), får kursdeltakere tilgang til ”lenke-bøker”, som er tematiske oversikter med lenker til andre steder på nettet hvor mer kunnskap kan innhentes.

Samlingene benyttes til å utdype noen utvalgte temaer og drøftelser/erfaringsutveksling, samt befaring på utvalgte anlegg.

Kurset omfatter:

 • E-læringsleksjoner mv. som det er anslått å innebære ca. 3-4 arbeidsdager (avhengig av bakgrunn)
 • 2 dager med samling av kursdeltakerne. Utvalgte faglige temaer presenteres av eksterne fagfolk. Diverse vann - og avløpsanlegg besøkes på dag 2.
 • lunsjer og fellesmiddag (pizza-kveld).
 • Kurssamlinger avholdes på Hamar.
 • Kursdeltaker har tilgang til e-læringskurset så lenge det er opp og går i portalen.
Innhold i e-læringsdelen:

Introduksjon til vann og avløp:
 • Vann og avløpsteknikk (hva det innebærer, omfatter)
 • Vannforsyningen i Norge - oversikt
 • Avløpshåndteringen i Norge - oversikt
 • Om Norsk Vann
 • Om Norsk Vann Prosjekt
 • Ulike aktører innen vann og avløp i Norge
 • Utfordringer innen vann og avløp (utdypes under samlinger)
 • Klimautfordringer
 • Informasjon om VA-miljøblad
Vannforsyning:
 • Vannforsyningssystemer
 • Vannkilder (typer, parametere mv.)
 • Vannkildebeskyttelse
 • Oppbygging av vannverk
 • Driftskontroll
 • Behandling av forsyningsvann
 • Korrosjonskontroll
 • Hygieniske barrierer
 • Hovedplan vann
 • Drift av vannverk
Administrative temaer:
 • Politikerne - organisering, viktighet av å delta i kommunale planprosesser
 • Kommunal planlegging - i forhold til vann og avløp
 • Norsk VA-norm (hva den innebærer)
 • Forholdet til abonnentene
 • Oversikt over VA-regelverk
 • Internkontroll - kort innføring
 • Eksempler på HMS-problemstillinger
 • Godkjenning av vannverk
 • Offentlige anskaffelser - kort innføring
 • Selvkost innen VA
 • VA-gebyrer
 • Info om bedreVANN
 • Vannforskriften - kort innføring
 • Diverse lenker til nettsteder med mer info
Avløp og slam:
 • Avløpssystemet - hva det består av
 • Resipienter og utslipp
 • Avløpsrensing (ulike prosesser, ulike krav)
 • Drift av avløpsanlegg
 • Akkreditert prøvetaking - introduksjon
 • Avløp i spredt bebyggelse
 • Hovedplan avløp
 • Oversikt over slambehandlingsmetoder
 • Lavteknologiske metoder
 • Informasjon om Norsk Vann sin bransjenorm slamKursdeltaker bør ha hodetelefon (headset) for å få tilstrekkelig god lyd.


Da samlingene må tilpasses eksterne foredragsholdere og muligheter for befaringer, så fastlegges datoer for disse under vegs.

Kursdeltakerne får et kursbevis, forutsatt deltakelse på samlingen.

PÅMELDING gjøres på vår hovedside for arrangementer.


Kontakt: kurssekretær på 62553030, eller e-post til Yngve Wold, Norsk Vann

Bransjenorm for avløpsslam


..Bransjenorm slam er utviklet gjennom et aktivt samarbeid med MOVAR IKS og andre større anleggseiere.

Målgruppe

Målgruppe for norm og kurs er nøkkelpersonell i kommuner/anlegg som er ansvarlige for oppbygging og vedlikehold av internkontroll- og kvalitetssystemer og de som er faglig ansvarlige for drift av avløp/slambehandlingsanlegg. Videre er kommunenes/anleggeeiernes samarbeidspartnere (f.eks. de som har kontrakt på slamdisponering) aktuell målgruppe.


Det er løpende påmelding til kurset. Ut fra påmeldinger etableres det grupper på ca. 10 deltakere. Dato for kurssamling avtales nærmere med hver gruppe. E-læringen tas i tidsrommet fra påmelding og tilgang til kurset gis og avtalt kurssamling.
For å få tilgang etter påmelding, så sender Norsk Vann deg en e-post med brukernavn og passord.Det å implementere normen er et kvalitetsstempel som anlegg og samarbeidspartnere kan bruke i sin omdømmebygging.

Bransjenorm for avløpsslam er et dokument som beskriver hvordan man anbefales å arbeide for å kvalitetssikre avløpsslammet i alle ledd i verdikjeden, dvs. fra påslipp på avløpsnettet til fornøyd kunde. Normen innebærer også at man har en aktiv rolle og ansvar for å bruke avløpsslammet på en bærekraftig måte, som bl.a. innebærer at man doserer riktig mengde slam i forhold til plantenes behov. Normen er basert på Norsk Vann sin policy for slam og god praksis.

Normen er i portalen i form av en elektronisk bok. En viktig del av normportalen er opplæring/kunnskapsoppbygging. Denne er i form av e-læringsleksjoner.

Eksempler på kursinnhold for å kunne følge opp normens innhold:

- Innføring i bransjenormen (formål, forpliktelser, policy, god praksis)
- Regelverk
- Slambehandlingsmetoder
- Kontrollopplegg for hygienisering
- Risikokartlegging – kritiske kontrollpunkter
- Eksempler på prosedyrer for oppfølging av kritiske kontrollpunkter
- Mottak av eksterne fraksjoner
- Kvalitetssikring av KOSTRA-data om slamdisponering
- Implementering av bransjenormen (interne arbeidsprosesser)
- Hvordan informere og kommunisere med andre aktører

Kostnader
Første del er et e-læringskurs som avsluttes med en kurssamling.
Kursavgift pr. kursdeltaker: 5.000 kr
Andre del er selve implementeringen av normen i egen bedrift. Bedriften får tilgang til materiell for kunnskapsoppbygging og eksempler fra anlegg som har gjennomført implementeringen. Det avholdes en samling under arbeidsprosessen.
Bedriften får diplom og tilgang til bransjenormlogo mm.

Kostnad pr kommune/bedrift:
 • < 10.000 innbyggere: kr. 5.000
 • > 10.000 innbyggere: kr. 15.000
Årlig abonnement som skal dekke oppdateringer og fornying av implementering (egenerklæring) er foreløpig satt til 25% av implementeringskostnad.

Spørsmål?: send e-post til arne.haarr@norskvann.no

Kurset kjøres ikke i 2016 da det pågår et arbeid med videreutvikling og utvidelse av innholdet.


HMS avløpsanlegg er et kurs som gir en innføring i de viktigste forhold som er knyttet til helse-miljø-og sikkerhet ved avløpsanlegg. Kurset omfatter ikke avløpsledningsnett.

Målgrupper

Kurset har ledere/driftsansvarlige og driftspersonell som målgrupper.

2-delt kurs
Kurset består av e-læringskurs samt en dagssamling
E-læringsdelen kan tas når det passer den enkelte.
Totalt vil dette innebære et tidsforbruk på i størrelsesorden 3 dager.

Kursinnhold

 • innføring i regelverk
 • helserisiko
 • forebygging
 • risikokartlegging og vurdering (metodikk)
 • eksempler på instrukser
 • informasjon om noen relevante rapporter og nettsider
Kursgjennomføring
Kurset gjennomføres som et nettbasert kurs (e-læring), supplert med en samling på et avløpsrenseanlegg, der utvalgte temaer blir nærmere gjennomgått. Eksempler på bruk av instrukser i praksis. Bruk av verne- og sikkerhetsutstyr.
For at dagssamling skal bli avholdt, forutsettes det at antall deltakere er minimum 10 personer. Samling kan eventuelt gjennomføres i regi av en kommune/avløpsanlegg etter nærmere avtale.

Lillevik renseanlegg i Larvik kommune har sagt seg villig til å være sted for dagssamling som avslutning på kurset.

Kurskostnad: fremgår på registreringsskjema (under Arrangementer på www.norskvann.no)


Kursbevis
Der blir utstedt et kursbevis for gjennomført kurs (forutsetter gjennomført e-læringskurs + samling). Kursbeviset er personlig.

Kursdokumentasjon
Kurset inneholder en rekke eksempler som kan lastes ned. Utover dette vil det bli laget pdf-filer av de mest sentrale leksjonene. Disse vil ligge i vedleggsmappe i respektive kursmoduler.

Varighet av tilgang til kurset
Deltakerne har tilgang til kurset så lenge kurset tilbys i kursportalen.


Spørsmål om kurset?
 1. Send en e-post til kursansvarlig eller ring 62553030.


Kurset gir en innføring i de viktigste forhold som er knyttet til sporing av miljøgifter, feilkoblinger, oljelekkasjer mv. i avløpsnettet.

Ut fra påmeldinger etableres det grupper på ca. 10 deltakere. Dato for kurssamling avtales nærmere med hver gruppe. E-læringen tas i tidsrommet fra påmelding og tilgang til kurset gis og avtalt kurssamling.

Kurset kjøres ikke i 2016, da en del av kursinnholdet må oppdateres først.

Kurset er utviklet av Ragnar Storhaug og Elisabeth Lyngstad (begge Aquateam as) med god hjelp fra kildesporere i Oslo kommune (VAV) og Bærum kommune. Norsk Vann v/Steinar K. Nybruket har etablert kurset som e-læring.

Målgrupper

Kurset har ledelse og driftspersonell i kommuner/anlegg som arbeider med sporing i avløpsnettet.

2-delt kurs
Kurset består av e-læringskurs samt en dagssamling.
E-læringsdelen kan tas når det passer den enkelte og har et omfang som tar ca. 1 dag (i timeforbruk). Etter at e-læringskurset er gjennomført, samles deltakerne i Oslo-området der spørsmål til e-læringskursets innhold kan stilles. Det viktigste på samlingen er å demonstrere utstyr for prøvetaking, utstyr og metodikk . Denne samlingens faglige del vil Aquateam stå ansvarlig for etter avtale med Norsk Vann. Dato for samlinger blir kunngjort ved at kursdeltakere mottar en e-post.

Totalt vil kurset innebære et tidsforbruk på i størrelsesorden 2-2,5 dager.Samlingen er obligatorisk. Antall personer pr. kursgruppe er ca. 10 stk.

Kursinnhold

 • Tørr kildesporing (ved skrivebordet)
 • Våt kildesporing (ute i felt)
 • Organisering av arbeidet
 • Sikring av spor ( viktig ved anmeldelser og rettssaker)
 • Eksempler på sporing
 • Demonstrasjoner (dag 2)
Kurskostnad
Kurskostnad fremgår av påmeldingsskjema på norskvann.no.

Kursbevis
Der blir utstedt et kursbevis for gjennomført kurs (forutsetter gjennomført e-læringskurs + samling). Kursbeviset er personlig.

Varighet av tilgang til kurset
Deltakere har tilgang til kurset så lenge kurset er opp og går i portalen.

Spørsmål om kurset?

Send en e-post til kursansvarlig eller ring 62553030.

Norsk Vann har utviklet et forkurs i kjemi/prosess for lærlinger og praksiskandidater som vil ta fagbrev i kjemi-/prosessfaget. Les mer her om VA-fagbrev for driftsoperatører.


Tilgang til lærlingskolen er åpen.


For mer informasjon: kontakt Trond Kaulum på Norsk Vann.